Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN22KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIHOTA1
NimiHoitotaito
Nimi englanniksiNursing Assessment and Interventions
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija
-osaa kuvata hoitotyön arvojen ja periaatteiden merkityksen hyvän hoitamisen perustana
-osaa nimetä hoitotieteen peruskäsitteet
-tunnistaa turvallisen ammattieettisen vuorovaikutussuhteen elementtejä
-osaa arvioida asiakkaan hoitotyön tarpeita sekä valita ja käyttää hoitotyön toimintoja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä
-selittää ABCDE-menetelmän ihmisen peruselintoimintojen tutkimisessa ja ISBAR menetelmän raportoitaessa
-selittää toimintakyvyn ja kuntouttavan hoitotyön merkityksen hyvinvoinnin edistämisessä
-osaa dokumentoida hoitoa hoitotyön prosessimallin ja kansallisen kirjaamismallin mukaisesti
-osaa kuvata potilasturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää HaiPron merkityksen
-tunnistaa sairauksien etiologisia ja patofysiologisia tekijöitä
-tunnistaa mikrobiryhmien merkityksen puolustusjärjestelmän toimintaan.
-selittää elintarvikehygieniaan liittyvät tekijät sekä yleisimmät ruokamyrkytysmikrobit
-selittää aseptiikkaan liittyvät tekijät henkilöhygieniassa ja potilasryhmien hoidossa eri toimintaympäristöissä.
-selittää eri potilasryhmien hoitoon liittyvät infektiot, infektioihin liittyvät ajankohtaiset tukitoimet sekä eristys- ja varotoimet
-tietää mitä rokotteita kansallisessa rokotusohjelmassa on
-tietää terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä keskeisimpiä valtakunnallisia ohjeistuksia ja ravitsemus- ja liikuntasuosituksia.
Keskeiset sisällötHoitotieteen peruskäsitteet, ammatillinen ja hoidollinen vuorovaikutussuhde, eettisyys hoitotyössä, asiakkaan/potilaan ohjaaminen, potilasturvallisuus, hoitotyön tarpeen arviointi ja hoitotyön toimet, terveyttä edistävä ravitsemus-ja liikuntahoito, hoitotyön dokumentointi. Mikrobit hoitotyössä, tautien perusmekanismit, aseptiikka, infektioiden torjunta ja siihen liittyvät lait, asetukset kansallinen rokotusohjelma, henkilöhygienia ja elintarvikehygienia.
SuoritustavatLuennoille osallistuminen, tentin ja tehtävien ja dokumnetointiharjoitusten hyväksytty suorittaminen
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliRAUTAVA-NURMI Hanna, WESTERGÅRD Airi, HENTTONEN Tarja, OJALA Mirja ja VUORINEN, Sinikka 2019. Hoitotyön taidot ja toiminnot. 6. uudistettu painos. Sanoma Pro: Helsinki.
KARHUMÄKI, Eliisa, JONSSON, Anne & SAROS Marita. 2016. Mikrobit hoitotyön haasteena. Edita.
ANTTILA, Veli-Jukka, HELLSTEN, Soile, RANTALA, Arto, ROUTAMAA, Marianne, SYRJÄLÄ, Hannu ja VUENTO, Risto.2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Suomen Kuntaliitto. Porvoo: WS Bookwell Oy.
HEDMAN, Klaus, HEIKKINEN, Terho, HUOVINEN, Pentti, JÄRVINEN, Asko, MERI, Seppo & VAARA, Martti. (Toim.) 2010. Mikrobiologia. Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet. Jyväskylä: WS Bookwell Oy. e-kirja: saatavissa: http://www.oppiportti.fi/op/opk04495
AHONEN, Outi, BLEK-VEHKALUOTO, Mari, EKOLA, Sirkka,PARTAMIES Sanna ja SULOSAARI, Virpi 2019. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. 8.uudistettu painos. sanoma Pro Oy.Helsinki. Dokumentointi hoitotyössä s.43-59.
EVIRA. www.hygos.fi
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009. Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely. Opas terveydenhuollolle STM:n Julkaisuja 2012:4. Saatavilla http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=5197397&name=DLFE-21316.pdf
FinCC-luokituskokonaisuuden käyttöopas - SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 1.0. Saatavilla:https://www.julkari.fi/handle/10024/90804
Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia: https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2016/01/eHealth_strategia_Final.pdf
Muu erikseen sovittava materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHirvonen Tiina
Karhemaa Anu
Röynä Tarja

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.