Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TK22KP Kätilön tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TKHLAP1
NimiKätilötyön harjoittelu lapsivuodenaikana
Nimi englanniksiPractise of Midwifery on Postnatal Ward
Laajuus10 op
Osaamistavoitteet
Eettinen osaaminen:

•Osaa toimia kätilötyössä lainsäädännön, suositusten, kätilötyön arvojen ja eettisten periaatteiden sekä toimintayksikön hoito- ja toimintaohjeiden mukaisesti
•Osaa arvioida ja käsitellä eettisiä tilanteita kätilötyössä
•Osaa työskennellä ammatillisesti, kollegiaalisesti ja joustavasti osana työyhteisöä
•Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta
•Osaa arvioida ja suunnitella ammatillista kehittymistään lapsivuodeajan kätilötyössä

Terveyden edistämisen osaaminen, opetus- ja ohjausosaaminen

•Osaa keskeiset synnyttäneen naisen terveyden edistämisen sisältöalueet kätilötyössä
•Osaa käyttää näyttöön perustuvia, terveyttä edistäviä ja voimavaralähtöisiä sekä kuntoutumista edistäviä työmenetelmiä lapsivuodeajan terveyden edistämisessä
•Osaa neuvoa, ohjata ja hoitaa synnyttänyttä naista ja perhettä
•Osaa antaa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvää ohjausta lapsivuodeaikana
•Osaa ohjata synnyttänyttä naista ja perhettä yksilöllisesti, voimavaralähtöisesti ja yksilön/perheen päätöksentekotaitoja vahvistavasti sekä ymmärtää ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen merkityksen kätilötyössä
•Osaa edistää perheen terveyttä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja ymmärtää synnyttäneen naisen terveyden merkityksen koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta
•Osaa toimia asiakaslähtöisesti ja ymmärtää kumppanin ja perheen merkityksen kätilötyössä
•Osaa ottaa käyttöön uusia terveyden edistämisen työmuotoja ja digitaalisia työvälineitä synnyttäneiden naisten ja heidän perheidensä ohjauksessa ja hoidossa
•Osaa tukea varhaista vuorovaikutusta ja vanhemmuutta

Kliininen osaaminen

•Osaa lapsivuodeajan kätilötyön tietoperustan
•Osaa soveltaa ja integroida teoriatietoa käytäntöön lapsivuodeajan kätilötyön harjoitteluissa
•Osaa toimia ergonomisesti ja aseptisesti
•Osaa toteuttaa turvallista kätilötyötä ja lääkehoitoa ja toimia elvytystilanteissa
•Osaa käyttää äidin ja vastasyntyneen seurannassa ja hoidossa keskeisiä kätilötyön toimintoja, laitteita ja apuvälineitä.
•Osaa hoitaa säännöllisen ja epäsäännöllisen lapsivuodeajan
•Osaa vastasyntyneen seurannan ja hoidon
•Osaa keskosen ja tarkkailtavan vastasyntyneen perusseurannan ja hoidon
•Osaa antaa imetysohjausta
•Osaa synnytyksen jälkeisen seuranta- ja hoitoprosessin, kykenee ennakoimaan ja analysoimaan synnyttäneen ja vastasyntyneen voinnissa tapahtuvia muutoksia sekä osaa toimia muutosten edellyttämällä tavalla monitoimijaisesti
•Osaa ennakoida ja osaa toimia ohjeiden mukaan
•Osaa kätilötyön dokumentoinnin ja viestinnän huomioiden tietosuojan-ja turvan

Moniammatillinen ja monikulttuurinen osaaminen

•Tunnistaa synnyttäneen naisen ja perheen terveyteen vaikuttavia yksilöllisiä, kulttuurisia ja ympäristötekijöitä
•Osaa tunnistaa lapsivuodeajan kätilötyöhön liittyviä tutkimus- ja kehittämistarpeita ja osaa kehittää ja toteuttaa näyttöön perustuvaa kätilötyötä
•Tietää oman vastuunsa kätilönä, kykenee itsenäiseen päätöksentekoon ja jakamaan omaa asiantuntijuuttaan
•Osaa osallistua synnyttäneen naisen hoitoon monitoimijaisen tiimin jäsenenä
•Saa valmiuksia hahmottaa synnyttäneiden osaston kokonaistilannetta yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa
Keskeiset sisällöt
Suoritustavat
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHoffren Päivi
Tuovinen Raija

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.