Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus

#musiikki ja tanssi #kulttuuriala

Sykkiikö sydämesi musiikille?

Savoniassa saat koulutuksen, joka antaa sinulle valmiudet toimia musiikkipedagogina. Opintojen jälkeen sinulla on laaja-alaiset pedagogiset tiedot ja taidot, vahvat instrumenttitaidot sekä kyky luovaan musiikin tuottamiseen, kuten musiikin esittämiseen, kirjoittamiseen, säveltämiseen ja sovittamiseen. Työelämäläheinen koulutuksemme antaa sinulle laajan pohjan monipuolisiin työtehtäviin.

Valmistumisen jälkeen sinulla on kyky osaamisesi kehittämiseen ja moniammatilliseen työskentelyyn. Savoniassa pääset osaksi kuuden eri koulutusalan muodostamaa yhteisöä, joka mahdollistaa sinulle monipuolisen kokemuksen eri alojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä jo opiskeluaikanasi. Näitä taitoja tarvitset tämän päivän työelämässä yhä enemmän. Eri alojen kanssa tehtävien projektien ja produktioiden kautta taiteelliset tietosi ja taitosi karttuvat.

Savonian musiikkipedagogikoulutuksen erityisvahvuus on yhteistyö eri genrejen ja taiteen alojen kanssa.

Löydät meidät Instagramista @savoniamusiikki ja Facebookista @Savonia Musiikki ja Tanssi

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa. Kevään 2021 osalta hakuaika päättyi 31.3.2021 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Sari Mokkila-Karttunen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 7415


Koulutuksen sisältö

Savoniassa saamasi koulutus on suunniteltu ja toteutettu musiikkialan työelämän tarpeet huomioiden, ja valtakunnallisia vaatimuksia noudattaen.

Keskeisiä asioita opinnoissasi ovat pedagogiset, solistiset ja teoreettiset opinnot sekä yhteismusisointi vaihtelevissa kokoonpanoissa. Opinnoissasi tulee korostumaan myös hyvät soitto- ja laulutaidot, musiikkikasvatukselliset tiedot sekä esiintymiskokemus.

Opintoihisi liittyy runsaasti myös työelämäharjoittelua, ja osana opintoja opitkin toimimaan eri koulutusalojen yhteisissä projekteissa ja produktioissa niin tekijänä kuin koordinaattorinakin. Ammattitaitoiset ja arvostetut kouluttajamme kannustavat sinua luovuutesi kehittämiseen sekä oman opettaja- ja taiteilijaidentiteettisi vahvistamiseen.

Opiskelijavalinta ja valintakoe

Opiskelijat valitaan valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen.Valintakokeet järjestetään 26. – 28.5.2021 Kuopion Musiikkikeskuksella (klassinen musiikki), Kuopionlahdenkatu 23 C, 70100 Kuopio ja Kotkankalliolla (rytmimusiikki), Kotkankallionkatu 12, 70600 Kuopio. Koe on hakijalle yksipäiväinen.

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 pistettä) valintakokeen enimmäispistemäärästä (maksimi 100 pistettä). Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään 50% pisteistä.

Valintakokeen sisällöstä kerrotaan tarkemmin valintakoeoppaassa.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämässä valintakokeessa, täytä hakulomake ja toimita se liitteineen Savonian hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Pääaineen valinta

Musiikkipedagogikoulutuksessa suuntaudut joko klassiseen musiikkiin tai rytmimusiikkiin. Ensimmäisen opintovuoden jälkeen valitset oman syventymispolun, profiilin. Sinulta edellytetään hyvää solistista osaamista, teoreettisia taitoja sekä vuorovaikutusvalmiuksia. Ensiarvoisen tärkeää on se, että sinulla on aito halu tehdä aktiivisesti työtä oman osaamisesi kehittämiseksi ja pedagogisten taitojen kartuttamiseksi.

Opintojesi alussa teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin, jota päivität vuosittain. Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat sinua henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa. Lisäksi mm. opinto-ohjaajat ja opettajatuutorit ovat sinun ammatillisen kasvun sekä urakehityksen tukena koko koulutuksesi ajan.

Opintojen rakenne

Musiikkipedagogin opintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Työsi koostuu mm. kontaktitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, solistisesta harjoittelusta, verkko-opiskelusta sekä työharjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Alla on kuvattu opintojen rakennetta.

Perusopinnot 20 op:
Musiikkipedagogin perusopinnot koostuvat perustiedoista opintoihin ja työhön liittyen, sekä kieli- ja tutkimusopinnoista.

Ammattiopinnot 115 op:
ammattiopinnoissa kehitetään ennen kaikkea opiskelijan musiikillista osaamista. Musitassa saa korkeatasoista solistista opetusta neljän vuoden ajan. Opettajat ovat sekä kansallisesti että kansainvälisesti tunnustettuja pedagogeja ja taiteilijoita. Opiskelija voi syventää omaa ammatillista osaamistaan toimimalla eri koulutusalojen yhteisissä projekteissa. Myös yhteismusisoinnilla, workshopeilla, kamarimusiikilla ja orkesteritoiminnalla on merkittävä osuus musiikkipedagogikoulutuksen yhteisöllisyyden ja vuorovaikutustaitojen kehittäjänä.

Pedagogiset opinnot ja harjoittelu 60 op:
Musiikkipedagogin tutkintoon sisältyvät ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa yhdessä järjestettävät monipuoliset kasvatustieteelliset ja ainepedagogiset opinnot opetusharjoitteluineen. Koulutus antaa laaja-alaisen yleisen opettajan pätevyyden.

Opiskelija tiedostaa musiikkipedagogin työhön sisältyvien ympäristöjen, tilanteiden ja lähestymistapojen moninaisuuden. Koulutus antaa mahdollisuuden perehtyä musiikin soveltavaan käyttöön esim. opetuksen yksilöllistämiseen, musiikin monipuoliseen käyttöön erilaisten oppijoiden kanssa vaikkapa syrjäytyneiden nuorten parissa. Opiskelijalla on tietoa musiikin merkityksestä osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäjänä.

Valinnaiset opinnot 15 op:
Valinnaiset opinnot tukevat asiantuntijuuden kehittymistä ja suuntautuvat opiskelijan kiinnostuksen mukaan.

Harjoittelu 15 op:
Harjoittelussa opiskelija perehtyy käytännön työelämään ja hankkii valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen. Harjoittelussa opitaan myös kehittämään asiakas- ja työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua. Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin syventämällä ammatillista osaamista, sekä auttaa työllistymään koulutusta ja suuntautumista vastaaviin.

Opinnäytetyö 15 op:
Opinnäytetyö on opiskelijan työelämäläheinen oppimisprosessi, jota asiantuntijat tukevat, ohjaavat ja arvioivat. Opiskelija kehittää työelämää opinnäytetyöllään samalla kun prosessi syventää hänen asiantuntijuuttaan valitussa aiheessa. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäyte, produktio, projekti tai koostettu opinnäyte.


Iiris Rissasen tarina

Musiikki on aina ollut osa elämääni, siksi tuntuikin luonnolliselta hakeutua alan opintoihin heti lukion jälkeen. Savoniassa sain monipuolisen katsauksen musiikin ammattilaisen työstä, pääsin mukaan mielenkiintoisiin produktioihin ja innostuin lähtemään vaihto-oppilaaksi kaksikin kertaa, ensin Italiaan ja sitten Norjaan.

Sormet pianon koskettimilla.

Musiikin opiskelu Savoniassa

Musiikkipedagogit ovat monipuolisia musiikin ammattilaisia. Musiikkipedagogikoulutuksessa suuntaudut joko klassiseen musiikkiin tai rytmimusiikkiin. Musiikkia opiskelet Musiikkikeskuksen tiloissa, Kuopion keskustan kupeessa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Musiikkipedagogit ovat monipuolisia musiikin ammattilaisia. Valmistuneet ovat toimineet monipuolisesti musiikin kentän eri tehtävissä, esimerkiksi kansalais- ja kansanopistojen musiikin opetuksessa, musiikkikoulujen, -opistojen ja konservatorioiden opetustehtävissä sekä kolmannen sektorin opetus- ja ohjaustehtävissä. Koulutuksen laaja-alaisuus mahdollistaa työskentelyn myös mm. seurakunnissa, kuntien nuorisotoimessa, kerhotoiminnassa, teattereissa sekä yrittäjänä.

Voit itse vaikuttaa opintojesi aikana siihen, minkä tyyppisiin työtehtäviin olet ensisijaisesti suuntaamassa. Esimerkiksi musiikkioppilaitoksen opettajankoulutus painottuu pääinstrumentin hallintaan ja pedagogiikkaan. Solististen valmiuksien lisäksi instrumenttitaidot kehittyvät pääaineesta riippuen kamarimusiikki-, workshop, ensemble ja orkesterisoiton opinnoissa. Opintojesi aikana voit profiloitua myös mm. soveltavan musiikin käyttöön ja suuntautua työskentelemään erilaisten oppijoiden kanssa.