Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TT22KP Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma

Tulostinystävällinen versio

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Pirjo Kinnunen

Koulutuksen lähtökohdat

Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma johtaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimike on Terveydenhoitaja (AMK). Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja kesto 4 vuotta.
Koulutus sisältää sairaanhoitajatutkinnon, sairaanhoitaja (AMK). Terveydenhoitajan tutkintoon johtavat ammattiopinnot ovat laajuudeltaan vähintään 60 op. Terveydenhoitajan koulutuksen tulee täyttää sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnolle, sairaanhoitaja (AMK) ja terveydenhoitaja (AMK), asetetut vaatimukset. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen. Opinnäytetyö 15 op, johon liittyy kypsyysnäyte, tehdään koulutuksen ensimmäisen 210 op:n aikana. Terveydenhoitajatyön ammattiopinnoissa tehdään kehittämistyö (5 op) terveydenhoitajatyön ammatillisen osaamisen lisäämiseksi ja terveydenhoitajan työn ja ammatin kehittämiseksi.

Terveydenhoitaja/sairaanhoitaja toimii itsenäisesti hoitotyön/terveydenhoitotyön asiantuntijana monitoimijaisissa työryhmissä ja verkostoissa sekä kehittää ja edistää tutkimus- ja muuhun näyttöön perustuvaa hoitotyötä/terveydenhoitotyötä. Terveydenhoitotyön/hoitotyön asiantuntijat toimivat terveyttä edistävästi sekä kansallisessa että kansainvälisessä työelämässä. He voivat työskennellä julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa (sairaalat, hoitokodit, lääkäreiden vastaanotot, terveyskeskukset, oppilaitokset ja työyhteisöt.). Terveydenhoitaja/sairaanhoitaja osallistuu terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon kestävän kehityksen mukaisesti. Terveydenhoitaja/sairaanhoitaja toteuttaa ja kehittää yksilön, perheen ja yhteisön hoitotyötä, joka on terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää, parantavaa ja kuntoutumista edistävää. Terveydenhoitaja/sairaanhoitaja ammatilliseen osaamiseen kuuluu mm. yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyteen, hyvinvointiin ja voimavaroihin vaikuttavien tekijöiden ennakointi ja voimavaroja tukeva ohjaus.

Terveydenhoitaja osaa ehkäistä ja ylläpitää yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä sekä osaa ehkäistä sairauksia. Hän osaa vahvistaa asiakkaiden voimavaroja, itsehoitoa ja kykyä elää terveellisesti. Terveydenhoitaja tekee työtään äitiys- ja lastenneuvoloissa, perhesuunnitteluneuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, ikääntyneiden palveluissa ja terveyskeskusten vastaanotoilla sekä erilaisissa yhteisöissä, järjestöissä, koulutus- ja projektitehtävissä ja itsenäisenä yrittäjänä. Työ edellyttää kykyä ja rohkeutta puuttua varhain asiakkaan tilanteeseen elämänkulun eri vaiheissa. Terveydenhoitajan asiantuntijuudessa korostuu kriittinen ajattelu, itsenäinen päätöksenteko ja vastuullisuus. Terveydenhoitajan asiantuntijuuden erityisyytenä on laaja-alainen näkemys eri-ikäisten väestönryhmien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Terveydenhoitajan työssä korostuu yhteisö- ja väestölähtöisyys Terveydenhoitajan työ sisältää etsivää työtä, toimintaa monialaisissa verkostoissa ja matalan kynnyksen palveluissa sekä varhaista puuttumista. Työn tavoitteena on terveyserojen kaventaminen elämänkulun eri vaiheissa.

Terveydenhoitajan/ Sairaanhoitaja toimintaa ohjaavat hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet. Hänen ammatillisen toimintansa lähtökohtana ovat kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö ja Suomen terveyspoliittiset linjaukset. Hoitotyön toimintaympäristöä ja henkilöstön osaamista säännellään kansallisella ja eurooppalaisella lainsäädännöllä, jonka tavoitteena on turvata kaikille yhtäläiset mahdollisuudet terveyteen ja hyvinvointiin.

Laillistaminen terveydenhuollon ammattihenkilöksi

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) laillistaa terveydenhoitajan/sairaanhoitajan hakemuksesta terveydenhuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi. Laillistamisen edellytyksenä on, että terveydenhoitaja/ sairaanhoitajakoulutus täyttää koulutuksen vähimmäisvaatimukset. Sairaanhoitajan ammattipätevyyttä ja yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutusta säätelevät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/55/EY ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehys (European Qualifications Framework,2006). Ammattikorkeakoulun tehtävänä on todentaa, että valmistuvalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on ammattitaitovaatimusten edellyttämä osaaminen.
Valmistuva terveydenhoitaja (AMK) saa suoritettuaan hyväksytysti 240 opintopistettä todistuksen sekä terveydenhoitajan että sairaanhoitajan koulutuksesta. Opiskelijalle myönnetään sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan tutkinnot samaan aikaan.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.