Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYKU21SY Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Koulutuksen toteutus

Kuntoutuksen YAMK-koulutuksen suunnittelu ja lähtökohdat pohjautuvat työelämän osaamis- ja kehittämisvaatimuksiin. Opinnoissa hyödynnetään opiskelijoiden omia kokemuksia työelämästä. Kokemuksia syvennetään osaamistavoitteiden mukaisella asiantuntijatiedolla ja käytäntölähtöisillä opetusmenetelmillä. Menetelmissä korostuvat reflektiivisyys ja tiedon ja osaamisen jakamisen periaatteet. Opiskelijan rooli on aktiivinen, vastuullinen ja kriittinen. Hän kykenee tekemään omaan oppimiseensa liittyviä valintoja henkilökohtaisten kehittämishaasteidensa mukaisesti.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja oppimistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintoja työn ohessa ja kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyönsä oman työpaikkansa kehittämiseen. Lähipäivien määrä on keskimäärin 2 pv/kk. Lähiopetusjaksot järjestetään pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin. Opetuspaikkakunta on Kuopio.

Kansainvälistymisosaamista vahvistetaan opinnoissa monin tavoin. Jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta.

Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen osaamistavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kohteena on koko oppimistapahtuma eli opetuksen tavoitteiden mukaisten tietojen ja taitojen saavuttaminen sekä opiskelun että työelämän edellyttämä asennoituminen ja vastuunottokyky. Opintojaksojen arviointi perustuu opintojaksokohtaisesti laadittuihin arviointikriteereihin, jotka ovat osa opintojakson toteutussuunnitelmaa.

Kuntoutuksen YAMK-koulutuksen sisältöä, työtä ja toimenkuvaa luonnehtii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja kuntoutuksen erikoisosaamisen syvyys, tehtävän laaja-alaisuus sekä toiminnan vastuullisuus ja autonomisuus. Työ tapahtuu tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Kuntoutuksen erityisasiantuntija on mukana lakisääteisten vaikuttamistoimielinten, kuten esimerkiksi vanhus- ja vammaisneuvostojen ja nuorisovaltuuston toiminnassa. Jotta koulutuksessa saavutetaan riittävän syvällinen, laaja ja monipuolinen tietojen, taitojen ja pätevyyden taso, opetuksessa hyödynnetään asiantuntijaopetusta, simulaatioita, seminaareja ja työpajatyöskentelyä. Koulutuksessa edellytetään opiskelijan oman aktiivisuutta ja kriittisyyttä. Koulutuksessa tuetaan opiskelijan reflektiotaitojen kehittymistä.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.