Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN22KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIKOTGER1
NimiKotihoito ja gerontologinen hoitotyö
Nimi englanniksiGerontological Nursing and Home Care Services
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-selittää ikäystävällisen palvelurakenteen ja kotona asumisen merkityksen
-arvioida toimintakykyä
-ymmärtää asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallin
-selittää näyttöön perustuen keskeiset geriatriset sairaudet ja hallitsee niiden kokonaisvaltaisen hoitotyön
-toteuttaa hoitotyötä iäkkään itsemääräämisoikeutta ja omatoimisuutta tukien eri toimintaympäristöissä
-hyödyntää asumiseen ja yhteydenpitoon liittyvää sekä palveluja tukevaa teknologiaa
-toteuttaa ja arvioida lääkehoitoa ymmärtäen iäkkäiden lääkehoidon erityispiirteet
-laskea lääkelaskut virheettömästi
-toteuttaa hoitotyötä toimintakykyisyyttä turvaten
- arvioida ravitsemustilaa ja toteuttaa ravitsemushoitoa soveltaen ikääntyneen ravitsemushoitosuosituksia
-tunnistaa toimintakykyä uhkaavia riskitekijöitä.
Keskeiset sisällötSosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä iäkkäiden palvelujärjestelmä ja palvelut. Asumisen ja palveluiden yhdistäminen. Geroetiikka. Toimintakyvyn arviointi. Terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen edistäminen. Esteettömyys. Monimuotoinen kuntoutus. Ennakkoarviointi. Älykäs talotekniikka, kotiapurobotit ja erilaiset teknologiasovellukset. Yhteydenpitoteknologia. Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma. Asiakkaan osallisuuden ja valintojen tekemisen turvaaminen. Keskeiset geriatriset sairaudet ja niiden hoitotyö. Ikääntyneen ravitsemushoito. Toimintakyvyn heikkenemistä uhkaavat riksitekijät. Iäkkään lääkehoito, lääkelaskenta.
SuoritustavatLuennoille, harjoituksiin (100%) ja taitopajoihin (100%) osallistuminen.
Yksilö- ja ryhmätehtävien hyväksytty suorittaminen. Moodle tenttien ja lääkelaskujen(100% oikein) hyväksytty suorittaminen. Englanninkieliseen materiaaliin perehtyminen ja sen hyödyntäminen oppimistehtävissä.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliHARTIKAINEN, Sirpa ja LÖNNROOS, Eija. 2008. Geriatria. Helsinki: Edita. Soveltuvin osin.
VOUTILAINEN, Päivi. ja TIIKKAINEN, Pirjo. (toim). 2009. Gerontologinen hoitotyö. Helsinki: WSOY.
SAANO, Susanna ja TAAM-UKKONEN, Minna. 2013. Lääkehoidon käsikirja. Helsinki: Sanoma Pro Oy. Soveltuvin osin.
TILVIS, Reijo, Pitkälä, Kaisu, STRANDBERG, Timo, SULKAVA, Raimo, VIITANEN, Matti (toim.) 2010. Geriatria. Helsinki: Duodecim. Saatavilla: http://www.oppiportti.fi/op/opk04490
Ravitsemussuositukset ikääntyneille/ Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 2010. Helsinki: Edita. Saatavilla: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemussuositukset/ikaantyneet/
ELIOPOULOS, Charlotte.2013. Fast Facts for the Gerontology Nurse. A Nursing Care Guide in a Nutshell. Saatavissa e-kirjana.
REED, Jan, CLARKE, Charlotte L, MACFARLANE, Ann. 2012. Nursing older adults. Saatavissa e-kirjana.
CAPLAN, G. 2014. Geriatric medicine: an introduction. Melbourne: IP Communications. Saatavissa e-kirjana.
Muu ajankohtainen materiaali.
Edeltävät opinnotAnatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 1-2,Hoitotaito, Hoitotaidon kliininen osaaminen, Lääkehoidon perusteet, Sisätautia sairastavan hoitotyö, Harjoittelu: Hoitotaito, Harjoittelu Sisätautia sairastavan hoitotyö.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRöynä Tarja
Iire Paula

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.