Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN22KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIAKTE21
NimiAkuutti ja tehohoitotyö
Nimi englanniksiAcute and Critical Care
Laajuus10 op
Vieraskielinen osuus1 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-selittää peruselintoimintojen häiriöiden syntymekanismit ja osaa tehdä johtopäätöksiä peruselintoimintojen häiriöiden aiheuttamista muutoksista elimistössä
-analysoida ja tulkita eri tietolähteiden avulla saamiaan tietoja potilaan tilasta
-suunnitella ja toteuttaa ja arvioida eri ikäisten akuutisti sairastuneiden potilaiden hoitoa eri hoitoympäristöissä
-selittää akuutissa ja tehohoidossa hoidossa käytettyjen lääkkeiden ja nesteiden vaikutusmekanismit ja turvallisen käytön
-akuutissa ja tehohoidossa tarvittavat lääkelaskut
-arvioida omaisten tuen tarvetta ja kykenee ohjaamaan omaisia
-soveltaa tutkittua tietoa potilaan hoidossa ja kuntoutumisessa ja kehittää akuutti ja tehopotilaan hoitotyötä tutkitun tiedon ja suositusten avulla
-toimia moniammatillisessa yhteistyössä akuutisti sairastunen potilaan hoitoketjussa.
Keskeiset sisällötKiireellisen hoidon tarpeen arviointi, triage, keskeiset eri-ikäisten akuuttihoitotilanteet, Ekg:n perustulkinta, akuuttihoidossa käytettävät lääkkeet, lääkelaskenta, eri-ikäisten akuutisti sairastuneiden potilaiden ja omaisten ohjaus, vanhus potilaana päivystyksessä, moniammatillinen yhteistyö sairaalan ulkopuolisen ensihoidon välillä, Eettiset periaatteet tehohoidossa, kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen, NEWS pisteytys, Hengitysvajaus, verenkiertovajaus, neurotehohoito, eri-ikäiset tehopotilaat ja heidän omaiset, tehopotilaan kuntoutuminen, neste- ja lääkehoito, lääkelaskenta, tehopotilaan ohjaus, MET-toiminta ja yhteistyö eri toimintaympäristöissä, potilasturvallisuus tehohoidossa, akuutti- ja tehohoidon kehittäminen.
SuoritustavatTehtävävien tekeminen(englanninkieliseen oppimateriaaliin perehtyminen ja tehtävien työstäminen sen perusteella). Taitopajoihin (100%),simulaatioihin (100%) osallistuminen. Moodlekokeiden ja tenttien hyväksytty suorittaminen. Lääkelaskujen(100% oikein) hyväksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliYhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti. Helsinki 2010. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:4. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-2963-0
Seuraavat oppaat saatavilla: http://www.terveysportti.fi/dtk/aho/koti
Akuuttihoidon opas. Helsinki. Duodecim.
Sairaanhoitajan käsikirja Duodecim.
Teho- ja valvontatyön opas. Duodecim. (uusin painos)
Tehohoito-opas. Duodecim ( uusin painos)
Akuuttihoidon laitteet. Duodecim. (uusin painos).
Lastentautien päivystyskirja Duodecim. ( soveltuvin osin)
ALAHUHTA,Seppo , ALA-KOKKO, Tero, HYPPÖLÄ Harri, KAARTINEN Juha, SAVOLAINEN Tuuli (toim.)2020. Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito. Duodecim. (soveltuvin osin) saatavilla: http://www.oppiportti.fi/op/opk04609
JORMAKKA,Juha ja KETTUNEN,Jukka. 2018. EKG akuuttihoidossa. Sanoma Pro Oy. 1. painos.
CASTRÉN, Maaret, HELVERANTA, Kai, KINNUNEN, Ari, KORTE, Henna, LAURILA, Kimmo, PAAKKONEN, Heikki, POUSI, Jouni ja VÄISÄNEN, Olli. (toim.) 2012 tai uusin painos. Ensihoidon perusteet. Soveltuvin osin. Kuopio: SPR, Pelastusopisto.
KÄYPÄ HOITO - ohjeet (soveltuvin osin) Saatavissa: www.terveysportti.fi
Luento- tai muu opintojakson aikana esitetty materiaali.
HOCKENBERRY, Marilyn J, WILSON, David, ROGERS, Cheryl & WONG, Donna. 2016. Wong`s Essentials of Pediatric Nursing - E-Book. Mosby. https://www.dawsonera.com/guard/protected/dawson.jsp?name=https://idp.savonia.fi/idp/shibboleth&dest=http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9780323429900
Ajankohtaiset englanninkieliset artikkelit.
Edeltävät opinnotPerusopinnot ja pakolliset ammattiopinnot.
Muuta huomioitavaaToteutetaan vain suomen kielellä (Implementation only in Finnish).Simulaatiot ja taitopajat toteutuvat Kuopiossa.
YhteyshenkilöKemiläinen Arja
Kellomäki Marjaana
Pennanen Helena
Vainionperä Jussi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.