Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU20SM Energiatekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EUS4530
NimiMittaus- ja säätötekniikka, valvonta ja ohjaus
Nimi englanniksiMeasuring, monitoring and process control technology
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sähkömittaus-, mittaus- ja säätötekniikan vaatimukset ja periaatteet. Hän ymmärtää sähköopin perusteet ja osaa suorittaa perusmittaukset. Tavallisimmissa prosesseissa ja eri energiantuotanto muodoissa sovellettavat mittaukset tulevat tutuiksi ja opiskelija tuntee hyvin aloilla vallitsevat erityspiirteet. Opiskelijalle tulee tutuksi säätötekniikan perusteet ja hän ymmärtää hyvin avoimen - ja suljetun säätöpiirin toiminnan vaikutukset säätötulokseen. Eri tyyppiset dynaamiset ominaisuudet omaavat prosessit tulevat tutuiksi säädön kannalta ja mikä auttaa sopivan säätimen valinnassa. Opiskelija tietää P-, PI- ja PID- säätömuotojen valintaan vaikuttavat tekijät ja osaa virittää niiden säätöparametrit oikein. Tutuksi opiskelijalle tulee miten toteutetaan erilaisten energiaprosessien valvonta ja ohjaus.
Keskeiset sisällöt- Sähkömittaustekniikan perusteet ja erityyppiset mittarit
- virta-, jännite- ja vastusmittaukset sekä oskilloskoopin käyttö
- Mittalaitteen perusosat kuten anturi ja lähetin
- Mittauksessa käytettävät signaalit kuten virta-, jänniteviesti
- Mittaustarkkuus ja tarkkuusluokat
- Passiiviset ja aktiiviset mittausmenetelmät
- Lämpötilan, paineen, virtausnopeuden ja pinnankorkeuden mittaukset
- Perusprosessityypit kuten stabiilit ja epästabiilit systeemit
- Prosessin parametrit sekä aikavakiot ja vahvistustekijät
- Prosessien perussiirtofunktiot
- Säätötekniikan perusteet ja avoin- sekä suljettu säätöpiiri
- Perussäädintyypit ja niiden rakenne
- P-, PI- ja PID-säätimien ominaisuudet sekä niiden viritysparametrit
- Säätimen valinta prosessiin ja hyvän säädön kriteerit
- Matlabin käyttö säätöpiirien suunnittelussa
- Takaisinkytketyn säätöpiirin virittämismenetelmät
- Säätöpiirin virittäminen askelvastekokeen avulla
- Säätöpiirin virittäminen Bode-tasossa
- Myötäkytketyn - ja kaskadisäädön soveltaminen ja edut
- Adaptiivinen säätö ja neuroverkkojen käyttö säädössä
- Valvonta ja ohjaus sekä toteuttamistavat
SuoritustavatOpintojakso toteutetaan teemaluennoin ja joihin liittyvät laboratorioharjoitustyöt. Harjoitustyöt tehdään projekteina oppilaitoksella ja teollisuusympäristössä mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi käytetään harjoitteluun Matlab in Simulink ohjelmistoa säätöpiirien toimintojen ja virityksen simuloinnissa. Työtä ohjataan ja sen edistymistä seurataan harjoitustöiden ja tuntitehtävien avulla.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliHeikura, Harri: Säätö- ja mittaustekniikka sekä Moodlen kautta jaettava materiaali.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHeikura Harri

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.