Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN22KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIPAL3
NimiPotilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus palliatiivisessa hoidossa
Nimi englanniksiHolistic support and interaction with the patients and their families in palliative care
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija
Osaa tunnistaa, kohdata, ohjata ja tukea kokonaisvaltaisesti potilaiden ja heidän läheistensä yksilöllisiä tarpeita ja osaa hyödyntää läsnäoloa auttamismenetelmänä
Ymmärtää kriisin ja surun merkityksen osana eri-ikäisten ja eri kulttuurista tulevien ihmisten elämää
Tuntee moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet kokonaisvaltaisen tuen tarjoamisessa
Ymmärtää perhekeskeisyyden, osallisuuden ja merkityksellisyyden käsitteen ja osaa soveltaa niitä työssään
Tunnistaa ja ennakoi sairaudesta johtuvia potilaan kommunikoinnin muutoksia
Osaa hyödyntää puhetta tukevia tai korvaavia kommunikointimenetelmiä sekä -apuvälineitä
Tunnistaa oman suhtautumisensa kuolemaan ja työhyvinvoinnin merkityksen
Keskeiset sisällötPalliatiivisen ja saattohoitopotilaan ja hänen läheistensä kokonaisvaltainen kohtaaminen, dialoginen vuorovaikutus ja vaikeiden asioiden puheeksi otto
Surun tehtävä ja merkitys
Kulttuurisensitiivisyys surun ja kuoleman kohtaamisessa
Toivon ylläpitäminen ja merkityksellisyys
Hoitava läsnäolo ja kunnioittava kosketus auttamismenetelminä
Tuen muodot (psykososiaalinen, informatiivinen, emotionaalinen, psyykkinen, henkinen ja hengellinen, eksistentiaalinen ja käytännön tuki)
Moniammatillinen yhteistyö kokonaisvaltaisessa potilaan tukemisessa
Potilaan kommunikoinnin muutokset, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät sekä -apuvälineet
Oman kuoleman- ja surukäsityksen sekä elämänhistorian reflektointi ja oma työssäjaksaminen

Opintojakso sisältää valtakunnallisen osaamisen testin, joka arvioidaan hyväksytty - hylätty
SuoritustavatVerkko-ja lähiopetukseen osallistuminen, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliKäypä hoito- suositus: Palliatiivinen hoito ja saattohoito. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
Palliatiivinen talo.fi https://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo
SAARTO,T, HÄNNEINEN, J, ANTIKAINEN, R & VAINIO, A(toim.). Palliatiivinen hoito. 2015. Duodecim. Hki. (Soveltuvin osin)
Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tila Suomessa. 2019. Alueellinen kartoitus ja ehdotuksia laadun ja saatavuuden parantamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:14.
STM uudet palliatiivisen hoidon suositukset 2019
Suositeltava oheismateriaali
AHLBLAD, J. 2019. Miten kohdata kuolema. Tammi. Helsinki. (soveltuvin osin)
ANTTONEN, MS. 2016. Kuoleman vaikeuden lievittäminen kuoleman todellisuuden kohtaavassa ja ohittavassa saattohoidossa. Substantiivinen teoria saattohoidosta potilaan, perheenjäsenen ja hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0066-1 (Soveltuvin osin)
HIRVONEN,O & PÖYHIÄ, R. 2016. Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan DNR-päätös – uskallanko ottaa puheeksi? Duodecim 132:844-9.
HÄNNINEN, J. 2019: luento "Eutanasia, sedaatio ja kuoleman jouduttaminen" https://www.youtube.com/watch?v=3ymKPaWrmfo
LEHTO, J, MARJAMÄKI, E & SAARTO, T. 2019. Elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma. Duodecim 135: 335-42.
Muistiliitto 2016. Muistisairaan ihmisen hyvä saattohoito. Opas saattohoitoon osallistuville. Muistiliitto Ry.
SAARTO, T, HÄNNINEN, J, ANTIKAINEN R & VAINIO, A (toim.). 2017. Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt. 2017. Kustannus oy Duodecim. Hki. (Soveltuvin osin)
SAARTO, T& LEHTO, J. 2019. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestäminen Suomessa - kolmiportainen malli. Duodecim 135:535–41.
SAUKKONEN, M, VIITALA, A, LEHTO, J, ÅSTEDT-KURKI, P. 2017.Syöpäpotilaan ja hänen läheisensä selviytymistä edistävät tekijät palliatiivisen hoidon aikana: systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Hoitotiede 2017, Vol.29(3), 195-206
SURAKKA, T, MATTILA, KP, ÅSTEDT-KURKI, P, KYLMÄ, J & KAUNONEN, M. 2015. Palliatiivinen hoitotyö: parantumattomasti sairas ja hänen perheensä. Fioca
Ajankohtaiset artikkelit ja muu opettajan osoittama materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöYlinen Eeva-Riitta

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.