Savonia-artikkeli: KiVAKO – lisää mahdollisuuksia opiskella kieliä!

Savonian kieltenopettajina meillä oli mahdollisuus olla osana valtakunnallista opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa KiVAKO-hanketta (2018-2021), jossa oli mukana 25 suomalaista korkeakoulua. Lyhenne tulee sanoista kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa. Hankkeessa oli tavoitteena kehittää yhteensä 184 opintopisteen virtuaalinen kielitarjonta 11 kielessä (espanja, italia, japani, kiina, korea, portugali, ranska, saksa, venäjä, viittomakieli ja viro) ja monikielisessä tandemopiskelussa. Tässä tavoitteessa onnistuttiin todella hyvin.

Itse KiVAKO-hanke päättyi 31.7.2021, mutta työ jatkuu edelleen hankkeessa mukana olleiden korkeakoulujen yhteistyösopimuksen puitteissa. KiVAKO-hankkeessa luotuja kursseja markkinoidaan ja opetetaan rotaatiomalliin pohjautuen KIVANET-yhteistyöverkoston avulla.

Monipuolisen kielitaidon hankkiminen ja ylläpitäminen on tärkeää, koska korkea-asteen opintoja edellyttävissä tehtävissä myös muu kielitaito kuin englanti ja ruotsi on välttämätön tai ainakin siitä on iso etu työmarkkinoilla ja työelämässä, kansainvälisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä, kaupankäynnissä ja myös vapaa-ajalla.

KivaKo-hankkeen henkilökuntaa istumassa ja hymyilemässä suoraan kameralle.

KiVAKO-hankkeessa kielitarjontaa laadittiin alkeistasosta aina työelämän viestintätarpeisiin ja hankkeessa tuotettuja opintojaksoja markkinoidaan ja tarjotaan syksyisin ja keväisin koko Suomen korkeakouluopiskelijoille koordinaattoreiden eli Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston järjestelmien kautta. Savonian opettajat olivat mukana espanjan, saksan ja venäjän osahankkeissa luomassa useita opintojaksoja. Teimme tiivistä työtä omien kielikollegojemme kanssa pienemmissä ja isommissa ryhmissä.

Mukana Savoniasta olivat Anu Mylläri (espanja), Olga Ruotsalainen (venäjä) sekä Inka-Mari Suhonen (saksa) ja Satu Huusari (saksa) ja talousvastaavana projektisihteeri Anna Ageeva. Opettajien työ jatkuu vielä KIVANETin kautta, koska hankkeessa tuotettujen opintojaksojen veto-/opetusvastuu vaihtuu vuosittain.

Kielten opetusta verkossa

KiVAKO-hankkeessa on rakennettu nimenomaan verkko-opintojaksoja. Verkossa opiskelu tarjoaa opiskelijalle suurempaa vapautta ja joustavuutta, koska se on suurelta osin ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua. Toisaalta opiskelijan vastuu omasta tekemisestään kasvaa ja tarvitaan monenlaisia taitoja esim. oma-aloitteisuutta ja hyviä ajan hallintataitoja.

Kielitaidon karttuessa tarve harjoitella myös viestintätaitoja lisääntyy ja opiskelijoille tulee varmistaa mahdollisuus myös viestintä- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen. Tämä on mahdollista myös verkossa, koska tarjolla on monenlaisia työkaluja sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon harjoitteluun ja kartuttamiseen.

KiVAKO tarjosi tekijöilleen mahdollisuuden lisätä omaa digipedaosaamistaan. Työ alkoi pedagogisen käsikirjoituksen laatimisella, jossa suunniteltiin useamman opintojakson ’punainen lanka’ eli MIKSI (tavoite) ja KENELLE (taso) opintojaksoja suunnitellaan. Tämän jälkeen mietimme MITÄ, MILLOIN ja MITEN nuo tavoitteet saavutetaan pilkkomalla kokonaisuudet pienempiin osiin ja varmistamalla, että kaikkia oppimisen osa-alueita harjoitellaan. Tämän jälkeen laadimme sisältöjä eli tekstejä, infopaketteja rakenteiden opetteluun ja niihin liittyviä harjoituksia. Sisältöjen luomisessa tutustuimme uusiin työkaluihin ja tapoihin työskennellä ja vanhat, vakiintuneet tavat muokkautuivat jouhevammiksi. Myös visuaalisuuteen ja saavutettavuuteen tuli panostaa.

Ei pidä unohtaa myöskään upeita kollegoja ja verkostoja, joihin saimme tutustua hankkeen aikana ja joilta saimme tukea ja uusia virikkeitä/ ideoita ja näkökulmia materiaalin ja koko kokonaisuuden laatimiseen.

Itse toimin hankkeessa paitsi toimijana luomassa uusia kursseja ja sisältöjä, myös Savonian projektipäällikkönä ja KiVAKO-hankkeen yhdyshenkilönä ja neuvottelukunnan jäsenenä. Näissä tehtävissä opin paljon uutta myös raportointiin ja ison hankkeen hallintoon liittyen ja edelleenkin syntyi uusia yhteistyöverkostoja. Savonian puolelta projektisihteeri Anna auttoi ratkaisemaan useita kiperiä pulmatilanteita, joihin projektinoviisina ajauduin. Jatkan KiVANET-verkostossa yhdyshenkilönä.

Kirjoittaja:

Satu Huusari