Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Osaamistavoitteet

Sähköenergian tuotanto, jakelu ja käyttö ovat yhteiskunnan toimivuuden ja hyvinvoinnin edellytys. Uusia tapoja sähkön tuotannolle ja käytölle kehitetään jatkuvasti teollisuuteen ja yksityistalouksiin.

Sähköinsinöörien tehtävät ovat keskeisiä sähköjärjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä. He vastaavat sähkön tuotannosta, jakelusta, käytöstä ja sähköjärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta sekä kiinteistöissä että teollisuudessa.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuvat insinöörit toimivat alan yrityksissä mm. suunnittelu-, tuotekehitys-, esimies- ja myyntitehtävissä sekä koulutustehtävissä.

Opinnot sisältävät perehtymisen ja osallistumisen sähköturvallisuustutkintoon. Sähköinsinöörin tutkinto, suoritettu sähköturvallisuustutkinto ja työkokemus valmistumisen jälkeen antavat mahdollisuuden hakea sähköpätevyyttä, joka on edellytys mm. sähkötöiden johtajan tai käytön johtajan tehtäviin yrityksissä. Koulutuksen sisältö täyttää myös talotekniikan sähkösuunnittelijan vaatimukset.

Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnot sisältävät vahvan matemaattis-luonnontieteellisen perustan, kieli- ja kulttuuriopintoja, tuotantotalouden opintoja, sähkötekniikan perus- ja ammattiopintoja sekä ohjattuja harjoittelujaksoja ja opinnäytetyön. Osa opinnoista toteutetaan työelämäläheisesti, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä maksullisen palvelutoiminnan yhteistyöprojekteja hyödyntäen. Tutkinto-ohjelma mahdollistaa vaihto-opiskelun yhteistyökorkeakouluissa.

Valmistuvien insinöörien työllistymistilanne on erittäin hyvä. He sijoittuvat pääasiassa teollisuusyrityksiin, suunnittelutoimistoihin sekä julkiselle että yksityiselle palvelusektorille.

Keskeiset opintokokonaisuudet

Sähköisen talotekniikan opinnot perehdyttävät opiskelijan asuin-, liike- ja palvelukiinteistöjen sähköteknisten järjestelmien suunnitteluun ja käyttöön. Opiskelun aikana tulevat tutuksi sähköasennukset, kiinteistöautomaatio ja kiinteistöjen ohjausjärjestelmät sekä modernit suunnitteluohjelmistot. Opintoihin kuuluu älykäs kiinteistöautomaatio eli älytalotekniikka, joka tarkoittaa tietojärjestelmien avulla tehtäviä sähköverkon laitteiden valvontaa, ohjauksia ja mittauksia, esimerkkeinä sähkökiukaan, valaistuksen tai ilmastoinnin ohjaus ja käyttö. Sähköisen talotekniikan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa järjestelmien suunnittelijoita, rakentajia ja rakentamiseen liittyvien projektien vastuuhenkilöitä, kiinteistöjen sähköjärjestelmien käyttäjiä ja käytön valvojia sekä huollon ja kunnossapidon ammattilaisia.

Nykyaikainen sähkönjakelujärjestelmä, toimiva sähköverkko ja monipuoliset automaatiojärjestelmät varmistavat luotettavan sähköntoimituksen asiakkaalle. Sähkönjakelutekniikan opinnot perehdyttävät sähkönjakeluverkkojen teknistaloudelliseen suunnitteluun, mitoitukseen, käyttöön ja rakentamiseen.

Tässä yhteydessä sähkönjakelulla tarkoitetaan sekä kiinteistöjen sähköverkkoja että verkkoyhtiöiden hallinnoimia jakelujärjestelmiä. Verkkoyhtiöiden tehtäviin kuuluu sähköenergian jakelu luotettavasti, turvallisesti ja taloudellisesti. Verkon rakentamisyhtiöt sopivat verkkoyhtiöiden kanssa verkon käytöstä, huollosta, valvonnasta, rakentamisesta ja vikapäivystyksistä. Sähkönjakeluyritykset (verkkoyhtiöt) ja rakennuttajat tarvitsevat erilaisia sähköinsinöörejä – mm. sähköverkon kehittäjiä, ylläpitäjiä, rakennuttajia, teknisiä asiantuntijoita, projektiosaajia, myyjiä sekä automaation asiantuntijoita. Lainsäädännön tunteminen on otettu entistä vahvemmin mukaan koulutuksen sisältöihin.

Sähkökäyttöjä ovat sähkömoottorit ohjaus- ja liitäntälaitteineen, joilla voidaan esimerkiksi käyttää vesipumppua tai liittää tuulivoimala yleiseen sähköverkkoon. Teollisuudessa ja energiantuotannossa tarvitaan sähkömoottoreiden ohjauksia ja toimintojen automatisointia. Teollisuuden prosesseja ohjataan kyseiseen tarkoitukseen suunnitelluilla automaatiolaitteilla, esim. ohjelmoitavilla logiikoilla.

Syventymiskohteemme tarjoaa kattavaa tietoa sekä käytännön harjoituksia teollisuuden sähköjärjestelmistä, sähkökäyttöjen tehoelektroniikkasovelluksista ja sähkömoottoreista, automaatiolaitteista sekä automaatiolaitteiden sovellusohjelmoinnista.

Sähkökäyttöjen kehittyminen on ollut voimakasta ja se on vaikuttanut erityisesti teollisuuden järjestelmien toiminnan tehostumiseen ja sitä kautta mittavaan energian säästöön. Koulutusalalta valmistuvat insinöörit perehtyvät myös uusiutuvien energiamuotojen tuotantotekniikoihin ja niihin liittyviin sähköjärjestelmiin.

Sähkökäytöt ja automaatio työllistävät sähköinsinöörejä tuotekehityksessä, laitesuunnittelussa, järjestelmäsuunnittelussa sekä huollossa ja kunnossapidossa. Usein sähköinsinöörin tehtävät ovat hankintoihin ja kunnossapitoon liittyviä projekteja sekä myynnin tehtäviä.

Sähköinsinöörin koulutus on eurooppalaista ja suomalaista tasoa 6 (Kansallinen viitekehys).Sähköinsinöörin (AMK) osaamisprofiili muodostuu kompetensseista.
 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.