Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LL21SP Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LLX400
NimiTutkimus- ja kehittämismenetelmät
Nimi englanniksiBusiness Research
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tutkimus- ja kehittämistyön suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opiskelija osaa arvioida aineistojen hankintamenetelmien soveltuvuutta eri tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida ja tulkita itsenäisesti laadullista ja määrällistä tutkimusaineistoa. Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyön luotettavuutta. Opiskelija osaa toimia eettisten periaatteiden mukaisesti tutkimus- ja kehittämistyössä.
Keskeiset sisällötLaadullisen aineiston hankinta, analyysi ja tulkinta. Määrällisen aineiston hankinta, tulosten raportointi ja tulkinta. Tilastollisten ohjelmistojen käyttö. Tutkimuseettiset periaatteet.
SuoritustavatProjekteihin osallistuminen ja oppimistehtävät.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOJASALO, Katri, MOILANEN, Teemu & RITALAHTI, Jarmo. 2015. Kehittämistyön menetelmät, uudenlaista osaamista liiketoimintaan. WSOYpro Oy.
HEIKKILÄ, Tarja. 2014. Tilastollinen tutkimus. Helsinki, Edita.
KOSKINEN, Ilpo., ALASUUTARI, Pertti & PELTONEN, Tuomo. 2005. Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Tampere, Vastapaino.
TUOMI, Jouni & SARAJÄRVI, Anneli. 2013. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki, Tammi.
KvantiMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. . (Viitattu 4.11.2016)
Muu ilmoitettu ja opettajien laatima materiaali.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöMäkelä Pentti
Kesänen Anni

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.