Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS21KMR Sosionomin tutkinto-ohjelma, rikosseuraamusala (monimuotototeutus)

Koulutuksen toteutus

Savonian tutkinto-ohjelmissa noudatetaan OIS-ajattelua (Open Innovation Space), jossa yhdistyy laadukas oppiminen ja opetus sekä työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Eri alojen opiskelijat, opettajat, tutkimus- ja kehittämistehtävissä työskentelevät sekä työ- ja elinkeinoelämän edustajat ratkovat yhdessä käytännön toiminnasta nousevia ongelmia. OIS on fyysinen, sosiaalinen ja virtuaalinen oppimis-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan ympäristö.

Opetusmenetelmissä korostetaan ammatin edellyttämää yhteistoiminnallisuutta ja itseohjautuvuutta. Opinnot toteutetaan tutkivan oppimisen periaatteella. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (PLE) laatimisessa toteutetaan myös aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) erilaisin menetelmin. Työskentely erilaisissa työelämähankkeissa ja työelämäjaksoilla, ohjattu harjoittelu erilaisissa työyhteisöissä sekä opinnäytetyö luovat yksilöllisyyttä opintoihin. Opiskelija voi suorittaa osan opinnoista ulkomailla ja valita koulutusyksikön omia kansainvälisyysopintoja.

Osa opinnoista on suunniteltu toteutettavaksi verkko-opiskeluna kokonaan tai osittain. Verkko-oppimisympäristöä eli Moodlea hyödynnetään työelämäyhteistyössä yhteisten asiantuntijaluentojen järjestämisessä ja harjoittelun ohjauksessa. Verkko-oppimisympäristöön kootaan opiskelua ohjaava materiaali, ohjeet ja lomakkeet. Opiskelija perehdytetään verkko-opiskeluun opintojen alussa. Moniammatillisuuden kehittymistä tuetaan toteuttamalla osia opinnoista Savonian muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden kanssa.

Savoniassa opettaja on oppimisen mahdollistaja ja oppimista edistävien tilanteiden luoja erilaisissa oppimisympäristöissä. Opintotoimisto, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainvälisyyspalvelut ja muut tukipalvelut auttavat opiskelussa. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Kansainvälistyminen on osa opiskelua. Opiskelijat voivat opiskella opintojen eri vaiheessa kansainvälisyyttä ja kulttuurista osaamista. Opintojen aikana opiskelijan tulee suorittaa vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta (muuta kuin kieliopintoja). Kulttuurisia taitoja opiskelija voi harjoitella myös tutoroidessaan kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita ja toimimalla esimerkiksi maahanmuuttajayhteisöissä. Opiskelija voi suorittaa kansainvälisen opiskelupolun 60 op opiskelemalla sosionomitutkinnon englanninkielisiä ammatillisia opintoja 5 - 10 op ( Monikulttuurinen työskentely, SSMOKT 5 op sekä valinnainen 5 op:n englanninkielinen opintojakso), ammatillista osaamista kehittävää harjoittelua ulkomailla 30 op ja kansainvälisen sairaanhoitajien Bachelor’s Degree Programme in Nursing sosiaali- ja terveysalan yhteisiä opintoja 20 op.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.