Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TK22KP Kätilön tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TKHSYV1
NimiKätilötyön syventävä harjoittelu
Nimi englanniksiAdvanced Practise of Midwifery
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetEettinen osaaminen:

•Osaa toimia kätilötyössä lainsäädännön, suositusten, kätilötyön arvojen ja eettisten periaatteiden sekä toimintayksikön hoito- ja toimintaohjeiden mukaisesti
•Osaa arvioida ja “käsitellä” eettisiä tilanteita synnytyksen aikaisessa kätilötyössä - Miten tämä olisi hyvä esittää?
•Osaa työskennellä ammatillisesti, kollegiaalisesti ja joustavasti osana työyhteisöä
•Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta
•Osaa arvioida ja suunnitella ammatillista kehittymistään synnytyksen aikaisessa kätilötyössä

Terveyden edistämisen osaaminen, opetus- ja ohjausosaaminen:

•Osaa keskeiset synnyttävän naisen ja perheen terveyden edistämisen sisältöalueet kätilötyössä
•Osaa käyttää näyttöön perustuvia, terveyttä edistäviä ja voimavaralähtöisiä sekä kuntoutumista edistäviä työmenetelmiä synnytyksen aikaisen terveyden edistämisessä
•Osaa neuvoa, ohjata ja hoitaa synnyttävää naista ja perhettä
•Osaa antaa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvää ohjausta synnytyksen aikaisessa kätilötyössä
•Osaa ohjata synnyttävää naista ja perhettä yksilöllisesti, voimavaralähtöisesti ja yksilön/perheen päätöksentekotaitoja vahvistavasti sekä ymmärtää ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen merkityksen kätilötyössä
•Osaa edistää perheen terveyttä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja ymmärtää synnyttävän naisen terveyden merkityksen koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta
•Osaa toimia asiakaslähtöisesti ja ymmärtää kumppanin ja perheen merkityksen kätilötyössä
•Osaa ottaa käyttöön uusia terveyden edistämisen työmuotoja ja digitaalisia työvälineitä synnyttävien naisten ja heidän perheidensä ohjauksessa ja hoidossa
•Osaa tukea varhaista vuorovaikutusta ja vanhemmuutta

Kliininen osaaminen:

•Osaa synnytyksen aikaisen kätilötyön tietoperustan
•Osaa soveltaa ja integroida teoriatietoa käytäntöön synnytyksen aikaisen kätilötyön harjoitteluissa
•Osaa toimia ergonomisesti ja aseptisesti
•Osaa toteuttaa turvallista kätilötyötä ja lääkehoitoa ja toimia elvytystilanteissa
•Osaa seurata synnyttävän naisen ja sikiön vointia synnytyksen aikana
•Osaa synnytyksen aikaisen seuranta- ja hoitoprosessin, kykenee ennakoimaan ja analysoimaan synnyttäjän ja sikiön voinnissa tapahtuvia muutoksia sekä osaa toimia muutosten edellyttämällä tavalla monitoimijaisesti
•Saa valmiuksia hoitaa säännöllisen synnytyksen
•Osaa hoitaa säännöllisen synnytyksen itsenäisesti (viimeinen synnytyssalijakso)
•Osaa käyttää keskeisiä kätilötyön toimintoja, laitteita ja apuvälineitä synnytyksen aikaisessa kätilötyössä
•Tunnistaa synnytyksen muuttumisen epäsäännölliseksi synnytyksen eri vaiheissa
•Osaa ennakoida ja osaa toimia ohjeiden mukaan.
•Osaa ehkäistä, ennakoida ja tunnistaa synnytyksen riskitekijöitä ja komplikaatioita
•Osaa seurata synnyttäjän ja sikiön vointia riskisynnytyksen aikana ja osallistua hoitoon monitoimijaisen tiimin jäsenenä
•Osaa kätilötyön dokumentoinnin ja viestinnän huomioiden tietosuojan-ja turvan
•Saa valmiuksia hahmottaa synnytyssalin kokonaistilannetta yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa (viimeinen synnytyssali jakso)

Moniammatillinen ja monikulttuurinen osaaminen:

•Osaa tunnistaa synnyttävän naisen ja perheen terveyteen vaikuttavia yksilöllisiä, kulttuurisia ja ympäristötekijöitä
•Osaa tunnistaa synnytyksen aikaiseen kätilötyöhön liittyviä tutkimus- ja kehittämistarpeita ja osaa kehittää ja toteuttaa näyttöön perustuvaa kätilötyötä
•Tietää oman vastuunsa kätilönä, kykenee itsenäiseen päätöksentekoon ja jakamaan omaa asiantuntijuuttaan
•Osaa osallistua synnyttäjän ja riskisynnyttäjän hoitoon monitoimijaisen tiimin jäsenenä
Keskeiset sisällöt
Suoritustavat
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHoffren Päivi
Tuovinen Raija

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.