Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYPA21SY Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (YAMK)

Koulutuksen toteutus

Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (YAMK) -koulutuksen suunnittelu ja lähtökohdat pohjautuvat työelämän osaamis- ja kehittämisvaatimuksiin. Opinnoissa hyödynnetään opiskelijoiden omia kokemuksia työelämästä. Kokemuksia syvennetään osaamistavoitteiden mukaisella asiantuntijatiedolla ja käytäntölähtöisillä opetusmenetelmillä. Menetelmissä korostuvat reflektiivisyys ja tiedon ja osaamisen jakamisen periaatteet. Opiskelijan rooli on aktiivinen, vastuullinen ja kriittinen. Hän kykenee tekemään omaan oppimiseensa liittyviä valintoja henkilökohtaisten kehittämishaasteidensa mukaisesti.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja oppimistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintoja työn ohessa ja kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyönsä oman työpaikkansa kehittämiseen. Lähipäivien määrä on keskimäärin 2 pv/kk. Opetuspaikkakunta on Kuopio.

Kansainvälistymisosaamista vahvistetaan opinnoissa monin tavoin. Jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta.

Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen osaamistavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kohteena on koko oppimistapahtuma eli opetuksen tavoitteiden mukaisten tietojen ja taitojen saavuttaminen sekä opiskelun että työelämän edellyttämä asennoituminen ja vastuunottokyky. Opintojaksojen arviointi perustuu opintojaksokohtaisesti laadittuihin arviointikriteereihin, jotka ovat osa opintojakson toteutussuunnitelmaa.

Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (YAMK) -tutkinnossa saavutettava osaaminen vastaa tasoltaan kansainvälistä laajavastuisen asiantuntijan (Nurse practitioner, Advanced Practice Nurse, Advanced Clinical Practitioner) osaamistavoitteita. Tutkinto-ohjelman kautta vahvistetaan vaativan tason palliatiivisen hoidon osaamista, edistetään hoidon ja hoitotyön kehittämistä sekä lisätään välillisesti koko henkilöstön asiantuntemusta kliinisessä toimintaympäristössä. Tutkinto luo edellytyksiä toimia itsenäisesti laajennetuissa, erityisosaamista vaativissa asiantuntijatehtävissä palliatiivisen hoidon eri toimintaympäristöissä ja tasoilla. Koulutuksen tavoitteena on erityisesti antaa valmiudet toimia palliatiivisen hoidon erityistasolle B/C. Kliininen erityisosaaminen profiloituu palliatiivisen hoidon asiantuntijana kehittymisen ja kliinisen hoidon kehittämisen sisältöihin. Syventävät opinnot tukevat vaativaa asiantuntijaosaamista sekä opiskelijan opinnäytetyönään toteutettavan palliatiivisen hoidon kehittämiseen kohdentuvaa kehittämisprojektin sisällöllisiä ja metodisia oppimistarpeita. Lähiopetus, simulaatiot taitopajat, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu ja oppimistehtävät liitettynä omaan työhön muodostavat kokonaisuuden. Koulutuksessa edellytetään opiskelijan omaa aktiivisuutta ja kriittisyyttä ja siinä tuetaan reflektiotaitojen kehittymistä.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.