Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TT22KP Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 STYTY01
NimiTyöyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys
Nimi englanniksiWorking Life Skills, Wellfare in Work and Entrepreneuship
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa terveys- ja sosiaalialan johtamisen ja talouden suunnittelun
pääperiaatteet
- osaa toimia tiimin jäsenenä
- osaa kuvata työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät
- osaa kertoa palvelualan työsuhteeseen liittyvien tärkeimpien lakien ja oman alansa työehtosopimuksen keskeisimmät asiat työntekijän kannalta
- osaa etsiä mahdollisuuksia yksityisen ja 3. sektorin terveys- ja sosiaalialan palvelujen tuottamiselle lainsäädännön asettamissa rajoissa
- osaa markkinoida omaa osaamistaan ja työyhteisönsä palveluja
Keskeiset sisällöt- Johtamisen ja organisaation käsitteet
- Henkilöstöjohtaminen
- Palvelualan työsuhde ja siihen liittyvät sopimukset ja lainsäädäntö
- Työhyvinvointi
- Työyhteisötaidot
- Tiimityötaidot
- Yrittäjyys terveys- ja sosiaalialalla
- Palvelumuotoilu, kustannuslaskenta, hinnoittelu ja budjetointi
- Työyhteisön markkinointiajattelu ja markkinoinnin keinot
Suoritustavat- Itsenäinen opiskelu
- Yksilö- ja ryhmätehtävien sekä tenttien suorittaminen hyväksytysti. Numerolla arvioitava lopputentti/arvioitava tehtävä on
yksilötehtävä.
- Yksilö- tai ryhmävälitehtävät ja/tai yksilötentit arvioidaan hyväksytty (H3)/hylätty –periaatteella
- Kokoava yksilöllinen lopputentti tai yksilöllinen arvioitava tehtävä arvioidaan numeerisesti.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- LAAKSONEN, H., NISKANEN, J. ja OLLILA, S. 2017 (tai edellinen painos). Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. Edita. Saatavissa myös eKirjana.
- MANKA, M-L., MANKA, M. 2016 Työhyvinvointi. Alma Talent. Saatavissa myös eKirjana.
- PELTOLA, L. 2015 (tai vanhemmat painokset nimellä Raatikainen, L.).
Liikeideasta liikkeelle. Helsinki: Edita tai PERUSTAMISOPAS ALKAVALLE YRITTÄJÄLLE, uusin internetistä löytyvä versio
- TYÖMARKKINA-AVAIN internetistä
- muu Moodle-työtilassa mainittu materiaali
Edeltävät opinnotToteutus siinä vaiheessa opintoja, kun opiskelijalla on jo hyvä käsitys sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöstä ja omasta tulevasta työstään, pääsääntöisesti toisen lukuvuoden jälkeen.
Opinnot on mahdollista suorittaa kesäopintoina tai omalle ryhmälle tarkemmin kohdennettuina opintoina.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöLaitinen Kaija

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.