Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EAAB860
NimiArkkitehtuuri 5 (julkiset rakennukset)
Nimi englanniksiArchitecture 5 (public buildings)
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija hallitsee julkisten rakennusten arkkitehtuuriin ja rakennussuunnitteluun liittyvän suunnittelumetodiikan ja keskeiset viranomaismääräykset, sekä tuntee RT-korttien ohjeet ko. tilojen mitoituksesta, kalustuksesta ja varustuksesta. Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa rakennuksen sisätilojen ohella myös rakennukseen liittyvät piha-alueet liikenteelliseltä, toiminnalliselta ja kaupunkikuvalliselta ja maisemalliselta kannalta. Opiskelija tuntee julki- ja toimitilarakentamisessa käytettyjä eri rakennevaihtoehtoja, rakennusmateriaaleja sekä rakennetyyppejä ja osaa käyttää niitä suunnittelutyössään ympäristöön ja kohteeseen sopivalla sekä tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelija osaa tietomallintaa kohteen rakennussuunnitelmat YTV:n ohjeita noudattaen. Opiskelija kykenee soveltamaan opintojaksolla esiteltyä suunnitteluun liittyvää teoriatietoa omassa suunnittelutyössään ja osaa laatia suunnitelmastaan havainnolliset työ- ja esittelykuvat, rakennedetaljit ja suunnitelmaselostuksen.
Keskeiset sisällöt- Julkisten rakennusten arkkitehtuuri
- Viranomaismääräykset (asemakaava, rakennusjärjestys, MRL:n rakentamismääräyskokoelman osat)
- Tilojen mitoitus, kalustus ja varustus, sekä rakennukseen liittyvien piha-alueiden suunnittelu
- Toimitilarakentamisessa käytetyt rakennevaihtoehdot, rakennusmateriaalit sekä rakennetyypit
- Rakennussuunnitelman tietomallintaminen YTV:n ohjeiden mukaan (Projektinhallinta opintojaksossa)
- Tietomallista generoidut havainnolliset työ- ja esittelykuvat sekä rakennedetaljit
SuoritustavatOpintojakso koostuu teorialuennoista ja harjoitustyötunneista. Teorialuennoilla esitellään esimerkkien avulla kurssin keskeistä sisältöä. Teorialuentojen tueksi oppilaat tekevät henkilökohtaisesti kuvallisen ja kirjallisen rakennusanalyysin valitsemastaan julki- / toimitilarakennus-kohteesta kirjastosta tai internetistä löytyvän materiaalin avulla. Oppilaat esittelevät tekemänsä toimitilarakennus-analyysin toisilleen pienissä ryhmissä ja keskustelevat näkemistään ratkaisuista. Harjoitustyötunneilla tehdään ohjatusti henkilökohtaisena harjoitustyönä annetun tilaohjelman mukainen valitulle tontille sijoittuva julki- / toimitilarakennus tietomallina. Suunnitelmasta tulostetaan havainnolliset työ- ja esittelykuvat ja rakennedetaljit mittakaavassa ja laaditaan suunnitelmaselostus. Suunnitelmat esitellään opintojakson päättävässä seminaaritilaisuudessa. Kurssin suorittaakseen opiskelijan tulee osallistua tunneille vähintään 75% ja rakennus-analyysin tulee olla hyväksytysti palautettuna Moodleen. Harjoitustyön tulee olla hyväksytysti tehtynä, esiteltynä seminaarissa ja palautettuna Moodleen.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- RT-korttien toimitiloja koskevat ohjeet
- YTV
- Luova tila – tulevaisuuden työpaikka, Tukiainen Maaretta, Rakennustieto Oy, 2010
- Arkkitehtilehtien julki- ja toimitilarakennuksia käsittelevät numerot
- Aiheeseen liittyvät intrnet-sivut
- Luentomateriaali Moodlessa
- Opiskelijoiden tekemät rakennusanalyysit Moodlessa
Edeltävät opinnotEdeltävät arkkitehtuurin ammattiopinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRepo Janne

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.