Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN22KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIMIE12
NimiMielenterveys- ja päihdehoitotyö
Nimi englanniksiMental Health and Substance Abuse Nursing
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus1/2 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-analysoida kirjallisuuteen perustuen mielenterveyshäiriöihin, päihteiden käyttöön ja näiden hoitoon liittyviä eettisiä haasteita, omia käsityksiä ja asenteita
-analysoida mielenterveys- ja päihdehoitotyön eettisten ohjeiden ja lainsäädännön merkitystä
-soveltaa kulttuureihin liittyvää tietoa mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
-arvioida omia kulttuurisia asenteitaan
-eritellä ihmisen ja hänen perheensä voimavaroja
-analysoida mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämisen toimintatapoja kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa
-käyttää mielenterveys- ja päihdehoitotyön näyttöä ja tutkimusta päätöksenteossa ja työskentelyssä
-kuvata keskeisimpien auttamismenetelmien, hoitosuhteen ja hoitoyhteisössä käytettävien menetelmien ja työnohjauksen merkitystä
-selittää ravitsemushoidon merkityksen mielenterveys-ja päihdetyössä
-kuvata moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön merkitystä
-kuvata mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän pääpiirteet
-laskea mielenterveys- ja päihdehoitotyön lääkelaskut virheettömästi
-nimetä tavallisimmat lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyshäiriöt ja niiden keskeiset tutkimus- ja hoitomenetelmät.
Keskeiset sisällötMielenterveystyö ja mielenterveyden/päihteettömyyden edistäminen. Mielenterveys- ja päihdehoitotyön etiikka. Mielenterveys- ja päihdehoitotyön näyttöön perustuvat menetelmät. Mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmä. Keskeiset psykiatriset sairaudet ja riippuvuusongelmat (Psykiatria). Mielenterveys- ja päihdehäiriöiden lääkehoito ja lääkelaskenta. Ravitsemushoito mielenterveys-ja päihdetyössä.
SuoritustavatYhteisölliseen opetukseen (100%) ja seminaareihin (100%) ja luennoille osallistuminen. Oppimistehtävien, lääkelaskujen (100% oikein), verkkotenttien ja tentin hyväksytty suorittaminen.Englanninkieliseen materiaaliin perehtyminen ja sen hyödyntäminen oppimistehtävissä.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKUHANEN, Carita, OITTINEN, Pirkko, KANERVA, Anne, SEURI, Tarja ja SCHUBERT, Carla 2017. Mielenterveyshoitotyö. Helsinki: WSOYpro Oy.
PARTANEN, Airi, HOLMBERG, Jan, INKINEN, Maria, KURKI, Marjo & SALO-CHYDENIUS, Sisko 2015 Päihdehoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
LÖNNQVIST, Jouko, HENRIKSSON, Markus, MARTTUNEN, Mauri, PARTONEN, Timo ja AALBERG, Veikko. 2017. Psykiatria. E-kirja. saatavissa http://www.oppiportti.fi/op/opk04497
tai Kustannus Oy Duodecim 2017 12., uudistettu painos. Soveltuvin osin.
KUMPULAINEN, Kirsti, ARONEN, Eeva, EBELING, Hanna, LAUKKANEN, Eila, MARTTUNEN, Mauri, PUURA, Kaija, SOURANDER, Andre ja AALBERG, Veikko. 2017 Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. E-kirja tai Kustannus Oy Duodecim 2017. 1.-2 painos. Soveltuvin osin.
VIDEBECK, Sheila L.2014. Psychiatric-Mental Health Nursing. 6th edition. Philadelphia: LWW, saatavilla Savonian kirjaston sivujen kautta. Chapter 19, Addiction, p. 360-385.
RISSANEN, Marja-Liisa. 2009, Helping adolescents who self-mutilate. A practice theory. PhD-thesis. University of Kuopio. Pages 52-102. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-951-27-1306-6/urn_isbn_978-951-27-1306-6.pdf

Tunnilla käsitellyt asiat ja muu erikseen osoitettu ja opintojakson alussa määritelty materiaali.
Edeltävät opinnotAsiakas ja ammattilainen sote-palveluissa, hoitotaito sekä teoria että harjoittelu, hoitotaidon kliininen osaaminen, lääkehoidon perusteet, sisätautia sairastavan hoitotyö sekä teoria että harjoittelu, anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 1-2.
Muuta huomioitavaaOsallistuminen yhteisölliseen opetukseen pakollista.
YhteyshenkilöKainulainen Arja-Sisko
Heiskanen Sanna

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.