Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SAVMONI Savonian monialainen opintotarjonta

Opintojaksokuvaus

Koodi4 XIE601
NimiIntegroitu tuotekehitys 1
Nimi englanniksiIntegrated Product Development 1
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaisvaltainen käsitys tuotekehitysprojektista, sen suunnittelemisesta, toteutuksesta ja raportoinnista. Hän osaa hahmottaa oman alansa mukaisen roolin ja kykenee kommunikoimaan tehokkaasti muiden alojen edustajien kanssa. Hän osaa tunnistaa asiakasryhmät ja heidän tarpeensa sekä ymmärtää luovan työn ja konseptisuunnittelun menetelmät sekä roolin prosessissa. Lisäksi opiskelija osaa laatia tuotekehitysprojektin keskeiset dokumentit, kuten tarvekartoituksen, vaatimusmäärittelyn, luonnokset, luonnosten evaluoinnin sekä soveltuvin osin tuotedokumentaation. Opiskelija osaa myös rakentaa tai ohjeistaa prototyypin rakentamisen. (5 op). Edelleen opiskelija tunnistaa alan keskeiset kirjallisuuslähteet ja osaa kytkeä niissä esitetyt teoreettiset näkökohdat käytännön toteutukseen.(10 op). Opiskelija kykenee arvioimaan kriittisesti tuotekehitysprosessia ja havaitsemaan siinä esiintyvät kehittämistä vaativat kohdat sekä suunnittelemaan tarvittavat kehitystoimenpiteet.(15 op)
Keskeiset sisällötOpiskelija suunnittelee ohjatusti oman työskentelynsä monialaisessa projektissa, osallistuu osaltaan projektin valmisteluun ja toteutukseen sekä raportointiin ja esittelyyn. Projektin aikana monialainen työryhmä toteuttaa tuotekehitysprojektin, johon opiskelija osallistuu oman alansa edustajana ja itselleen määritellyn tavoitteen mukaisesti. Lisäksi opiskelija voi tehdä henkilökohtaisia tehtäviä liittyen alan kirjallisuuteen sekä reflektoida omaa ja ryhmänsä suoritusta teorian ja käytännön suorituksen perusteella.
SuoritustavatProjekti etenee oheisen kaavion mukaisesti. Projektiryhmään valitaan 5 - 7 opiskelijaa eri aloilta. Ryhmä työstää projektin yhden tai useamman yrityksen tarjoamasta aiheesta. Kohde voi olla tuote, palvelu tai niiden yhdistelmä. Ryhmä toteuttaa projektin pääosin omatoimisesti. Jokaisella ryhmällä on nimetty ohjausryhmä, joka kokoontuu ryhmän kanssa palavereihin projektisuunnitelman mukaisesti. Kukin ryhmä esittelee projektisuunnitelmansa, väliraportin sekä loppuraportin muille ryhmille erillisissä katselmointitilaisuuksissa. Lisäksi opintojakson lopuksi järjestetään yleisölle avoin esittelytilaisuus, jossa ryhmien tuotokset ovat esillä. Ryhmä voi pyytää halutessaan ohjausta eri alojen opettajilta. Ryhmät hyödyntävät projektin hallinnassa erikseen nimettävää tietojärjestelmää.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKäytetään projektissa tarvittavaa ammatillista kirjallisuutta jota tarkistetaan projektin aikana.
Ulrich-Eppinger: Product Design and Development. Hietikko, E.: Tuotekehitystoiminta. Opettajan erikseen nimeämä liiketoimintamallimateriaali.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöTolppi Veli-Matti

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.