Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MY21SY Matkailu- ja ravitsemisalan (YAMK) tutkinto-ohjelma, Wellness-palveluliiketoiminnan johtaminen

Koulutuksen toteutus

Restonomin YAMK-koulutuksen suunnittelu ja lähtökohdat pohjautuvat työelämän osaamis- ja kehittämisvaatimuksiin. Opinnoissa hyödynnetään opiskelijoiden omia kokemuksia työelämästä. Kokemuksia syvennetään osaamistavoitteiden mukaisella asiantuntijatiedolla ja käytäntölähtöisillä opetusmenetelmillä. Menetelmissä korostuvat reflektiivisyys ja tiedon ja osaamisen jakamisen periaatteet. Opiskelijan rooli on aktiivinen, vastuullinen ja kriittinen. Hän kykenee tekemään omaan oppimiseensa liittyviä valintoja henkilökohtaisten kehittämishaasteidensa mukaisesti.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja oppimistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Monimuoto-opinnot mahdollistavat joustavan opiskelun työn ohessa. Opiskelija voi kytkeä oppimistehtävät ja opinnäytetyönsä työpaikkansa kehittämiseen. Lisäksi lukuvuoden aikana kokoonnutaan muutamia kertoja intensiivipäiville. Opiskelupaikkakunta on Kuopio.

Opiskelijalla on mahdollisuus vahvistaa verkostoja ja kansainvälistymisosaamista koulutuksen aikana monin tavoin. Vapaavalintaisena opintojaksona voi suorittaa kansainvälistä viestintäosaamista vahvistavan opintojakson. Voi osallistua ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa toteutettavaan intensiiviviikkoon. Jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta. Lisäksi tarjolla on useita englanninkielellä toteutettuja opintojaksoja. Yhteisönä Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen. Kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita.

Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen osaamistavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kohteena on koko oppimistapahtuma eli opetuksen tavoitteiden mukaisten tietojen ja taitojen saavuttaminen sekä opiskelun että työelämän edellyttämä asennoituminen ja vastuunottokyky. Opintojaksojen arviointi perustuu opintojaksokohtaisesti laadittuihin arviointikriteereihin, jotka ovat osa opintojakson toteutussuunnitelmaa.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.