Tähtäimessä kemikaalien turvallinen ja hallittu käyttö – Case Savonia

Kemikaaleilla tarkoitetaan alkuaineita tai niistä rakentuneita yhdisteitä joko luontaisena tai teollisesti valmistettuna (Kemikaalilaki 744/1989).
Kemikaalilain vuonna 2013 päivitetyssä versiossa kemikaali määritellään EU:n REACH- ja CLP-asetusten mukaisesti aineiksi tai seoksiksi joko sellaisenaan tai esineissä (Kemikaalilaki 9.8.2013/599).

Koko maailma, luonto ja kaikki elolliset olennot, rakentuvat itse asiassa erilaisista kemikaaleista. Käytämme jatkuvasti vettä, joka on puhdas aine. Vesi on kemikaali, jonka oikea nimi on vetyoksidi. Vesi ei ole kemikaaliominaisuudestaan huolimatta terveydelle tai ympäristölle vaarallinen, mutta monet varsinkin teollisesti tuotetut alkuaineista tuotetut yhdisteet ja seokset ovat. Korona-aikana olemme tottuneet käyttämään alkoholipohjaista käsihuuhdetta – se on väärin käytettynä terveydelle vaarallinen kemikaali.

Terveydelle vaarallisella kemikaalilla tarkoitetaan kemiallista ainetta, joka voi jo vähäisenä määränä aiheuttaa kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi terveydelle haittaa. Tällainen kemikaali voi olla ärsyttävä, syövyttävä, haitallinen, myrkyllinen tai erittäin myrkyllinen. (Kemikaalilaki 744/1989.)
Jotkin aineet voivat vaurioittaa kehittyvää sikiötä tai aiheuttaa muutoksia sukusoluihin (mutageeniset), toiset taas voivat olla karsinogeenisia eli aiheuttaa syöpää (Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä 452/2020).

Ympäristölle vaaralliset kemikaalit voivat ympäristöön päästessään aiheuttaa vaaraa elolliselle luonnolle (Kemikaalilaki 744/1989). Monet kemikaalit tai niiden käyttö erilaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa myös palo- tai räjähdysvaaroja. Kemikaalien turvallinen käyttö edellyttää, että käytetyt kemikaalit ja niiden vaaraominaisuudet tunnetaan. (Työterveyslaitos 2021.)

Lainsäädäntö ja valvonta kemikaalien turvallisen käytön edistäjänä

Kemikaalien turvallista käyttöä Suomessa pyritään edistämään valvonnan ja lainsäädännön avulla. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa ohjauksesta ja valvonnasta terveysriskien osalta ja ympäristöministeriö ympäristöriskien osalta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, ympäristökeskus, ELY-keskukset ja työsuojelu- ja pelastusviranomaiset hoitavat myös merkittävän osan valvonnasta. (Kemikaalilaki 8.9.2013/599.)

Euroopan unionin (EU) 1.6.2007 voimaan tulleen REACH-asetuksen (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) terveyteen liittyvät tavoitteet pyrkivät suojelemaan sekä ihmisten että ympäristön terveyttä. REACHilla säädellään kemikaalien valmistusta ja maahantuontia. Valmistajan tai maahantuojan tulee rekisteröidä EU:n kemikaalivirasto ECHAssa (European Chemicals Agency) kemikaalit, joita se valmistaa tai maahantuo yli tonnin vuodessa. Rekisteröinnissä kemikaalilla on oltava tiedot nimestä, numerosta, koostumuksesta ja käyttöön liittyvistä vaaroista ja riskeistä.
EU:n kemikaalivirasto ECHA ja jäsenvaltiot arvioivat rekisteröintitietojen perusteella, aiheuttaako kemikaali vaaraa ihmisen tai ympäristön terveydelle. Arvioinnin perusteella kemikaalin käyttöä saatetaan rajoittaa tai asettaa se luvanvaraiseksi. ECHAn yhteistyökumppanina Suomessa on Tukes.

Arvioinnin ja lupamenettelyn tarkoituksena on löytää erityistä huolta aiheuttavat kemikaalit, joihin kuuluvat muun muassa karsino- ja mutageeniset kemikaalit sekä hitaasti hajoavat tai biokertyvät aineet ja myrkylliset aineet. Erityistä huolta aiheuttavat aineet asetetaan kandidaattilistalle, josta ne voivat arvioinnin ja lupamenettelyprosessin seurauksena päätyä luvanvaraisten aineiden listalle eli sitä saa valmistaa, markkinoida ja käyttää vain, jos on ECHAn lupa. Lupa on määräaikainen ja koskee myös aineen käyttäjää. (Euroopan kemikaalivirasto ECHA 2021, Tukes a 2021.)

Kemikaalien valmistajien, maahantuojien ja käyttäjien tulee noudattaa EU:n alueella CLP-asetusta (classification, labelling and packaging of substances and mixtures).

Asetus perustuu kansainväliseen GHS (globally harmonized system) -järjestelmään, jonka tarkoitus on yhdenmukaistaa kemikaalien luokitusmerkinnät ja helpottaa kaupankäyntiä maailmanlaajuisesti. CLP-asetuksen mukaisesti kemikaalit on luokiteltava vaaraluokkiin ja kategorioihin terveysvaaran, fysikaalisten vaarojen ja ympäristövaaran mukaisesti.

Nämä luokitustiedot ilmenevät varoitusmerkinnöistä, jotka uudistetussa systeemissä ovat vinoneliön muotoisia: musta symboli valkoisella pohjalla ja punaisella kehyksellä. GHS01-09-järjestelmässä numerot yksilöivät räjähtävää, syttyvää, hapettavaa, paineenalaista, syövyttävää, välitöntä myrkyllisyyttä, terveysvaaraa, vakavaa terveysvaaraa tai vaarallisuutta ympäristölle. Maahantuojan velvoitteena on luokitella kemikaali ja toimittaja vastaa kemikaalien merkinnöistä ja pakkaamisesta. Näiden lisäksi myös jatkokäyttäjän vastuulla on huolehtia kemikaalien oikeista merkinnöistä ja pakkauksista. (Tukes b 2021.)

Kemikaalien varoitusmerkinnät (Tukes c. Julkaisuaika tuntematon.)
Kemikaalien varoitusmerkinnät (Tukes c. Julkaisuaika tuntematon. https://tukes.fi/luulotpoiskemikaaleista/mista-tietoa-kemikaaleista)

Työpaikoilla ja oppilaitoksissa käytetään useita erilaisia kemikaaleja, joiden käsittelyssä työprosessien eri vaiheissa voi vapautua ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita tai jotka voivat aiheuttaa palo- tai räjähdysvaaraa. Kaikkien kemikaalien käyttäjien tulee tuntea käytetyn kemikaalin ominaisuudet, jotta näitä riskejä pystyttäisiin ennaltaehkäisemään ja hallitsemaan. Turvallinen käyttö ja riskien hallinta edellyttää, että käyttäjän saatavilla on käyttöturvallisuustiedote. Sen laatimisesta vastaa valmistaja tai maahantuoja ja se tulee toimittaa käyttäjälle ensimmäisen kemikaalitilauksen yhteydessä ja aina pyydettäessä. (Työterveyslaitos 2021.)

Työsuojeluasioita säätelee Työturvallisuuslaki (738/2002), valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001), valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019), sosiaali- ja terveysministeriön asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä (1273/209) ja laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä (452/2020).
Työturvallisuuslainsäädännössä edellytetään, että työnantajalla on kemikaalien kauppanimen mukainen aakkostettu luettelo kaikista käytössä olevista kemikaaleista sekä tieto siitä, onko saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Näiden avulla kemikaalien aiheuttamat riskit voidaan tunnistaa, työntekijöiden altistumista seurata ja suunnitella kemikaalien turvallinen varastointi ja käyttöolosuhteet.

Mikäli työpaikalla käytetään karsino- tai mutageenisia kemikaaleja, ne ja niille altistuvat työntekijät tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin (syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille työssään altistuvien rekisteri) ja altistumisen seuranta järjestää työterveyshuollon kanssa (Uuksulainen 2021). Käytettävien terveydelle tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien aiheuttamien riskien arvioinnista tulee myös huolehtia. (Työsuojelu.fi 2021.)
Toiminnanharjoittajan on aina oltava selvillä käyttämiensä vaarallisten kemikaalien vaaraominaisuuksista ja luokituksesta. Ensisijainen riskinhallintakeino on vaihtaa vaarallinen kemikaali vaarattomampaan, mikäli mahdollista.

Henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi tulee noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta. Onnettomuuksien ehkäisemiseksi organisaatiossa on järjestelmällisesti huolehdittava kemikaalien turvallisen käytön varmistamisesta eli vastuut tulee olla määritelty, toimintaa on säännöllisesti seurattava, henkilöstö ja muut toimijat perehdytettävä, laitteet pidettävä toimintakunnossa ja käyttöohjeen mukainen käyttö varmistettava. Tuotantotiloissa ei tule säilyttää enempää kemikaaleja kuin käytön kannalta on tarpeen. Tilojen suunnittelussa on huomioitava myös turvallisuus ja asiattomien pääsy kemikaalitiloihin estettävä. Vaarallisten kemikaalien vähäisestä käytöstä on ilmoitettava paikalliselle pelastusviranomaisille ja laajamittaisen käytön edellytyksenä on lupa (Tukes). (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/390.)

Kemikaalien käyttö Savonia-ammattikorkeakoulussa

Savonia-ammattikorkeakoulussa käytetään kemikaaleja sekä opetus- että TKI-toiminnassa.

Bioanalytiikan ja tekniikan eri koulutusaloilla kemikaaleja tarvitaan laboratoriotyön laboratorioharjoituksissa ja muotoilun koulutuksessa esimerkiksi metallien työstöprosesseissa. TKI-toiminnassa eri alojen koetoimintaan käytetään kemikaaleja, merkittävimpinä vesi- ja energia-alojen sekä myös bio- ja kiertotalouden tutkimus.

Jokaisella kampuksella (Microkatu Kuopiossa, Varkaus ja Iisalmi) on omat kemikaalien varastointi- ja käyttöpaikat. Erilaisten kemikaalien lukumäärä koko oppilaitostasolla on useita satoja – jopa yli tuhat. Kemikaalikohtaiset käyttömäärät vaihtelevat muutamista grammoista tai millilitroista kymmeniin jopa satoihin litroihin. Joitakin aineita käytetään vain muutamia kertoja vuodessa ja joitakin päivittäin. Käyttäjinä toimivat opetus- ja muu henkilöstö sekä merkittävänä käyttäjäryhmänä tekniikan, muotoilun ja bioanalytiikan opiskelijat.

Kemikaalien turvallisesta käytöstä opetustilanteissa vastaa aina läsnä oleva opettaja tai henkilöstön edustaja. Opiskelijat oppivat opintojensa aikana tulevaa työelämää varten kemikaalien turvallisen käytön, varastoinnin ja jätehuollon perusteet.

Savonian Kuopion yksikössä on toteutettu kaikkien erikoisalojen kampusten yhdistäminen Microkadun kampukselle. Viimeisimpänä Microkadulle muutti tekniikan yksikkö Opistotien kampukselta. Muuton yhteydessä toteutettiin sekä kemikaalien lukumääräisesti, että organisointiin ja toteutukseen käytetyn työajan mukaan mittava vanhentuneiden ja tarpeettomaksi käyneiden kemikaalien poisto jäteyhtiö Fortum Waste Solutionsin kautta.

Savonian henkilöstöä kiinteistöhuollosta, hallinnosta ja opetus/TKI-henkilöstöstä osallistui poistettavien aineiden luettelointiin. Jokaisesta kemikaalista tuli toimittaa jäteyhtiölle tiedot: nimi, olomuoto, pakkaustyyppi, määrä ja vaaraominaisuudet. Uudelle kampukselle sen eri rakennuksiin siirrettävien kemikaalien turvallisesta pakkaamisesta ja kuljetuksesta huolehti myös sama jäteyhtiö.

Kemikaalien turvallisen käytön hallinta Savonia-ammattikorkeakoulussa

Oppilaitosten kemikaaliturvallisuuden näkökulmasta tulee erityistä huomioita kiinnittää palo- ja sähköturvallisuuteen. Kemikaalit tulee varastoida lukituissa, palosuojatuissa tiloissa tai kaapeissa ja varustaa suoraan ulkoilmaan tuulettuvalla kohdepoistolla. Tilat tulee merkitä asianmukaisin varoitusmerkinnöin. Keskenään reagoivia kemikaaleja ei saa säilyttää samoissa kaapeissa.

Kemikaalien käyttötiloista tulee löytyä hätäsuihku, pintojen tulee kestää kemikaaleja ja lattiat eivät saa olla märkänäkään liukkaita. (Kärki & Salomäki 2021, Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015.) Microkadun kampukselle on rakennettu vuosien 2013–2021 aikana lukuisia uusia toimitiloja eri koulutusalojen tarpeisiin. Kemikaalien varastointiin ja käyttöön tarkoitettujen tilojen osalta on käytetty kemikaalivarastointiin soveltuvia kaapistoja, joissa on asianmukaiset varoitustekstit. Kaapistojen ja tilojen osalta myös lukitukset on mietitty niin, että vain asianmukaiset ja osaavat käyttäjät pääsevät käsiksi kemikaaleihin.

Kemikaalien varastointikaappeja.
Kemikaalien varastointi (Saukkonen 2021, CC BY-SA)

Vanhentuneiden kemikaalien ja kemikaalijätteiden systemaattista poistoa ei kaikista yksiköistä ole aiemmin säännöllisesti tehty, mutta tällä hetkellä kemikaalijätteiden ja tarpeettomien kemikaalien poisto organisoidaan keskitetysti lukukausien lopussa kemikaaliasioita koordinoivan henkilön, yksiköiden kemikaalivastaavien ja jäteyhtiön välisellä yhteistyöllä. Jäteyhtiölle toimitetaan yksilöidyt tiedot poistettavista kemikaaleista ja niistä vastaavien yksiköiden kemikaalivastaavien yhteystiedot. Jäteyhtiö ottaa heihin yhteyttä ja sopii tarkemman poistoajankohdan. Kuljetuspakkaukset ja jätteiden pakkaaminen hoituvat myös jäteyhtiön toimesta. Savonian henkilöstö vastaa jätepakkausten asianmukaisista merkinnöistä ja säilyttämisestä ennen noutoa.

Savonia-ammattikorkeakoulussa on aiemmin käytetty yksikkö- ja koulutusalakohtaisesti Word/Excel -taulukoihin tehtyjä kemikaaliluetteloita ja pääsääntöisesti paperisena kansioituja käyttöturvallisuustiedotteita. Käytettyjen aineiden runsaan lukumäärän ja suhteellisen lyhyessä ajassa muuttuvien opetus- ja TKI-tarpeiden vuoksi luetteloiden ajantasaisuuden ylläpito on ollut haasteellista. Alkuperäisten kemikaaliastioiden nimi-, ominaisuus- ja vaaramerkintöjen siirto jatkokäyttöisiin kemikaaliastioihin on voinut olla puutteellista, sillä se on perustunut käsin tehtäviin merkintöihin ja siirrettäviin vaaraominaisuustarroihin. Turvallisen käytön kannalta olennaisen tiedon löytäminen pitkästä paperisesta käyttöturvallisuustiedotedokumentista on myös haasteellista. Riskienarviointia on tilakohtaisesti teetätetty esim. bioanalytiikassa opiskelijatyönä noin viisi vuotta sitten, mutta järjestelmällistä riskinarviointityötä ei ole tehty ollenkaan. ASA-rekisterin ilmoituksia on hoidettu hallinnon toimesta vuosittain.

Syksyllä 2020 Savonia-ammattikorkeakoulussa otettiin käyttöön EcoOnlinen Chemical manager-ohjelmisto. EcoOnline on rakentanut järjestelmää oppilaitoksen käyttöön nyt reilun vuoden verran viemällä Savonian eri yksiköiden kemikaalilistojen mukaisia kemikaaleja kampus-, rakennus- ja tilakohtaisesti kemikaalienhallintaohjelmistoon. Savonian osalta järjestelmän rakentamiseen ovat osallistuneet kampusten ja yksiköiden kemikaalivastaavat ja ohjelmiston pääkäyttäjät. Jatkossa järjestelmän ylläpito: paikkarakenteen muokkaus, uusien käyttöön tulevien kemikaalien vienti, käytöstä poistettujen kemikaalien arkistointi ja riskinarviointien tekeminen järjestelmässä ovat Savonian Chemical manager -ohjelman pääkäyttäjien vastuulla.

Chemical manager-ohjelmiston etusivu Savonian intrasivustolla. (Savonia-ammattikorkeakoulu 2021. https://amksavonia.sharepoint.com/sites/santra/SitePages/Home.aspx?wa=wsignin1.0)

Chemical manager on ohjelmisto, jonka kautta jokainen Savonian lukukäyttäjä pääsee tarkastelemaan järjestelmään vietyjen, Savoniassa käytössä olevien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita, lyhyitä kahden sivun mittaisia turvaohjeita ja tulostamaan tarvittavia etikettejä kemikaalien käyttö- ja jäteastioihin. Lukukäyttäjä pystyy tarkastelemaan myös paikkakohtaisia kemikaaliluetteloita.

Lukukäytön linkki on viety henkilökuntaa varten Savonian intranetiin, jotta se olisi mahdollisimman helposti ja nopeasti kaikkien Savonian käyttäjien ulottuvilla. Opettajat voivat jakaa lukulinkin opiskelijoille sellaisilla opintojaksoilla, joilla kemikaaleja käytetään. Suositeltavaa on, että opettaja käy opiskelijoiden kanssa jo opiskelun alkuvaiheessa läpi ohjelmiston yksinkertaisen käytön ja perehdyttää opiskelijat löytämään kemikaalin turvallisen käytön kannalta olennaisen ja tilanteessa tarvittavan tiedon helposti.

Ohjelmiston pääkäyttäjät pystyvät helposti viemään järjestelmään uusia käyttöön otettavia kemikaaleja. Käytöstä poistettavat aineet voidaan yhtä yksinkertaisesti arkistoida, jolloin käyttöturvallisuustiedote ja tieto aineen käytössä olon ajankohdasta on löydettävissä mahdollista myöhempää tarvetta varten.

EcoOnline huolehtii automaattisesti käyttöturvallisuustiedotteiden päivittämisestä, joten käyttäjälle on aina tarjolla ajantasainen kemikaalin turvallista käyttöä edistävä tieto. Pääkäyttäjille on tarjolla myös tieto uusista ECHAn kandidaattilistalle päätyvistä aineista. Tämä edistää varautumista ja toiminnan uudelleen arviointia kemikaalien käytön osalta. ASA-rekisteriin ilmoitettavat aineet (muta- ja karsinogeeniset) pystyy hakemaan suoraan järjestelmästä, jolloin nähdään missä yksiköissä/tiloissa noita aineita käytetään ja altistuvien työntekijöiden selvittäminen on helpompaa.

Tilakohtaisia kemikaalilistauksia voidaan hyödyntää myös mahdollisten viranomaistarkastusten yhteydessä. Pääkäyttäjä pystyy tekemään järjestelmän kautta jokaiselle kemikaalille riskinkartoituksen ja riskinarvioinnin. Riskinarviointia varten vaadittavien kemikaalikohtaisten tietojen kartoittamisessa on mahdollista hyödyntää tekniikan ja bioanalytiikan opiskelijoita erilaisten opintoihin liittyvien hankeprojektien yhteydessä.

Paljon on muuttujia ja huomioitavaa, jotta kemikaalien käyttö olisi turvallista ja hallittua. Kemikaalien turvallinen käyttö mahdollistetaan organisaatiotasolla huolehtimalla siitä, että varastoidaan vain tarpeelliset aineet niiden ominaisuudet huomioivissa tiloissa. Lisäksi huolehditaan siitä, että kaikille käyttäjille niin oppilaitoksen sisällä kuin sidosryhmissäkin on helposti saavutettavissa tieto oppilaitoksessa käytössä olevista kemikaaleista, niiden vaaraominaisuuksista ja turvallisesta käytöstä. Kun riskit on tunnistettu ja tiedostettu, niitä voidaan hallita. Pienin, mutta suunnitelmallisin askelin siis kohti turvallista työ- ja opiskeluympäristöä Savonia-ammattikorkeakoulussa!

Kirjoittaja:
Mirja Saukkonen, bioanalytiikan lehtori, kemikaaliasioiden koordinaattori ja Chemical manager -ohjelmiston pääkäyttäjä

Lähteet:
Euroopan kemikaalivirasto ECHA. Julkaisuaika tuntematon. REACH-asetus tutuksi. Verkkojulkaisu. https://echa.europa.eu/fi/regulations/reach/understanding-reach Viitattu 27.6.21.
Kemikaalilaki 9.8.2013/599. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130599 Viitattu 1.8.2021
Kemikaalilaki 744/1989. Kumottu. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1989/19890744 Viitattu 1.8.2021.
Kärki A. & Salomäki S. 2021. Kemikaaliturvallisuus opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa. Opetushallitus. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kemikaaliturvallisuus-opetustoimessa-ja-varhaiskasvatuksessa Viitattu 28.6.21.
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/390. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050390. Viitattu 1.8.2021
Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä 452/2020. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2020/20200452 Viitattu 1.8.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2015. Oppilaitosrakennusten turvallisuus. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:2. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75199/tr02.pdf Viitattu 28.6.21.
Saukkonen Mirja 2021. Kemikaalien varastointi. Valokuva. 11.8.2021. Kuopio: Mirja Saukkosen kokoelmat.
Savonia-ammattikorkeakoulu 2021. Chemical manager-ohjelmiston etusivu Savonian intrasivustolla. Kuva. https://amksavonia.sharepoint.com/sites/santra/SitePages/Home.aspx?wa=wsignin1.0 Viitattu 1.8.2021.
Tukes.a. Julkaisuaika tuntematon. REACH -rekisteröinti, luvat ja rajoitukset. Verkkojulkaisu. https://tukes.fi/kemikaalit/reach Viitattu 27.6.21.
Tukes.b. Julkaisuaika tuntematon. CLP – luokitus, merkinnät ja pakkaaminen. Verkkojulkaisu. https://tukes.fi/kemikaalit/clp-luokitus-merkinnat-ja-pakkaaminen. Viitattu 27.6.21
Tukes.c. Julkaisuaika tuntematon. Kemikaalien varoitusmerkinnät. Kuva. https://tukes.fi/luulotpoiskemikaaleista/mista-tietoa-kemikaaleista Viitattu 1.8.2021.
Työsuojelu.fi. Kemialliset tekijät. Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu. Päivitetty 14.1.2021. https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/kemialliset-tekijat/tunnistaminen Viitattu 27.6.21.
Työterveyslaitos. Julkaisuaika tuntematon. Kemikaaliturvallisuus. Verkkojulkaisu. https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/kemikaaliturvallisuus/ Viitattu 27.6.21.
Uuksulainen S. 2021. ASA-lainsäädäntö muuttui – mikä muuttui ja miten teen ilmoitukset? Webinaari 28.1.2021. Työterveyslaitos. https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2021/01/ASA-webinaari_esityskalvot_28-1-2021.pdf