Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KMV Sosionomin tutkinto-ohjelma, varhaiskasvatus (monimuotototeutus)

Tulostinystävällinen versio

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Anu Kinnunen

Koulutuksen lähtökohdat

Sosionomin tutkinto-ohjelma johtaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimike on sosionomi (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto on 2,5 vuotta. Opinnot on mahdollista suorittaa 2,5-3,5 vuodessa. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) tasoa 6.

Sosiaali- ja varhaiskasvatusala on jatkuvassa muutoksessa. Palveluja tuotetaan yhä asiakaslähtöisemmin ja eri palveluntuottajien sopimuksiin ja keskinäiseen yhteistyöhön perustuen. Saumattomat palveluketjut ja verkostoituva palveluntuotanto edellyttävät uudenlaista osaamista, toimintojen yhteensovittamista, työnjaon tehokkuutta ja vaikuttavuuden huomioimista. Toimintaympäristöjen muutokset näkyvät myös varhaiskasvatuksen ammatillisella tehtäväalueella. Lapsi- ja perhelähtöinen varhaiskasvatus edellyttää moniammatillista verkostotyötä ja tiimityötaitoja. Turvallisilla kasvuympäristöillä edistetään lapsen ja perheiden hyvinvointia sekä tuetaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä ehkäistään eriarvoisuutta.

Sosionomit (AMK) työskentelevät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan asiantuntijana kuntien, yritysten ja järjestöjen palveluksessa. Valmistunut osaa toimia varhaiskasvatuksen sosionomin (AMK) tehtävissä, uudistaa varhaiskasvatuspalveluja ja kehittää pedagogisia, yhteisöllisiä ja osallistavia toiminta- ja tukimuotoja lasten ja perheiden tarpeisiin. Hän tuntee hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän palvelujärjestelmän ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt. Varhaiskasvatuksen sosionomi osaa ennakoida tulevia yhteiskunnallisia muutoksia ja hän haluaa olla mukana tuottamassa ja kehittämässä palveluja myös digitaalisissa toimintaympäristöissä. Varhaiskasvatukseen suuntautunut sosionomi on varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan asiantuntija.

Ammattikorkeakoulutuksen yleisenä tavoitteena on antaa tutkimukseen ja tieteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin sekä tukea yksilön ammatillista kasvua. Lisäksi tavoitteena on harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa soveltavaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Savonia-ammattikorkeakoulu palvelee jatkuvalla oppimisella Pohjois-Savon maakuntaa ja laajemminkin Itä-Suomen aluetta, jonka elinvoimaisuuteen vaikuttaa jatkuvasti muuttuva ja kansainvälistyvä toimintaympäristö.

1.3.2016 tuli voimaan laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015). Sosionomin (AMK) ammatillista osaamista voidaan kuvata sekä yleisillä että tutkinto-ohjelmakohtaisilla kompetensseilla (osaamisalueilla). Yleiset kompetenssit ovat kaikille ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Tavoiteltavien kompetenssien kehittymiseen sosiaalialan koulutuksessa voidaan vaikuttaa sekä sisällöllisillä että pedagogisilla valinnoilla.

Sosiaalialan tutkinto-ohjelmaan sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntaavat opinnot (65 op) tuottavat kasvatuksellista, pedagogista ja sosiaalipedagogista osaamista. Sosionomin osaaminen painottuu lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen monialaisessa verkostoyhteistyössä, lasten ja lapsiryhmän kasvatus- ja ohjaustehtäviin, yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistamiseen sekä eriarvoisuuden ehkäisemiseen.

Sosionomin ammatillinen osaaminen
Varhaiskasvatuksen sosionomin osaaminen kohdentuu lapsiryhmän kasvatus- ja opetustehtäviin, perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön, monialaiseen yhteistyöhön, yhteisöllisen toimintakulttuurin edistämiseen ja kulttuurisen moninaisuuden vahvistamiseen.

Ammattihenkilöksi laillistaminen: Varhaiskasvatuksen sosionomeilla ei lain mukaan ole rekisteröitymisvelvoitetta. Rekisteröityminen on silti suositeltavaa, jos myöhemmin aikoo toimia sosiaalihuollon tehtävissä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) laillistaa sosionomin hakemuksesta ja tutkinnon antaneen ammattikorkeakoulun ilmoituksesta sosiaalihuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi, sosionomiksi. Laillistamisen edellytyksenä on, että sosionomikoulutuksessa on suoritettu 210 op laajuiset sekä sosiaalialan sisällölliset opinnot.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.