Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN22KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIHMTP21
NimiHarjoittelu: Mielenterveys- ja päihdehoitotyö eri toimintaympäristöissä
Nimi englanniksiInternship: Mental Health and Substance Abuse Nursing in Different Nursing Contexts
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-arvioida mielenterveys- ja päihdeongelmaa kokemuksellisena ilmiönä elämänkulun eri vaiheissa
-analysoida ajankohtaisia mielenterveys- ja päihdehoitotyön ilmiöitä ja trendejä
-noudattaa mielenterveys- ja päihdehoitotyötä ohjaavaa lainsäädäntöä ja ohjeita
-tunnistaa eettisiä ristiriitatilanteita ja osaa tuoda niitä esille rakentavalla tavalla
-käyttää monipuolisesti ja tarpeenmukaisesti mielenterveys- ja päihdehoitotyön arviointi-, ohjaus- ja auttamismenetelmiä
-hallitsee turvallisesti mielenterveys- ja päihdehoitotyössä käytettävien lääkkeiden antotavat ja -menetelmät
-soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa mielenterveys- ja päihdehoitotyössä ja kehittää mielenterveys- ja päihdehoitotyötä tutkitun tiedon ja suositusten avulla
-arvioida omaa ammatillista osaamistaan ja kehitystarpeitaan
-osaa laatia CV:n, infograafin ja video CV:n
Keskeiset sisällötHoitotyön filosofia ja etiikka, ihmisoikeudet ja ihmisarvo, työtä ohjaava lainsäädäntö ja ohjeet. Moniammatillinen yhteistyö organisaatioissa ja niiden välillä. Näyttöön perustuvat mielenterveys- ja päihdehoitotyön auttamismenetelmät. Potilaan ja läheisten ohjaus. Työnohjaus. Oman ammatillisen osaamisen kehittäminen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.PLE(henkilökohtainen oppimisympäristö)
SuoritustavatLähtötasokuvaus viimeistään viikkoa ennen harjoittelun alkua. Harjoittelun hyväksytty suorittaminen. Harjoitteluun liittyvän tehtävän tekeminen.PLE(henkilökohtainen oppimisympäristö) hyväksytty suorittaminen
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliHarjoitteluyksikön osoittama materiaali.
Edeltävät opinnotMielenterveys- ja päihdehoitotyö eri toimintaympäristöissä -opintojakso suoritettu tai siitä on suoritettu riittävä osuus toteutussuunnitelman mukaisesti.
Muuta huomioitavaaToteutetaan vain suomen kielellä (Implementation only in Finnish)
YhteyshenkilöAho Jukka
Kainulainen Arja-Sisko

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.