Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Koulutuksen toteutus

Savonian pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaatioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.

Kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua koko opintopolun ajan. Savoniassa jokainen opiskelija on yksilö. Koulutus toteutetaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Monipuolisilla koulutuksen toteutustavoilla mahdollistetaan vaihtoehtoiset suoritustavat sekä opiskelijan omien tavoitteiden mukainen eteneminen opinnoissa.

Savoniassa hyödynnetään laajasti aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työn opinnollistamista osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelija voi syventää tai laajentaa osaamistaan hyödyntämällä Savonian kansallisten ja kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden tarjontaa.

Savonian koulutusten työelämälähtöisyys toteutuu opettajien monimuotoisen verkostoitumisen kautta. Verkostot varmistavat myös substanssiasiantuntijuuden jatkuvan kehittymisen. Henkilöstö luo oppimistilanteita ja tukee opiskelijan oppimista. Opiskelijapalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainvälisyyspalvelut ja muut korkeakoulupalvelut auttavat opiskelussa. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Työelämävalmiuksien saavuttamisessa keskeistä ovat työelämälähtöiset opintojaksot ja opinäytetyöt sekä työelämässä tapahtuva harjoittelu. Opintojaksoissa työelämälähtöistä toteutusta ovat yhteistyöhankkeet sekä autenttiset oppimistilanteet erilaisissa toimintaympäristöissä ja työpaikoissa. Opintojaksoja toteutetaan mm. simulaatioina, taitopajoissa ja työpajoissa. Harjoittelu toteutuu lukukausittain. Harjoittelupaikkoja ovat VireTori, päiväkodit, asiakkaiden kodit, sairaalat, terveyskeskukset, kuntoutuslaitokset, fysioterapiayritykset, erilaiset projektit sekä kolmas sektori. Harjoittelupaikat valitaan siten, että fysioterapiasta ja fysioterapeutin työstä muodostuu opiskeluaikana monipuolinen käsitys.
Opiskelijalle muodostuu näin ollen vahva preventiivinen ja gerontologinen kuntoutusosaaminen sekä yrittäjämäinen työote.

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa määritellään kunkin opintojakson tavoitteet, käsiteltävä asiakokonaisuus, laajuus opintopisteinä, opintojen ja opetuksen järjestämisen periaatteet sekä vaadittavat suoritukset. Opetussuunnitelman rakenne on suunniteltu joustaviksi kokonaisuuksiksi. Opintojen joustavuutta takaavat esimerkiksi virtuaaliopinnot ja vaihtoehtoisten osaamisen osoittamistapojen käyttäminen.

Kansainvälisyys verkostoineen on osa opiskelua. Opiskelijat opiskelevat kansainvälisyyttä ja kulttuurista osaamista ulkomailla erilaisissa vaihto-ohjelmissa ja omassa oppilaitoksessa yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Opintoja voi suorittaa kansainvälisessä vaihdossa kolmantena tai neljäntenä opiskeluvuonna. Kansainvälisyysosaamisen kehittymiseksi opiskelija voi tehdä vieraalla kielellä myös seuraavat opinnot ja opintojaksot: oman opetussuunnitelman ammattiopinnoista Professional in Physiotherapy, 5 op ja Health Promotion, 5 op -opintojaksot, valinnaiset opinnot 10 op, kolmen kuukauden vaihto-opiskelu 15 op, osallistuminen Nordplus intensiivikurssille 5 op sekä Bachelor`s Degree Programme in Nursing -tutkinto-ohjelman sosiaali- ja terveysalan yhteisiä opintoja 20 op.

Arvioinnissa noudatetaan Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä. Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kriteerit perustuvat opintojakson tavoitteisiin ja opiskelija saa opintojakson alkaessa tiedot arviointiperusteista. Opiskelijalla on myös oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa.

Koulutuksen toteutussuunnittelu toteutetaan lukukausittain. Saman lukukauden aikana toteutettavat opintojaksot suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena. Lukukaudesta kerätään määrällistä ja laadullista palautetta, joka käsitellään opiskelijoiden kanssa. Tämän lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus antaa palautetta opintojaksoista Repun yleisen Kaiku-palautejärjestelmän kautta.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.