Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TELANU2
NimiLasten, nuorten ja perheiden ensihoito ja hoitotyö
Nimi englanniksiPaediatric and Family Nursing and Emergency Care
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus1/2 op
OsaamistavoitteetOpintojakson opiskeltuaan opiskelija osaa:
- selittää lasten oikeuksien, lasten ja nuorten hoitotyöhön liittyvien eettisten ohjeiden, lainsäädännön, lapsilähtöisyyden ja kulttuurisuuden merkityksen perheiden hoitotyössä
- kuvata raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan
- selittää lasten tavallisimpien sairauksien aiheuttamat ongelmat ja nimetä keskeiset hoito- ja ennaltaehkäisymenetelmät
-kuvata yleisimpiä lasten ensihoitotehtäviä
- kuvata lasten ja nuorten kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä
- soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä, niihin vaikuttavista tekijöistä, ravitsemuksesta, perheen hoitotyöstä ja lasten sairauksista lasten, nuorten ja perheiden hoitotyössä
- analysoida lasten ja nuorten terveysongelmia ja -uhkia sekä suunnitella lapsen ja nuoren hoitoa hoitotyön prosessin mukaisesti
- antaa esimerkkejä lasten hoitotyön toiminnoista ja niiden soveltamisesta ensihoitoon
- antaa esimerkkejä hoitotyön toimintojen soveltamisesta ja kuntoutuksesta vammaisten lasten ja nuorten hoidossa
- lasten lääke- ja nestehoidossa tarvittavat laskutoimitukset sekä osaa selittää/näyttää, miten lasten lääke- ja nestehoito sekä lääkkeiden annostelu toteutetaan turvallisesti
- perustellen arvioida lasten ja nuorten hoitotyön osaamistaan ja antaa vertaisarviointia opintojakson arviointikriteereiden mukaisesti
- käyttää perheen hoitotyöhön liittyvää englanninkielistä oppimateriaalia ja viestiä englannin kielellä vuorovaikutustilanteissa
Keskeiset sisällötEri-ikäisten lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön erityispiirteet ja niitä ohjaava lainsäädäntö ja eettinen perusta. Äidin ja perheen hoitotyö raskauden ja synnytyksen aikana ja lapsivuodeaikana. Eri-ikäisten lasten ja nuorten kasvu ja kehitys sekä niiden vaikutus terveiden, sairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten tarpeisiin. Eri-ikäisten lasten ja nuorten sekä lapsiperheen ravitsemus. Perheen hoitotyö: varhainen vuorovaikutus, perheen voimavarat, vanhempien ja sisarusten reaktiot lapsen sairastumiseen, lastensuojeluun liittyvä yhteistyö, vanhemmuuden tukeminen. Lasten lääke- ja nestehoito, lasten lääkkeiden annostelu ja lääkelaskenta. Lapsen ja nuoren kivun ja pelkojen arviointi ja erilaiset kivunhoitomenetelmät. Vastasyntyneen, imeväisen, leikki-, koulu- ja murrosikäisen hoitotyö. Lastentaudit. Lasten ja nuorten tutkiminen anatomiset ja fysiologiset erityispiirteet huomioiden ja hoito ensihoitotilanteissa.
SuoritustavatOppimistehtävät, lääkelaskut, tentit, osallistuminen opetukseen, osallistuminen taitopajoihin
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAjankohtaiset englanninkieliset ja kansainväliset tutkimusartikkelit ilmoitetaan opintojakson alkaessa
IHME, Anu. ja RAINTO, Satu. 2015. Naisen terveys.
Seksuaalilisääntymisterveyttä edistävä hoitotyö. Helsinki: Edita.
JALKANEN, Larisa. 2017. Lapsi ensihoidossa. Teoksessa: Ensihoito.
KUISMA, Markku, HOLMSTRÖM, Peter, NURMI, Jouni, PORTHAN, Kari, TASKINEN, Tuomas ja AHLSKOG-KARHU, Marian (toim.).
Sanoma-Pro Oy, 6. uudistettu painos
KORPPI, Matti., KRÖGER, Liisa, RANTALA, Heikki ja Niinikoski, Harri (toim.). 2016.
Lastentautien päivystyskirja. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.
http://www.terveysportti.fi/dtk/aho/koti
Lastenneuvola käsikirja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
https://www.thl.fi/web/lastenneuvolakasikirja
RAJANTIE, Jukka, HEIKINHEIMO, Markku ja RENKO, Marja (toim.), ALAPULLI, Heikki (kirjoittaja). 2016. Lastentaudit. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. http://www.oppiportti.fi/op/lta00498/do
STORVIK-SYDÄNMAA, Stiina, TERVAJÄRVI, Lasse ja HAMMAR, Anne-Marja. 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro Oy
SILFVAST, Tom, CASTRÈN, Maaret, KUROLA, Jouni, LUND, Vesa ja MARTIKAINEN, Matti (toim.) 2016. Ensihoito-opas. Duodecim, 8. uudistettu painos. (Soveltuvin osin)
Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille. 2019. THL. Saatavissa: http://www.julkari.fi/handle/10024/137459
Edeltävät opinnotHoitotaidon ja ensihoidon perusteet, hoitotaidon ja ensihoidon kliininen osaaminen, lääkehoidon perusteet, sisätautia sairastavan ensihoito ja hoitotyö
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHuuskola Katri
Suohovi Petri

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.