Kategoria: Biosfääri

Kavihuoneen ovi, sisällä näkyy kasvatettavia kasveja.

Savonia-artikkeli: Lannoitepulaan ratkaisu teollisuuden sivuvirroista?

Lannoitepulan osaratkaisuna voisi toimia teollisuuden sivuvirtojen tehokkaampi hyödyntäminen lannoitteena tai maanparannusaineena. Tämä myös tukisi kiertotaloutta ja ympäristöystävällistä näkökulmaa. Biosfääri-hankkeessa tarkoituksena on selvittää ja demonstroida Pohjois-Savossa syntyvien sivuvirtojen jatkojalostusmahdollisuuksia uusiksi tuotteiksi, kuten kierrätyslannoitteiksi ja maanparannusaineiksi.
Maaperän tutkintaa

Savonia-artikkeli: Teollisuuden sivuvirrat hyötykäyttöön eläinten ruokinnassa

Biosfääri-hankkeessa tarkastellaan paikallisten yritysten tuotantojen sivuvirtoja ja selvitetään niiden jatkojalostusmahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseksi. Tuotannon sivuvirtoina syntyviä tuotteita ei haluta nähdä vain jätteenä, sillä ne voivat toimia arvokkaana raaka-aineena jollekin toiselle tuotteelle. Oikeanlaisen jatkojalostuksen avulla sivuvirroista on mahdollista luoda kaupallisia tuotteita ja sivuvirtana syntyvä ylimääräinen hukkatuote saa uuden käyttökohteen jonkin toisen tuotteen raaka-aineena. Samalla pystytään myös

Savonia-artikkeli: Teollisuuden sivuvirrat hyötykäyttöön

Biosfääri Pohjois-Savo hankkeessa testattiin ja demonstroitiin kesällä 2021 erilaisia sivuvirtoja maanparannusaineena. Pilottituotteiden toimivuutta testattiin astiamittakaavan demonstraatioissa kasvatuskokein käyttäen italianraiheinää viljelykasvina. Kasvatuskokeiden tavoitteena on paikallisten Pohjois-Savossa syntyvien teollisuuden sivuvirtojen soveltuvuuden testaaminen kierrätyslannoitteiksi tai maanparannusaineiksi. Kokeet toteutettiin ruukkumittakaavassa kaarikasvihuoneessa 6 l vetoisissa altakasteluruukuissa. Kokeissa testattiin teollisuuden tuhkia, biohiiliä, kompostoituja materiaaleja, elintarviketeollisuuden sivuvirtoja ja biokaasuprosessin käsittelyjäännöstä. Materiaalit sekoitettiin

Savonia-artikkeli: Power-to-X teknologian hyödyntäminen – Vedyn tuotantoa pimeäfermentaatiolla

Globaalisti ilmastonmuutos ja ravinnon puute ovat suuria ongelmia, joihin haetaan kiivaasti ratkaisua. Fossiilisten polttoaineiden käyttäminen lisää hiilidioksidipäästöjä ilmakehään ja näin ollen nopeuttaa ilmastonmuutosta. Vetykaasu (H₂) on lupaava energian varastointi- ja siirtoväline, jolla voi olla merkittävä rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Vety on hiilineutraali energian kantaja, sillä sen palamisen lopputuotteena syntyy vain vesihöyryä ja lämpöä. Sillä on myös