Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSMTV
NimiMielenterveystyö, psykososiaalinen tuki ja lähisuhdeväkivalta
Nimi englanniksiMental Health Care, Psychosocial Support and Violence in Intimate Partnerships
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- kuvata mielenterveys-, kriisi- ja lähisuhdeväkivalta ilmiöiden monimuotoisuuden ja monitieteellisyyden yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla.

- suhtautua mielenterveys-, kriisi ja lähisuhdeväkivallan ilmiöihin ammatillisesti ja tunnistaa näihin ilmiöihin liittyviä omia ennakkoasenteitaan

- tarkastella kriisejä osana yksilöiden elämänkulkua

- tietää mielenterveys- ,kriisi- ja väkivaltatyön palvelujärjestelmän ja niitä ohjaavaan lainsäädännön ja suositukset

- työskennellä moniammatillisessa verkostossa asiakas- ja perhelähtöisesti

- tarkastella ennaltaehkäisevän työn merkitystä ja toteutumista

Keskeiset sisällöt Mielenterveys voimavarana, ennaltaehkäisevä mielenterveystyö ja kuntoututtavat palvelut, keskeiset mielenterveydenhäiriöt, kriisit osana elämänkulkua, kriisityö, lähisuhdeväkivalta ilmiönä ja väkivallan kehämalli, mielenterveys ja kriisipalvelut elämänkulun eri vaiheissa, mielenterveystyö hyvinvointia lisäävänä toimintatapana yhteiskunnassa, mielenterveystyön toimijat ja asiakkaan voimavarojen tukeminen ja ohjaaminen sekä hoitoonohjaus, sosionomina (AMK) mielenterveystyön moniammatillisessa toimintaympäristössä, Mielenterveyslain mukainen lainsäädäntö keskeisiltä osin.
Suoritustavat Aktivoivat luennot, pari-/pienryhmätyöskentely ja/tai luentotentti.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliHamarus Päivi, Holmberg-Kalenius Tina ja Salmi Saija 2015: Opas kiusaamisen jälkihoitoon. PS-kustannus.

Hämäläinen Kaisu, Kanerva Anne, Kuhanen, Carita, SeuriTarja & Schubert Carla 2017: Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro Oy. 5., uudistettu painos.

Koko perhe kierteessä. Lähisuhdeväkivalta ja alkoholi. STM 2007. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä = Social- och hälsovårdsministeriets rapporter = Reports of the Ministry of Social Affairs and Health : 2007:27 (saatavissa myös verkkojulkaisu)

Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto 2008. Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset. Tunnista, turvaa ja toimi. Sosiaali- ja terveystoimelle paikallisen ja alueellisen toiminnan ohjaamiseen ja johtamiseen. Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja = Social- och hälsovårdsministeriets publikationer = Publications of the Ministry of Social Affairs and Health : 2008:9 (saatavissa myös verkkojulkaisu)

Mielenterveyslaki 14.12.1990/1116 ja -asetus 21.12.1990/1247

TOIVIO, Timo. & NORDLING, Esa. 2013. Mielenterveyden psykologia. 3. uud. painos. Edita. Helsinki.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPolón Mira

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.