Bioanalyytikko / Röntgenhoitaja (ylempi AMK), kliininen asiantuntija, monimuotototeutus

#ylempi amk #sosiaali- ja terveysala

Muuttuva maailma tarvitsee hyviä tekijoitä

Bioanalyytikko / röntgenhoitaja, kliininen asiantuntija, koulutus antaa pätevyyden terveysalan asiantuntijatehtäviin. Saat valmiudet alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan, johtamiseen sekä asiantuntijana työskentelyyn. Tulevaisuudessa diagnostisten alojen asiantuntijoita tarvitaan entistä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Opinnoissasi painottuu työelämäläheisyys. Esimerkiksi opinnäytetyön aihetta valitessa voit huomioida oman työn ja työyhteisön kehittämistarpeet ja suunnata opinnäytetyön aiheen sen mukaisesti. Lisäksi kaikissa oppimistehtävissä pääset käyttämään näyttöön perustuvaa tietoa ja soveltamaan opittuja asioita käytännön työelämään.

Koulutus on sinulle hyvä valinta, jos olet suorittanut AMK-tasoisen bioanalyytikko- ja/ tai röntgenhoitajakoulutuksen ja olet motivoitunut kehittämään omaa osaamistasi ja ammattialaasi. Vaihtoehtoisesti sinulla voi olla muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus alalta.

Tutkintonimikkeet:

  • Bioanalyytikko (ylempi AMK)
  • Röntgenhoitaja (ylempi AMK)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa. Kevään 2021 osalta hakuaika päättyi 31.3.2021 klo 15.00.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset sekä ennakkotehtävän ohjeet löydät tältä sivulta.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Anssi Mähönen (BIO)
Puh. 044 785 6461
Tuula Partanen (RTG)
Puh. 044 785 6493


Koulutuksen sisältö

Bioanalyytikon (ylempi AMK) koulutuksessa voit syventää kliinisen laboratoriotyön laatua, kliinisen laboratoriotyön erikoisalojen asiantuntijuutta sekä laboratoriotyön menetelmien kehittämistä.

Röntgenhoitajan (ylempi YAMK) koulutuksessa voit syventää laatujohtamista, turvallisuuskulttuuria, kuvantamistutkimusten, hoitojen ja menettelytapojen kehittämistä sekä potilaan hoidon turvallisuutta. Lisäksi koulutus kehittää terveydenhuollon alalla tarvitsemiasi johtamis-, tutkimus- ja kehittämistaitoja. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden.

Bioanalyytikko kliininen asiantuntija (YAMK) lähipäivät

  • Syyslukukausi 2021: Ilmoitetaan myöhemmin
  • Kevätlukukausi 2022: Ilmoitetaan myöhemmin

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu hakijoille, jotka ovat suorittaneet jonkin seuraavista tutkinnoista: Bioanalyytikko (AMK), Röntgenhoitaja (AMK), FM biokemia, FM biotekniikka, DI Biotekniikka, FM Kemia, THM tai TtM liikuntalääketiede. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) työkokemusta bioanalytiikan alalta tai röntgenhoidon alalta kliinisestä radiografiasta (kuvantaminen, sädehoito ja isotooppi) tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2021).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf) 

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Pääaineen valinta

Alakohtaiset ammatilliset opinnot ovat 30 op. Alakohtaisista ammatillisista opinnoista 20 op järjestetään yhteistyössä Metropolia amk:n, Turun amk:n, Yrkeshögskolan Novia, Oulun amk:n sekä TUNI:n kanssa. Nämä 20 op tarjotaan englanninkielellä ja verkko-opintoina. Tämän lisäksi suoritat Savonian alakohtaisia ammatillisia opintoja 10 op suomen kielellä.

Laadit opintojesi aluksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, eli HOPSin. Koulutuksen vastuuopettajat yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne koostuu alakohtaisista ammatillisista opinnoista (30 op), opinnäytetyöstä (30 op) ja yhteisistä opinnoista (30 op).

Metropolia amk, Turun amk, Yrkeshögskolan Novia, Oulun amk, TUNI ja Savonia-amk järjestävät bioanalytiikan ja kliinisen radiografian alakohtaisina ammattillisina opintoina 20 op:n opinnot yhteisenä englanninkielisenä verkkototeutuksena syksystä 2020 alkaen. Lisäksi 10 opintopisteen laajuiset alakohtaiset ammatilliset opinnot toteutetaan osana kunkin ammattikorkeakoulun YAMK -tutkinto-ohjelmia. Verkkototeutus mahdollistaa joustavan opiskelun paikasta riippumatta. Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, ja sen suorittaminen kestää keskimäärin 2 vuotta. Opintojen rakenteeseen voit tutustua oheisen kuvion kautta.


Mies ja nainen lähikuvassa.

Etene urallasi

Suuntaa rohkeasti eteenpäin urallasi ja paranna mahdollisuuksiasi työelämässä hankkimalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto! Joillakin aloilla tutkinnolla on urakehityksen kannalta ratkaiseva merkitys, sillä ylemmät AMK-tutkinnot antavat kelpoisuuden julkisiin virkoihin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Ihmisiä istumassa kirjastossa.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sote-alan ammattilaisille tarjoamme elinikäisiä urakehitysmahdollisuuksia. Ylemmän AMK-tutkinnon opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella. Myös työnantajasi hyötyy opiskelusta, koska koulutukseen sisältyvät kehittämistehtävät ja opinnäytetyö voidaan kohdentaa työyhteisöösi. Koulutuksen kotipesänä toimii Microkadun kampus Kuopiossa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja opiskeluaika noin 2 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Kliinisen asiantuntijakoulutuksen jälkeen työskentelet diagnostisten alojen erilaisissa asiantuntija-, johtamis-, tutkimus-, tai kehittämistehtävissä ja vastaat työelämän kasvaviin osaamisvaatimuksiin.