Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TK22KP Kätilön tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TKSLT1
NimiKätilö seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä
Nimi englanniksiMidwife as An Advocate of Sexual and Reproductive Health
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet-Osaa selittää kätilötyön eettiset ohjeet, arvot ja periaatteet sekä kätilötyötä ohjaavan lainsäädännön ja toimintaohjeita seksuaali- ja lisääntymisterveyden näkökulmasta kätilötyössä.
-Osaa selittää seksuaali- ja lisääntymisterveyden merkityksen ja osaa ohjata asiakasta seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä kysymyksissä.
-Osaa selittää keskeiset kansainväliset ja kansalliset naisen ja perheen asemaa ja oikeuksia koskevat ohjeet, päätökset ja suositukset.
-Osaa selittää seksuaali- ja lisääntymisterveyden merkityksen eri ikäryhmille.
-Osaa selittää eri puheeksi ottamisen mallit ja hyödyntää niitä asiakkaan ohjaamisessa.
-Osaa selittää keskeiset kansainväliset ja kansalliset terveyttä sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevat ohjeet, päätökset ja suositukset.
-Osaa selittää ehkäisyvälineiden käytön ja saa valmiuksia ehkäisyvälineiden käyttöön liittyvään ohjaukseen sekä osaa suositella oikeanlaista ehkäisyä eri ikäryhmille.
-Osaa selittää seksuaali- ja lisääntymisterveyden merkitystä eri kätilötyön osaamisalueilla.
-Osaa selittää millaisia uusia digitaalisia välineitä voi käyttää seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä.
-Osaa selittää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet
-Tuntee seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan lainsäädännöstä sekä rikosprosessista.
-Osaa selittää seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
Keskeiset sisällöt-Kätilötyön eettiset ohjeet, arvot ja periaatteet sekä kätilötyötä ohjaava lainsäädäntö seksuaali- ja lisääntymisterveyden näkökulmasta
-Seksuaaliterveyden edistäminen
-Seksuaalioikeudent ja seksuaalietiikka
-Seksuaali-identiteetti ja sukupuoli
-Seksuaalisuus eri ikäryhmissä
-Seksuaalisuuden puheeksiottamisen mallit
-Seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta
-Seksuaalisuus ja sosiaalinen media
-Seksuaalisuuden kohtaaminen kätilötyössä
-Ehkäisy
-Seksitaudit
-Seksuaalisuus ja monikulttuurisuus
-Seksuaaliset toimintahäiriöt
-Seksuaalisuus ja kehitysvammaisuus
SuoritustavatItsenäinen opiskelu, lähiopetus, tehtävät ja taitopajat (4h), vertaispalautteen antaminen
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliBrusila, P.(toim.), Kero, K.(toim.), Piha, J.(toim.) ja Räsänen, M.(toim.)2020. Seksuaalilääketiede. Duodecim. Soveltuvin osin.
Klemetti R. & Raussi-Lehto E. 2016. Edistä, ehkäise, vaikuta – Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014 – 2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 3. tarkennettu painos. Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy. Tampere
Nipuli, S. ja Bildjuschin, K. 2016. Hoitoketju seksuaalista väkivaltaa kokeneen auttamiseksi. THL. Saatavilla https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130504/URN_ISBN_978-952-302-625-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
THL. RAP-raiskatun apu. Seksuaalista väkivaltaa kokeneen tutkimus- ja hoito terveydenhuollon toimipisteissä. Saatavilla: https://thl.fi/documents/605877/1663634/RAP181012.pdf/936905ee-d9ca-472d-b607-b1faeecbbcb1
Valkama, S. ja Ryttyläinen, K. 2010. Seksuaalisuus hoitotyössä. Edita.
Käypähoito suositukset
Ajankohtaiset tutkimukset ja artikkelit
Muu opintojakson aikana esiteltävä materiaali
Moodlessa oleva luentomateriaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHoffren Päivi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.