Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSKUTO
NimiSosiaalinen kuntoutus ja toimintakyvyn vahvistaminen
Nimi englanniksiSocial Rehabilitation and Improving Functional Capasity
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa opintojakson suoritettuaan
-jäsentää moninaisuutta, vammaisuutta ja ikääntymistä yksilöllisenä, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä
-tunnistaa asiakkaan toimintakyvyn edellytykset ja elämismaailman yhteyden toimintaan elämänkulun eri vaiheissa
-selittää toimintakyvyn ja osallisuuden edistämisen perusteita ja välineitä (mm. apuvälineet, teknologiset ratkaisut)
-ymmärtää ICF- viitekehyksen asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden kuvaajana sekä arvioinnin ja seurannan välineenä
-selvittää kuntoutukseen liittyvät etuisuudet ja sosiaaliturvan sekä kuntoutukseen liittyvää lainsäädäntöä
Keskeiset sisällöt-Sosiaalinen kuntoutus, toimintakyky ja voimavaralähtöisyys
-Moninaisuus, ikääntyminen ja vammaisuus yksilöllisenä, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä
-Sosiaalinen tuki, palvelutarpeen arviointi ja läheisverkoston merkitys kuntoutumisessa
-ICF viitekehys asiakaslähtöisen ja moniammatillisen työn jäsentäjänä
-Palvelujärjestelmä ja tukimuodot ja kuntoutuksen kokonaisuus
-Keskeinen lainsäädäntö pääpiirteittäin
Suoritustavat1) Lähiopetus, oppimistehtävät, ohjattu kotikäyntitehtävä, simulaatioharjoitukset, itsearviointi, tentti
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliANTTI-RÄMÖ, Ilona, SALMINEN, Anna-Liisa, RAJAVAARA, Marketta ja YLINEN, Aarne (toim.) 2016. Kuntoutuminen. Duodecim.

JÄRVIKOSKI, Aila & HÄRKÄPÄÄ, Kristiina 2011. Kuntoutuksen perusteet. WSOY


ICF: Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. 2004. Gummerus.

Kela 2010.GAS-menetelmä. Käsikirja, versio 2. Autti-Rämö, K. Vainiemi, S. Sukula, A. Kela 2010

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kehitys

Laki vammaisetuuksista 570/2007 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070570

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. STM ja Kuntaliitto 2013. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1
http://stm.fi/iakkaiden-palvelut

Vammaispalveluiden käsikirja:
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista

Räty Tapio 2010. Vammaispalvelut: vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Kynnys

https://stm.fi/vammaislainsaadannon-uudistus
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRatinen Auli
Kukkonen Kristiina

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.