Opiskelijoita kahvipydss.

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Koulutuksen lähtökohdat

Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma johtaa tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimike on rakennusarkkitehti (AMK). Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja kesto 4 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Rakennusarkkitehdin opinnot antavat valmiudet toimia rakennussuunnittelijana arkkitehti- ja insinööritoimistoissa, rakennusliikkeissä ja pientalo- tai rakennusmateriaalituotannossa. Rakennusarkkitehti saa kelpoisuuden asetuksen mukaisiin vaativan luokan rakennus- pääsuunnittelijatehtäviin. Työkokemuksen karttuessa rakennusarkkitehti voi toimia rakennuttajana, projektipäällikkönä, tietomalliasiantuntijana sekä erilaisissa rakennusalan viranomaistehtävissä. Uusina haasteina rakennusalalla ovat korjausrakentaminen, energiatehokkuus, terveellinen rakentaminen ja tietomallintaminen. Rakennusarkkitehti vastaa työssään rakennushankkeen arkkitehti- ja toteutussuunnittelusta.

Rakennusarkkitehdin opinnot koostuvat perusopinnoista, jotka suoritetaan ensimmäisen opintovuoden aikana osin yhdessä insinööriopiskelijoiden kanssa. Perusopinnot luovat matemaattis-luonnontieteellisen pohjan ammattiopinnoille. Perusopintoihin sisältyy arkkitehtuuriopintoja, rakennustekniikan perusteita ja projektiopintoja. Rakennusarkkitehdin ammattiopintoihin kuuluu arkkitehtuurin ja yhdyskuntasuunnittelun opintojen lisäksi rakennussuunnittelun, asuntosuunnittelun, korjausrakentamisen, energiatehokkaan rakentamisen sekä tietomallintamisen opintoja. Opintoja suoritetaan monipuolisina projektikursseina, joissa tehtävät ovat työelämälähtöisiä. Rakentamisen projektinhallinta on Savonia AMK:n rakennusarkkitehtiopetuksen keskiössä.

Osaamistavoitteet

Rakennusarkkitehdin koulutus on eurooppalaista ja suomalaista tasoa 6 (Kansallinen viitekehys).

Rakennusarkkitehdin osaamisprofiili muodostuu kompetensseistaOpintojen rakenne

Rakennusarkkitehdin opinnot ovat 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, mikä tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista (teoriatunnit ja laboratoriotyöskentely), etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.
Rakennusarkkitehtuurin opetussuunnitelma on laadittu niin, että tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen ja varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen. Opetussuunnitelman pohjalta opiskelija laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja vastaa opintojensa etenemisestä.

Rakennusarkkitehtuurin opetussuunnitelma etenee vuositeemojen mukaisesti. Samalla opiskelijan ammatillinen osaaminen vahvistuu noviisista kohti asiantuntijuutta. Opintojen teemat on esitetty taulukossa. Ensimmäinen lukuvuosi on pääosin yhteinen kaikille rakennustekniikan opiskelijoille. Tämän jälkeen rakennusarkkitehtiopiskelija perehtyy oman alansa ammattiopintoihin.Opetussuunnitelman rakennekuva

Koulutuksen toteutus

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on Open Innovation Space (OIS 2.0) -malli. Se yhdistää laadukkaan koulutuksen sekä työelämäläheisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymistä edistetään erilaisissa oppimisympäristöissä, mahdollistamalla monimuotoinen, aikaan ja paikkaan sitomaton ympärivuotinen opiskelu sekä hyödyntämällä laajasti työn opinnollistamista. Opiskelijoiden kokonaisvaltainen ohjaus sekä aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat osa opiskelijoiden henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa.

Rakennusarkkitehdin koulutusohjelman projektiopetusmallissa (CDIO) pyritään kehittämään opiskelijan kokonaisvaltaista ajattelua, jossa työvaiheina ovat tehtävänanto, havainnointi, analysointi, ideointi, suunnittelu, toteutussuunnittelu ja kriittinen tarkastelu. Osa rakennusarkkitehdin ammattiopinnoista kytketään tähän rakennusalan projektioppimisympäristöön. Projektiopetus aloitetaan pientalon suunnitteluprojektilla ensimmäisenä opiskeluvuotena. Toisena vuotena toteutetaan kerrostalon suunnitteluprojekti ja kolmantena halliprojekti. Projektiopetus päätetään neljännen opiskeluvuoden yrityslähtöiseen projektiin. Projektiopintojen avulla opiskelijalle muodostuu selkeä käsitys omasta rakennusarkkitehdin roolista, rakennushankkeen eri vaiheista, rakennuttamisesta ja suunnittelusta tuotantoon saakka.

Opiskelun tavoitteena on opiskelijan ammatillisen asiantuntemuksen kasvu. Opiskelun myötä noviisista kasvaa oma-aloitteinen ja itsenäinen asiantuntija. Opiskelijoiden itseohjautuvuutta korostetaan opetuksessa ja ohjauksessa opintojen alusta lähtien. Vastuu oppimisesta on opiskelijalla itsellään, ja oppimisen tavoitteena on opitun syvällinen ymmärtäminen.

Ohjauksen tavoitteena on tukea opintoja niiden eri vaiheissa. Opintojen alussa ohjauksessa painottuu henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa myös aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan. Opintojen edetessä painottuu uraohjaus, jolla tuetaan asiantuntijuuden suuntaamista, työelämävalmiuksien kehittymistä sekä työllistymistä. Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat opiskelijan henkilökohtaisten ammatillisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa. Kaiken ohjauksen tavoitteena on tehostaa opiskelijan oman ajankäytön hallintaa sekä oman toiminnan arviointia ja parantaa siten valmiuksia jatkuvaan oppimiseen.

Kansainvälisyystaidot ovat tärkeä osa rakennusarkkitehdin osaamista. Jokaisen opiskelijan tulee sisällyttää henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa vähintään 5 op vieraalla kielellä suoritettuja opintoja. Opiskelija voi painottaa kansainvälistymistä HOPS:issaan valitsemalla opintoja englannin kielellä toteutetusta tarjonnasta. Kansainvälisyyttä voi vahvistaa myös lukukauden tai – vuoden mittaisella opiskelijavaihdolla tai suorittamalla työharjoittelun ulkomailla.

Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen osaamistavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kohteena on koko oppimistapahtuma eli opetuksen tavoitteiden mukaisten tietojen ja taitojen saavuttaminen sekä opiskelun että työelämän edellyttämä asennoituminen ja vastuunottokyky. Opintojaksojen arviointi perustuu opintojaksokohtaisesti laadittuihin arviointikriteereihin.

Savonian koulutusten työelämälähtöisyys toteutuu opettajien monimuotoisen verkostoitumisen kautta. Verkostot varmistavat myös opiskelijan substanssiasiantuntijuuden jatkuvan kehittymisen. Henkilöstö luo oppimistilanteita ja tukee opiskelijan oppimista. Opiskelijapalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainvälisyyspalvelut ja muut korkeakoulupalvelut auttavat opiskelussa. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Opetussuunnitelman opinnot voidaan toteuttaa joko kokonaan tai osittain verkko-opintoina. Osa opinnoista järjestetään verkko-opintoina ympärivuotisesti ajasta ja paikasta riippumattomasti. Opintojakso voi myös sisältää osasuorituksia, joiden opiskelua ja suorittamista ohjataan ja tuetaan verkossa. Verkkototeutus voi olla myös opintojakson vaihtoehtoinen suoritustapa.

Opintojaksoista osa on joko kokonaan tai osittain englanninkielisiä, koska kielitaito on oleellinen osa insinöörin ammattitaitoa. Englanninkielisillä toteutuksilla mahdollistetaan myös vaihto-opiskelijoiden osallistuminen opintojaksoille, jolloin samalla edistetään kaikkien opiskelijoiden kansainvälisten taitojen kasvua. Englanninkielisten opintojaksojen toteutusten yhteydessä varmistetaan tarvittaessa oppiminen muun muassa suomenkielisellä tukimateriaalilla ja ammattisanastolla.

Opinnollistaminen on joustava tapa opiskella erityisesti opintojen loppuvaiheen opintojaksoja. Tutkintoon kuuluvaa osaamista hankitaan osin tekemällä työtä sekä suorittamalla sovitut tehtävät. Opinnollistaminen ei ole työkokemuksen automaattista hyväksilukemista. Joissakin tapauksissa myös opiskelijan vapaa-ajan aktiviteetit ja harrastustoiminta voivat kehittää hänen ammatillista osaamistaan siten, että opinnollistaminen on mahdollista.

Opinnollistaminen alkaa opiskelijan aloitteesta ja siihen liittyvä suunnitelma tehdään ja hyväksytetään opintojakson opettajalla etukäteen. Jos opiskelijan työtehtävät sopivat opintojakson osaamistavoitteisiin, opinnollistaminen on mahdollista. Opetussuunnitelmassa voi olla myös erityisesti opinnollistamista ajatellen muodostettu opintojakso (esim. projektiopinnot).

Työpaikalla tai harrastustoiminnassa tapahtuva oppiminen suunnitellaan opintojakson osaamistavoitteiden perusteella yhteistyössä opintojakson opettajan kanssa. Opiskelijan esittämistä työtehtävistä arvioidaan, tuottavatko ne sinällään riittävää osaamista suhteessa tavoitteisiin vai tarvitaanko osaamisen saavuttamiseksi lisäsuorituksia. Osaamista voidaan täydentää esimerkiksi esityksellä tai raportilla.


Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
Yhteiset opinnot
4 EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5              
4 EAPM810 RA-matematiikka 5              
4 EXX8040 Tekniikan fysiikka   5            
4 EXX8050 Engineering English     5          
4 EXX8060 Teknisk svenska         5      
4 ERXP810 Introduction to Business Economics         5      
 
Ammattiopinnot
Alakohtaiset ammatilliset opinnot
4 ERXT810 Rakennusmateriaalioppi 5              
4 ERXT820 Pientalosuunnittelun perusteet 5              
4 ERXT830 Tekninen piirustus ja mallintaminen 5              
4 EAAB800 BIM-perusteet   5            
4 EAAN810 Statiikka ja lujuusoppi   5            
4 EAAN820 Puu- ja teräsrakenteet     5          
4 ERXT850 Kerrostalosuunnittelun perusteet     5          
4 ERXZ810 Rakentamistalous 1     5          
4 ERXN850 Rakennusfysiikka       5        
4 ERXN830 Betonirakenteet 1       5        
4 ERXZ850 Talotekniikka         5      
4 ERXZ830 Korjausrakentaminen 1         5      
4 ERXZ870 Korjausrakentaminen 2           5    
Rakennussuunnittelun osaaja
4 EAAB810 Arkkitehtuurin perusteet 5              
4 EAAB815 Sommittelu ja visualisointi   5            
4 ERXT840 Rakennusalan projekti 1 (pientalo)   5            
4 EAAB820 Arkkitehtuuri 1 (loma-asunnot)     5          
4 EAAB825 Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu       5        
4 EAAB830 Arkkitehtuuri 2 (pientalot)       5        
4 ERXT860 Rakennusalan projekti 2 (kerrostalo)       5        
4 EAAB835 Arkkitehtuuri 3 (kerrostalot)         5      
4 EAAB840 Arkkitehtuuri 4 (kerrostalot)           5    
4 EAAB845 3d-visualisointi         5      
4 EAAB850 Energiatehokas rakennussuunnittelu           5    
4 EAAB855 Pääsuunnittelija ja projektinhallinta           5    
4 ERXT870 Rakennusalan projekti 3 (halli)           5    
4 EAAB860 Arkkitehtuuri 5 (julkiset rakennukset)             5  
4 EAAB865 Contemporary Architecture and Art             5  
4 EAAB870 Korjausrakentaminen 3             5  
4 ERXT880 Rakennusalan projekti 4 (yritys)             5  
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 EAVB810 BIM soveltava         5      
4 EAVB820 BIM syventävä             5  
4 EAC4000 Vaihtuvat arkkitehtuuriopinnot 1         5      
4 EAC4100 Vaihtuvat arkkitehtuuriopinnot 2           5    
4 ERVZ810 Rakennuksen kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen perusteet             5  
4 LLX1600 Myynnin verkkokurssi 5 (NonStop)
4 EXV8000 Boost Your English   5            
4 EXV8010 Saksan perusteet     5          
4 EXV8020 Saksan jatkokurssi       5        
4 EXV8030 Venäjän perusteet     5          
4 EXV8040 Venäjän jatkokurssi       5        
4 EXV8050 Espanjan perusteet           5    
4 EXV8060 Espanjan jatkokurssi             5  
4 EXV8070 Tools for Cross-Cultural Communication       5        
4 EXV8080 Tools for Spoken and Written Skills         5      
4 EXV8090 Tools for Multilingual Environment 5 (NonStop)
International Sales
4 LIX1000 Sales Process and Tools     5          
4 LIX2000 International Sales Management       5        
4 LIX3000 Storytelling and Content Marketing         5      
yPolku
4 LLX3000 Ideasta liiketoimintakonseptiksi 5 (NonStop)
4 LLX3100 Arvolupauksen luominen 5 (NonStop)
4 LLX3200 Asiakastestaus 5 (NonStop)
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 ECH4100 Harjoittelu 1   5            
4 ECH4210 Harjoittelu 2a       5        
4 ECH4220 Harjoittelu 2b       5        
4 ECH4310 Harjoittelu 3a           5    
4 ECH4320 Harjoittelu 3b           5    
4 ECH4330 Harjoittelu 3c             5  
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö             15  
   5 ECONT10 Opinnäytetyön suunnittelu             5  
   5 ECONT20 Opinnäytetyön toteutus               5
   5 ECONT30 Opinnäytetyön viimeistely               5
   5 ECONT40 Kypsyysnäyte
4 SAVONT2 Opinnäytetyö             15  
   5 ECONT50 Opinnäytetyö, projekti 1             5  
   5 ECONT60 Opinnäytetyö, projekti 2               5
   5 ECONT70 Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen               5
   5 ECONT80 Kypsyysnäyte

Opintojaksokuvaukset

4 EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa niitä perustaitoja ja työvälineitä (IT-taidot, viestintä, englanti), joita amk-opinnoissa tarvitaan. Opiskelija osaa suunnitella opintonsa sekä käyttää opiskelijalle tarjottavia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Opiskelija osaa arvioida voimavarojaan ja hakea tarvittaessa tukea edetäkseen opinnoissa. Opiskelija osaa kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan. Opiskelija osaa hahmottaa ammattialansa tarjoamia vaihtoehtoja ja työmahdollisuuksia, ja osaa aloittaa laatimaan työnhakuun liittyviä asiakirjoja ja osaamistaan kuvaavia aineistoja (osaamisportfolio/ PLE).
Keskeiset sisällöt
Opiskelu Savoniassa, opiskelutaidot ja opintojen sujuva eteneminen. Opintojen aikana ja työelämässä tarvittavat kirjallisen ja suullisen viestinnän taidot erilaisissa tilanteissa ja ryhmissä viestiessä. Työnhakuasiakirjat ja osaamista kuvaavat aineistot (viestintä). Tietokoneiden, koulun tietoverkon ja opiskelua tukevien IT-sovellusten tehokas käyttö (DigiAvain, IT-taidot ja digikyvykkyys). Lähtötasokokeet. Kielten opiskelu Savoniassa. Kielten opiskelutekniikat.
Suoritustavat
Suoritustapa 1: Aktiivinen osallistuminen aloituspäiviin ja opintojakson opetukseen, tiedotustilaisuuksiin ja tapahtumiin (SavoniaStart). HOPS-keskustelu. Lähitunnit ja verkkotyöskentely harjoituksineen, palautettavat tehtävät ja itsenäinen työskentely annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaan. Suoritustapa 2: verkkotyöskentely, sovittava erikseen opettajatuutorin kanssa. (aikaisintaan syksyllä 2019)
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Reppu-sivujen ja Wilman aineistot, Moodlessa jaettavat materiaalit, muu opettajan jakama aineisto
Muuta huomioitavaa
Opiskelijan työmäärä jakautuu seuraavasti: Orientaatio tekniikan opintoihin 1 op IT-taidot ja digikyvykkyys 2 op Viestintä 2 op
Yhteyshenkilö
Westerholm Tatu, Kähkönen Olli-Pekka, Lahti Sami


4 EAPM810 RA-matematiikka

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on oppia matemaattisen ajattelun alkeita eli johdonmukaista ja aukotonta päättelyä. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa yksinkertaisia matemaattisia ongelmia ja osata ratkaista ne itsenäisesti. Tavoitteena on myös saavuttaa valmiudet matematiikan opiskelun jatkamiseen ja muissa oppiaineissa esiintyvien matemaattisten ongelmien lähestymiseen.
Keskeiset sisällöt
- lausekkeenkäsittely - ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, juuriyhtälöt - lineaarinen yhtälöpari ja -ryhmä - suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen - kolmion ratkaiseminen (sini- ja kosinilauseet) - geometriaa (yhdenmuotoisuus, pinta-alat, tilavuudet) - vektorit - funktiokäsite, ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktiot - eksponenttifunktiot - logaritmin määritelmä ja laskusäännöt, logaritmifunktiot, logaritminen asteikko
Suoritustavat
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksyttyä pistemäärää välikokeista tai loppukokeesta.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
- Käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. - Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. - Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka)
Yhteyshenkilö
Hyvönen Niina


4 EXX8040 Tekniikan fysiikka

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson ensisijaisena tavoitteena on kehittää fysikaalista ajattelutapaa. Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee SI-järjestelmän sekä hallitsee suureiden ja yksikköjen käsittelyn. Opiskelija ymmärtää lämpötilan ja energian välisen yhteyden sekä hallitsee lämpölaajenemisen ensimmäisen kertaluvun kuvailun sekä osaa soveltaa ideaalikaasun tilanyhtälöä. Opiskelija hallitsee lämpöenergian varastointiin, olomuodon muutoksiin sekä lämmön siirtymiseen liittyvän fysiikan. Opiskelija osaa yksi- ja kaksiulotteisen liikkeen matemaattisen kuvailun. Opiskelija ymmärtää Newtonin lait ja osaa soveltaa niitä mekaniikan ongelmiin. Hän hallitsee kitkan kuvailun ja ymmärtää kitkan merkityksen tekniikassa. Opiskelija tuntee työn, tehon ja energian käsitteet ja niiden keskinäiset suhteet. Opiskelija osaa soveltaa liikemäärään ja energiaan liittyviä säilymislakeja ja hallitsee keskeiskiihtyvyyden ja -voiman käsitteet ympyräliikkeessä.
Keskeiset sisällöt
SI-järjestelmä Lämpölaajeneminen Lämpöenergia Ideaalikaasun tilanyhtälö Lämmönsiirtymistavat Kinematiikka Newtonin lait Kitka Työ, energia ja teho Liikemäärä Ympyräliike
Suoritustavat
Opintojakson suorittaminen edellyttää riittävän osaamisen osoittamista välikokeissa sekä erilaisten harjoitustehtävien kautta, joista osa voi olla sähköisessä muodossa. Arvioinnin yksityiskohdat esitellään opintojakson alussa.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Tekniikan fysiikka 1, Kari Suvanto (EDITA, kaikki painokset) Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka) muu opettajan jakama ja verkosta osoittama materiaali
Yhteyshenkilö
Holmlund Eero


4 EXX8050 Engineering English

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
Opiskelija osaa viestiä oman alansa yrityksen/organisaation edustajana työelämän ja vapaa-ajan suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa englannin kielellä. Hän osaa huomioida kulttuurien välisen viestinnän erityispiirteet ja sopeutua erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja niiden viestintätyyleihin. Opiskelija hallitsee omaan ammattialaansa liittyvän keskeisimmän sanaston ja viestintätilanteet. Opiskelija osaa laatia työnhakuun liittyviä asiakirjoja ja osaamistaan kuvaavia aineistoja, sekä kertoa omasta osaamisestaan suullisesti.
Content
Puhelinviestintä, raportointi, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, neuvottelut ja palaverit, ammatti-alan keskeiset käsitteet ja ajankohtaiset aiheet, esityksen laadinta ja esiintymistaidot, työnhaku.
Requirements
Opintojaksoon sisältyvät lähitunnit (läsnäolovelvoite 75 %) harjoituksineen, kotitehtävät ja etätehtävät sekä itsenäinen opiskelu.
Grading Scale0 - 5
Course material
Oppikirja Isaacs-Pesso-Rasimus-Rönkä: Engineer Your English, Edita 2014, artikkelit, sähköinen materiaali
Other considerations
Opintojakso on valittava opiskelijan oman tutkinto-ohjelman tarjonnasta, jotta hän kehittää englannin taitojaan juuri omaan ammattialaansa liittyen.
Contact
Huusari Satu


4 EXX8060 Teknisk svenska

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija saavuttaa sellaisen kirjallisen ja suullisen ruotsin kielen taidon, joka vastaa laissa säädettyä kielitaitoa (ns. virkamiesruotsi). Opiskelija osaa kertoa oman alansa työtehtävistä, hakea työpaikkaa, esitellä yritystä sekä sen tuotteita ja palveluja. Hän hallitsee kielen keskeisimmät perusrakenteet ja kykenee toimimaan oman alansa työtehtävissä ruotsin kielellä. Opiskelijalle kehittyy valmius lukea alaansa liittyviä artikkeleita, ja hän ymmärtää ruotsin kielen merkityksen Pohjoismaissa.
Keskeiset sisällöt
Opinnot, alan työtehtäviä ja työnhaku. Yrityksen esittely ja messuilla toimiminen. Omaan ammattialaan liittyviä tekstejä ja perusterminologia. Kielen perusrakenteet. Erilaisia suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita.
Suoritustavat
Opintojaksoon sisältyvät lähitunnit (läsnäolovelvoite 75 %) harjoituksineen, kotitehtävät ja etätehtävät sekä itsenäinen opiskelu. Teknisk svenska-opintojakso on myös olemassa verkkototeutuksena, johon liittyy erillinen ruotsin suullisen ja kirjallisen kielitaidon koe. Mikäli opiskelijalla on jo hyvä ruotsin kielen taito (vähintään arvosana 4), voi hän osoittaa osaamisensa kirjallisen ja suullisen näyttökokeen avulla.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Oppikirja Pietilä, KONTAKT - Teknisk svenska, Edita 2016 (saatavissa myös digikirjana). Artikkelit, sähköinen materiaali
Muuta huomioitavaa
Opintojen alussa kaikki opiskelijat osallistuvat ruotsin lähtötasotestiin. Opintojakson Teknisk Svenska yhteydessä järjestetään lisäohjausta sitä tarvitseville. Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla 0 - 5, ja hänen suullinen ja kirjallinen kielitaitonsa arvioidaan erikseen. Hyväksytysti suoritetun opintojakson arvosana on suullisen ja kirjallisen taidon arvosanojen keskiarvo. Molemmista osioista tulee olla vähintään arvosana 1. Todistukseen liitetään myös suullisen ja kirjallisen taidon sanallinen arviointi, jolloin arvosanat 1 - 3 vastaavat merkintää ”tyydyttävät tiedot” ja arvosanat 4 - 5 ”hyvät tiedot”.
Yhteyshenkilö
Pietilä Anna-Maija, Rasimus Ritva


4 ERXP810 Introduction to Business Economics

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
The course will introduce the students to economic thinking and gives an overall picture of company's economic environment and profitability. The students will get a comprehensive view of the role that accounting has in business operations and in the decision-making process. The students will learn the basics of different cost concepts and cost-volume-profit analysis as well as income statement and balance sheet.
Content
The features of main business processes: real process and monetary process The role of accounting in the decision-making process The behavior of costs Cost-volume-profit analysis and financial calculations Financial statement analysis profitability, liquidity and solvency Challenges faced by companies operating in an international environment Basics of marketing, marketing process of products and services The concepts of entrepreneurship and the forms of enterprises
Requirements
Assessment includes a student's entire learning process during the course. Exam Group assignment
Grading Scale0 - 5
Course material
Materials and links in Moodle. Material provided by the lecturer and/or developed by students themselves, e.g., exercises and solutions.
Prerequisites
No prerequisites
Contact
Salli Tiina, Jääskeläinen Ari


4 ERXT810 Rakennusmateriaalioppi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan, opiskelija tuntee rakentamisessa käytettävät materiaalit ja rakennustuotteet, niiden tärkeimmät fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, soveltuvuuden erilaisiin käyttökohteisiin sekä materiaalien terveys- ja ympäristövaikutukset ja palo-ominaisuudet. Opiskelija tuntee eri tuoteryhmiin kuuluvien rakennusmateriaalien valmistuksen, koostumuksen, käytettävyyden ja ominaisuudet suunnittelun, rakennustyön, käytön ja säilyvyyden kannalta. Opiskelija osaa tehdä perusteltuja materiaalivalintoja rakenteiden suunnittelussa. Opiskelija osaa laaja-alaisesti hakea ja prosessoida sekä esitellä tietoa rakennusmateriaalien ominaisuuksista ja käytöstä. Rakennusainekemian osuuden tavoitteina on, että opiskelija kykenee käyttämään tietojaan kemian lainalaisuuksista ja ilmiöistä rakennusalan problematiikkaan. Opiskelija tuntee kemiallisesta näkökulmasta keskeisten rakennemateriaalien ominaisuudet ja ympäristön kemiallisten rasitusten vaikutukset tavanomaisimpiin rakennusalan materiaaleihin ja kykenee tältä pohjalta ja tästä näkökulmasta vertailemaan eri materiaalin soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa.
Keskeiset sisällöt
Rakennusaineet ja -materiaalit ja tuotteiden ominaisuudet (3op): - Tärkeimpien rakentamisessa käytettävät materiaalit ja tuotteet. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, tiiveys ja läpäisevyys, lämmöneristysominaisuudet ja kosteuden vaikutus materiaaleihin, säilyvyys. Valmistus ja käyttö ja korjaustavat sekä näiden terveys- ja ympäristövaikutukset ja palo-ominaisuudet. - Pientalon rakennustuotteet - Puu rakennusmateriaalina, sahatavara ja niiden jalosteet, rakennuspuutuotteet (mm. liimapuu, LVL, CLT, NR) , puujulkisivut - Muuraustuotteet - Vesikatteet - Lämpöeristeet - Rakennuslevyt - Maalaustuotteet ja pintakäsittely - Laboratorioharjoitukset: Runkorakennuspuutuotteiden ominaisuudet ja lujuustutkimus Rakennusainekemia (2op): - Kemian perusteet (kemialliset sidokset, kemialliset reaktiot, lämpökemia, kemiallinen tasapaino, hapot ja emäkset, hapettimet ja pelkistimet, sähkökemiallinen jännitesarja) - Rakennusmateriaalien kemiallinen tietoperusta (korroosiota, lahontorjunta, liuottimet, maalien ja lakkojen toimintaa, muovien rakennetta ja eri kemikaalien käyttäytymistä) - Rakennusalan haitalliset aineet, niiden turvallinen käsittely ja suojautuminen sekä kemikaalien ympäristövaikutukset.
Suoritustavat
Opintojakson suorittamisen sisältyy luentoja, tuntiharjoituksia ja erillisiä laboratorioharjoitustehtäviä. Kurssin suorittamiseksi opiskelijan on osallistuttava tuntiharjoitusten ja laboratorioharjoitusten suorittamiseen, palautettava erilliset laboratorioharjoitustyöt ja suoritettava tentit hyväksytysti.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Luentomonisteet ja harjoitustehtävät Moodlessa. Luennoilla jaettu materiaali
Yhteyshenkilö
Oikarinen Markku


4 ERXT820 Pientalosuunnittelun perusteet

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee laajasti eritoten pientalon suunnitteluun kuuluvia perusasioita. Hänellä on käsitys talonrakennushankkeen kulusta, tuotannonohjauksen, aikataulutuksen ja kustannuslaskennan perusteista sekä arkkitehtuurin historiasta.
Keskeiset sisällöt
Pientalosuunnittelu (4op): - Rakennusalan organisaatiot ja tietolähteet - Rakennuslainsäädäntö, rakennuspiirustukset sekä pinta-ala- ja tilavuuslaskut - Arkkitehtuurin historia, julkisivusuunnittelu ja rakennuksen sovittaminen ympäristöönsä - Pientalon rakenteet - Energiatalous, U-arvolaskut, kosteus, sisäilmasto, palomääräykset ja ääneneristys Rakentamistalous (1op): - Talonrakennushankkeen vaiheet, tuotannonohjaus, aikataulutus sekä kustannuslaskenta
Suoritustavat
Tunneilla ja kokeissa käynti, tuntiharjoitusten ja kotitehtävien tekeminen, itsenäinen perehtyminen asioihin.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Moodlessa oleva opetusmateriaali
Yhteyshenkilö


4 ERXT830 Tekninen piirustus ja mallintaminen

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietokoneavusteiseen suunnitteluun ja piirtämiseen (CAD) liittyvät yleiset periaatteet ja piirustusstandardit. Opiskelija hallitsee CAD-ohjelmiston käytön ja osaa laatia rakennusalan piirustuksia tietokoneavusteisesti. Opiskelija osaa laatia pientalon tietomallin (BIM) ja tuottaa mallista pientalon rakennusalan standardien mukaisia piirustuksia. Opiskelija ymmärtää rakennus- ja rakennesuunnittelun sekä detaljisuunnittelun yleisperiaatteet ja osaa soveltaa CAD- ja BIM-osaamistaan rakennusalan teknisten dokumenttien tuottamiseen.
Keskeiset sisällöt
Tekninen piirustus (2op): - CAD-järjestelmien käyttö - tietokoneavusteisen suunnittelun periaatteet ja CAD-järjestelmän työskentely-ympäristön ja perusasetusten hallinta - piirto-objektien käyttö ja muokkaus - teknisten piirustusten laatiminen CAD-ohjelmistolla Mallintaminen (3op): - rakennuksen tietomallintamisen periaatteet - rakennusten tietomallintamisen perusobjektit - objektien tietosisällöt, käyttö ja muokkaustoiminnot - pientalon ja rakennusalueen tietomallin laadinta - rakennusalan piirustusten tuottaminen mallista
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu lähiopetustunteja sekä itsenäisesti suoritettavia harjoitustehtäviä. Oppimista täydentävät alakohtaiset sovellusesimerkit. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Moodlessa jaettava opetusmateriaali, oppimista tukeva video-opetusmateriaali, luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä erikseen jaettava materiaali. Lisäksi CAD- ja tietomallintamisohjelmistojen käyttöohjeet.
Yhteyshenkilö
Kuusela Viljo


4 EAAB800 BIM-perusteet

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa laatia pientalon tietomallin (BIM) ja tuottaa mallista pientalon rakennusalan standardien mukaisia piirustuksia. Opiskelija ymmärtää rakennus- ja rakennesuunnittelun sekä detaljisuunnittelun yleisperiaatteet ja osaa soveltaa CAD- ja BIM-osaamistaan rakennusalan teknisten dokumenttien tuottamiseen. Opiskelija hallitsee periaatteet tietomallipohjaisten suunnitelmien havainnollistamiseen.
Keskeiset sisällöt
Rakennusalan projekti 1 (pientalo) tukevaa tietomallintamisen opetusta ja ohjausta - projektitietojen halinta - rakennushankkeen vaiheet, tietomallivaatimukset hankkeen eri vaiheissa (YTV) - rakennuspaikan mallintaminen ja rakennuksen sijoittaminen tontille, koordinaatistot - pientalon rakennusosien mallintaminen tietosisältöineen - perustukset, seinä- ja vesikattorakenteet, täydentävät rakennusosat - detaljien mallintaminen ja suunnitelmien tuottaminen mallista - rakennusalan piirustusten tuottaminen mallista Suunitelmien havainnollistamisen perusteet - 3d-näkymät - renderoinnin perusteet (V-Ray) - virtuaalimallin tuottaminen (Enscape)
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu lähiopetustunteja sekä itsenäisesti suoritettavia harjoitustehtäviä. Oppimista täydentävät alakohtaiset sovellusesimerkit. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Moodlessa jaettava opetusmateriaali, oppimista tukeva video-opetusmateriaali, luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä erikseen jaettava materiaali. Lisäksi tietomallintamisohjelmistojen käyttöohjeet.
Yhteyshenkilö
Kuusela Viljo


4 EAAN810 Statiikka ja lujuusoppi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee partikkelin ja jäykän kappaleen statiikan perusteet sekä osaa ratkaista yksinkertaisten rakenteiden tasapainotehtäviä vapaakappalekuvien avulla. Opiskelija osaa ratkaista palkkien ja palkkirakenteiden tukireaktiot sekä määrittää yksinkertaisen staattisesti määrätyn palkin leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuvion. Opiskelija osaa kimmoteoriaan perustuvan lujuusopin kantavien rakenteiden mitoituksen pohjaksi.
Keskeiset sisällöt
Statiikka (3op):
- Rakenteiden suunnittelun perusteet
- Partikkelin statiikka: Tasovoimasysteemi
- Jäykän kappaleen tasostatiikka: Painopiste. Voimasysteemin yhdistäminen. Tasapaino
- Tukireaktiot
- Normaalivoima ja leikkausvoima sekä taivutusmomentti
- Rasituskuviot
- Staattisesti määrätyt palkkirakenteet
- Ristikot

Lujuusoppi (2op):
- Lujuusopin peruskäsitteet
- Veto-, puristus-, leikkaus-, palkin taivutusjännitykset ja niiden aiheuttamat muodonmuutokset
- Yhdistetyt jännitykset
- Stabiiliusilmiöt eri rakenteissa
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu teoria- ja laskuharjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät laskuharjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla laskuharjoitustunneilla ja etätehtävissä. Laskuesimerkit ovat koulutusohjelman ydinosaamisalueilta.
Opintojaksoon sisältyy luentojen lisäksi pakollinen harjoitustyö.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Kurssilla jaettava materiaali
Yhteyshenkilö
Dunkel Harry


4 EAAN820 Puu- ja teräsrakenteet

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Puurakenteet (3op) ja teräsrakenteet (2op): Opiskelija hallitsee puurunkoisten pientalojen rakenteiden mitoituksen ja jäykistämisen.

Opiskelija oppii suunnittelemaan yksinkertaisia teräsrakenteita sekä tuntee rakenneterästen valmistuksen ja materiaaliominaisuudet. Opiskelija tuntee teräsrakenteiden suunnitteluperusteet ja hallitsee yksinkertaisten palkkien, pilarien, ristikoiden ja liitosten suunnittelun. Opiskelija tuntee teräsrakenteiden stabiliteettiin vaikuttavat asiat sekä rakenteiden jäykistämisen.
Keskeiset sisällöt
Puurakenteet (3op)
- Normit, puun materiaaliominaisuudet ja lujuusarvot
- Palkkien mitoitus
- Runkotolpan mitoitus
- Naula- ja ruuviliitokset
- Päätyseinän levyjäykistys ja ankkurointi
- NR- ristikkoyläpohjan jäykistys

Teräsrakenteet (2op)
- Teräs rakennusmateriaalina ja terästuotteet
- Suunnitteluperusteet
- Rakenneosien mitoitus: Poikkileikkaus- ja nurjahdusluokat ja niiden merkitys. Veto-, leikkaus-, ja taivutuskestävyys sekä kiepahdustuenta. Puristetun ja taivutetun rakenneosan mitoitus tasonurjahdukselle
- Teräsrakenteiden liitokset: Mitoitusperiaatteet. Ruuviliitokset. Hitsaus
- Palo- ja syöpymissuojauksen periaatteet
- Tietomalli: Puu- ja teräsrungon mallintaminen
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu teoria- ja laskuharjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät laskuharjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla laskuharjoitustunneilla ja etätehtävissä. Laskuesimerkit ovat koulutusohjelman ydinosaamisalueilta. Esitietovaatimuksena on statiikan, lujuusopin ja rakennetekniikan perusteiden kurssien suorittaminen.
Opintojaksoon sisältyy luentojen lisäksi pakollinen harjoitustyö.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
- EC5 Sovelluslaskelmat Asuinrakennus Eurokoodi 5,
- Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Eurokoodi 5, Lähde: RIL 205-1-2007 liite B, RIL 205-2009 Puurakenteiden suunnitteluohje. Eurokoodi,
- Tekla Structure. - Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus Eurocode 3 -Oppikirja, Teräsrakenneyhdistys, 2010. - Opintojaksoon liittyvät opintomonisteet.
Yhteyshenkilö
Puurula Arto


4 ERXT850 Kerrostalosuunnittelun perusteet

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kerrostaloissa käytettävät runkojärjestelmät. Hän tietää runko-osien sekä seinäelementtien tyypilliset muodot ja koot sekä tavallisimmat liitokset. Hän käsittää, kuinka talotekniikka liittyy kerrostalon runkoon. Hän osaa portaiden, hissien ja väestönsuojan määräykset sekä hahmottaa parvekkeiden ja kattojen rakenteet. Hän ymmärtää, mitä ääni on ja kuinka se otetaan huomioon rakenteiden valinnassa. Hän tuntee palomääräykset ja osaa soveltaa niitä esimerkkikohteisiin. Hän osaa piirtää hormipiirustuksen. Hän tuntee rakennusalan lainsäädännön pääpiirteet ja osaa etsiä vastauksia ongelmiin eri säädöksistä.
Keskeiset sisällöt
Kerrostalosuunnittelu, 4 op: - Yleistä rakennuksen rungosta, betonirunko: kantavat seinät - laatta -järjestelmä ja pilarilaatta -järjestelmä - Betoniset julkisivuelementit, talotekniikan sovittaminen rakennuksen runkoon, - Puukerrostalo ja teräsrunkoinen kerrostalo, - Väestönsuoja, portaat, hissit, akustiikka, parvekkeet, katteet, palomääräykset - Kerrostalotyömaavierailu Rakennuslainsäädäntö, 1 op: - Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, Suomen Rakentamismääräyskokoelma, muut valtakunnallisen rakennusalan säädökset sekä rakennusjärjestys.
Suoritustavat
Talonrakentamisen osuuden suoritukseen kuuluvat teoriatunteihin liittyvät osakokeet ja hormipiirustusten teko. Rakennuslainsäädännön osuuden suoritukseen kuuluvat omatoiminen rakennussäädöksiin tutustuminen etsimällä vastauksia esitettyihin kysymyksiin sekä rakennussäädösaiheinen koe.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Moodlessa oleva opetusmateriaali, rakennuslainsäädännön osuudessa lisäksi internetistä löytyvät rakennusalan säädökset.
Yhteyshenkilö


4 ERXZ810 Rakentamistalous 1

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rakennuttajan ja rakennusyritysten käyttämät urakka- ja kustannuslaskennan menettelyt. Opiskelija ymmärtää tavanomaisen rakennuskohteen määrälaskennan ja hinnoittelun perusteet sekä osaa laatia näiden pohjalta urakkatarjouksen. Opiskelija osaa vertailulaskelmien, kustannusseurannan ja jälkilaskennan merkityksen osana kustannuslaskentaa. Opiskelija perehtyy rakennushankkeen vaiheisiin ja niihin liittyviin sopimus-, suunnittelu- ja johtamis-menettelyihin. Opiskelija tuntee yleisimmät rakentamiseen liittyvät sopimukset, niiden vastuut ja velvoitteet. Hän osaa soveltaa rakennusalan yleisiä sopimusehtojen käytäntöjä tavanomaisissa rakennushankkeissa.
Keskeiset sisällöt
Talonrakennushankkeen kustannuslaskenta (3op): - Haahtela kustannuslaskenta - Nimikkeistöt (Talo 2000, Talo 80) - Määrälaskenta, hinnoittelu, työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset - Urakkatarjouksen muodostaminen, yksikköhinnan muodostaminen - Kustannustarkkailu ja jälkilaskenta Rakennussopimukset (2op): - Urakkakilpailu erilaisissa hankkeissa ja urakkasopimuksen syntyminen - Hankkeessa toimivien vastuut ja sopimukset - Rakennusurakan yleiset sopimusehdot ja rakennussopimuksiin sovellettavat normit - Julkisiin hankintoihin liittyvät menettelyt ja sopimukset
Suoritustavat
Opintojakson suorittamisen sisältyy luentoja, tuntiharjoituksia ja erillinen harjoitustehtävä. Kurssin suorittamiseksi opiskelijan on osallistuttava tuntiharjoitusten suorittamiseen, palautettava erillinen harjoitustyö sekä suoritettava tentti hyväksytysti.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
- Rakennustöiden menekit (Ratu) - Talonimikkeistöt (Talo 2000 ja Talo 80) - Rakennusosien kustannuksia kirja, - YSE 98, KSE 2013, RYS 9, RT- sopimuslomakepohjat - Kirja: hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa (ei tarvitse hankkia) - Talonrakennushankkeen tuotannonhallinta, Juha-Matti Junnonen - Aiheeseen liittyvät Ratu-tiedostot
Yhteyshenkilö
Haaranen Hannu


4 ERXN850 Rakennusfysiikka

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laskea rakenteen lämpötilajakauman ja U-arvon sekä tuntee energiatodistuksen laadinnan periaatteet ja tasauslaskennan menetelmät. Opiskelija ymmärtää rakenteiden läpi siirtyvän kosteuden vaikutuksen rakenteisiin ja tuntee diffuusiolaskennan menetelmät. Opiskelija ymmärtää rakennuksen ja rakenteiden fysikaalisen toiminnan perusteet. Opiskelija tuntee rakenteiden ja rakennuksen äänitekniikan perusteet. Opiskelija tuntee erilaiset uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen liittyvät määräykset ja suositukset. Opiskelija tuntee rakennusfysikaaliset perusmittausmenetelmät.
Keskeiset sisällöt
- Rakennusfysiikan peruskäsitteet - Lämmön siirtyminen rakenteiden läpi - Lämmön siirtymistavat - U-arvojen laskenta - Ilman kosteus - Kosteuden siirtyminen rakenteiden läpi - Hygroskooppisuus ja tasapainokosteus - Vesihöyryn konvektio - Diffuusiolaskenta - Rakenteiden läpi tapahtuvat ilmavirtaukset - Rakennuksen energiakulutuksen hallinta - Energiatodistuksen laadinnan pääperiaatteet - Rakenteiden ja rakennuksen äänitekniikka - Rakennusfysikaaliset simulaatiot
Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Oppitunneilla esitellään teoriaa, laskennallista hallintaa. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja harjoitustehtävien avulla. Opintojaksoon kuuluu myös kosteussimulaatio, joista tehdään erillinen raportti.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Ilmoitetaan myöhemmin.
Yhteyshenkilö
Houtsonen Teppo


4 ERXN830 Betonirakenteet 1

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa kuvata teräsbetonisten rakennusosien ja raudoituksen suunnitteluperiaatteet ja mitoituskäytännöt ja osaa mitoittaa betonirakenteita murto- ja käyttörajatilassa. Opintojakso antaa valmiudet betonirakenteiden suunnittelun syventäviin opintoihin
Keskeiset sisällöt
Betonirakenteet: Betoni ja raudoitemateriaalit rakennusmateriaalina (suunnittelijan näkökulma, muuten pääosin betonitekniikan opintojaksossa). - Teräsbetonirakenteen mekaaninen toiminta ja toiminnan mallintaminen. - Rakenneosien suunnittelu ja mitoitus murto- ja käyttörajatilassa: palkit, laatat, pilarit, seinät, anturat. - Betonirakenteen muodonmuutokset: Viruma, kutistuma, halkeilu - Betonirakenteen säilyvyys, rasitusluokat, betonipeite, halkeamaleveydet Betonirakenteiden tietomalli: - Paikallavalubetonirungon mallintaminen - Rakennepiirustusten tuottaminen mallista
Suoritustavat
Luennot, rakennesuunnittelutehtävät, tentti (kurssiin liittyvä Moodle-harjoitustyö tehdään osana kerrostalo-projektia)
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Sähköinen oppimateriaali, joka perustuu EN 1992-1-1 ja sen kansalliseen liitteeseen, - Oheismateriaali EN 1992-1-1 ja sen kansallinen liite sekä - by 211 Betonirakenteiden suunnittelun oppikirja 2013 - OSA 1 - by 211 Betonirakenteiden suunnittelun oppikirja 2014 - OSA 2 - Suunnittelun sovellusohjelmat, Concrete Beam- ja FemDesign Plate -ohjelmat
Edeltävät opinnot
Statiikka, Lujuusoppi, Rakennetekniikan perusteet, Betonimateriaalitekniikka
Yhteyshenkilö
Puurula Arto


4 ERXZ850 Talotekniikka

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Kiinteistöjen SA-tekniikka (2op) ja LVI-tekniikka (3op). Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kiinteistön sähköistykseen liittyvät peruskäsitteet, kiinteistöjen nousuverkkorakenteet ja sähköpiirustuksien piirrosmerkit. Opiskelija tuntee myös kiinteistöjen tavallisimmat telejärjestelmät ja niiden sekä sähköverkon vaatimat tilantarpeet. Opiskelija tietää opintojakson suoritettuaan myös keskeisimmät sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja työmaan sähköistyksen periaatteet. Perehtyä rakennuksen lämmitys-, vesi ja viemärijohto- sekä ilmanvaihtojärjestelmiin, niiden toimintaperiaatteisiin sekä säännöksiin. LVI-töiden liittymiseen suunnitteluun, rakentamisen eri vaiheisiin. Kurssilla perehdytään myös ko. järjestelmien energiankulutukseen niiltä osin, kun ne liittyvät koko rakennuksen energiatehokkuuteen (vaikutus rakennuksen E- lukuun).
Keskeiset sisällöt
Kiinteistöjen SA-tekniikka (2op) - Kiinteistön sähköverkon yleinen rakenne: Keskeiset komponentit. Johtojen ja keskusten nimitykset. Kompensointi. Sähkön syötön varmennus - Omakotitalon sähköistys: Sähkösuunnitelman sisältö. Sähköpiirustusten lukeminen - Sähköturvallisuuden perusteet: Sähkövirran vaarallisuus ihmiselle. Suojausluokat, tilaluokat, kotelointiluokat. Suojalaitteet. Tavallisen sähkönkäyttäjän sähkötyöt. Sähköurakointi Suomessa - Työmaan sähköverkko Kiinteistöjen LVI-tekniikka (3op). - LVI-töiden liittyminen suunnitteluun ja rakentamisen eri vaiheisiin - Rakennuksen sisäilmasto - Lämmitysjärjestelmät ja niiden keskeisimmät osat - Rakennuksen vesi- ja viemärilaitteistot ja niitä koskevat määräykset - Rakennuksen ilmanvaihto, ilmastointijärjestelmät, niiden osat ja asennusperiaatteet
Suoritustavat
Kurssiin kuuluu teoriatunteja, Case-esimerkkejä, tuntiharjoituksia ja harjoitustehtävä.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
Yhteyshenkilö


4 ERXZ830 Korjausrakentaminen 1

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää korjaustarpeen muodostumisen lähtökohdat ja osaa suhteuttaa korjaustarpeen ja kiireellisyyden, ottaen huomioon eri ohjeet ja määräykset. Lisäksi opiskelija tuntee korjaustarpeen selvittämiseen liittyvät arviointi- ja tutkimusmenetelmien perusteet sekä eri vuosikymmenten riskirakenteet ja niihin liittyvät vaurioitumismekanismit. Opiskelija kykenee osaamisensa perusteella tekemään päätelmiä korjausasteesta sekä laajuudesta. Opiskelija ymmärtää rakennuksen tietomallin käytön korjausrakentamisessa. Opiskelija tuntee rakentamisessa käytettyjen ns. haitta-aineiden kemialliset perusteet sekä aineiden rakentamiseen aiheuttavat haittavaikutukset.
Keskeiset sisällöt
- Korjaustarpeen muodostuminen ja hallitseminen - Korjausrakentamiseen liittyvien määräysten ja ohjeiden perusteet - Korjaustarpeen selvittämiseen liittyvät arviointi- ja tutkimusmenetelmät - Vauriot ja vaurioitumismekanismit - Eri vuosikymmenten riskirakenteet - Korjausmenetelmien kehitys - Kosteuden hallinta ja homevaurioiden estäminen - Rakennuksen tietomalli korjausrakentamisessa - Haitta-aineiden vaikutukset ja huomioiminen korjausrakentamisen yhteydessä
Suoritustavat
Opintojaksoon sisältyy luentoja, oppimistehtäviä ja harjoitustyö sekä mahdollinen kohdekäynti. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan on osallistuttava oppimistehtävien suorittamiseen, palautettava harjoitustyö sekä suoritettava tentti hyväksytysti.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
- Luentoaineisto ja harjoitustehtävät Moodlessa - Aiheeseen liittyvät Ratu, RT-kortit ja KorjausRYL - Korjausrakentamiseen liittyvät Ympäristöministeriön oppaat (opas 29 ja 2016) - Asumisterveysasetuksen soveltamisohje - Tunnista ja tutki riskirakenne -opetusmateriaali (YM2012) ym. Hometalkoissa tuotettu materiaali - Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012
Edeltävät opinnot
Rakennusfysiikka
Yhteyshenkilö
Kolari Antti


4 ERXZ870 Korjausrakentaminen 2

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee muodostamaan kokonaisnäkemyksen korjaustarpeesta ja tämän pohjalta osaa valita oikeat korjausratkaisut ottaen huomioon korjausrakentamista koskevat määräykset ja ohjeet. Opiskelija ottaa huomioon toiminnassaan rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat tekijät, erityisesti sisäilmastoon vaikuttavat seikat. Opiskelija tuntee asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydelliset vaatimukset sekä sisäilmastotekijät. Opiskelija kykenee muodostamaan eri tekijöiden pohjalta kokonaiskäsityksen korjaustarpeesta sekä osaa hahmottaa alustavan suunnitteluratkaisun. Opiskelija osaa hyödyntää rakennuksen tietomallia korjausrakentamisessa.
Keskeiset sisällöt
- Korjausrakentamiseen liittyvien määräysten ja ohjeiden soveltaminen eri korjausratkaisuihin - Korjausratkaisut ja niiden rakennusfysikaaliset perusteet - Kosteus- ja homevauriot - Sisäilmastotekijät ja sisäilmaongelmien korjaukset sekä korjaustöiden puhtauden hallinta - Korjaukset ja työturvallisuus - Energiatehokkuus ja ekologisuus korjaamisessa - Rakennuksen tietomalli korjausrakentamisessa
Suoritustavat
Opintojaksoon sisältyy luentoja, oppimistehtäviä ja mahdollisesti erilaisia tuotekoulutuksia sekä mahdollinen kohdekäynti. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan on tehtävä oppimistehtävät ja harjoitustyö, osallistuttava tuotekoulutuksiin sekä suoritettava tentti hyväksytysti.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
- Luentoaineisto ja harjoitustehtävät Moodlessa - Aiheeseen liittyvät Ratu- ja RT-kortit sekä KorjausRYL - Ympäristöministeriön opas 29 - Ympäristöopas 2016 - Asumisterveysasetus - Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje - Tunnista ja tutki riskirakenne -opetusmateriaali (YM2012) ja muu Hometalkoissa tuotettu materiaali - Rakennuksen lämpökuvaus, Rakennusten tiiveysmittaus (Paloniitty) - Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012
Edeltävät opinnot
Korjausrakentaminen 1. Rakennusfysiikka.
Yhteyshenkilö
Kolari Antti


4 EAAB810 Arkkitehtuurin perusteet

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää arkkitehtuurin toiminnallisen, taiteellisen, teknisen, taloudellisen ja ekologisen ulottuvuuden sekä arkkitehtuurin merkityksen ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin lähtökohtana. Opiskelija kykenee laadullisesti arvioimaan rakennettua ja luonnon ympäristöä sekä rakentamisen moninaisia olosuhteita. Opiskelija tuntee länsimaisen ja suomalaisen rakennushistorian kehitysvaiheet. Opiskelija ymmärtää myös eri aikakausina tapahtuneen rakennusteknisen ja tyylillisen kehityksen, sekä sen yhteyden yhteiskunnan tapahtumiin. Opiskelija ymmärtää arkkitehtuurin merkityksen kulttuurien kehityksessä. Opiskelija tunnistaa rakennetusta ympäristöstä historiallisia kerrostumia rakennusten arkkitehtonisten tyylipiirteiden avulla ja osaa arvottaa niitä omaa suunnittelutyötään varten.
Keskeiset sisällöt
- Arkkitehtuurin tehtävä ja merkitys ihmisen ja yhteisöjen elin- ja toimintaympäristöjen luomisen lähtökohtana - Arkkitehtuurin teoria ja sen erilaiset sovellukset eri aikakausien rakentamisessa - Arkkitehtuurin vaikutus rakennusten toiminnallisiin, taiteellisiin, teknisiin, taloudellisiin ja ekologisiin ominaisuuksiin - Länsimaisen ja suomalaisen rakennustaiteen historia, tyylipiirteiden ja rakennustekniikan kehitys
Suoritustavat
Opintojakson keskeinen sisältö esitellään luennoilla kuvaesimerkkien ja kurssikirjallisuuden avulla. Opiskelijat tekevät luentojen ja kurssikirjallisuuden pohjalta itselleen reflektiopäiväkirjan (= skissivihko). Reflektiopäiväkirjaan opiskelija merkitsee tekemiään havaintoja, oivalluksia ja kysymyksiä itsenäisesti omalla tavallaan kirjoittaen ja piirtäen.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Arkkitehtuurin ABC. Korpelainen, Kaukonen, Räsänen. SAFA. 2005. Arkkitehtuurin muoto ja sisältö. Aura, Seppo & Stenroos, Helmer. 1984. Arkkitehtuurin historia antiikista nykyaikaan. Gympel, Jan. Ullman. 2005. Modernin arkkitehtuurin historia. Tiez, Jürgen. Ullman. 2008. RT 01-10904 RT 01-10993 Kuopion arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, apoli Kuopion arkkitehtuurin opaskartta. Aiheeseen liittyvät internetsivut. Opintojaksolla tehdyt Moodleen tallennettavat harjoitustyöt ja portfoliot.
Yhteyshenkilö
Repo Janne


4 EAAB815 Sommittelu ja visualisointi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa suunnittelutyössään arkkitehtonisen sommitteluun liittyviä visuaalisia periaatteita. Opiskelija ymmärtää rakennuksen massoittelun ja tilasuunnittelun välisen yhteyden. Opiskelija kykenee suunnittelutyössään havainnolliseen vapaan käden luonnosteluun sekä tuntee erilaisia graafisia esitystekniikoita. Opiskelija osaa kuvata suunnitelmansa perspektiivisesti konstruoimalla. Opiskelija pystyy tuottamaan mallinnetuista rakennussuunnitelmista havainnollisia esittelyaineistoja. Opiskelija osaa yhdistää tietomallista generoidun perspektiivinäkymän ympäröivään maisemaan havainnollisella ja realistisella tavalla.
Keskeiset sisällöt
- Arkkitehtoniseen sommitteluun ja kolmiulotteisen ympäristömme havainnointiin liittyvät visuaaliset periaatteet - Massoittelu ja tilasuunnittelu, arkkitehtuurin muoto ja sisältö - Rakennussuunnitelmien havainnollinen esittäminen - Perspektiivipiirroksen konstruointi - Vapaan käden kolmiulotteinen luonnostelu esim. aksonometriset projektiot - Erilaiset graafiset kuvausmenetelmät esittelymateriaalien tekemisen yhteydessä - Renderoitujen näkymien rakentaminen kuvankäsittelyohjelmalla havainnollisiksi esittelykuviksi ja liittäminen valokuvaan
Suoritustavat
Visuaalisten sommitteluperiaatteiden ja rakennetun ympäristön yhteys kuvataan oppitunneilla kuvaesimerkein. Opintojaksolla opiskelija osallistuu teoriatunneille ja tekee tunneilla muistiinpanoja sekä annetut tuntitehtävät omaan luonnosvihkoonsa. Opintojakson aikana opiskelija soveltaa oppitunneilla omaksumaansa teoria- ja menetelmätietoa useissa sommitteluun ja visualisointiin liittyvissä viikkoharjoituksissa. Opintojaksolla tehdään viikkoharjoitusten lisäksi projektityönä yksinkertaisesta rakennussuunnitelmasta pienoismalli sekä näyttävä ja havainnollinen esittelykuva, jossa sovelletaan kootusti opintojakson sommitteluun ja visualisointiin liittyvää teoriatietoa käytännössä. Projektityö esitellään opintojakson yhteisessä seminaarissa. Opintojakson päätteeksi opiskelija koostaa kaikki opintojakson harjoitustöiden kuvamateriaalin yhdeksi portfolioksi, joka esittelee kootusti opiskelijan työt näyttävällä, edustavalla ja havainnollisella tavalla. Opintojakson henkeen kuuluu, että opiskelijat käyvät myös arvioimassa Moodleen palautettuja kollegojen harjoitustöitä. Opintojakson suorittaakseen opiskelijan tulee osallistua tunneille vähintään 75%, tuntitehtävät tulee olla tehtynä henkilökohtaisessa luonnosvihkossa ja viikkoharjoitukset tulee olla palautettuna Moodleen, projektityön tulee olla hyväksyttävästi tehtynä, esiteltynä seminaarissa ja palautettuna Moodleen, sekä kaikista opintojakson harjoituksista koostettu portfolio tulee olla valmistettuna arviointikeskustelua varten.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
- Opintojakson luentomateriaali ja esimerkkikuvat Moodlessa. - Kurssin aiheeseen liittyvät internet-sivut. - http://www.arkki.net/tilat_talot_kaupungit/muodot/ - Dernie, David: Architectural Drawing. - Ching, Francis, D.K: Architectural graphics: John Wiley & sons LTD: 2009 - Ching, Francis, D.K: Architecture, Form, Space and Order. - http://www.2shared.com/document/L83EfkbH/Form_Space_and_Order_ by_Franci.html - Seminaarissa esiteltävä projektityö sekä viikkoharjoitukset tallennetaan Moodleen opintojakson tehtäväkohtaisiin kansioihin.
Yhteyshenkilö
Repo Janne, Suominen Petra


4 ERXT840 Rakennusalan projekti 1 (pientalo)

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt pientalon rakennus-, rakenne-, kuivatus- ja routasuojausten suunnitteluun, pohjatutkimuksiin, rakennuksen energiatehokkuuteen ja rakenteiden fysikaaliseen toimintaan, rakennushankkeen kustannusten muodostumiseen ja tuotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen. Opiskelija ymmärtää pientalon rakennushankkeen suunnittelu- ja tuotannonohjausprosessin perusteet. Opiskelija osaa laatia pientalon tietomallin (BIM). Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman ja ymmärtää projektin etenemisen vaiheet, aikataulutuksen, projektitiedottamisen sekä osaa laatia projektissa vaadittavat dokumentit, kuten dokumentointisuunnitelman, muistion, tiedotteen ja projektiraportin.
Keskeiset sisällöt
Pientalon suunnittelun osuus: - rakennusmääräyksiin, rakennushankkeen vaiheisiin ja asiakirjoihin sekä rakennusmateriaaleihin perehtyminen - pientalon rakennussuunnitteluun perehtyminen - tietomallin laadinta (BIM) tietosisältöineen - rakennuspiirustusten tuottaminen mallista - pientalon rakennusrungon, rakenneratkaisujen ja liitosdetaljien suunnittelu - maa- ja pohjarakentamisen perusteet, routasuojaus- ja kuivatussuunnitelman laadinta Rakennustuotannon osuus: - määrä- ja kustannuslaskennan periaatteet - tuotannonsuunnittelun perusteet Viestinnän osuus (1op): - projektisuunnitelman ja projektiraportin laadinta - dokumentointisuunnitelman, muistion ja tiedotteen laadinta
Suoritustavat
Opiskelijat jaetaan 3-5 jäsenen projektiryhmiin. Opettajat antavat projektin alussa projektiohjeensa ja vaatimuksensa laadittavista suunnitelmista ja asiakirjoista. Työtä tehdään tunneilla itsenäisesti ja opettajien ohjauksessa sekä muulla ajalla itsenäisesti. Jokainen ryhmän jäsen joutuu tekemään eri suunnittelualoihin liittyviä harjoitustehtäviä.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Projektiohjeet sekä jokaisen opettajan omasta osuudestaan antamat lähtötiedot ja ohjeet.
Yhteyshenkilö
Kuusela Viljo


4 EAAB820 Arkkitehtuuri 1 (loma-asunnot)

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee loma-asunnon (kesämökit, huvilat, rantasaunat yms.) suunnittelun, siihen liittyvät keskeiset viranomaismääräykset sekä RT-korttien ohjeet asuintilojen mitoituksesta, ihmisen mitoista ja mittakaavasta. Opiskelija osaa soveltaa em. tietoa suunnitellessaan loma-asuntoja erilaisiin paikkoihin ja tarpeisiin. Opiskelija tuntee rakennuksen luonnon ympäristöön sovittamisen, maisemasuunnittelun ja tonttisuunnittelun keskeiset periaatteet ja ymmärtää niiden merkityksen laadukkaan ympäristön ja maiseman kannalta. Opiskelija tuntee loma-asuntorakentamiseen soveltuvia rakennevaihtoehtoja, rakennusmateriaalien ominaisuuksia sekä rakennetyyppejä ja osaa käyttää niitä suunnittelutyössään tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelija osaa tietomallintaa pienimittakaavaisen loma-asunnon rakennussuunnitelmat ja tuottaa niistä luonnokset, pääpiirustukset ja havainnolliset esittelykuvat. Opiskelija kykenee soveltamaan opintojaksolla esiteltyä suunnitteluun liittyvää teoriatietoa omassa suunnittelutyössään.
Keskeiset sisällöt
Opintojakson keskeistä sisältöä ovat: - Loma-asuntoarkkitehtuuri: kesämökit, huvilat ja rantasaunat - Loma-asunnon asemointi tontille, rakentamisen vaikutus maisemaan ja tonttisuunnittelu - Loma-asunnon tilojen mitoitus, sekä asuntoon liittyvien ulko-alueiden suunnittelu - Loma-asuntorakentamisessa käytetyt rakennevaihtoehdot, rakennusmateriaalit sekä rakennetyypit - Rakennussuunnitelman tietomallintaminen - Tietomallista generoidut viralliset ja arkistokelpoiset piirustukset sekä havainnolliset esittelykuvat
Suoritustavat
Teorialuennot ja harjoitustyöt
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
- RakMK osat: E1, F1, F2, G1 - RT-korttien asuintilojen suunnitteluohjeet - RT-korttien ohjeet ihmisen mitoista ja ulottuvuuksista - Huviloita ja saunoja, Hautajärvi Harri, Rakennustieto Oy, 2007 - Saunan suunnittelu, Rakennustieto Oy, 2008 - Arkkitehtilehtien loma-asumista käsittelevät numerot - Kuopion kaupungin pientalo-ohje, rakennusjärjestys ja muut ohjeet rakentamiselle Kuopion internetsivuilta - Aiheeseen liittyvät internet-sivut - Luentomateriaali Moodlessa - Opiskelijoiden tekemät loma-asuntoanalyysit Moodlessa - Luentomonisteet
Edeltävät opinnot
Arkkitehtuurin perusteet, BIM perusteet, Rakennusalan projekti 1, Sommittelu & visualisointi
Yhteyshenkilö
, Kuusela Viljo


4 EAAB825 Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa tehdä maankäyttösuunnitelman asuntoalueelle sekä laatia asemakaavakarttaluonnoksen virallisia asemakaavamerkintöjä käyttäen. Opiskelija ymmärtää maankäytön suunnittelun merkityksen ja mahdollisuudet toimivan, taloudellisen, terveellisen, ekologisen sekä laadukkaan asuin- ja toimintaympäristön luomisen edellytyksenä. Opiskelija tunnistaa ympäristöstään kaupunkirakennustaiteellisia, kaupunkikuvallisia ja -toiminnallisia ominaisuuksia, sekä osaa arvioida niiden laatua ja huomioida ne omassa suunnittelussaan. Opiskelija tuntee maankäytön suunnitteluun ja asemakaavoitukseen liittyvän keskeisen käsitteistön ja maankäytön suunnitteluun liittyvät suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet. Opiskelija tuntee kaavoittamiseen liittyvän viranomaiskäytännön. Opiskelija tuntee suomalaisen kaupunkirakennustaiteen kehitysvaiheet ja ymmärtää sen avulla yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten ja kaupunkikehityksen välisen yhteyden sekä merkityksen kulttuurille.
Keskeiset sisällöt
- Asuinalueen toiminnallinen rakenne - Talotypologiat kaupunkikuvan ja kaupunkitilan muodostuksen kannalta - Maankäytön suunnittelun mitoitusnormit ja kaavamerkinnät - Suunnitteluprosessi, -menetelmät, lähdeaineiston käyttö ja muokkaaminen - Kaavatasot, asemakaavoituksen viranomaiskäytäntö ja asemakaavan sisältövaatimukset - Suomalaisen kaupunkikehityksen historia
Suoritustavat
Opintojakso koostuu teorialuennoista ja harjoitustyötunneista. Osa luennoista pyritään järjestämään Kuopion kaupungin kaavoitusosastolla ja harjoitustyöalueena on työn alla oleva ja tulevaisuudessa rakennettava Kuopiolainen kaupunginosa. Teorialuennoilla esitellään kurssikirjallisuuden, kuvaesimerkkien ja malliprojektien avulla kurssin keskeinen sisältö. Teorialuentojen pohjalta opiskelijat tekevät opintojakson aikana monivaiheisen harjoitustyön annetusta aiheesta. Harjoitustyötunneilla ohjataan henkilökohtaista tai / ja ryhmissä tehtävää harjoitustyöosuutta. Harjoitustyönä opiskelija tekee annetulle alueelle maankäyttösuunnitelman ja laatii sen pohjalta asemakaavakarttaluonnoksen virallisia asemakaavamerkintöjä käyttäen. Harjoitustyöstä tulostetaan havainnolliset esittelykuvat ja asemakaavakarttaluonnos mittakaavassa. Harjoitustyö esitellään opintojakson loppupuolella järjestettävässä seminaarissa. Opintojakson päätteeksi järjestetään teoriaosuuden hallintaa mittaava tentti. Opintojakson suorittaakseen opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti tentti ja osallistua tunneille vähintään 75%.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
- Asuinaluesuunnittelu, Rakennustieto Oy, 2004. - Kuopion Rakennusjärjestys. - Kuopion asemakaavamerkintäkirjasto. - Kuopion kaavoituskatsaus. - Aiheeseen liittyvät internetsivut. - Arkkitehtuurin ABC. Korpelainen, Kaukonen, Räsänen. SAFA. 2005. (Luvut 7, 8 ja 9) - Erikseen luovutettava suunnittelun lähtöaineisto Moodlessa. - Opintojaksolla tehtävät ja Moodleen tallennettavat harjoitustyöt eri vaiheineen.
Edeltävät opinnot
Edeltävät arkkitehtuurin ammattiopinnot
Yhteyshenkilö
Repo Janne


4 EAAB830 Arkkitehtuuri 2 (pientalot)

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee pientalojen (erillispientalot, paritalot, taloryhmät) rakennus- ja asuntosuunnitteluun liittyvät keskeiset viranomaismääräykset, RT-korttien ohjeet asuintilojen mitoituksesta, kalustuksesta ja varustuksesta. Opiskelija tuntee asemakaavan merkityksen yhtenäisen kaupunkikuvan kannalta rakennussuunnittelun lähtökohtana. Opiskelija osaa sovittaa suunnitelmansa rakennettuun ympäristöön ja tuntee tonttisuunnittelun keskeiset periaatteet sekä ymmärtää niiden merkityksen laadukkaan rakennetun ympäristön kannalta. Opiskelija tuntee pientalorakentamiseen soveltuvia rakennevaihtoehtoja, rakennusmateriaalien ominaisuuksia sekä rakennetyyppejä ja osaa käyttää niitä suunnittelutyössään ympäristöön ja kohteeseen sopivalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelija osaa tietomallintaa pientalon rakennussuunnitelmat ja tuottaa niistä luonnokset, pääpiirustukset ja havainnolliset esittelykuvat. Opiskelija kykenee soveltamaan opintojaksolla esiteltyä suunnitteluun liittyvää teoriatietoa omassa suunnittelutyössään.
Keskeiset sisällöt
Opintojakson keskeistä sisältöä ovat: - Pientaloarkkitehtuuri: erillispientalot, paritalot, taloryhmät - Viranomaismääräykset (asemakaava, rakennusjärjestys) - Asuintilojen mitoitus, kalustus ja varustus sekä asuntoon liittyvien pihatilojen ja -alueiden suunnittelu - Pientalorakentamisessa käytetyt rakennevaihtoehdot, rakennusmateriaalit sekä rakennetyypit - Rakennussuunnitelman tietomallintaminen - Tietomallista generoidut viralliset ja arkistokelpoiset piirustukset sekä havainnolliset esittelykuvat
Suoritustavat
Teorialuennot ja harjoitustyöt
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
- RakMK osat: E1, F1, F2, G1 - RT-korttien asuintilojen suunnitteluohjeet - Kuopion rakennusjärjestys - Asemakaava - Kuopion Pientalo-ohje - Omakotitaloja, Hautajärvi Harri, Rakennustieto Oy, 2011 - Asuntoarkkitehtuuri ja suunnittelu, Kahri Esko ja Pyykönen Hannu, Rakennustieto Oy, 2005 - Arkkitehtilehtien pientaloja käsittelevät numerot - Aiheeseen liittyvät internet-sivut - Luentomateriaali Moodlessa - Opiskelijoiden tekemät pientaloanalyysit Moodlessa
Edeltävät opinnot
Arkkitehtuuri 1 (loma-asunnot)
Yhteyshenkilö


4 ERXT860 Rakennusalan projekti 2 (kerrostalo)

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
1/2 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kerrostalohankkeen rakennus- ja rakennesuunnitteluun, geotekniseen suunnitteluun, rakennuksen paloturvallisuuteen, rakennusfysiikkaan, hankkeen kustannuslaskentaan, työmaatekniikkaan ja työmaasuunnitteluun, harjoittanut englannin kieltä sekä kehittänyt ryhmätyö-, neuvottelu- ja kokoustaitojaan. Hän osaa toimia sekä osallistujana että vetäjänä erilaisissa työelämän ryhmätyötilanteissa, laatia vaadittavia asiakirjoja sekä arvioida itseään neuvottelijana.
Keskeiset sisällöt
Kerrostalon suunnittelu (4 op): - Projektisuunnitelman laadinta ja projektin hallinta - Rakennusmääräykset, rakennussuunnittelu ja visualisointi - Paloturvallisuustarkastelu - Rakennusfysikaalinen suunnittelu - Rungon suunnittelu, kuormalaskennan perusteet, mitoitus ja rakenteiden tietomallinnus, rakennepiirustukset - Paikalla valettavien ja elementteinä tehtävien betonirakenteiden suunnittelu - Maarakentaminen - Kustannusarvio ja tarjouslaskenta - Rakennustyömaan käytännön johtamisen suunnittelu - Rakentamisen laatu ja työturvallisuus - Tuotannonohjaus, tuotannonsuunnittelu, paikka-aika -kaavio, RATU - Pohjarakennustöiden työmaasuunnittelu Englanti (0,5 op): - Raportin kirjoittaminen, projektipalaverit ja muistiot, ammattialan terminologia Viestintä (0,5 op): - Ryhmätyö-, neuvottelu- ja kokoustaidot, muistio, pöytäkirja
Suoritustavat
Kerrostalon suunnittelun osuus: Oppilaat jaetaan muutaman jäsenen käsittäviin projektiryhmiin. Opettajat antavat projektin alussa projektiohjeensa ja vaatimuksensa laadittavista asiakirjoista. Työtä tehdään tunneilla itsenäisesti ja opettajien ohjauksessa sekä muulla ajalla itsenäisesti. Kukin ryhmän jäsenistä tekee jokaiseen suunnittelualaan liittyviä töitä. Englannin osuus: Oppilaat tekevät työt annettujen ohjeiden mukaisesti ryhmissä tunneilla, opettajan ohjauksessa sekä muulla ajalla itsenäisesti. Viestinnän osuus: Oppilaat tekevät työt annettujen ohjeiden mukaisesti ryhmissä tunneilla, opettajan ohjauksessa sekä muulla ajalla itsenäisesti.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Moodlessa olevat projektiohje sekä kunkin opettajan omasta osuudestaan antamat lähtötiedot ja ohjeet.
Yhteyshenkilö
Houtsonen Teppo


4 EAAB835 Arkkitehtuuri 3 (kerrostalot)

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää rakennuksen ympäristöön sovittamisen merkityksen laadukkaan ympäristön kannalta ja pitää tätä suunnittelutyönsä lähtökohtana. Lisäksi hän ymmärtää asemakaavan merkityksen yhtenäisen kaupunkikuvan kannalta. Opiskelija tuntee eri kerrostalotalotypologiat ja osaa soveltaa niitä suunnittelussaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelija hallitsee kerrostalojen suunnitteluun liittyvän suunnitteluprosessin, työtavat ja menetelmät luonnostelusta työpiirustuksiin. Hän tuntee asuinkerrostalojen rakennussuunnitteluun liittyvät keskeiset viranomaismääräykset, sekä RT-korttien ohjeet ja osaa huomioida ne omassa suunnittelutyössään. Opiskelija ymmärtää myös rakennuttajien suunnitteluohjeiden merkityksen suunnittelutyön kannalta. Opiskelija ymmärtää talotekniikan ja rakennesuunnittelun tilavaraus- ja mitoitusvaatimukset ja osaa huomioida ne arkkitehtisuunnittelussa. Opiskelija tuntee asuinkerrostalojen yleisimpiä rakennevaihtoehtoja, rakennusmateriaaleja sekä rakennetyyppejä ja osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti suunnittelutyössään. Opiskelija hallitsee myös kerrostalon toiminnallisen tonttisuunnittelun sekä määräysten mukaisen mitoituksen. Opiskelija osaa tietomallintaa asuinkerrostalon rakennussuunnitelmat siten, että tietomalli on muiden suunnittelijoiden hyödynnettävissä. Opiskelija kykenee soveltamaan opintojaksolla esiteltyä suunnitteluun liittyvää teoriatietoa omassa suunnittelutyössään ja osaa laatia suunnitelmastaan rakentamista varten tarvittavat työpiirustukset, -selosteet ja kaaviot.
Keskeiset sisällöt
- Kerrostalon massoittelu ja suhde ympäristöön, paikan henki - Viranomaismääräykset (asemakaava, rakennusjärjestys) - Tonttisuunnittelu (liikenne, pelastusliikenne, autopaikat, jätehuolto, oleskelu, leikki, viherrakentaminen, hulevedet) - Porrashuoneiden mitoitus, laitteet ja varusteet - Kerrostasotehokkuus hum2/kem2 - Asuinkerrostalorakentamisessa käytetyt rakennevaihtoehdot, rakennusmateriaalit sekä rakennetyypit - Autosuojien suunnittelu, mitoitus ja rakenteet - Terassi- tai parvekeratkaisujen suunnittelu ja vaikutus rakennusmassaan - Julkisivusuunnittelu, arkkitehtoniset sommitteluelementit - Yhteistilojen ja varastotilojen suunnittelu ja mitoitus - Väestönsuojasuunnitelma, mitoitus, varusteet ja laitteet - Talotekniikan ja rakenteiden huomioiminen rakennussuunnittelussa - Rakennuttajien asuinkerrostalojen suunnitteluohjeet
Suoritustavat
Tämä opintojakso toteutetaan yhdessä Arkkitehtuuri 4 opintojakson kanssa ja opintojaksoilla tehtävä harjoitustyö on yhteinen. Arkkitehtuuri 3 järjestetään syyslukukaudella. Arkkitehtuuri 3 opintojakso koostuu teorialuennoista, vierailuluennoista, kohdevierailusta ja harjoitustyötunneista. Teorialuennoilla esitellään esimerkkien avulla opintojakson keskeistä sisältöä. Harjoitustyötunneilla tehdään henkilökohtaisena harjoitustyönä annetulle tontille asemakaavan mukainen asuinkerrostalo tietomallina. Opiskelija tutustuu kerrostaloanalyysin avulla itseään kiinnostavaan jo toteutettuun kerrostalokohteeseen ja käyttää sitä oman suunnittelutyönsä referenssinä. Opiskelijan harjoitustyönä tulostetaan suunnitelmasta luonnos- ja pääpiirustukset. Tämän opintojakson suorittaakseen opiskelijan tulee osallistua tunneille vähintään 75%. Harjoitustyön tulee olla hyväksytysti tehtynä, esiteltynä ja palautettuna Moodleen. Poikkeamiset annetuista ohjeista (esim. työn palautuksen viivästyminen sovitusta määräpäivästä tai esittelemättä jättäminen) johtavat arvosanan alentamiseen vähintään numerolla. Huom! Kaikki harjoitustyöstä tehtävät / palautettavat dokumentit tulee tehdä siten, että niitä voidaan esitellä esim. Savonian arkkitehtuurimatinean yhteydessä.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
- RakMK osat: E1, E4, F1, F2 - RT-korttien kerrostalojen yleisiä tiloja ja VSS:aa koskevat suunnitteluohjeet - Kuopion rakennusjärjestys - Asemakaava - Kuopion Palo- ja pelastusviranomaisen kerrostalo-ohje / viranomaisluento - http://www.hel.fi/static/ksv/julkaisut/2007/ksv_julk_2007-10.pdf - Arkkitehtilehtien asuinkerrostaloja käsittelevät numerot - Asuintilojen suunnittelu, Rakennustieto Oy, 2010 - Asuntoarkkitehtuuri ja suunnittelu, Kahri Esko ja Pyykönen Hannu, Rakennustieto Oy, 2005 - Rakennuttajien asuinkerrostalojen suunnitteluohjeet / vierailuluento - RT-korttien tietomalliohjeet YTV - Luennoilla esiteltävä kuvamateriaali (Moodle) - Kohdevierailulta kuvattava materiaali
Edeltävät opinnot
Edeltävät arkkitehtuurin ammattiopinnot
Yhteyshenkilö
Repo Janne


4 EAAB840 Arkkitehtuuri 4 (kerrostalot)

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee määräysten ja ohjeiden mukaiset asuinkerrostaloihin liittyvät asuntosuunnittelun periaatteet ja kykenee suunnittelemaan toimivia ja hyvin asuttavia kohtuullisen kokoisia kerrostalohuoneistoja. Opiskelija tuntee rakennuttajien suunnitteluohjeet asuntosuunnittelun osalta ja osaa käyttää niitä suunnittelutyössään. Opiskelija osaa tietomallintaa kerrostalosuunnitelmansa asuinhuoneistopohjat ja tehdä niihin asukasmuutoksia ja ratkaisuvaihtoehtoja. Opiskelija kykenee soveltamaan opintojaksolla esiteltyä asuntosuunnitteluun liittyvää teoriatietoa omassa suunnittelutyössään ja osaa laatia suunnitelmastaan rakennuttajien vaatimat piirustukset ja selosteet.
Keskeiset sisällöt
- Asuinhuonetilojen mitoitus, kalustus ja varusteet - Rakennuttajien suunnitteluohjeet tietomalli- ja dokumentointivaatimukset - Mitoitus ja laajuudet, piirustusten mitoittamisperiaatteet - Pintamateriaalit, huonekortit ja huoneselostus - Ovi-, ikkuna- ja kalustekaaviot sekä selosteet - Mitoitetut työpiirustukset, detaljit, rakennustyöselostus - Rakennuttajan markkinointimateriaali (yhdessä 3d-visualisointi opintojakson kanssa)
Suoritustavat
Henkilökohtaisena harjoitustyönä tehdään asuntosuunnittelua aiemmin suunniteltuun kerrostalon tietomalliin. Valmiista kerrostalosuunnitelmasta laaditaan mitoitetut työpiirustukset, kaaviot, detaljit ja selosteet.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
-Kuopion rakennusjärjestys -Asuinhuonetilojen suunnittelua koskevat RT-kortit -Asuintilojen suunnittelu, Rakennustieto Oy, 2010 -Asuntoarkkitehtuuri ja suunnittelu, Kahri Esko ja Pyykönen Hannu, Rakennustieto Oy, 2005 -http://www.hel.fi/static/ksv/julkaisut/2007/ksv_julk_2007-10.pdf -Arkkitehtilehtien asuinkerrostaloja käsittelevät numerot -Luennoilla esiteltävä kuvamateriaali (löytyy ainakin osittain Moodlesta) -Kohdevierailulta kuvattava materiaali
Edeltävät opinnot
Arkkitehtuuri 3
Yhteyshenkilö


4 EAAB845 3d-visualisointi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tekemään markkinointi- ja esittelykuvia tietomallista ja koostamaan ne ehjäksi ja näyttäväksi kokonaisuudeksi. Lisäksi opiskelija kykenee muuttamaan tietomallin virtuaalimalliksi.
Keskeiset sisällöt
Opintojakson keskeisenä sisältönä on ohjelmien käyttäminen ja käytön soveltaminen, sekä graafisen sommittelun hallinta visuaalisessa viestinnässä.
Suoritustavat
Oppitunneilla opettaja esittelee havainnollisten esimerkkien avulla opeteltavaa ohjelmaa. Opintojaksolla tehdään ohjatusti viikkoharjoituksia, joiden avulla harjoitellaan ja omaksutaan menetelmät ja tekniikat varsinaisen harjoitustyön tekemistä varten.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
- Henkilökohtaiset harjoitustyöt tallennetaan Moodleen kurssin omaan kansioon.
Edeltävät opinnot
Arkkitehtuurin ammattiopinnot, BIM-perusteet.
Yhteyshenkilö
Leinonen Mika, Suominen Petra


4 EAAB850 Energiatehokas rakennussuunnittelu

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää, mistä seikoista rakennusten ja rakennetun ympäristön energiankulutus muodostuu ja mikä on niiden rakentamisen ja käytön ekologinen vaikutus. Opiskelija osaa ottaa huomioon em. asiat omassa suunnittelutyössään ja kykenee soveltamaan eri menetelmiä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisella ja ympäristöön sopivalla tavalla siten, että MRL:n vaatimukset kestävästä kehityksestä tulevat huomioitua. Opiskelija osaa käyttää tietomalliinsa liittyen tarjolla olevia laskentaohjelmia, jotta hän pystyy täyttämään rakennuslupaan vaadittavat energiatodistukset ja siihen liittyvät laskelmat. A student increases one’s understanding about the impact of energy consumption in built environment and ecology of human habitat. A student will implement theory of ecology and energy efficiency in a study project. Project consist of both urban and building design phases. Sustainability is in the focus in the design project in this course. A student will learn how use analysis software in one’s design project.
Keskeiset sisällöt
- Ekologisuuden ja energiatehokkuuden keskeiset periaatteet rakennetussa ympäristössä - Energiatehokkuuteen liittyvät mittaus ja laskentamenetelmät suunnittelussa ja rakentamisessa. - Tietojen soveltaminen suunnittelutyössä - Principles of ecology and energy efficiency in built environment - The use of analysis software in a design project - Implementation of theory in the design project
Suoritustavat
Opintojakson keskeinen sisältö esitellään luennoilla, kurssikirjallisuuden ja luentomateriaalin avulla. Opiskelija tekee opintojakson sisältöön liittyvän henkilökohtaisen suunnitteluprojektin. Opiskelijat soveltavat projekteissa opintojakson teoriatietoa ja selvittävät aiheeseen liittyviä yksityiskohtia. Opiskelija tietomallintaa suunnitteluprojektinsa ja tekee sen avulla suunnitelmastaan energiatehokkuuslaskelmia ja -analyysejä. Lopuksi opiskelija laatii suunnitelmastaan E-todistuksen rakennuslupahakemusta varten. Opintojaksolla pyritään tekemään vierailu rakennuskohteeseen. Opintojakson päätteeksi järjestetään tentti. Opintojakson suorittaakseen opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti tentti, palauttaa hyväksytty harjoitustyö Moodlen kansioon ja osallistua tunneille vähintään 75%. Theoretical content is presented in lectures, course books and www-pages. Student will take part in the design project. The project requires partly team work and partly student’s own individual input and work. The project will be done in BIM. Analysis software uses the BIM in order to create calculations and evalutions about energy efficiency. In the end of the cource there is an exam. In order to pass this course a student need to take part in the team’s urban design project and make an individual design project about building design. A student has to make an exam too.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
- Rakennusten energiatehokkuuteen liittyvät RT-kortit RT 10-10387 - Energia- ja ekologiakäsikirja, Suunnittelu ja rakentaminen, Markku Lappalainen, Rakennustieto, 2010 - Rakenteellinen energiatehokkuus, Opas, Kimmo Lylynkangas et al., RTT ja Ympäristöministeriö, 2016 - Luentomateriaali ja luennoilla erikseen ilmoitetut internet-sivut - Opintojaksolla tehtävät ja Moodleen tallennettavat suunnitteluprojektit
Edeltävät opinnot
Edeltävät arkkitehtuurin ammattiopinnot Previous studies in architecture, building physics and building technology
Yhteyshenkilö
Repo Janne


4 EAAB855 Pääsuunnittelija ja projektinhallinta

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääsuunnittelijan tehtävät, ymmärtää pääsuunnittelijan vastuun ja merkityksen rakennushankkeessa, osaa johtaa suunnittelua tavanomaisessa rakennushankkeessa sekä ymmärtää arkkitehtitoimiston toimintaprosessit ja suunnitteluprojektin projektinhallinnan kysymykset sekä hallitsee pilvipalvelumallin luomisen ja tietomalliprojektin jakamisen toimiston sisäisesti suunnittelijoiden kesken.
Keskeiset sisällöt
- Rakennushankkeen kulku ja suunnittelun johtaminen - Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot - Pääsuunnittelijan tehtäväluettelo - Rakennuttajan tehtäväluettelo - Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo - Suunnittelusopimukset, -tarjoukset ja ammattietiikka - Arkkitehtitoimiston toimintaprosessit, niiden suunnittelu ja hallinta, resurssointi, toimiston laatujärjestelmä - Arkkitehtiyrittäjyys - Suunnitteluprojektin hallinta, aikataulusuunnittelu, suunnitelmien laatu, kustannusten muodostuminen - Pilvipalvelumallin luominen ja projektin jakaminen
Suoritustavat
Tunneille osallistuminen, tuntiharjoitusten ja kotitehtävien sekä oppimispäiväkirjan tekeminen, itsenäinen perehtyminen asioihin.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Luentomateriaali ja luennoilla erikseen ilmoitettu materiaali
Yhteyshenkilö
Repo Janne, Kuusela Viljo


4 ERXT870 Rakennusalan projekti 3 (halli)

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Projekti (2op): Opiskelija tunnistaa, osaa ja hallitsee projektiin liittyvät oman ammattialansa keskeiset työtehtävät, sekä tunnistaa muiden ammattialojen tieto- ja tietomallitarpeet. Opiskelija hallitsee tiimityöskentelyssä käytettävät menetelmät (projektipankki) ja kokouskäytännöt. Rakennussuunnittelu (3op): Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut hallirakennuksen suunnitteluun. Hän osaa huomioida lämmön ja kosteuden vaikutukset rakenteiden suunnittelussa. Hän tuntee väliseinien, alakattojen, ovien, ikkunoiden ja tavallisimpien kiintokalusteiden ominaisuudet, ulkoseinien ja lattioiden materiaalit sekä osaa laatia niitä koskevaa rakennusselostustekstiä.
Keskeiset sisällöt
Hallin rakennussuunnitteluun liittyvät tehtävät ja tiedon jakaminen. Projekti (2op): - Toiminta yhteisessä projektissa opintojaksojen ERAN810 kanssa siten, että oppilaat tuottavat rakenne/tuotanto/rakennussuunnittelijan ominaisuudessa urakkalaskentavaiheen suunnitelmia hallirakennuksesta. Rakennussuunnittelu (3op): - Lämmön ja kosteuden huomioiminen rakenteiden suunnittelussa - Ulkoseinät, yläpohjat, lattiat, väliseinät, alakatot, ikkunat, ovet, kalusteet ja rakennustyöselostus
Suoritustavat
Projekti (2op): Opiskelija osallistuu tiimityöskentelyyn ja suorittaa siihen kuuluvia suunnittelutyötehtäviä. Opintojaksoon kuuluu lähiohjaustunteja, minä aikana eri alojen vastuuopettajat antavat tiimeille tarvittavaa ohjausta. Rakennussuunnittelu (3op): Opiskelija osallistuu teoriatunneille ja niihin liittyviin osakokeisiin. Projektiosuuden suoritukseen kuuluvat ryhmittäin tehtävät projektiohjeen mukaiset toimet.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Opintojaksoon liittyvien teoriaopintojaksojen materiaalit. Moodlessa oleva sähköinen suunnittelutehtävään liittyvä aineisto, opetusmateriaalit ja projektiohje.
Edeltävät opinnot
Edeltävät perus- ja ammattiopinnot.
Muuta huomioitavaa
Opintojaksolla sovelletaan muiden opintojaksojen teoriatietoa tiimityöskentely-ympäristössä.
Yhteyshenkilö
Repo Janne


4 EAAB860 Arkkitehtuuri 5 (julkiset rakennukset)

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija hallitsee julkisten rakennusten arkkitehtuuriin ja rakennussuunnitteluun liittyvän suunnittelumetodiikan ja keskeiset viranomaismääräykset, sekä tuntee RT-korttien ohjeet ko. tilojen mitoituksesta, kalustuksesta ja varustuksesta. Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa rakennuksen sisätilojen ohella myös rakennukseen liittyvät piha-alueet liikenteelliseltä, toiminnalliselta ja kaupunkikuvalliselta ja maisemalliselta kannalta. Opiskelija tuntee julki- ja toimitilarakentamisessa käytettyjä eri rakennevaihtoehtoja, rakennusmateriaaleja sekä rakennetyyppejä ja osaa käyttää niitä suunnittelutyössään ympäristöön ja kohteeseen sopivalla sekä tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelija osaa tietomallintaa kohteen rakennussuunnitelmat YTV:n ohjeita noudattaen. Opiskelija kykenee soveltamaan opintojaksolla esiteltyä suunnitteluun liittyvää teoriatietoa omassa suunnittelutyössään ja osaa laatia suunnitelmastaan havainnolliset työ- ja esittelykuvat, rakennedetaljit ja suunnitelmaselostuksen.
Keskeiset sisällöt
- Julkisten rakennusten arkkitehtuuri - Viranomaismääräykset (asemakaava, rakennusjärjestys, MRL:n rakentamismääräyskokoelman osat) - Tilojen mitoitus, kalustus ja varustus, sekä rakennukseen liittyvien piha-alueiden suunnittelu - Toimitilarakentamisessa käytetyt rakennevaihtoehdot, rakennusmateriaalit sekä rakennetyypit - Rakennussuunnitelman tietomallintaminen YTV:n ohjeiden mukaan (Projektinhallinta opintojaksossa) - Tietomallista generoidut havainnolliset työ- ja esittelykuvat sekä rakennedetaljit
Suoritustavat
Opintojakso koostuu teorialuennoista ja harjoitustyötunneista. Teorialuennoilla esitellään esimerkkien avulla kurssin keskeistä sisältöä. Teorialuentojen tueksi oppilaat tekevät henkilökohtaisesti kuvallisen ja kirjallisen rakennusanalyysin valitsemastaan julki- / toimitilarakennus-kohteesta kirjastosta tai internetistä löytyvän materiaalin avulla. Oppilaat esittelevät tekemänsä toimitilarakennus-analyysin toisilleen pienissä ryhmissä ja keskustelevat näkemistään ratkaisuista. Harjoitustyötunneilla tehdään ohjatusti henkilökohtaisena harjoitustyönä annetun tilaohjelman mukainen valitulle tontille sijoittuva julki- / toimitilarakennus tietomallina. Suunnitelmasta tulostetaan havainnolliset työ- ja esittelykuvat ja rakennedetaljit mittakaavassa ja laaditaan suunnitelmaselostus. Suunnitelmat esitellään opintojakson päättävässä seminaaritilaisuudessa. Kurssin suorittaakseen opiskelijan tulee osallistua tunneille vähintään 75% ja rakennus-analyysin tulee olla hyväksytysti palautettuna Moodleen. Harjoitustyön tulee olla hyväksytysti tehtynä, esiteltynä seminaarissa ja palautettuna Moodleen.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
- RT-korttien toimitiloja koskevat ohjeet - YTV - Luova tila – tulevaisuuden työpaikka, Tukiainen Maaretta, Rakennustieto Oy, 2010 - Arkkitehtilehtien julki- ja toimitilarakennuksia käsittelevät numerot - Aiheeseen liittyvät intrnet-sivut - Luentomateriaali Moodlessa - Opiskelijoiden tekemät rakennusanalyysit Moodlessa
Edeltävät opinnot
Edeltävät arkkitehtuurin ammattiopinnot
Yhteyshenkilö
Repo Janne


4 EAAB865 Contemporary Architecture and Art

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
The student becomes familiar with the background and phenomena of contemporary Finnish and international architecture. He or she understands the relation between architectural design and contemporary culture and society. The student also understands the methods used in contemporary architectural design and the trends in architectural thinking. He or she becomes familiar with the materials and structure qualities of contemporary architecture and can apply them correctly in his or her own design. The student understands the overall management of the visual environment in architectural design concerning eg interior and landscape design.
Content
- Finnish and international contemporary architecture - methods and trends in contemporary architectural design - building materials and structures used in contemporary architecture - interior design as part of architectural design
Requirements
The theoretical content of this course is presented in the introduction lectures. Students make a presentation and a literal study about the subjects concerning contemporary architecture. Presentations are shown in a seminar. Contemporary architecture is linked with fine arts in this course. Students create an art project which has a connection to their Architecture 5 project. There is an open exhibition of art projects in the end of the course. Students present their art projects. Requirements in the course: literal study (Moodle), seminar presentation (Moodle), art project, participation to exhibition, minimum 75% participation to lectures. Study material is mostly in English and language used in the course is English.
Grading Scale0 - 5
Course material
40/40 Young architcts in Finland, Roger Connah, Rakennustieto Oy, 2003 Ark magazine (finnish publication of architecture), articles International publications of architecture, design and fine art. Web-pages (Archdaily etc.) Presentations, literal studies and documented art projects loaded in Moodle
Contact
Repo Janne, Miettinen Sirpa


4 EAAB870 Korjausrakentaminen 3

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia korjaussuunnitelmia sekä tuntee korjausrakentamisen problematiikkaa.
Keskeiset sisällöt
- Pientalon ja kerrostalon korjaussuunnitelma
Suoritustavat
Harjoitustehtävät
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Luentomateriaali
Edeltävät opinnot
Korjausrakentaminen 2
Yhteyshenkilö


4 ERXT880 Rakennusalan projekti 4 (yritys)

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
1/2 op
Osaamistavoitteet
Työelämälähtöiset projektit toteutetaan yhteistyössä rakennusalan yritysten tai toimijoiden kanssa ja voivat liittyä rakennus/rakennesuunnitteluun, rakennustuotantoon tai infrarakentamiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteistyön ja vastuun merkityksen erilaisten ammattiryhmien välillä tapahtuvissa tavoitteellisissa ja myös luovaa ongelmanratkaisukykyä vaativissa projektiluonteisissa tehtävissä. Opiskelija osaa suunnitella projektin, tutustuu käytännössä projektinhallinnan menetelmiin sekä hallitsee projektin dokumentoinnin. Opiskelija osaa tarkastella asiakokonaisuuksiin liittyviä osatekijöitä kriittisesti ja analyyttisesti. Lisäksi opiskelija tietää, mitä yrityksen ulkoinen viestintä on, miten hyödynnetään sosiaalista mediaa yrityksen viestinnässä ja miten laaditaan posteri. Opiskelija osaa tarkastella yrityksen toimintaa ja ulkoista kuvaa. Lisäksi kehitytään englannin kielen käytössä ryhmätyö-, neuvottelu- ja kokoustilanteissa.
Keskeiset sisällöt
Projekti (4op): - Aiheiden valinta, käsittely ja projektiryhmän muodostaminen - Tilaajan kanssa kommunikointi ja yhteistyön rakentaminen - Projektityöskentelyn periaatteet (ryhmän toiminta, palaverikäytännöt, dokumentointi, jne) - Projektin tavoitteiden asettaminen, ositus ja aikataulun laatiminen - Projektisuunnitelman laatiminen omalle projektille - Työelämälähtöisen projektin toteutus (aiheet vaihtelevat ryhmittäin ja vuosittain) - Etenemisen seuranta ja projektin tilanteen esittely sekä raportointi projektin aikana - Tulosten esittely ja raportointi (eri kohderyhmille) - Projektin onnistumisen arviointi ja palaute Viestintä (0,5op): - ulkoinen viestintä, posterit, yrityskuva. Englanti (0,5op): - Presentaatiot ja neuvottelut, alan terminologia
Suoritustavat
Opiskelijat jaetaan muutaman jäsenen käsittäviin projektiryhmiin. Opettajat ja toimeksiantajat määrittävät projektin vaatimukset. Opiskelijat tekevät työt annettujen ohjeiden mukaisesti ryhmissä tunneilla, opettajien ja toimeksiantajien ohjauksessa sekä muulla ajalla itsenäisesti. Ryhmä tuottaa saatujen tulosten lisäksi projektisuunnitelman, loppuraportin sekä projektin esitteenä toimivan posterin. Viestinnän osuus: Opiskelijat tekevät työt annettujen ohjeiden mukaisesti ryhmissä tunneilla, opettajan ohjauksessa sekä muulla ajalla itsenäisesti.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Ilmoitetaan myöhemmin.
Yhteyshenkilö


4 EAVB810 BIM soveltava

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy käyttämään Archicad- ja Formit-ohjelmia.
Keskeiset sisällöt
Opintojakson keskeisenä sisältönä on ohjelmien käyttäminen ja käytön soveltaminen.
Suoritustavat
Oppitunneilla opettaja esittelee havainnollisten esimerkkien avulla opeteltavaa ohjelmaa. Opintojaksolla tehdään ohjatusti viikkoharjoituksia, joiden avulla harjoitellaan ja omaksutaan menetelmät ja tekniikat varsinaisen harjoitustyön tekemistä varten.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Henkilökohtaiset harjoitustyöt tallennetaan Moodleen kurssin omaan kansioon.
Edeltävät opinnot
Tekninen piirustus ja mallintaminen
Yhteyshenkilö


4 EAVB820 BIM syventävä

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy käyttämään Revitin edistyneempiä työkaluja sekä hyödyntämään Dynamoa suunnittelussa.
Keskeiset sisällöt
Opintojakson keskeisenä sisältönä on ohjelmien käyttäminen ja käytön soveltaminen.
Suoritustavat
Oppitunneilla opettaja esittelee havainnollisten esimerkkien avulla opeteltavaa ohjelmaa. Opintojaksolla tehdään ohjatusti viikkoharjoituksia, joiden avulla harjoitellaan ja omaksutaan menetelmät ja tekniikat varsinaisen harjoitustyön tekemistä varten.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Henkilökohtaiset harjoitustyöt tallennetaan Moodleen kurssin omaan kansioon.
Edeltävät opinnot
BIM perusteet
Yhteyshenkilö
Kuusela Viljo


4 EAC4000 Vaihtuvat arkkitehtuuriopinnot 1

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija laajentaa näkemystään arkkitehtuurin kentällä syventymällä itse valitsemaansa projektiaiheeseen. Opiskelija voi myös osallistua opettajan valitsemaan ajankohtaiseen arkkitehtuuriprojektiin tai asiakkaiden esittämiin tutkimusprojekteihin. Opiskelija syventää omaa arkkitehtuurikäsitystään ja harjoittaa erilaisia arkkitehtuuriprojekteihin liittyviä työtapoja ja menetelmiä. A student will broaden the view and perspective in the field of architecture by concentrating in to the self-chosen subject. A student can also take part in to the architectural project presented by the lecturer or a client. Student will deepen the comprehension of architecture and practice different working methods of creating an architectural project.
Keskeiset sisällöt
- Opiskelijoiden valitsemat tutkimusaiheet - Opettajan valitsemat ajankohtaiset tutkimusaiheet - Asiakkaiden esittämät tutkimusaiheet - Arkkitehtuurikilpailuehdotukset - Opintomatkat, seminaarit, vierailuluennot jne. (kirjallinen raportti) - Subjects chosen by students - Current subjects presented by lecturer - Subjects from the clients -Entries to architectural competitions - Excursions, seminar lectures etc. (literal report)
Suoritustavat
Opiskelija etsii itseään kiinnostavan arkkitehtuurin alan tutkimusaiheen. Hyväksytettyään aiheen opettajalla opiskelija syventyy suunnittelutyöhönsä. Opiskelija saa opintojakson aikana työhönsä ohjausta ja kuulee opiskelutovereidensa näkökulmia. Opiskelija osallistuu opintojakson päättävään seminaariin, missä projektit esitellään. Projekteja voidaan tehdä myös pienissä ryhmissä. A student finds a topic or a subject of architectural study. After the lecturer has approved the subject student concentrates to the work. A student will get a professional guidance and collegial points of view by fellow sudents. A student will participate to the end seminar and present architectural project to the colleagues. Projects can be done also in small groups.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Opiskelijoiden itsensä valitsema aineisto. Opettajan valitsema ajankohtaiseen projektiaiheeseen liittyvä aineisto. Asiakkaiden luovuttama aineisto. Material picked up by the students. Material concerning the current project picked up by the lecturer. Material given by the clients.
Edeltävät opinnot
Edeltävät arkkitehtuurin opinnot.
Yhteyshenkilö
Repo Janne


4 EAC4100 Vaihtuvat arkkitehtuuriopinnot 2

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija laajentaa näkemystään arkkitehtuurin kentällä syventymällä itse valitsemaansa projektiaiheeseen. Opiskelija voi myös osallistua opettajan valitsemaan ajankohtaiseen arkkitehtuuriprojektiin tai asiakkaiden esittämiin tutkimusprojekteihin. Opiskelija syventää omaa arkkitehtuurikäsitystään ja harjoittaa erilaisia arkkitehtuuriprojekteihin liittyviä työtapoja ja menetelmiä. A student will broaden the view and perspective in the field of architecture by concentrating in to the self-chosen subject. A student can also take part in to the architectural project presented by the lecturer or a client. Student will deepen the comprehension of architecture and practice different working methods of creating an architectural project.
Keskeiset sisällöt
- Opiskelijoiden valitsemat tutkimusaiheet - Opettajan valitsemat ajankohtaiset tutkimusaiheet - Asiakkaiden esittämät tutkimusaiheet - Arkkitehtuurikilpailuehdotukset - Opintomatkat, seminaarit, vierailuluennot jne. (kirjallinen raportti) - Subjects chosen by students - Current subjects presented by lecturer - Subjects from the clients - Entries to architectural competitions - Excursions, seminar lectures etc. (literal report)
Suoritustavat
Opiskelija etsii itseään kiinnostavan arkkitehtuurin alan tutkimusaiheen. Hyväksytettyään aiheen opettajalla opiskelija syventyy suunnittelutyöhönsä. Opiskelija saa opintojakson aikana työhönsä ohjausta ja kuulee opiskelutovereidensa näkökulmia. Opiskelija osallistuu opintojakson päättävään seminaariin, missä projektit esitellään. Projekteja voidaan tehdä myös pienissä ryhmissä. A student finds a topic or a subject of architectural study. After the lecturer has approved the subject student concentrates to the work. A student will get a professional guidance and collegial points of view by fellow sudents. A student will participate to the end seminar and present architectural project to the colleagues. Projects can be done also in small groups.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Opiskelijoiden itsensä valitsema aineisto. Opettajan valitsema ajankohtaiseen projektiaiheeseen liittyvä aineisto. Asiakkaiden luovuttama aineisto. Material picked up by the students. Material concerning the current project picked up by the lecturer. Material given by the clients.
Edeltävät opinnot
Edeltävät arkkitehtuurin opinnot. Vaihtuvat arkkitehtuuriopinnot 1.
Yhteyshenkilö
Repo Janne


4 ERVZ810 Rakennuksen kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen perusteet

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Sisäilman epäpuhtaudet, lähteet, tutkimukset ja terveysvaikutukset (2op) Opiskelija osaa - selittää tärkeimmät kemialliset (VOC, haitta-aineet, kuidut ym.) ja mikrobiologiset (sienet ja bakteerit) sisäympäristötekijät ja niiden lähteet, mittaus- ja näytteenottomenetelmät. - arvioida epäpuhtauksien esiintymistä ja materiaalien emissioita erityyppisissä rakennuksissa sekä rakennus- ja rakenneosissa. - tulkita sisäympäristötekijöiden tutkimustuloksia epäpuhtauksien toimenpiderajojen ja rakenteiden toimivuuden kannalta. Ilmanvaihdon vaikutus sisäilmaan ja tutkimusmenetelmät (1op) Opiskelija osaa - selittää ilmanvaihdon ja ilmastoinnin merkityksen, tehtävän ja toimintaperiaatteet sekä arvioida niihin liittyvät tyypillisimmät ongelmat. Rakennuksen kuntotutkimukset (2op) Opiskelija osaa - selittää sisäympäristön fysikaalisten olosuhteiden mittausmenetelmät. - arvioida kuntoarvion tai -tutkimuksen tarpeen. - tilata rakennusteknisen kuntotutkimuksen ja mittauksia. - arvioida kuntotutkimusten tulosten merkityksen rakenteiden toimivuuden ja sisäilman laadun kannalta.
Keskeiset sisällöt
Sisäilman epäpuhtaudet, lähteet, tutkimukset ja terveysvaikutukset (2op): - Tärkeimmät kemialliset ja mikrobiologiset sisäympäristötekijät ja niiden lähteet (kemialliset, epäorgaaniset yhdisteet esim. ammoniakki, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), haitta-aineet, mikrobiologiset, sienet (mm. homeet), bakteerit - Sisäympäristötekijöiden ohjearvot ja toimenpiderajat Ilmanvaihdon vaikutus sisäilmaan ja tutkimusmenetelmät (1op): - Ilmanvaihdon ja ilmastoinnin tehtävät ja toimintaperiaatteet - Ilmavirtojen, ilmanvaihtuvuuden ja painesuhteiden mittausmenetelmät - Ilmastointijärjestelmän hygienian määrittämismenetelmät ja puhdistamisen vaikutukset sisäilman laatuun - Rakennuksen tiiviyden tutkimuksessa käytettävät menetelmät Rakennuksen kuntotutkimukset (2op): - Sisäilman fysikaalisten tekijöiden (lämpötila, veto, ilmavirtaus, kosteus, radon) mittaus-/tutkimusmenetelmät - Kuntoarvion ja -tutkimuksen laadintaperiaatteet - Kuntotutkimusmenetelmät (kosteus- ja lämpötila rakenteissa, ilmatiiveys, painesuhteet, lämpövuotokohdat, haitta-aineet rakenteissa) - Kuntotutkimusraportin tuloksien merkitys työmaan erityismenettelyjen ja korjaussuunnittelun lähtötietojen kannalta
Suoritustavat
Aloitusluento, teemoittain nauhoitetut johdantoluennot, sähköisen aineiston opiskelu Moodlessa, itsenäiset verkkotehtävät ja henkilökohtainen oppimistehtävä (kuntotutkimussuunnitelma annettuun kohteeseen, tehtävänanto ja palautus Moodlessa)
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Sähköinen aineisto linkkeineen sekä kirjallisuusluettelo Moodlessa
Edeltävät opinnot
Rakennusfysiikka, Korjausrakentaminen 1 ja 2
Yhteyshenkilö
Kolari Antti


4 LLX1600 Myynnin verkkokurssi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa arvioida omaa myyntiosaamistaan ja –taitojaan. Opiskelija osaa soveltaa myyntipsykologiaa ja ymmärtää ongelmaratkaisumyynnin mahdollisuudet henkilökohtaisessa myyntityössä.
Keskeiset sisällöt
- Myyntiprosessin ja myyntitaitojen kehittäminen - Myyntipsykologia ja henkilökohtainen myyntityö, ongelmanratkaisumyynti ja monikanavainen myynti
Suoritustavat
Mobiili/verkko-opinnot, tehtävät, verkkotentti.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Mobiili/ verkkokurssimateriaali.
Edeltävät opinnot
Perusopinnot
Muuta huomioitavaa
Suoritusajankohta on joustava. Myynnin verkkokurssi -opintojaksoa ei voi valita, jos Myynnin ja markkinoinnin kehittäjä on valinnut vaihtoehtoisista ammattiopinnoista opintojakson Asiakaspalvelu ja myynti (10 op), johon verkkokurssin suorittaminen sisältyy.
Yhteyshenkilö
Pekkarinen Ulla


4 EXV8000 Boost Your English

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saavuttanut sellaisen englannin kielen (kirjallinen/ suullinen) lähtötason, jota tarvitaan opintoihin sisältyvillä ammatillista kielitaitoa kehittävillä opintojaksoilla. Opiskelija osaa keskeiset kielioppiasiat sekä perussanaston.
Keskeiset sisällöt
Englannin peruskielioppirakenteet. Suullisen kielitaidon aktivoiminen ja vahvistaminen.
Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja verkkotyöskentelyyn. Palautettavat tehtävät ja itsenäinen työskentely annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaan.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Verkkomateriaali Moodlessa. Muu aineisto tarkennetaan opintojakson alussa.
Muuta huomioitavaa
Opintojaksoa suositellaan niille, jotka eivät läpäise opintojen alussa suoritettavaa lähtötasotestiä.
Yhteyshenkilö
Huttunen-Finta Ulla


4 EXV8010 Saksan perusteet

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää saksan kielen ääntämisen periaatteet ja hallitsee yleiskielen perussanastoa sekä selviytyy suullista ja kirjallista kielitaitoa vaativissa tavanomaisissa arkielämän tilanteissa ja matkustettaessa. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää puhutulle kielelle tyypillisiä rakenteita ja tuntee erilaisten apuneuvojen käytön sanavarastonsa laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi. Opiskelija tuntee myös saksankielisten maiden tapakulttuuria
Keskeiset sisällöt
Kielen keskeiset rakenteet. Arki- ja työelämään liittyvät aiheet: tervehtiminen, esittäytyminen, itsestä, syntyperästä ja ammatista kertominen, asiointi hotellissa, sijainnista ja liikkumisesta, ajasta, hinnoista, matkustamisesta puhuminen. Kaupungilla liikkuminen ja ravintolassa tilaaminen, hotellissa asuminen, säästä puhuminen, ostosten tekeminen, matkailusanastoa ja mieltymyksistä kertominen. Saksankielisten maiden maantuntemusta ja tapakulttuuria.
Suoritustavat
Opintojaksoon sisältyvät lähitunnit harjoituksineen, suullisine ja kirjallisine tehtävineen, kotitehtävät ja itsenäinen opiskelu. Läsnäolovelvoite on 75 % lähitunneista.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Verkko-materiaali Moodlessa. Muu aineisto tarkennetaan opintojakson alussa.
Yhteyshenkilö
Huusari Satu, Suhonen Inka-Mari


4 EXV8020 Saksan jatkokurssi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija selviytyy suullista ja kirjallista kielitaitoa vaativissa tavanomaisissa arkielämän tilanteissa. Opiskelija suoriutuu jokapäiväisistä työ- ja arkielämän yksinkertaisista kielenkäyttötilanteista ja pystyy käyttämään saksaa työtilanteissa. Opiskelija ymmärtää saksankielisen alueen eri kulttuurien välistä viestintää ja osaa toimia sen mukaisesti.
Keskeiset sisällöt
Kielen keskeisten rakenteiden kertaus ja uusien rakenteiden oppiminen (datiivi, genetiivi, perfekti, imperfekti, lisää prepositioita). Arki- ja työelämään liittyvät aiheet: siviilisäätyyn ja henkilötietoihin liittyvät asiat, sijainnista ja liikkumisesta, ajasta, hinnoista, matkustamisesta, hotellissa asumisesta, säästä ja ostosten tekemisestä puhuminen, mieltymyksistä kertominen sekä puhelinkieltä. Kotikaupungista ja säästä puhuminen. Työhön ja uraan liittyvään sanastoon perehtyminen.
Suoritustavat
Opintojaksoon sisältyvät lähitunnit harjoituksineen, suullisine ja kirjallisine tehtävineen, kotitehtävät ja itsenäinen opiskelu. Läsnäolovelvoite on 75 % lähitunneista.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Verkko-materiaali Moodlessa. Muu aineisto tarkennetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnot
Saksan perusteet tai vastaavat tiedot ja taidot
Yhteyshenkilö
Huusari Satu, Suhonen Inka-Mari


4 EXV8030 Venäjän perusteet

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee venäjän kielen ääntämisen ja kirjoittamisen sekä perussanaston ja selviytyy suullista ja kirjallista kielitaitoa vaativissa tavanomaisissa arkielämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää puhutulle kielelle tyypillisiä rakenteita ja tuntee erilaisten apuneuvojen käytön sanavarastonsa laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi.
Keskeiset sisällöt
- Kyrillinen kirjoitus ja venäjän kielen ääntäminen sekä kielen keskeiset rakenteet. - Arki- ja työelämään liittyvät aiheet: esittäytyminen ja esittely, itsestä, syntyperästä ja ammatista kertominen. Tervehdyksiä ja hyvästelyjä, perheestä, siviilisäädystä, työ- ja asuinpaikasta, kielitaidosta, sijainnista ja kulkemisesta, ajasta ja hinnoista puhuminen sekä puhelinkieltä.
Suoritustavat
Opintojaksoon sisältyvät lähitunnit harjoituksineen, suullisine ja kirjallisine tehtävineen, kotitehtävät ja itsenäinen opiskelu. Tekstien pohjalta käsitellään sanastoa ja rakenteita, käydään keskusteluja ja harjoitellaan erilaisia tilanteita mm. parityöskentelynä ja roolipeleinä. Opetuksessa harjoitetaan kyrillistä kirjoitusta, jotta opiskelu olisi mahdollisimman sujuvaa sekä, paljon suullista kielitaitoa ja hyödynnetään kielistudiota. Opetusmateriaalissa otetaan huomioon aikuisille soveltuvat hyödylliset aihepiirit. Läsnäolovelvoite on 75 % lähitunneista.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Oppikirja Marjatta Alestalo: Kafe Piter 1 sekä opettajan jakamaa harjoitus- ja lisämateriaalia.
Yhteyshenkilö
Ruotsalainen Olga, Löf Marja-Elina


4 EXV8040 Venäjän jatkokurssi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy suullista ja kirjallista kielitaitoa vaativissa tavanomaisissa arkielämän tilanteissa. Opiskelija tuntee venäjän ääntämisen, ymmärtää ja osaa käyttää puhutulle kielelle tyypillisiä rakenteita ja tuntee erilaisten apuneuvojen käytön sanavarastonsa laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi.
Keskeiset sisällöt
- Kyrillisen kirjoituksen ja venäjän kielen ääntämisen vahvistaminen sekä kielen keskeisten rakenteiden käyttäminen erilaisissa arkipäivän tilanteissa. - Arki- ja työelämään liittyvät aiheet: työ- ja asuinpaikasta, kielitaidosta, sijainnista ja kulkemisesta, ajasta ja hinnoista puhuminen sekä puhelinkieltä. Menneestä ja tulevasta ajasta puhuminen, vapaa-ajasta ja erilaisista tekemisistä keskusteleminen.
Suoritustavat
Opintojaksoon sisältyvät lähitunnit harjoituksineen, suullisine ja kirjallisine tehtävineen, kotitehtävät ja itsenäinen opiskelu. Tekstien pohjalta käsitellään sanastoa ja rakenteita, käydään keskusteluja ja harjoitellaan erilaisia tilanteita mm. parityöskentelynä ja roolipeleinä. Opetuksessa harjoitetaan kyrillistä kirjoitusta, jotta opiskelu olisi mahdollisimman sujuvaa ja opiskelija kykenisi vaivatta etsimään tietoa eri lähteistä. Suullista kielitaitoa harjoitetaan paljon ja hyödynnetään kielistudiota. Opiskelijalle tarjotaan sekä sähköistä että kirjallista materiaalia itsenäiseen opiskeluun. Opetusmateriaalissa otetaan huomioon aikuisille soveltuvat hyödylliset aihepiirit. Läsnäolovelvoite on 75 % lähitunneista. Kurssilla käsitellään oppikirjan Kafe Piter 1 kappaleet 9-13 sekä muuta materiaalia. Kurssin loppuosa on mahdollista suorittaa vaihtoehtoisella tavalla mikäli opiskelija osallistuu mahdollisesti järjestettävälle Venäjälle suuntautuvalle opintomatkalle.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Oppikirja Marjatta Alestalo: Kafe Piter 1 sekä opettajan jakamaa harjoitus- ja lisämateriaalia.
Muuta huomioitavaa
. Ohjattu työskentely: Luennot ja harjoitustehtävät 70 h · Itsenäinen työskentely 65 h · Opiskelijan työ yhteensä 135 h
Yhteyshenkilö
Ruotsalainen Olga, Löf Marja-Elina


4 EXV8050 Espanjan perusteet

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee espanjan kielen ääntämisen ja perussanaston ja – rakenteet sekä selviytyy suullista ja kirjallista kielitaitoa vaativissa tavanomaisissa arkielämän tilanteissa ja matkustettaessa. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää puhutulle kielelle tyypillisiä rakenteita ja tuntee erilaisten apuneuvojen käytön sanavarastonsa laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi. Opiskelija tuntee myös espanjankielisten maiden tapakulttuuria.
Keskeiset sisällöt
- Kielen keskeiset rakenteet - Arki- ja työelämään liittyvät aiheet, mm. tervehtiminen ja hyvästely, esittäytyminen ja esittely, itsestä, syntyperästä ja ammatista kertominen, sijainti ja aika, hotellissa ja ravintolassa asioiminen, kaupungilla liikkuminen ja liikennevälineet, tien kysyminen, ostosten tekeminen sekä kielitaidosta, sairastumisesta ja säästä puhuminen ja viestin kirjoittaminen.
Suoritustavat
Opintojaksoon sisältyvät lähitunnit harjoituksineen, suullisine ja kirjallisine tehtävineen, kotitehtävät ja itsenäinen opiskelu. Tekstien pohjalta käsitellään sanastoa ja rakenteita, käydään keskusteluja ja harjoitellaan erilaisia tilanteita mm. parityöskentelynä ja roolipeleinä. Opetuksessa harjoitetaan paljon suullista kielitaitoa ja hyödynnetään kielistudiota. Opetusmateriaalissa otetaan huomioon aikuisille soveltuvat hyödylliset aihepiirit. Läsnäolovelvoite on 75 % lähitunneista.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Oppikirja Kurki, Lindgren, Miranda Cañellas & Rafols: Buenas Migas (painos 2014 tai uudempi) sekä opettajan jakamaa harjoitus- ja lisämateriaalia.
Muuta huomioitavaa
Arvio opiskelijan ajankäytöstä - Ohjattu työskentely: Luennot ja harjoitustehtävät 70 h - Itsenäinen työskentely 65 h - Opiskelijan työ yhteensä 135 h Palautteen kerääminen ja käsittely Jatkuva palaute, kehityskeskustelut opintojakson kuluessa. Sähköinen palaute opintojakson kuluessa.
Yhteyshenkilö
Mylläri Anu


4 EXV8060 Espanjan jatkokurssi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee espanjan kielen sanastoa ja rakenteita sekä selviytyy suullista ja kirjallista kielitaitoa vaativissa tilanteissa ja matkustettaessa. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää puhutulle kielelle tyypillisiä rakenteita, osaa ääntää espanjaa ja tuntee erilaisten apuneuvojen käytön sanavarastonsa laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi. Opiskelija tuntee myös espanjankielisten maiden tapakulttuuria ja espanjankielistä maailmaa.
Keskeiset sisällöt
Ravintolassa asioiminen, ruoka, värit ja materiaalit, ostoksilla oleminen, tien kysyminen, liikennevälineet, sairastuminen, sää, ilmansuunnat, vuodenajat, viestien kirjoittaminen.
Suoritustavat
Opintojaksoon sisältyvät lähitunnit harjoituksineen, suullisine ja kirjallisine tehtävineen, kotitehtävät ja itsenäinen opiskelu. Tekstien pohjalta käsitellään sanastoa ja rakenteita, käydään keskusteluja ja harjoitellaan erilaisia tilanteita mm. parityöskentelynä ja roolipeleinä. Opetuksessa harjoitetaan paljon suullista kielitaitoa ja hyödynnetään kielistudiota. Opetusmateriaalissa otetaan huomioon aikuisille soveltuvat hyödylliset aihepiirit. Läsnäolovelvoite on 75 % lähitunneista.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Oppikirja Kurki, Lindgren, Miranda Cañellas & Rafols: Buenas Migas (painos 2014 tai uudempi) sekä opettajan jakamaa harjoitus- ja lisämateriaalia.
Edeltävät opinnot
Espanjan perusteet
Yhteyshenkilö
Mylläri Anu


4 EXV8070 Tools for Cross-Cultural Communication

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
The student knows how to act in international work related situations. The student understands the importance of cross-cultural communication, knows how to adapt to different situations and their communication styles. The student has a good knowledge of different cultures and their ways. The student will also get acquainted with international businesses and their key markets of his own field.
Content
Different cultures and their ways in work related situations, key things about Finland and Finnish culture, hosting, business manners and attire, interaction with real-life entrepreneurs
Requirements
The course consists of contact teaching with exercises and remote study with assignments. Regular (75%) and active attendance is required. The course is conducted in English.
Grading Scale0 - 5
Course material
Electronic material
Other considerations
There are two parts: 3 cr on cross-cultural communication and 2 cr on interaction with real-life entrepreneurs.
Contact
Huttunen-Finta Ulla


4 EXV8080 Tools for Spoken and Written Skills

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
The student knows how to act in international work related situations demanding spoken and written skills in English. The student understands the importance of cross-cultural communication, knows how to adapt to different situations and their communication styles. The student has a good knowledge of different cultures and their ways.
Content
Multicultural team work, multicultural negotiations, hosting in multicultural settings, multicultural organizational communication, multicultural business communication. Contents play an important role with each topic but there is a heavy emphasis on language skills as well.
Requirements
The course consists of contact teaching with exercises and remote study with assignments. Regular (75%) and active attendance is required. The course is conducted in English.
Grading Scale0 - 5
Course material
Electronic material
Prerequisites
pakollinen englannin kielen opintojakso, Engineering English
Other considerations
Tätä opintojaksoa ei enää toteuteta. Sen korvaa uusi opintojakso Tools for International Working Life.
Contact
Huttunen-Finta Ulla


4 EXV8090 Tools for Multilingual Environment

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
Opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa tilanteissa ja ymmärtää kulttuurien välisen viestinnän merkityksen. Opiskelijalla on hyvä etukäteen hankittu tuntemus sekä omasta kotimaasta että kohdemaan kulttuurista ja sen toimintatavoista. Vaihdon jälkeen opiskelija osaa eritellä ja kuvailla kokemuksiaan.
Content
Orientoituminen vaihtoon lähtöön ja kulttuurienväliseen viestintään, valmistautuminen Suomesta kertomiseen, varsinainen vaihto, raportti ja haastattelu vaihdon jälkeen.
Requirements
Opintojakso koostuu valmistautumisesta vaihtoon (orientoivat tehtävä), oleskelu kohdemaassa ja vaihdon jälkeisestä raportoinnista.
Grading ScalePassed - 0
Other considerations
Opintojakso toteutetaan vain vaihto-opiskelun yhteydessä.
Contact
Huttunen-Finta Ulla


4 LIX1000 Sales Process and Tools

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
Students understand the components and stages of the sales process and customers’ purchase process. They deepen their skills and knowledge of customer relationship management as a system and its role to support the sales process. Students learn to manage their customer base. They learn to use various sales and negotiations techniques to close a deal.
Content
Buying process vs sales process CRM in support of sales process/Different sales tools Different roles in sales Time management in sales Sales techniques Sales negotiations: negotiation steps and negotiation skills
Requirements
Assignments (individual and group assignment).
Grading Scale0 - 5
Course material
The material is given at the beginning of the course.
Prerequisites
Sales Skills
Contact
Göker Özerk


4 LIX2000 International Sales Management

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
Students understand the role and responsibilities of a sales executive in managing, supervising and developing the sales and the customer base of a company. They learn the importance of management of global sales teams and understand a sales executive’s role in networking and building partnerships in international sales.
Content
Planning sales Finding sales opportunities and sales leads Customer acquisition Developing solutions to customer needs Leading international sales teams Building networks and partnerships in international sales Managing and developing sales processes
Requirements
Assignments.
Grading Scale0 - 5
Course material
The material is given at the beginning of the course.
Prerequisites
Sales Skills. Sales Process and Tools.
Contact
Göker Özerk


4 LIX3000 Storytelling and Content Marketing

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
Students understand and explain the mechanics of storytelling. They learn to apply storytelling in sales pitching. Students understand the importance of communicating with the customers by delivering valuable information with belief that customers reward a business with their custom and loyalty.
Content
The magic of story Pitching as an application of storytelling Content marketing How to inspire and engage customers
Requirements
Assignments.
Grading Scale0 - 5
Course material
The material is given at the beginning of the course.
Prerequisites
Sales Skills
Contact
Järvenpää Titta


4 LLX3000 Ideasta liiketoimintakonseptiksi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää idean arvioinnin tavoitteet sekä osaa kuvata idean liiketoimintanäkökulmasta. Opiskelija osaa selvittää ja kuvata idean uutuuden ja liiketoimintapotentiaalin. Opiskelija osaa tuottaa esityksen ideasta arviointia varten.
Keskeiset sisällöt
- Ideaan liittyvä tiedonhankinta (kysyntä, toteutettavuus, suojaaminen) - Idean mallintaminen liiketoimintanäkökulmasta sekä uutuusarvon arviointi - Palvelun tai tuotteen toteutettavuuden arviointi tuotannon näkökulmasta - Idean esittäminen asiantuntijoiden arvioitavaksi
Suoritustavat
Itsenäinen työskentely, työpajatyöskentely, konseptin esittely arviointiryhmälle
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Määritellään tapauskohtaisesti
Muuta huomioitavaa
Opintojakso perustuu opiskelijan omaan hyväksyttävään ideaan uudesta tuotteesta, palvelusta tai liiketoiminnasta. Tavoitteena tulee olla aito kiinnostus kehittää omaa ideaa eteenpäin. Opintojakso on 1. osa yPolku-opintoja ja jaksolle on jatkuva haku
Yhteyshenkilö
Jääskeläinen Jari-Pekka


4 LLX3100 Arvolupauksen luominen

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luoda konseptista liiketoimintamallin, analysoida sitä ja tehdä valintoja liiketoiminnan kehittämiseksi.
Keskeiset sisällöt
- Arvon tuotannon tavat - Kilpailuanalyysi - Markkinapotentiaali - Liiketoimintamalli
Suoritustavat
Itsenäinen työskentely asiantuntijaohjauksessa, työpajatyöskentely. Opintojakso toteutetaan pääosin lähdeaineistoon ja niiden analysointiin perustuen, mutta vaatii jo myös asiakasnäkökulman konkreettista selvittämistä ja verkoston rakentamisen aloittamista.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Määritellään tapauskohtaisesti
Edeltävät opinnot
LLA9208 Ideasta liiketoimintakonseptiksi 5 op
Yhteyshenkilö
Jääskeläinen Jari-Pekka


4 LLX3200 Asiakastestaus

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa testata tuotteen tai palvelun soveltuvuutta, toimivuutta ja kysyntää asiakkaiden parissa. Opiskelija osaa rakentaa verkostoja ja valmistella liiketoimintaympäristöä mm. sopimuksin tulevaa liiketoimintaa ajatellen.
Keskeiset sisällöt
- Myynti- ja hissipuhe - Tuoteprotoilu - Testikäyttö ja testikäytön analysointi, arviointiryhmien käyttö - Markkinatestaus Opintojaksolla on mahdollista tuottaa omasta tuotteesta/palvelusta prototyyppitason toteutusta, jota hyödynnetään asiakas- ja yhteistyöverkoston kanssa tehtävässä työssä. Myös omien tuotteiden myynti ja niiden valmistuttaminen voivat jo sisältyä osaksi jakson työtä.
Suoritustavat
Itsenäinen ja ohjattu työskentely
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Määritellään tapauskohtaisesti
Edeltävät opinnot
LLA9208 Ideasta liiketoimintakonseptiksi LLA9209 Arvolupauksen luominen
Yhteyshenkilö
Jääskeläinen Jari-Pekka


4 ECH4100 Harjoittelu 1

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattialansa kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin, soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön työelämässä sekä arvioimaan ammatillista osaamistaan ja kehittymistarpeitaan. Lisäksi hän saa näkemyksen alan vaatimuksista ja käytännöistä sekä yrityksen toiminnoista. Harjoittelu 1 tavoitteena on tutustua erilaisiin koulutusalan työtehtäviin ns. "haalariharjoitteluna". Harjoittelut 2 ja 3 syventää edelleen opiskelijan tietoja ja taitoja hänen suuntautumisensa mukaisesti, valmentaa insinöörin/rakennusmestarin/rakennusarkkitehdin työtehtäviin ja edistää työllistymistä valmistumisen jälkeen.
Keskeiset sisällöt
- Harjoittelu koostuu kolmesta jaksosta: - harjoittelu 1 (5op) (n.4 työviikkoa tai n.120 työtuntia) ensimmäisen vuoden jälkeen - harjoittelu 2 (10op) (n.7 työviikkoa tai n.240 työtuntia) toisen vuoden jälkeen - harjoittelu 3 (15op) (n.10 työviikkoa tai n.360 työtuntia) kolmannen vuoden jälkeen - Harjoittelu suoritetaan työskentelemällä tutkinto-ohjelman kannalta keskeisissä työtehtävissä elinkeinoelämän palveluksessa kokopäivätoimisesti tai muuten sovitulla tavalla vähintään kaksikymmentä viikkoa (n. 720 h) (Yksi työviikko vastaa 1,5 opintopistettä). - Harjoittelu 1 on oltava koulutusalakohtaista perusharjoittelua eli ns. haalariharjoittelua, jossa tutustutaan erilaisiin koulutusalan työtehtäviin. - Harjoittelut 2 ja 3 ovat ammattiharjoittelua suuntautumisalan työtehtävissä ja valmentaa insinöörin/rakennusmestarin/rakennusarkkitehdin työtehtäviin ja edistää työllistymistä valmistumisen jälkeen. - Harjoittelupaikka voi olla teollisuusyritys, rakennustyömaa, suunnittelutoimisto, teknisen palvelun yritys, julkinen laitos, järjestö tai yhdistys, tai mikä tahansa muu organisaatio, jossa on tarjolla tutkinto-ohjelman harjoitteluksi sopivaa työtä.
Suoritustavat
Harjoitteluprosessi etenee laaditun suunnitelman mukaan ja on osa opiskelijan urasuunnittelua. Opintojakson harjoitteluosiot toteutetaan kesäisin tai muuten sovitulla ajankohtana. Harjoittelun laajuus on minimissään 5 op. Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija voi suorittaa enintään 15 op harjoittelua. Harjoittelussa työaika määräytyy työaikalain ja työehtosopimusten perusteella. Viikoittainen työaika voi siten olla 36-40 tuntia. Myös osa-aikainen työ lasketaan harjoitteluun siten, että kertyneet opintopisteet lasketaan joko tehtyjen työtuntien tai työpäivien perusteella. Opiskelijan tulee tehdä vaadittavat suoritukset ohjeiden mukaisesti (harjoittelusopimus, harjoittelusuunnitelma, harjoittelu, harjoitteluraportti) erikseen jokaisesta yhtäjaksoisesta harjoittelujaksosta ja osallistua sovittuihin ohjauksiin. Opiskelijalle nimetään harjoittelun ohjaaja, joka hyväksyy harjoittelupaikan ja seuraa ja ohjaa harjoittelua yhteistyössä työnantajan kanssa. Harjoitteluraportti tulee palauttaa 31.8. mennessä harjoittelukesänä. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Tarkempaa tietoa Kansainvälinen toiminta-osiossa. Harjoittelun eteneminen: 1.Opiskelija suorittaa vaadittavat harjoittelua edeltävät opinnot. 2.Osallistuu info-tilaisuuksiin ja perehtyy ohjeistukseen. 3.Etsii harjoittelupaikan. Ohjaava opettaja hyväksyy, seuraa ja ohjaa harjoittelua yhteistyössä työnantajan kanssa. 4.Opiskelija perehtyy harjoittelupaikkaan. Työnantaja nimeää työyhteisöstä harjoittelun ohjaajan, joka vastaa työpaikalla harjoittelun organisoinnista ja valvonnasta sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 5.Opiskelija laatii harjoittelusopimuksen (kaikista harjoitteluista) ja harjoittelusuunnitelman (harjoitteluista 2 ja 3). Sopimus laaditaan ENNEN HARJOITTELUN ALKAMISTA, yhteistyössä työnantajan ja ohjaavan opettajan kanssa. Sopimus esitellään ja hyväksytetään ohjaajilla (käytä harjoittelun oppimistavoitteiden määrityksessä avuksi tutkintoohjelmakohtaisia harjoittelun tavoitteet -tiedostoa). 6.Opiskelija suorittaa harjoittelua ja kerää tietoa harjoittelusta. 7.Opiskelija raportoi ja arvioi harjoittelunsa. Kaikista harjoittelujaksoista kirjoitetaan oma raportti harjoittelun raportointipohjan mukaisesti. Raportti palautetaan ohjaavalle opettajalle harjoittelun päättyessä, viimeistään 31.8 mennessä.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Ohjeet harjoittelusta https://reppu.savonia.fi/koulutusalat/tekniikka_kuopio/harjoittelu/Sivut/default.aspx
Edeltävät opinnot
Harjoittelu 1 suoritetaan 1. kevätlukukauden lopulla. Harjoittelu 2 voi suorittaa, kun kahden lukuvuoden keskeiset opinnot on suoritettu. Harjoittelu 3 voi suorittaa, kun kolmen lukuvuoden keskeiset opinnot on suoritettu
Muuta huomioitavaa
Arviointikriteerit: Hyväksytty / Hylätty: Harjoittelun hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija toimittaa harjoitteluohjeiden mukaiset dokumentit ja tehtävät toteutuksessa määritellyllä tavalla työharjoittelun päätyttyä.
Yhteyshenkilö
Oikarinen Markku


4 ECH4210 Harjoittelu 2a

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
ks. ECH4100 Harjoittelu 1
Arviointiasteikko0 - 5
Yhteyshenkilö
Oikarinen Markku


4 ECH4220 Harjoittelu 2b

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
ks. ECH4100 Harjoittelu 1
Arviointiasteikko0 - 5
Yhteyshenkilö
Oikarinen Markku


4 ECH4310 Harjoittelu 3a

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
ks. ECH4100 Harjoittelu 1
Arviointiasteikko0 - 5
Yhteyshenkilö
Oikarinen Markku


4 ECH4320 Harjoittelu 3b

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
ks. ECH4100 Harjoittelu 1
Arviointiasteikko0 - 5
Yhteyshenkilö
Oikarinen Markku


4 ECH4330 Harjoittelu 3c

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
ks. ECH4100 Harjoittelu 1
Arviointiasteikko0 - 5
Yhteyshenkilö
Oikarinen Markku


4 SAVONT1 Opinnäytetyö

Laajuus
15 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - valita oman alan ja oman ammatillisen kehittymisen kannalta sopivan opinnäytetyöaiheen sekä perustella valintaansa eri näkökulmista. - suunnitella ja toteuttaa työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämistyön, joka perustuu käyttäjän/tilaajan tarpeisiin. - soveltaa tieteellistä ja näyttöön perustuvaa tietoa opinnäytetyöprosessissa ja oman asiantuntijuutensa kehittämisessä. - käyttää tarkoituksenmukaisesti omalle ammattialalle ja opinnäytetyön aiheeseen soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön tai taiteellisia menetelmiä. - laatia opinnäytetyöstään selkeästi rajatun, loogisen ja ammattialalle soveltuvan raportin. - arvioida opinnäytetyönsä keskeisiä sisältöjä, tuloksia tai tuotoksia ja perustella niiden merkitystä oman alan, tilaajan/käyttäjän tarpeen sekä oman asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta. - arvioida opinnäytetyöprosessiaan, sen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä työn aikana tapahtunutta ammatillista kasvuaan ja oppimistaan. - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan. - kirjoittaa omasta opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen.
Keskeiset sisällöt
SAVONT1 Opinnäytetyö 15 op ECONT10: Opinnäytetyön suunnittelu (5 op) - opinnäytetyöhön ja sen tekemiseen orientoituminen - aiheen valitseminen ja rajaaminen - opinnäytetyön suunnitelman laatiminen ja taustamateriaalin kokoaminen ECONT20 Opinnäytetyön toteutus (5 op) - opinnäytetyön tekeminen - opinnäytetyön tulokset/tuotos ECONT30 Opinnäytetyön viimeistely (5 op) - opinnäytetyön raportointi ja julkaiseminen ECONT 40 Kypsyysnäyte
Suoritustavat
Opinnäytetyö on aina työelämäläheinen. Suoritustapa voi olla: a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta. Opiskelija esittää kehittämistyönsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ja sen jatkokehittämistarpeista ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa. b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin. Opiskelija laatii työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, tuloksista ja niiden tulkinnasta raportin. c) Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen. Opiskelija esittää työnsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa. d) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa. Opiskelija valitsee opinnäytetyön suoritustavaksi joko SAVONT1 tai SAVONT2
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opinnäytetyö -opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö
Linden Jari


5 ECONT10 Opinnäytetyön suunnittelu

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - valita oman alan ja oman ammatillisen kehittymisen kannalta perustellun opinnäytetyöaiheen sekä perustella valintaansa eri näkökulmista - suunnitella ja toteuttaa opinnäytetyön aihekuvauksen ja täydentää sen työsuunnitelmaksi - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan.
Keskeiset sisällöt
Opinnäyteyön aiheen valitseminen ja rajaaminen sekä aihekuvauksen tekeminen. Ohjaus- ja hankkeistamissopimus. Opinnäyteyön ohjaajan määrittyminen. Tiedonhankinnan ja raportointitaitojen ohjaus. Opinnäytetyön työsuunnitelman laatiminen ja taustamateriaalin kokoaminen.
Suoritustavat
Opinnäytetyöinfoon osallistuminen, aihekuvauksen tekeminen, itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta, opinnäytetyön suunnitelman esittely seminaarissa.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla. Opintojaksoon sisältyy 1 op viestinnän opintoja.
Yhteyshenkilö


5 ECONT20 Opinnäytetyön toteutus

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - toteuttaa työelämäläheisen tutkimus- ja kehittämistyön, joka perustuu käyttäjän/tilaajan tarpeisiin. - soveltaa tieteellistä ja näyttöön perustuvaa tietoa opinnäytetyöprosessissa ja oman asiantuntijuutensa kehittämisessä. - käyttää tarkoituksenmukaisesti omalle ammattialalle ja opinnäytetyön aiheeseen soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön tai taiteellisia menetelmiä. - laatia opinnäytetyöstään selkeästi rajatun, loogisen ja ammattialalle soveltuvan raportin.
Keskeiset sisällöt
- opinnäytetyön itsenäinen tekeminen - opinnäytetyön tekemisen eri vaiheisiin liittyvä ohjaus - opinnäytetyön tulokset/tuotos - työn esittely seminaarissa
Suoritustavat
Itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot sekä opinnäytetyön suunnittelu 5 op -opintojakso.
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö


5 ECONT30 Opinnäytetyön viimeistely

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - laatia opinnäytetyöstään selkeästi rajatun, loogisen ja ammattialalle soveltuvan raportin. - arvioida opinnäytetyönsä keskeisiä sisältöjä, tuloksia tai tuotoksia ja perustella niiden merkitystä oman alan, tilaajan/käyttäjän tarpeen sekä oman asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta. - arvioida opinnäytetyöprosessiaan, sen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä työn aikana tapahtunutta ammatillista kasvuaan ja oppimistaan.
Keskeiset sisällöt
- opinnäytetyön ja sen raportin muokkaus ja viimeistely seminaarissa sekä ohjaajalta saadun palautteen mukaisesti - opinnäytetyön plagiointitarkistus - opinnäytetyön luovuttaminen arvioitavaksi
Suoritustavat
Itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot. ECONT10 Opinnäytetyön suunnittelu 5 op ECONT20 Opinnäytetyön toteutus 5 op
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö


5 ECONT40 Kypsyysnäyte

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - kirjoittaa opinnäytetyönsä aihealueelta ammattikorkeakouluasetuksen (A352/2003 10§) mukaisen kypsyysnäytteen, joka osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa - käsitellä kypsyysnäytteen tehtävänannossa esitettyä aihetta asiantuntevasti, johdonmukaisesti ja tehtävänantoa vastaavasti - osaa tiivistää tekstin ja esittää lukijalle olennaisen tiedon - kirjoittaa asiatyylillä ja kielelliset virheettömästi.
Keskeiset sisällöt
Kypsyysnäytteeseen ilmoittautuminen ja sen kirjoittaminen.
Suoritustavat
Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty arvioitavaksi. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen annettua tehtävänantoa vastaavasti. Tutkinto-opiskelija kirjoittaa opinnäytetyöhön kuuluvan kypsyysnäytteen suomen tai ruotsin kielellä ammattikorkeakouluasetuksen § 10 mukaisesti. Mikäli opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi tai hän on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, hän kirjoittaa kypsyysnäytteen joko suomeksi tai englanniksi (A 352/2003 § 8 ja 10). Ohjaaja laatii opinnäytetyön sisältöalueelta kypsyysnäyteaiheet. Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen valitsemastaan aiheesta tenttiolosuhteissa ilman lähdeaineistoa. Kypsyysnäytteen laajuus on noin neljä käsinkirjoitettua konseptipaperin sivua eli 400-600 sanaa. Kypsyysnäytteen kirjoittamiseen voi käyttää enintään kolme tuntia (3x60 min).
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija saa kypsyysnäytteen tehtävänannon kirjoitustilaisuudessa.
Edeltävät opinnot
SAVONT1 Opinnäytetyö 15 op tai SAVONT2 Opinnäytetyö 15 op kokonaisuudessaan.
Muuta huomioitavaa
Kypsyysnäyte mainitaan erikseen tutkintotodistuksessa.
Yhteyshenkilö


4 SAVONT2 Opinnäytetyö

Laajuus
15 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - valita oman alan ja oman ammatillisen kehittymisen kannalta innovatiivisen opinnäytetyöaiheen sekä perustella valintaansa eri näkökulmista. - suunnitella ja toteuttaa työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämistyön, joka perustuu käyttäjän/tilaajan tarpeisiin. - soveltaa tieteellistä ja näyttöön perustuvaa tietoa opinnäytetyöprosessissa ja oman asiantuntijuutensa kehittämisessä. - käyttää tarkoituksenmukaisesti omalle ammattialalle ja opinnäytetyön aiheeseen soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön tai taiteellisia menetelmiä. - laatia opinnäytetyöstään selkeästi rajatun, loogisen ja ammattialalle soveltuvan raportin. - arvioida opinnäytetyönsä keskeisiä sisältöjä, tuloksia tai tuotoksia ja perustella niiden merkitystä oman alan, tilaajan/käyttäjän tarpeen sekä oman asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta. - arvioida opinnäytetyöprosessiaan, sen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä työn aikana tapahtunutta ammatillista kasvuaan ja oppimistaan. - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan. - kirjoittaa omasta opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen.
Keskeiset sisällöt
SAVONT2 Opinnäytetyö 15 op ECONT50 Opinnäytetyö, projekti 1 (5 op) ECONT60 Opinnäytetyö, projekti 2 (5 op) ECONT70 Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen (5 op) ECONT80 Kypsyysnäyte
Suoritustavat
Opinnäytetyö on aina työelämäläheinen. Suoritustapa voi olla: a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta. Opiskelija esittää kehittämistyönsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ja sen jatkokehittämistarpeista ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa. b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin. Opiskelija laatii työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, tuloksista ja niiden tulkinnasta raportin. c) Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen. Opiskelija esittää työnsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa. d) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa. Opiskelija valitsee opinnäytetyön suoritustavaksi joko SAVONT1 tai SAVONT2
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opinnäytetyö -opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö
Linden Jari


5 ECONT50 Opinnäytetyö, projekti 1

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - suunnitella ja toteuttaa työelämäläheisen tutkimus- ja kehittämistyön, joka perustuu käyttäjän/tilaajan tarpeisiin. - käyttää tarkoituksenmukaisesti omalle ammattialalle ja opinnäytetyöprojektin aihealueeseen soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön tai taiteellisia menetelmiä. - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan.
Keskeiset sisällöt
Opinnäytetyön osaksi sijoittuvan projektin suunnittelu, toteutus ja raportointi
Suoritustavat
Opinnäytetyöhön sisältyvän projektin projektisuunnitelman esittely ja hyväksyminen. Itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta. Projektin toteuttaminen ja raportointi.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.
Yhteyshenkilö


5 ECONT60 Opinnäytetyö, projekti 2

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - suunnitella ja toteuttaa työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämistyön, joka perustuu käyttäjän/tilaajan tarpeisiin. - käyttää tarkoituksenmukaisesti omalle ammattialalle ja opinnäytetyöprojektin aihealueeseen soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön tai taiteellisia menetelmiä. - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan.
Keskeiset sisällöt
Opinnäytetyön osaksi sijoittuvan projektin suunnittelu, toteutus ja raportointi
Suoritustavat
Opinnäytetyöhön sisältyvän projektin projektisuunnitelman esittely ja hyväksyminen. Itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta. Projektin toteuttaminen ja raportointi.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö


5 ECONT70 Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - arvioida opinnäytetyönsä keskeisiä sisältöjä, tuloksia tai tuotoksia ja perustella niiden merkitystä oman alan, tilaajan/käyttäjän tarpeen sekä oman asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta - arvioida opinnäytetyöprosessiaan, sen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä työn aikana tapahtunutta ammatillista kasvuaan ja oppimistaan. - laatia opinnäytetyöstään selkeästi rajatun, loogisen ja ammattialalle soveltuvan kirjallisen synteesin, artikkelin, raportin tai muun julkaisun.
Keskeiset sisällöt
Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa. Opinnäytetyön esittely seminaarissa.
Suoritustavat
Opinnäytetyön osana toteutettujen projektien kokoava raportointi, opinnäytetyön esittely seminaarissa.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot. ECONT50 Opinnäyteyö, projekti 1, 5 op ECONT60 Opinnäytetyö, projekti 2, 5 op
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö


5 ECONT80 Kypsyysnäyte

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - kirjoittaa opinnäytetyönsä aihealueelta ammattikorkeakouluasetuksen (A352/2003 10§) mukaisen kypsyysnäytteen, joka osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa - käsitellä kypsyysnäytteen tehtävänannossa esitettyä aihetta asiantuntevasti, johdonmukaisesti ja tehtävänantoa vastaavasti - osaa tiivistää tekstin ja esittää lukijalle olennaisen tiedon - kirjoittaa asiatyylillä ja kielelliset virheettömästi.
Keskeiset sisällöt
Kypsyysnäytteeseen ilmoittautuminen ja sen kirjoittaminen
Suoritustavat
Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty arvioitavaksi. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen annettua tehtävänantoa vastaavasti. Tutkinto-opiskelija kirjoittaa opinnäytetyöhön kuuluvan kypsyysnäytteen suomen tai ruotsin kielellä ammattikorkeakouluasetuksen § 10 mukaisesti. Mikäli opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi tai hän on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, hän kirjoittaa kypsyysnäytteen joko suomeksi tai englanniksi (A 352/2003 § 8 ja 10). Ohjaaja laatii opinnäytetyön sisältöalueelta kypsyysnäyteaiheet. Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen valitsemastaan aiheesta tenttiolosuhteissa ilman lähdeaineistoa. Kypsyysnäytteen laajuus on noin neljä käsinkirjoitettua konseptipaperin sivua eli 400-600 sanaa. Kypsyysnäytteen kirjoittamiseen voi käyttää enintään kolme tuntia (3x60 min).
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija saa kypsyysnäytteen tehtävänannon kirjoitustilaisuudessa.
Edeltävät opinnot
SAVONT1 Opinnäytetyö 15 op tai SAVONT2 Opinnäytetyö 15 op kokonaisuudessaan.
Muuta huomioitavaa
Kypsyysnäyte mainitaan erikseen tutkintotodistuksessa.
Yhteyshenkilö


Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.