Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSVAI2
NimiErityinen tuki ja lapsen osallisuuden vahvistaminen
Nimi englanniksiSpecial Support for the Child and Empowering Participation of the Child
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käyttää erityiskasvatuksen käsitteistöä ja ammattisanastoa
- havainnoida erityisen tuen tarpeita ja jakaa keskustellen omia ammatillisia havainnointojaan
- laatia tavoitteellisen kasvatuksellisen suunnitelman erityisen tuen toteuttamisesta lapselle ja pienryhmälle
- soveltaa kasvatuksellisen ja sosiaalisen kuntoutuksen menetelmiä lapsiryhmässä
- kehittää oppimisympäristöjä osallisuutta vahvistavaksi
Keskeiset sisällötErityisen tuen tarpeet ja arviointi, kasvatuksellinen ja sosiaalinen kuntoutus, erityisen tuen tarpeet perheiden kriiseinä, integraatio, inkluusio, tukitoimet päivähoidossa, perusopetuksessa, vammaistyössä ja lastensuojelussa, varhaiskuntoutus, moniammatillinen yhteistyö ja varhainen puuttuminen.
SuoritustavatOsallistuminen lähiopetukseen, tentti, itsenäinen opiskelu virtuaalinen oppimisympäristössä ja pohdintatehtävät, demonstraatiot, HOPS-loppukeskustelu
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali PIHLAJA, Päivi. 2005. Varhaiserityiskasvatus suomalaisessa päivähoidossa: erityisen tuen tarpeet sosiaali-emotionaalisella ja kielellisen kehityksen alueilla. Helsinki: Suomen kuntaliitto.
MOBERG, Sakari, HAUTAMÄKI, Jarkko, & KIVIRANTA, Joel. 2007. Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki: WSOY. Lähdemateriaali Moodlessa.
Edeltävät opinnot Varhaiskasvatuksen pakolliset perusopinnot
Muuta huomioitavaa Yhteyshenkilöt: Lehtorit Auli Pohjolainen, Marjaana Tuovinen
YhteyshenkilöPohjolainen Auli

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.