Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSMOKT
NimiMulticultural Work
Nimi englanniksiMulticultural Work
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvata kulttuurin merkityksen ihmisen ja yhteisöjen toiminnassa ja tunnistaa oman ajattelunsa kulttuurisidonnaisuuden
- nimetä kulttuurien kohtaamiseen liittyviä sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden merkityksen ihmisen toimintakyvyn kannalta.
- kuvata monikulttuurista työtä ohjaavan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän
- käyttää ammatillisia työmenetelmiä monikulttuurisessa työssä
- työskennellä monikulttuurisessa toimintaympäristössä
- tukea ja ohjata asiakasta tukien heidän kotouttamisprosessiaan
Keskeiset sisällöt- Suomalaisen yhteiskunnan monikulttuuristuminen ja maahanmuuttoa koskeva käsitteistö
- Ammatillinen vuorovaikutus, kulttuurien väliset erot ja niiden merkitys ihmisten vuorovaikutuksessa
- Kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö sekä maahanmuuttopolitiikka - Kotoutuminen, sopeutuminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen kansallisesti ja kansainvälisesti
- Monikulttuurisuustyön eettiset periaatteet
- Monikulttuurinen palveluohjaus ja asiakkaiden elämän hallinnan vahvistaminen
SuoritustavatLähiopetus, ryhmätyöskentely, työelämäläheinen työskentely maahanmuuttajien parissa, itsearviointi, vertaisarviointi
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliDervin, Fred ja Keihäs Laura 2013: Johdanto uuteen kulttuurien välisen viestintään ja kasvatukseen. Suomen kasvatustieteellinen seura Fera.

Hondagneu-Sotelo, Pierrette 2007: Religion and social justice for immigrants.

Jäppinen Maija, Metteri Anna, Ranta-Tyrkkö Satu, Rauhala Pirkko-Liisa, Enache Anca 2017: Kansainvälinen sosiaalityö, käsitteitä, käytäntöjä ja kehityskulkuja. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2016.

Korhonen Vesa ja Puukari Sauli (toim.) 2017: Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. PS-Kustannus.

Martikainen Tuomas ja Haikkola Lotta 2010: Maahanmuutto ja sukupolvet.Tietolipas 233. SKS.

Martikainen Tuomas, Saukkonen Pasi ja Säävälä Minna 2013: Muuttajat: kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Gaudeamus.

Taajamo Matti ja Puukari Sauli (toim.) 2007. Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä. Jyväskylä: Kopijyvä Oy.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöTams Hannele
Kukkonen Kristiina

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.