Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Asiantuntijuuden kehittyminen

Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Sähköinsinöörin opetussuunnitelma on laadittu niin, että
- tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen
- koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Opiskelija
- laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan (sisältää vähintään 5 opintopistettä opiskelua vieraalla kielellä)
- vastaa opintojensa etenemisestä.

Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Sähkötekniikan koulutus on rakennettu opiskelijan ammatillisen kasvun periaatteen mukaan. Opiskelijan henkilökohtaisen oppimispolun ja urakehityksen rakentamista tukevat sekä opettajat että vertaisryhmät. Jokaisella opiskelijalla on henkilökohtainen ammatillisen kasvun ohjaajaopettaja eli opettajatuutori koko koulutuksen ajan.

Opiskelijan ammatillista kasvua kuvaavat opintojen vuositeemat, jotka sähkötekniikassa on valittu seuraavasti:
- 1. vuosi: ammattialaan perehtyminen
- 2. vuosi: oman osaamisen kehittäminen
- 3. vuosi: oman osaamisen syventäminen
- 4. vuosi: oman osaamisen soveltaminen

Asiantuntijuuden kehittymistä on havainnollistettu seuraavassa taulukossa.Seuraava kuvio havainnollistaa sähköinsinöörin opetussuunnitelman mukaisen asiantuntijuuden kehittymisen vastatulleesta opiskelijasta insinööriksi, jolla on alan asiantuntijan perusedellytykset hallussaan. Kuvion jälkeen esitellään tyypillisiä sähköinsinöörin ammattinimikkeitä ja työtehtäviä.Ammattinimikkeet, yleiskuvaus

Sähköinsinööreiltä edellytetään teknologiaosaamisen lisäksi projektityötaitoja, luovuutta, loogista ajattelukykyä, sosiaalisia taitoja, itseluottamusta, kykyä yhteistoimintaan ja oma-aloitteisuutta.

Sähköteknisen alan nopea kehitys vaatii jatkuvaa uuden omaksumista ja valmiutta elämänikäiseen opiskeluun. Tuotesuunnittelutehtävissä tarvitaan erityisesti ongelmanratkaisukykyä sekä yleistietoa alasta ja sen kehityksestä. Myyntiin liittyvät työtehtävät edellyttävät kykyä ennakoida markkinoita. Tuotantoon ja johtamiseen liittyvissä tehtävissä korostuvat yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot sekä organisointikyky. Insinöörin työhön liittyy tyypillisesti päätöksentekoa, jonka taloudellinen merkitys ja taloudelliset riskit ovat suuria. Kriittinen harkintakyky on tarpeen. Kaikissa alan tehtävissä tarvitaan entistä enemmän kielitaitoa sekä tiimityöskentelyn edellyttämiä sosiaalisia taitoja.

Alalla toimiessaan insinööri jalostaa opittuja asioita, oppii uutta. Hän kehittää itseään ja valmistautuu työnjohdollisiin tehtäviin, neuvotteluihin ja tehtävien suunnitteluun ja toteutuksiin organisaation sisällä ja muiden organisaatioiden kanssa.

Valmistuvan sähköinsinöörin tyypillisimpiä ammattinimikkeitä ovat:

Sähkösuunnittelija suunnittelee kiinteistöjen sähkö- ja tietoliikennejärjestelmiä, joita ovat esimerkiksi sähkö- ja hälytinjärjestelmät sekä rakennusautomaatio. Talotekniikassa uusia asioita ovat tietomallintaminen ja älytalotekniikka, joiden hallinta edelleen korostuu tulevaisuudessa. Sähkösuunnittelija toimii pääasiassa sähköasennusliikkeissä ja suunnittelutoimistoissa.

Sähkösuunnittelijan tehtävissä tarvitaan vahvaa sähkötekniikan osaamista. Lisäksi sähkösuunnittelija tarvitsee automaatiotekniikan, elektroniikan ja tietotekniikan perusosaamista. Työuran kehittyessä työtehtävissä tarvitaan liiketoiminnan ja projektijohtamisen tuntemusta.

Projektipäällikkö vastaa sähkösuunnitelman käytännön toteutuksesta ja projektinjohtamisesta. Tehtäviin kuuluu mm. projektin aikataulutus, budjetin seuranta, esimiestehtävät ja yhteydenpito asiakkaisiin (esim. työmaakokoukset). Projektipäällikön tehtävissä tarvitaan sähkötekniikan osaamisen lisäksi vuorovaikutustaitoja, esimiesvalmiuksia sekä teknis-taloudellisen suunnitelman seuranta- ja arviointitaitoja.

Sähköverkon kehittäjä vastaa verkkoyhtiön tai rakentamisyhtiön suunnittelu- ja rakennuttamistehtävistä. Tehtävässä menestyminen edellyttää myös hyvää komponentti- ja järjestelmäosaamista, erikoisosaamista (tehonjako-, vikatilanne- ja mitoituslaskenta), hyvää raportointitaitoa, tiimityöskentelyn perusteita sekä alan standardien, suositusten ja tietojärjestelmien hallintaa.

Sähkönjakeluautomaation asiantuntija vastaa sähkönjakeluverkon käyttöön liittyvien laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpidosta ja sähköasema-automaation rakentamisesta ja ylläpidosta. Tehtävä edellyttää syvällistä sähkö- ja jakelutekniikan tuntemusta sekä hyvää automaation laite- ja ohjelmistotason osaamista. Sähköturvallisuuden tunteminen on tärkeää. Sähkönjakelun automaatiossa talouden perusteet eli automaation hyödyt ja kustannukset on tunnettava.

Sähköverkon rakennuttaja vastaa sähkönjakeluverkon rakentamisprojektien hoidosta – töiden kilpailutus, urakoitsijoiden valinta, sopimusten laadinta, töiden valvonta, turvallisuus ja talous. Tehtävä edellyttää myös kielitaitoa.

Sähkö- ja automaatiosuunnittelija määrittelee asiakkaan laitteiston automaation ja niiden liitynnät sekä sähköistyksen. Hän tekee sovellusohjelman ja sen käyttöliittymät sekä osallistuu testaukseen, käyttöönottoon ja käyttäjien koulutukseen. Sähkö- ja automaatiosuunnittelijan työtehtävät liittyvät pääsääntöisesti teollisuusympäristöön tai ajoneuvon, laivan tms. kulkuvälineen sähkökäyttöön.

Myynti-insinööri toimii asiakkaan teknisenä, kaupallisen alan pelisäännöt tuntevana asiantuntijana. Työssään myynti-insinöörin on oltava nopeasti mukautuva ja omaksuttava tehokkaasti asiakkaiden toisistaan poikkeavat käyttöympäristöt. Myynti-insinööri ymmärtää myytävien tuotteiden teknologian ja osaa tunnistaa tuotteen edut eri sovelluskohteissa. Työssään hän tarvitsee hyviä vuorovaikutustaitoja ja sujuvaa kielitaitoa sekä kulttuurien tuntemusta.

Projekti-insinöörin vastaa asiakasprojektien suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä asiakkaan sekä muun projektitiimin kanssa. Hän osallistuu suunnitteluun ja laitevalintoihin, dokumentointiin ja asennusvalvontaan. Hänelle voivat kuulua myös projektin talouteen ja budjetointiin liittyvät tehtävät.

Käyttöönottoinsinööri on monipuolinen sähkö- ja automaatiotekniikan asiantuntija, joka vastaa järjestelmien katselmoinneista sekä vaatimusten mukaisen ja turvallisen käyttöönoton valmistelusta, suorittamisesta ja dokumentoinnista. Hän toimii usein eri maista ja kulttuureista tulevien suunnittelijoiden, rakentajien ja käyttäjien yhdyshenkilönä sekä kokemuksen karttuessa työn valvojana ja johtajana.

Kunnossapito- ja huoltoinsinöörin tehtävissä menestyvät asiakaspalveluhenkiset, sähkötekniikan erilaisia sovelluksia laajasti ymmärtävät ja oma-aloitteiset osaajat. Työtehtäviin kuuluu huoltotöiden ennakkosuunnittelua, laitteiden kunnonvalvontaa sekä vianhakua erilaisten mittalaitteiden ja tietoteknisten työkalujen avulla sekä asennustöitä tai niiden valvontaa ja ohjausta työnjohtajana. Toimiessaan työkohteissa eri puolilla maailmaa vaatii joustavuutta, yhteistyökykyä, kulttuurien tuntemusta ja hyvää kielitaitoa.

Sähköala tarjoaa myös konsultointi- ja koulutustehtäviä sekä antaa valmiuksia oman yrityksen perustamiseen.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.