Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TK22KP Kätilön tutkinto-ohjelma

Tulostinystävällinen versio

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Pirjo Kinnunen

Koulutuksen lähtökohdat

Kätilötutkinnon tutkinto-ohjelma johtaa sosiaali-ja terveysalan ammattikorkakoulututkintoon, tutkintonimike on kätilö (AMK). Opintojen laajuus on 270 opintopistettä (op) ja kesto 4,5 vuotta (sisältää sairaanhoitajakoulutuksen 180 op). Kätilön tutkintoon johtavat ammattiopinnot ovat laajuudeltaan vähintään 90 op. Kätilökoulutuksen tulee täyttää sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnolle, kätilön/sairaanhoitaja (AMK) asetetut vaatimukset. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan Unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Kätilön/sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma johtaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon, ja opiskelijalle myönnetään sairaanhoitajan ja kätilön tutkinnot samaan aikaan. Tutkintonimike on Sairaanhoitaja (AMK) ja Kätilö (AMK).
kätilön/kätilötyön toimintaympäristöä ja henkilöstön osaamista säännellään kansallisella ja eurooppalaisella lainsäädännöllä, jonka tavoitteena on turvata kaikille yhtäläiset mahdollisuudet terveyteen ja hyvinvointiin. Kätilön koulutusta säätelevät lisäksi tutkintoa koskevat EU-direktiivit. Hoitotyötä/kätilötyötä ohjaavat hoitotyön/kätilötyön arvot, eettiset periaatteet, terveyspoliittiset säädökset, linjaukset sekä voimassa oleva sosiaali-ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja ohjeet.

Kätilö on hoitotyön ja erityisesti kätilötyön, raskaudenajan, synnytyksen hoidon, synnytyksen jälkeisen hoidon, terveydenedistämisen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntija. Kätilö edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä siten, että ihmisillä on mahdollisuus tietoiseen perhesuunnitteluun ja turvalliseen seksuaalisuuteen sekä suunniteltuihin, toivottuihin raskauksiin ja synnytyksiin. Kätilö on eri-ikäisten naisten ja koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Laillistaminen terveydenhuollon ammattihenkilöksi

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) laillistaa kätilön/sairaanhoitajan hakemuksesta terveydenhuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi. Laillistamisen edellytyksenä on, että kätilö/sairaanhoitajakoulutus täyttää koulutuksen vähimmäisvaatimukset. Kätilön/sairaanhoitajan ammattipätevyyttä ja yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutusta säätelevät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/55/EY ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehys (European Qualifications Framework,2006). Ammattikorkeakoulun tehtävänä on todentaa, että valmistuvalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on ammattitaitovaatimusten edellyttämä osaaminen.
Valmistuva kätilö (AMK) saa suoritettuaan hyväksytysti 270 op todistuksen sekä kätilön että sairaanhoitajan tutkinnosta. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) laillistaa hänet hakijan omasta hakemuksesta ja ammattikorkeakoulun ilmoituksesta terveydenhuollon laillistetuksi työntekijäksi kätilönä ja sairaanhoitajana. Laillistamisen edellytyksenä on, että kätilökoulutus täyttää Euroopan Yhteisön lainsäädännön asettamat vaatimukset sekä edellä olevat vaatimukset. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on todentaa, että valmistuvalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on ammattitaitovaatimusten edellyttämä osaaminen.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.