Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSLUKI
NimiLuova ja kehittyvä ihminen
Nimi englanniksiCreative and Developing Human
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- tarkastella ihmistä kokonaisuutena fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen kautta
- kuvata ihmisen kehitysvaiheet kehityspsykologisten teorioiden mukaisesti lapsuudesta vanhuuteen
- nimetä kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ihmisen elämänkulun näkökulmasta
- tunnistaa käyttäytymisen yhteyttä elämänkulun lainalaisuuksiin ja elinolosuhteisiin
- tunnistaa ihmisen elinikäisen kasvun tarpeita sekä ympäristön merkityksen kasvua mahdollistavana ja rajoittavana tekijänä
- käyttää luovia, yhteistoiminnallisia ja kokemuksellisia työtapoja ja niiden tietoperustaa
- välittää omia kokemuksiaan luovilla työtavoilla sekä keskustella niistä
- toimia yhteistoiminnallisesti omassa opiskeluryhmässään.
Keskeiset sisällöt - Kasvu, kehitys ja muutos ihmisen elämänkulussa
- Minäkäsitys, minäpystyvyys, identiteetti, kiintymyssuhde, varhainen vuorovaikutus
- Kehitystehtävät ja kehityskriisit elämänkaaressa
- Elämyksellinen oppiminen ja luovat menetelmät
- Yhteistoiminnallinen oppiminen ja yhteisöllisyys ryhmässä
Suoritustavat- Aktivoivat luennot. Yhteistoiminnalliset oppimistehtävät. Osallistuminen luoviin ryhmäharjoituksiin. Vertais- ja itsearviointi.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliJari-Erik Nurmi, Timo Ahonen, Heikki Lyytinen 2014: Ihmisen psykologinen kehitys. Ps- Kustannus.

Lehtinen Erno, Lerkkanen Marja-Kristiina ja Vauras Marja 2016: Kasvatuspsykologia. PS-kustannus.

Määttä, Paula ja Puukari, Anne 2016:Tavallisen erityinen lapsi : onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkomassa. Jyväskylä. PS-kustannus.

Puukari Sauli, Lappalainen Kristiina, Kuorelahti Matti ja Alila Sanna (toim.) 2017: Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. PS-Kustannus.

Wais, Mathias, Kiefer Annikki, Eklund-Schöpper Anja ja Tuomola Eeva 2006: Ihmisen elämänkaari: aikuiselämän kriisit ja kehitysmahdollisuudet. Biographie-Arbeit.

Uusikylä, Kari. 2012. Luovuus kuuluu kaikille. Jyväskylä: PS-kustannus.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa Verkkokurssi 5 op, toteutus Avoin amk tai kesäopintoina mahdollinen
YhteyshenkilöTuovinen Marjaana

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.