Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Tulostinystävällinen versio

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Anu Kinnunen

Koulutuksen lähtökohdat

Sosionomin tutkinto-ohjelma johtaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimike on sosionomi (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) tasoa 6.

Sosiaaliala on jatkuvasti kasvava palveluala. Tulevaisuudessa eri palvelualojen toiminnalliset rajat hämärtyvät, palveluja tuotetaan yhä asiakaslähtöisemmin ja eri palveluntuottajien sopimuksiin ja keskinäiseen yhteistyöhön perustuen. Saumattomat palveluketjut ja verkostoituva palveluntuotanto edellyttävät uudenlaista osaamista, toimintojen yhteensovittamista, työnjakoa ja tehokkuutta. Tulevilta sosiaalialan asiantuntijoilta edellytetään valmiuksia uudistaa hyvinvointipalveluja olemassa olevilla voimavaroilla, ottaa käyttöön tieto- ja viestintätekniikkaa sekä kehittää yhteisöllisiä ja osallistavia tukimuotoja eri väestöryhmien tarpeisiin.

Sosionomiksi valmistuttuasi (AMK) työskentelet sosiaaliohjauksen ja kasvatuksen asiantuntijana kuntien, yritysten ja järjestöjen palveluksessa. Uusia tehtäväalueita sosiaalialan asiantuntijoille on tulossa sivistystoimen, työhallinnon, rikosseuraamusalan ja Kansaneläkelaitoksen tehtävissä. Lisäksi sosiaalialan työntekijöiden tehtävärakenteissa on tapahtumassa määrityksiä, joiden ennakoidaan lisäävän sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia hyödyntää uudenlaista osaamista käytännön työssä. Valmistuttuasi osaat uudistaa hyvinvointipalveluja ja kehittää yhteisöllisiä ja osallistavia toiminta- ja tukimuotoja eri väestöryhmien tarpeisiin. Sosionomina tunnet hyvinvointia ja turvallisuutta tuottavan palvelujärjestelmän, erilaiset toimintaympäristöt sekä sosiaali- ja terveysalan palvelujen tuottamisen muodot. Sosionomina osaat ennakoida yhteiskunnallisia muutoksia ja haluat olla mukana tuottamassa ja kehittämässä palveluja. Osaat toimia digitaalisessa toimintaympäristössä.

Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja tieteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin sekä tukea yksilön ammatillista kasvua. Lisäksi tavoitteena on harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa soveltavaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Savonia-ammattikorkeakoulun tavoitteena on palvella Pohjois-Savon maakuntaa ja laajemminkin Itä-Suomen aluetta, jonka elinvoimaisuuteen vaikuttaa jatkuvasti muuttuva ja kansainvälistyvä toimintaympäristö.

Tutkintonimike sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksessa on sosionomi (AMK), jota vastaava ammattinimike sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain mukaan on sosiaaliohjaaja (272/2005 § 6). Sosionomin (AMK) ammatillista osaamista voidaan kuvata sekä yleisillä että koulutusohjelmakohtaisilla kompetensseilla (osaamisalueilla). Yleiset kompetenssit ovat kaikille ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Tavoiteltavien kompetenssien kehittymiseen sosiaalialan koulutuksessa voidaan vaikuttaa sekä sisällöllisillä että pedagogisilla valinnoilla.

Ammattihenkilöksi laillistaminen:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) laillistaa sosionomin hakemuksesta ja tutkinnon antaneen ammattikorkeakoulun ilmoituksesta sosiaalihuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi, sosionomiksi. Laillistamisen edellytyksenä on, että sosionomikoulutuksessa on suoritettu 210 op sekä opetussuunnitelman mukaiset sisällöt.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.