Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EAAB835
NimiArkkitehtuuri 3 (kerrostalot)
Nimi englanniksiArchitecture 3 (apartment blocks)
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija ymmärtää rakennuksen ympäristöön sovittamisen merkityksen laadukkaan ympäristön kannalta ja pitää tätä suunnittelutyönsä lähtökohtana. Lisäksi hän ymmärtää asemakaavan merkityksen yhtenäisen kaupunkikuvan kannalta. Opiskelija tuntee eri kerrostalotalotypologiat ja osaa soveltaa niitä suunnittelussaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelija hallitsee kerrostalojen suunnitteluun liittyvän suunnitteluprosessin, työtavat ja menetelmät luonnostelusta työpiirustuksiin. Hän tuntee asuinkerrostalojen rakennussuunnitteluun liittyvät keskeiset viranomaismääräykset, sekä RT-korttien ohjeet ja osaa huomioida ne omassa suunnittelutyössään. Opiskelija ymmärtää myös rakennuttajien suunnitteluohjeiden merkityksen suunnittelutyön kannalta. Opiskelija ymmärtää talotekniikan ja rakennesuunnittelun tilavaraus- ja mitoitusvaatimukset ja osaa huomioida ne arkkitehtisuunnittelussa. Opiskelija tuntee asuinkerrostalojen yleisimpiä rakennevaihtoehtoja, rakennusmateriaaleja sekä rakennetyyppejä ja osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti suunnittelutyössään. Opiskelija hallitsee myös kerrostalon toiminnallisen tonttisuunnittelun sekä määräysten mukaisen mitoituksen. Opiskelija osaa tietomallintaa asuinkerrostalon rakennussuunnitelmat siten, että tietomalli on muiden suunnittelijoiden hyödynnettävissä. Opiskelija kykenee soveltamaan opintojaksolla esiteltyä suunnitteluun liittyvää teoriatietoa omassa suunnittelutyössään ja osaa laatia suunnitelmastaan rakentamista varten tarvittavat työpiirustukset, -selosteet ja kaaviot.
Keskeiset sisällöt- Kerrostalon massoittelu ja suhde ympäristöön, paikan henki
- Viranomaismääräykset (asemakaava, rakennusjärjestys)
- Tonttisuunnittelu (liikenne, pelastusliikenne, autopaikat, jätehuolto, oleskelu, leikki, viherrakentaminen, hulevedet)
- Porrashuoneiden mitoitus, laitteet ja varusteet
- Kerrostasotehokkuus hum2/kem2
- Asuinkerrostalorakentamisessa käytetyt rakennevaihtoehdot, rakennusmateriaalit sekä rakennetyypit
- Autosuojien suunnittelu, mitoitus ja rakenteet
- Terassi- tai parvekeratkaisujen suunnittelu ja vaikutus rakennusmassaan
- Julkisivusuunnittelu, arkkitehtoniset sommitteluelementit
- Yhteistilojen ja varastotilojen suunnittelu ja mitoitus
- Väestönsuojasuunnitelma, mitoitus, varusteet ja laitteet
- Talotekniikan ja rakenteiden huomioiminen rakennussuunnittelussa
- Rakennuttajien asuinkerrostalojen suunnitteluohjeet
SuoritustavatTämä opintojakso toteutetaan yhdessä Arkkitehtuuri 4 opintojakson kanssa ja opintojaksoilla tehtävä harjoitustyö on yhteinen. Arkkitehtuuri 3 järjestetään syyslukukaudella. Arkkitehtuuri 3 opintojakso koostuu teorialuennoista, vierailuluennoista, kohdevierailusta ja harjoitustyötunneista. Teorialuennoilla esitellään esimerkkien avulla opintojakson keskeistä sisältöä.

Harjoitustyötunneilla tehdään henkilökohtaisena harjoitustyönä annetulle tontille asemakaavan mukainen asuinkerrostalo tietomallina. Opiskelija tutustuu kerrostaloanalyysin avulla itseään kiinnostavaan jo toteutettuun kerrostalokohteeseen ja käyttää sitä oman suunnittelutyönsä referenssinä. Opiskelijan harjoitustyönä tulostetaan suunnitelmasta luonnos- ja pääpiirustukset.

Tämän opintojakson suorittaakseen opiskelijan tulee osallistua tunneille vähintään 75%. Harjoitustyön tulee olla hyväksytysti tehtynä, esiteltynä ja palautettuna Moodleen. Poikkeamiset annetuista ohjeista (esim. työn palautuksen viivästyminen sovitusta määräpäivästä tai esittelemättä jättäminen) johtavat arvosanan alentamiseen vähintään numerolla.

Huom! Kaikki harjoitustyöstä tehtävät / palautettavat dokumentit tulee tehdä siten, että niitä voidaan esitellä esim. Savonian arkkitehtuurimatinean yhteydessä.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- RakMK osat: E1, E4, F1, F2
- RT-korttien kerrostalojen yleisiä tiloja ja VSS:aa koskevat suunnitteluohjeet
- Kuopion rakennusjärjestys
- Asemakaava
- Kuopion Palo- ja pelastusviranomaisen kerrostalo-ohje / viranomaisluento
- http://www.hel.fi/static/ksv/julkaisut/2007/ksv_julk_2007-10.pdf
- Arkkitehtilehtien asuinkerrostaloja käsittelevät numerot
- Asuintilojen suunnittelu, Rakennustieto Oy, 2010
- Asuntoarkkitehtuuri ja suunnittelu, Kahri Esko ja Pyykönen Hannu, Rakennustieto Oy, 2005
- Rakennuttajien asuinkerrostalojen suunnitteluohjeet / vierailuluento
- RT-korttien tietomalliohjeet YTV
- Luennoilla esiteltävä kuvamateriaali (Moodle)
- Kohdevierailulta kuvattava materiaali
Edeltävät opinnotEdeltävät arkkitehtuurin ammattiopinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRepo Janne

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.