Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN22KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIHAKTE21
NimiHarjoittelu: Akuutti ja tehohoitotyö
Nimi englanniksiInternship: Acute and Critical Care
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa
-soveltaa hoitotyöhön liittyviä eettisiä ohjeita ja lainsäädäntöä.
-tunnistaa eettisiä ristiriitatilanteita ja osaa tuoda niitä esille rakentavalla tavalla
-toimia moniammatillisessa yhteistyössä akuutisti sairastuneen potilaan hoitotyössä
-selittää peruselintoimintojen häiriöiden syntymekanismit ja -osaa tehdä johtopäätöksiä peruselintoimintojen häiriöiden aiheuttamista muutoksista elimistössä.
-selittää peruselintoimintojen häiriöiden syntymekanismit ja osaa tehdä johtopäätöksiä peruselintoimintojen häiriöiden aiheuttamista muutoksista elimistössä.
-analysoida ja tulkita eri tietolähteiden avulla saamiaan tietoja potilaan tilasta.
-selittää akuutissa ja tehohoidossa hoidossa käytettyjen lääkkeiden ja nesteiden vaikutusmekanismit ja turvallisen käytön
-suunnitella ja toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten akuutisti sairastuneiden potilaiden hoitoa eri hoitoympäristöissä
-soveltaa tutkittua tietoa potilaan hoidossa ja kuntoutumisessa ja kehittää akuutti ja tehopotilaan hoitotyötä tutkitun tiedon ja suositusten avulla
-arvioida potilaan ja omaisten tuen tarvetta ja kykenee ohjaamaan heitä
-kuvata ammatillisen vastuunsa potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä
-ottaa vastuunsa hoitotyön laadusta omassa toiminnassaan
-osaa laatia CV:n, infograafin ja video CV:n
Keskeiset sisällötHoitotyön filosofia ja etiikka, ihmisoikeudet ja ihmisarvo, suvaitsevaisuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö sekä muu ammattitoimintaa ohjaava lainsäädäntö. Sairaanhoitajan ammatin oikeudet ja velvollisuudet. Erilaisuuden kohtaaminen hoitotyössä (esim.kulttuurisuus, vammaisuus ). Säädösten ja ammatin edellyttämä kielitaito, moniammatillinen toiminta sekä yhteistyö harjoitteluyksikön erilaisten verkostojen kanssa. Toiminta poikkeusoloissa. Eri-ikäisten ja erilailla akuutisti sairastuneiden/tehohoito potilaiden hoitaminen, potilaan kliininen tutkiminen ja tilan arviointi, tutkimustulosten tulkinta, lääke- ja nestehoito, käypähoito- ja hoitotyön suositukset, työyksiköiden hoito-ohjeet, kirjaaminen ja raportointi. Aseptinen toiminta, eri-ikäisten potilaiden ohjaus tarkoituksenmukaisin menetelmin, omaisten ohjaus, potilasturvallisuutta edistävät työmenetelmät, tietosuoja ja tietoturvallisuus, hoitotyön laadun arviointi, laatupoikkeamien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy.PLE(henkilökohtainen oppimisympäristö)
SuoritustavatHarjoittelun hyväksytty suorittaminen erillisten kriteerien mukaan.
Harjoittelu on mahdollista suorittaa kansainvälisessä vaihdossa.
PLE(henkilökohtainen oppimisympäristö) hyväksytty suorittaminen
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnotPerusopinnot ja pakolliset ammattiopinnot. Akuutti –ja tehohoito teoria opintojakso.
Muuta huomioitavaaToteutetaan vain suomen kielellä (Implementation only in Finnish)
Opetus toteutuu 15 opiskelijalla. Lähiopetus toteutuu pääasiassa Kuopiossa.
YhteyshenkilöKemiläinen Arja
Pennanen Helena
Kellomäki Marjaana

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.