Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TK22KP Kätilön tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TKHNA1
NimiKätilötyön harjoittelu naistentaudit
Nimi englanniksiPractise of Midwifery in Women's Diseases
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetEettinen osaaminen:

•Osaa toimia kätilötyössä lainsäädännön, suositusten, kätilötyön arvojen ja eettisten periaatteiden sekä toimintayksikön hoito- ja toimintaohjeiden mukaisesti
•Osaa arvioida ja käsitellä eettisiä tilanteita naistentautien kätilötyössä
•Osaa työskennellä ammatillisesti, kollegiaalisesti ja joustavasti osana työyhteisöä
•Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta
•Osaa arvioida ja suunnitella ammatillista kehittymistään naistentautien kätilötyössä


Terveyden edistämisen osaaminen, opetus- ja ohjausosaaminen:

•Osaa keskeiset naisen terveyden edistämisen sisältöalueet kätilötyössä
•Osaa käyttää näyttöön perustuvia, terveyttä edistäviä ja voimavaralähtöisiä sekä kuntoutumista edistäviä työmenetelmiä terveyden edistämisessä
•Osaa neuvoa, ohjata ja hoitaa naistentautien potilaita heidän sairauteensa liittyvissä asioissa sekä neuvoa ja ohjata myös heidän läheisiään
•Osaa antaa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvää ohjausta naistentautien kätilötyössä
•Osaa ohjata naista ja perhettä yksilöllisesti, voimavaralähtöisesti ja yksilön/perheen päätöksentekotaitoja vahvistavasti sekä ymmärtää ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen merkityksen kätilötyössä
•Osaa edistää perheen terveyttä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja ymmärtää naistentautia sairastavan naisen terveyden ja kuntoutumisen merkityksen koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta
•Osaa toimia asiakaslähtöisesti ja ymmärtää kumppanin ja perheen merkityksen kätilötyössä
•Osaa ottaa käyttöön uusia terveyden edistämisen työmuotoja ja digitaalisia työvälineitä naistentautia sairastavien ja heidän perheidensä ohjauksessa ja hoidossa

Kliininen osaaminen:

•Osaa naistentautien kätilötyön tietoperustan
•Osaa soveltaa ja integroida teoriatietoa käytäntöön naistentautien kätilötyön harjoitteluissa
•Osaa toimia ergonomisesti ja aseptisesti
•Osaa toteuttaa turvallista kätilötyötä ja lääkehoitoa ja toimia elvytystilanteissa
•Osaa käyttää keskeisiä kätilötyön toimintoja, laitteita ja apuvälineitä naistentautien kätilötyössä
•Osaa naistentautipotilaan seuranta- ja hoitoprosessin, kykenee ennakoimaan ja analysoimaan naistentautipotilaan voinnissa tapahtuvia muutoksia sekä osaa toimia muutosten edellyttämällä tavalla monitoimijaisesti
•Osaa kätilötyön dokumentoinnin ja viestinnän huomioiden tietosuojan-ja turvan

Moniammatillinen ja monikulttuurinen osaaminen:

•Tunnistaa naistentautipotilaiden ja heidän läheistensä terveyteen vaikuttavia yksilöllisiä, kulttuurisia ja ympäristötekijöitä
•Osaa tunnistaa naistentautien kätilötyöhön liittyviä tutkimus- ja kehittämistarpeita ja osaa kehittää ja toteuttaa näyttöön perustuvaa kätilötyötä
•Tietää oman vastuunsa kätilönä, kykenee itsenäiseen päätöksentekoon ja jakamaan omaa asiantuntijuuttaan
•Osaa osallistua naistentautipotilaan hoitoon monitoimijaisen tiimin jäsenenä
Keskeiset sisällöt
Suoritustavat
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHoffren Päivi
Tuovinen Raija

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.