Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSVAI9
NimiLaillisuus ja hyvä hallinto rikosseuraamusalalla
Nimi englanniksiLegality and Good Governance in Corrections
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus1 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa:
- edistää hyvää hallintoa ja laillisuutta: tuntee hyvän hallinnon periaatteet ja lainsäädännöstä erityisesti hallintomenettelyn sekä osaa soveltaa niitä omassa työssään
- tulkita ja soveltaa rikosseuraamusalan työtä ohjaavaa lainsäädäntöä huomioiden myös muita oikeuslähteitä
- laatia oikeuslähteisiin nojautuen esittelyn sekä laillisen ja asianmukaisen päätösehdotuksen
- virkamiehen oikeudet, velvollisuudet ja vastuu
Keskeiset sisällöt- hyvän hallinnon vaatimukset
- hyvän hallinnon periaatteet, erityisesti hallinnon oikeusperiaatteet
- hallintomenettely ja hallintoasian käsittelyn vaiheet
- ennakoiva ja jälkikäteinen oikeusturva
- esittelijänä toimiminen ja esittelijän vastuu
- rikosseuraamusalan lainsäädäntöä ja täytäntöönpanon periaatteita
- virkamiehenä toimiminen rikosseuraamusalalla
- oikeudellisen ratkaisun laatiminen ja perusteleminen oikeuslähteisiin nojautuen
SuoritustavatOrientoivat ja työskentelyyn ohjaavat luennot, case-harjoitukset, analysointitehtävä ja tentti.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKoivisto, Ida (2014). Johdatus hyvään hallintoon. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. Unigrafia. Myhrberg, Peitti (2016) Vankeuden täytäntöönpano (2. uud.p.) – soveltuvin osin.
Lainsäädäntö:
Hallintolaki.
Valtion virkamieslaki (ja vastaava asetus)
Vankeuslaki (ja vastaava asetus)
Perustuslaki (perusoikeudet)
Tutkintavankeuslaki ja vastaava asetus. Laki valvotusta koevapaudesta. Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta
Edeltävät opinnot90 op sosiaalialan perus- ja ammattiopintoja ja sosiaalialan asiakastyön orientoiva harjoittelu 10 op suoritettuna tai hyväksiluettuna.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKomulainen Johanna

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.