Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SAVMONI Savonian monialainen opintotarjonta

Opintojaksokuvaus

Koodi4 XEY104
NimiKestävän kehityksen projekti
Nimi englanniksiProject in Sustainable Development
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelijalla on työkalu/menettelytapa/toimintamalli, jonka avulla hän pystyy tunnistamaan, arvioimaan ja huomioimaan kestävän kehityksen periaatteet toimiessaan oman alansa ammattilaisena. Opiskelija omaksuu kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ja osaa soveltaa niitä yhteiskunnan eri osa-alueilla - " kestävän ja elinvoimaisen toimintaympäristön suunnittelussa, ylläpidossa ja käytössä sekä palvelujen järjestämisessä". Ryhmässä tehtävän laajemman harjoitustyön (seminaarityö) aikana opiskelijat laativat kestävän kehityksen arvioinnin työkalun valitsemalleen yhteiskunnan osa-alueelle. Seminaaritöissä tarkastellaan kuinka valitut kohteet (esim. elinkeinoelämän eri toimialat tai harrastustoiminnat) tukevat ympäristövastuullisuutta, yhteiskuntaosallisuutta, luonnon monimuotoisuutta ja elinympäristön hyvinvointia. Opintojaksolla opiskelijat oppivat tiimityötaitoja, tiedonhakutaitoja, verkkokirjoitustaitoja, raportointitaitoja sekä systemaattisia toiminnan tarkastelu- ja arviointitaitoja.
Keskeiset sisällöt- kestävän kehityksen määritelmä, ulottuvuudet ja sen nykytila
- jokaisen oikeudet ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan elinympäristöönsä työ- ja vapaa-ajalla
- kestävän kehityksen arvioinnin malli
- kestävän kehityksen eri ulottuvuudet valituissa kohteissa
SuoritustavatOpintojaksoon kuuluu asiantuntijaluennot ja niitä tukevat aihekohtaiset yksilökohtaiset harjoitustehtävät, monialaryhmissä tehtävä seminaarityö, seminaarityön ohjaustuokiot ja virtuaaliseminaariin osallistuminen. Lähiopetus/ohjaustunteja on yhteensä 20 h, etätyöskentelyä varten opiskelija varaa aikaa 114 h. Tuntimääriin vaikuttaa opetusryhmän koko. Työskentelyalustana on Savonian Moodle.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpetuksen yhteydessä jaettava materiaali ja harjoitustöinä itsenäisesti työstetty materiaali
Edeltävät opinnotOman ammattialan opintoja vähintään 20 op.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöAntikainen Eero

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.