Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DYI22KY Muotoilun (YAMK) tutkinto-ohjelma, InnoTech-liiketoiminta

Opintojaksokuvaus

Koodi4 INX9000
NimiInnovaatioprosessi
Nimi englanniksiInnovation Process
Laajuus20 op
Vieraskielinen osuus4 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää innovaatioprosessin kokonaisuuden ja sen vaiheistuksen. Opiskelija osaa toimia osana monialaista tiimiä.

Opiskelija osaa kartoittaa alan toimintaympäristöön liittyviä asiakastarpeita. Opiskelija osaa suunnitella sekä toteuttaa tiedon hankkimista. Opiskelija pystyy perustelemaan ja selittämään tuotekehityksen lähtökohdat asiakas- ja liiketoimintalähtöisesti. Opiskelija osaa arvioida ja yhdistää keräämäänsä tietoa kriittisesti osana tiimiä.

Opiskelija osaa tuottaa riittävästi ideoita asiakastarpeen ratkaisemiseksi sekä osaa määritellä ideoiden valintakriteerit. Opiskelija osaa valita jatkokehitykseen menevän konseptin.

Opiskelija ymmärtää tuotekehitysprosessin kulun, tuotteen tai palvelun konseptointivaiheesta suunnitteluun ja toteutukseen. Opiskelija osaa arvioida toteutettavuutta ja laatia liiketoimintamallin. Opiskelija hallitsee projektiraportoinnin.

Opiskelija osaa kriittisesti arvioida kehitetyn tuotteen tai palvelun kannattavuutta ja liiketoimintapotentiaalia. Hän osaa viestiä uskottavasti ratkaisun mahdollisuuksista rahoittajille, kumppaneille ja asiakkaille.
Keskeiset sisällötOpintojakso koostuu neljästä vaiheesta: 1) asiakasymmärrys, 2) tuotteen tai palvelun konseptointi, 3) tuotteen tai palvelun suunnittelu ja toteuttaminen, sekä 4) liiketoiminnan suunnittelu. Keskeisinä prosessin läpileikkaavina teemoina ovat mm. asiakaslähtöinen ajattelu, liiketoimintapotentiaalin ja kannattavuuden arviointi, myyntitaidot, verkostot ja kumppanuudet, suojaukset ja riskien hallinta sekä projektin suunnittelu, hallinta ja dokumentointi.

Vaihe 1, asiakasymmärrys (5 op):
- Toimintaympäristön kartoitus
- Asiakaspotentiaalin tunnistaminen eri menetelmin
- Päätöksenteon kriteerien kehittäminen
- Ratkaistavan ongelman kiteyttäminen

Vaihe 2, tuotteen tai palvelun konseptointi (5 op):
- Uusien ratkaisuideoiden tuottaminen luovin menetelmin
- Mahdollisten ratkaisujen kehittely
- Valintakriteerien määrittely: ensisijaiset ideat ja potentiaaliset ratkaisut
- Konseptien kehittäminen liiketoiminnallinen potentiaali huomioiden

Vaihe 3, tuotteen tai palvelun suunnittelu ja toteuttaminen (5 op):
- Jatkokehitettävän konseptin kriittinen arviointi
- Valitun tuotteen tai palvelun edelleen kehittäminen
- Liiketoimintamallin määrittely

Vaihe 4, liiketoiminnan suunnittelu (5 op):
- Ratkaisun markkinoinnin suunnittelu
- Myynnin edistämisen suunnittelu
- Liiketoimintasuunnitelman laadinta ja esittäminen
- Liikeidean myynti rahoittajalle
SuoritustavatVaiheiden kirjallinen ja suullinen raportointi sekä loppuraportti, projektitöiden toteutus käytännössä. Opintojakson arviointi muodostuu opettajien arvioinneista, itsearvioinnista ja vertaisarvioinneista. Arvioinnin kohteena on sekä innovaatioprosessin hallinta että prosessin lopputulos. Hyväksytty suoritus edellyttää sitoutumista tiimin pelisääntöihin ja aktiivista osallistumista kaikkiin prosessin vaiheisiin.

Opiskelu tapahtuu MS Teams –alustalla ja muilla tiimin valitsemilla verkkoalustoilla.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliTeams-alustalla jaettava materiaali.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHuotari Nina
Tolppi Veli-Matti

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.