Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EAAB815
NimiSommittelu ja visualisointi
Nimi englanniksiArchitectural Design and Visualization
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija tuntee ja osaa soveltaa suunnittelutyössään arkkitehtonisen sommitteluun liittyviä visuaalisia periaatteita. Opiskelija ymmärtää rakennuksen massoittelun ja tilasuunnittelun välisen yhteyden. Opiskelija kykenee suunnittelutyössään havainnolliseen vapaan käden luonnosteluun sekä tuntee erilaisia graafisia esitystekniikoita. Opiskelija osaa kuvata suunnitelmansa perspektiivisesti konstruoimalla. Opiskelija pystyy tuottamaan mallinnetuista rakennussuunnitelmista havainnollisia esittelyaineistoja. Opiskelija osaa yhdistää tietomallista generoidun perspektiivinäkymän ympäröivään maisemaan havainnollisella ja realistisella tavalla.
Keskeiset sisällöt- Arkkitehtoniseen sommitteluun ja kolmiulotteisen ympäristömme havainnointiin liittyvät visuaaliset periaatteet
- Massoittelu ja tilasuunnittelu, arkkitehtuurin muoto ja sisältö
- Rakennussuunnitelmien havainnollinen esittäminen
- Perspektiivipiirroksen konstruointi
- Vapaan käden kolmiulotteinen luonnostelu esim. aksonometriset projektiot
- Erilaiset graafiset kuvausmenetelmät esittelymateriaalien tekemisen yhteydessä
- Renderoitujen näkymien rakentaminen kuvankäsittelyohjelmalla havainnollisiksi esittelykuviksi ja liittäminen valokuvaan
SuoritustavatVisuaalisten sommitteluperiaatteiden ja rakennetun ympäristön yhteys kuvataan oppitunneilla kuvaesimerkein. Opintojaksolla opiskelija osallistuu teoriatunneille ja tekee tunneilla muistiinpanoja sekä annetut tuntitehtävät omaan luonnosvihkoonsa. Opintojakson aikana opiskelija soveltaa oppitunneilla omaksumaansa teoria- ja menetelmätietoa useissa sommitteluun ja visualisointiin liittyvissä viikkoharjoituksissa. Opintojaksolla tehdään viikkoharjoitusten lisäksi projektityönä yksinkertaisesta rakennussuunnitelmasta pienoismalli sekä näyttävä ja havainnollinen esittelykuva, jossa sovelletaan kootusti opintojakson sommitteluun ja visualisointiin liittyvää teoriatietoa käytännössä. Projektityö esitellään opintojakson yhteisessä seminaarissa. Opintojakson päätteeksi opiskelija koostaa kaikki opintojakson harjoitustöiden kuvamateriaalin yhdeksi portfolioksi, joka esittelee kootusti opiskelijan työt näyttävällä, edustavalla ja havainnollisella tavalla. Opintojakson henkeen kuuluu, että opiskelijat käyvät myös arvioimassa Moodleen palautettuja kollegojen harjoitustöitä. Opintojakson suorittaakseen opiskelijan tulee osallistua tunneille vähintään 75%, tuntitehtävät tulee olla tehtynä henkilökohtaisessa luonnosvihkossa ja viikkoharjoitukset tulee olla palautettuna Moodleen, projektityön tulee olla hyväksyttävästi tehtynä, esiteltynä seminaarissa ja palautettuna Moodleen, sekä kaikista opintojakson harjoituksista koostettu portfolio tulee olla valmistettuna arviointikeskustelua varten.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Opintojakson luentomateriaali ja esimerkkikuvat Moodlessa.
- Kurssin aiheeseen liittyvät internet-sivut.
- http://www.arkki.net/tilat_talot_kaupungit/muodot/
- Dernie, David: Architectural Drawing.
- Ching, Francis, D.K: Architectural graphics: John Wiley & sons LTD: 2009
- Ching, Francis, D.K: Architecture, Form, Space and Order.
- http://www.2shared.com/document/L83EfkbH/Form_Space_and_Order_
by_Franci.html
- Seminaarissa esiteltävä projektityö sekä viikkoharjoitukset tallennetaan Moodleen opintojakson tehtäväkohtaisiin kansioihin.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRepo Janne
Suominen Petra

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.