Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN22KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIPEO21
NimiPerioperatiivisen potilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä
Nimi englanniksiPerioperative Nursing in Different Nursing Contexts
Laajuus10 op
Vieraskielinen osuus2 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-noudattaa Suomen terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä, asetuksia ja viranomaisten ohjeistuksia
-työskennellä potilasturvallisuutta vaalien
-selittää ja analysoida potilaan elintoimintojen tutkimiseen, tarkkailuun ja ylläpitoon liittyvät asiat
-selittää ja toteuttaa aseptiset toimintatavat ja käytänteet perioperatiivisessa hoitotyössä ja arvioida aseptiikan puutteista johtuvia haittoja
-soveltaa tietoja potilaan toimenpiteeseen valmistamisessa ja ohjauksessa sekä keskeisissä leikkaus- ja anestesiahoitotyön toiminnoissa sekä toimenpiteen jälkeisessä tarkkailussa ja hoidossa(mm. haavanhoidossa)
-selittää ja toteuttaa potilaan turvallisen lääkehoidon, nestehoidon ja verensiirron perusteet esimerkkejä antaen
-perioperatiivisen hoitotyön lääkelaskut virheettömästi
-arvioida moniammatillisen yhteistyön merkitystä perioperatiivisen potilaan hoidossa
-suunnitella ja tehdä Visual CV.
Keskeiset sisällötAnestesiahoitotyö eri erikoisaloilla (5 op). Elektiivinen potilas, LEIKO-, PÄIKI-, HERKO-potilas ja päivystyspotilas, aseptiikka, kivunhoito, erilaiset anestesiamuodot, lääke- ja nestehoito sekä verensiirto, potilaan elintoimintojen tarkkailu ja turvaaminen, tietojärjestelmät ja kirjaaminen sekä raportointi, laiteturvallisuus ja turvalliset työskentelytavat, moniammatillinen yhteistyö ja viestintä eri toimijoiden kanssa.
Lääkelaskenta.
Leikkaushoitotyö eri erikoisaloilla (5 op). Elektiivinen potilas, LEIKO-, PÄIKI-, HERKO-potilas ja päivystyspotilas, leikkaushoitajan ammatillinen pätevyys, aseptiikka, turvallisuus, kommunikointi ja dokumentaatio, tietojärjestelmät ja kirjaaminen, hoitovalmistelut ja leikkaushoidon tekniikka, lääkehoito, leikkausasennot ja äkilliset erityistoiminnot, moniammatillinen yhteistyö ja viestintä eri toimijoiden kanssa.Visual CV.
SuoritustavatTenttien ja lääkelaskutentttien (100% oikein) hyväksytty suorittaminen.Seminaaritehtävä. Englanninkieliseen materiaaliin perehtymisen ja sen käyttö oppimistehtävissä. Taitopajoihin(100%) ja simulaatioihin(100%) osallistuminen. Visual CV:n tekeminen.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Ilola, Heikkinen, Hoikka, Honkanen ja Katomaa (toim.) 2013. Anestesiahoitotyön käsikirja. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim. Saatavissa Terveysportissa.
Niemi-Murola, Metsävainio, Saari, Vakkala ja Vahtera (toim.) 2016. Anestesiologian ja tehohoidon perusteet. eKirja Oppiportissa.
Saano ja Taam-Ukkonen 2018. Lääkehoidon käsikirja (luku Anestesia). SanomaPro.
Kalso ym. 2018. Kipu. (luvut Akuutti kipu: Vamman ja leikkauksen jälkeinen kipu: Lasten kivun lääkehoito ja akuutti kipu). eKirja Oppiportissa.
Ruskoaho ym. (toim). Farmakologia ja toksikologia (luku Keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet: Anestesia-aineet ja puudutteet). eKirja Oppiportissa.
Leppäniemi, Kuokkanen, Salminen. 2018. Kirurgia. eKirja Oppiportissa.
Tapanainen, Heikinheimo, Mäkikallio (toim.) 2019. Naistentaudit ja synnytykset (Gynekologinen kirurgia). eKirja Oppiportissa. Anttila, Kanerva & Kuronen (toim.) 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. THL.
Woodhead & Fudge (edit.) 2012. Manual of perioperative care. An essential guide. Wiley-Blackwell, e-book (via Savonia Finna), s. 41- 79, 95-189, 219-319.
Muu opintojaksolla käytettävä materiaali, ml. suomen- ja englanninkieliset artikkelit.
Edeltävät opinnotPerusopinnot ja pakolliset ammattiopinnot.
Muuta huomioitavaaHybridi-toteutus: Materiaalit ja opetus sekä suomeksi että englanniksi.
Hybrid-implementation: Materials and lessons both Finnish and English.
YhteyshenkilöAura Suvi
Kinnunen Tommi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.