Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Tulostinystävällinen versio

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Anu Kinnunen

Koulutuksen lähtökohdat

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma johtaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimike on fysioterapeutti (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Fysioterapia on osa kuntoutus-, liikunta-, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Fysioterapian tavoitteena on edistää ja ylläpitää niin yksilöiden kuin ryhmien terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Fysioterapiassa selvitetään fysioterapeuttisen arvioinnin avulla asiakkaan/kuntoutujan liikkumista ja toimintaa sekä niitä uhkaavia tai haittaavia tekijöitä asiakkaan toimintaympäristöissä. Fysioterapiassa pyritään yhdessä asiakkaan/kuntoutujan kanssa saavuttamaan hänelle optimaalinen toimintakyky, erityisesti liikkumiskyky. Keskeistä on asiakkaan voimavarojen huomiointi ja osallistuminen elinympäristössään sekä palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet. Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka keskeisenä kiinnostuksen kohteena on ihmisen toimintakykyyn liittyen liikkuminen ja sen suhde yksilön toimintaan. Fysioterapia keskittyy erityisesti toimintakyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisyyn (riski tai häiriö) ja kuntoutukseen (rehabilitation). Fysioterapiassa käytetään oman tieteenalan tuottamaa näyttöön perustuvaa tietoa ja toimintatapoja sekä sovelletaan myös useiden eri tieteenalojen näyttöön perustuvia toimintatapoja.

Fysioterapeutti toimii yrittäjämäisesti ja vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Hän ottaa huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat sekä vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset. Lisäksi hän huomioi asiakkaan ja perheen tilanteen ja toiminnan merkityksellisyyden. Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä asiakkaan sekä muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa sekä oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. Asiakkaat voivat tulla fysioterapeutille suoraan tai toisen terveydenhuollon ammattihenkilön lähettäminä. Fysioterapeutti työskentelee joko toisen palveluksessa, yrittäjänä tai erilaisissa projekteissa. Työpaikkoja ovat mm. sairaalat, terveyskeskukset, tutkimus- ja hoitolaitokset, hyvinvointialan yritykset, kuntoutuslaitokset ja kylpylät, työterveyshuolto, kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestöt, palvelutalot ja päiväkodit sekä koulu- ja liikuntatoimi.

Laillistaminen terveydenhuollon ammattihenkilöksi

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) laillistaa fysioterapeutin hakemuksesta terveydenhuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi, fysioterapeutiksi. Laillistamisen edellytyksenä on, että fysioterapeuttikoulutuksessa on suoritettu 210 op sekä opetussuunnitelman mukaiset sisällöt. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on todentaa, että valmistuvalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on ammattitaitovaatimusten edellyttämä osaaminen.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.