Kategoria: Green Data Future Solutions

taulukossa kuvaikoneita

Savonia-artikkeli: Työkaluja datan visualisointiin

Green Datan Future Solutions -hankkeessa tekemisen yhtenä pääpainona oli tehdä yritysten kestävään kehitykseen liittyvästä datasta viestinnällistä sisältöä tiedon visualisoinnin keinoin. Hankkeessa tehtiin erilaisia pilotteja, joihin sisältyi datan keruuta, analysointia, raportointia ja viestintämateriaalien tuottamista. Tässä tekstissä annetaan yleiskatsaus tiedon visualisoinnista osana data-analyysin prosesseja, tiedolla johtamista ja viestintää sekä esimerkkejä työkaluista. Visualisointi osana data-analyysiä Data-analyysi voidaan
Graafinen maapallo maiseman yllä

Savonia-artikkeli: Käyttöliittymän suunnittelu vuotovesien seurantaan

Green Data Future Solutions -hankkeessa toteutettiin käyttöliittymähahmotelmaa jätevesiverkoston vuotovesistä Preventos Informatics Oy yritykselle. Vuotovesi tarkoittaa ympäristöstä viemäriverkostoon päässeitä sinne kuulumattomia pohjavesiä, sadevesiä, sulantavesiä ja kiinteistöjen hulevesiä. Näitä pääsee verkostoon mm. rikkoutuneiden putkien ja vuotavien kaivonkansien kautta. On arvioitu, että keskimäärin yli 30 % jätevesiverkoston virtaamasta aiheutuu erilaisista vuotovesistä. Mitä suurempi tämä osuus on, sitä
Kaavio sähkönkulutuksesta

Savonia-artikkeli: Matkailukeskus Kuopion Saanan sähkönkulutuksen selvitystyö

Green Data Future Solutions -hankkeessa selvitettiin Matkailukeskus Kuopion Saanan sähkönkulutusta ja kulutuksen jakautumista. Saana on Kuopion Bellanrantaan vuoden 2019 alkukesästä avattu ympäri vuoden toimiva kokous-, terassi-, ravintola- ja spa-kokonaisuus. Idea sähkönkulutuksen selvitykseen syntyi vuoden 2022 alkusyksystä keskusteluista Saanan johtohenkilöiden kanssa. Perusongelmana oli, että sähkön kokonaiskulutuksen sai selville sähköyhtiön järjestelmästä, mutta heillä ei ollut lainkaan
Savonia

Savonia-artikkeli: Savonialaiset Vilkku-fillareiden käyttäjinä

Kuopion kaupunki hankki sähköavusteiset Vilkku-fillarit sujuvoittamaan ja helpottamaan lyhyiden matkojen kestävää liikkumista. Ensimmäiset 150 pyörää tulivat käyttöön vuonna 2019. Vuosina 2020-2021 pyöriä oli käytössä 250 kpl ja vuonna 2022 yhteensä 350 pyörää. Myös asemien lukumäärä kasvoi 26 asemasta 42 asemaan. Savonia-ammattikorkeakoulu on tarjonnut vuodesta 2019 lähtien maksutta Kuopion kaupungin Vilkku-fillari-kaupunkipyörät opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön
Green data logo

Savonia-artikkeli: Energiadatan visualisoinnilla kohti ympäristöystävällisempiä ratkaisuja

Savonia ammattikorkeakoulun Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittamassa (EAKR) Green Data Future Solutions –hankkeen yhteistyönä ympäristötekniikan opiskelija Tiina Matihaldi laati opinnäytetyön energiadatan visualisoinnista. Opinnäytetyössä tarkasteltiin datan visualisoinnin ratkaisuja, hyötyä ja haasteita haastattelututkimuksen avulla. Mihin datan visualisointia käytetään Erilaisten toimintojen ympäristövaikutusten näkyväksi tekeminen on tärkeää ympäristövaikutusten hillitsemiseksi ja vähentämiseksi. Energian kulutus on yksi suurimmista ilmastopäästöjen aiheuttajasta. Energiatehokkuuden kehittämisellä