Opiskelijoita kahvip�yd�ss�.

CampusOnline 19S Savonian verkko-opintotarjonta

Koulutuksen lähtökohdat

Savonian CampusOnline -opinnot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden ympärivuotiseen opiskeluun. Opintotarjonnassa on teemoittain koottuja opintokokonaisuuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja. CampusOnline -opintojen järjestämisessä tehdään yhteistyötä kumppanikorkeakoulujen kanssa.

Osaamistavoitteet

CampusOnline -opinnoissa tarjottavat opintojaksot (amk ja yamk) ovat ammattiopintoja ja ne voidaan liittää osana opiskelijan HOPSia Savonian tutkinto-ohjelmiin. Opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Opintojen rakenne

CampusOnline -opinnot koostuvat vähintään 5 opintopisteen laajuisista opintojaksoista. Opiskelija voi sisällyttää HOPSiinsa yhden tai useamman opintokokonaisuuteen liittyvän opintojakson.

Asiantuntijuuden kehittyminen

CampusOnline -opinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuksia sekä osaamisen syventämiseen että laajentamiseen.

Koulutuksen toteutus

Savonian CampusOnline -opinnot toteutetaan lukuvuosittain vahvistettavan tarjonnan mukaisesti. Syyslukukausi alkaa 2.9.2019 ja päättyy 20.12.2019. Savonian tutkinto- ja polkuopiskelijat valitsevat ja ilmoittautuvat opintojaksoille osana oman tutkinto-ohjelman HOPS-valintoja Wilman opintotarjottimen kautta ajalla 18.2. - 3.3.2019. Ilmoittautumisaika kaikille muille opiskelijoille on 2.9.2019 klo 8:00 - 9.9.2019 klo 23:59. Ilmoittautuminen avataan avoimen amk:n ja muiden korkeakoulujen opiskelijoille valtakunnallisen hakuportaalin kautta, http://campusonline.fi/


Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 K 1 S 2 K 2 S 3 K 3 S 4 K 4 S
 
Valtakunnallinen verkko-opintotarjonta
CampusOnline AMK / Bachelor level
4 CO19SEK1000 3D-suunnittelua pilvessä – Onshape peruskurssi
4 CO19SEK2000 3D-suunnittelua pilvessä – Onshape jatkokurssi
4 CO19SLIX10000 Digital Concepting
4 CO19SERI Erityisruokavaliot
4 CO19SGEN Genetiikan sovellukset luonnonvara-alalla
4 CO19SHVT Hyvinvointiteknologia sosiaali- ja terveysalalla ubiikeissa oppimisympäristöissä
4 CO19SKES Ilmastoystävälliset, kestävän kehityksen ruokavalinnat – sanoista tekoihin
4 CO19SMMA200 Kansantalous
4 CO19SMVK10 Kirjallinen suomen kieli, B1.2-taso
4 CO19SLEAN Lean-johtamisen perusteet
4 CO19SRAYR10 Maatilan verosuunnittelu
4 CO19SSSPER Perhetyö
4 CO19SRAV Ravitsemushoito ruuansulatuskanavan sairauksissa
4 CO19SLIX1000 Sales Process and Tools
4 CO19SSEK Seksuaalisuus ja seksuaaliterveyden edistäminen
4 CO19SSVÄ Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito
4 CO19SSASKE400 Selkoviestintä asiakastyössä
4 CO19SLIX7000 Service Design Thinking
4 CO19SSOS Sosiaalilainsäädäntö
4 CO19SLIX8000 Sustainable Fashion
4 CO19SLLX9000 Talousmatematiikka
4 CO19SLLX900 Tuloksellinen verkkoliiketoiminta
4 CO19SSASKE000 Työelämän suomi, B1.1-taso
4 CO19SYKU Yrittäjyys ja johtaminen kuntoutusalalla
CampusOnline YAMK / Master level
4 CO19SRAYR10Y Maatilan verosuunnittelu (yamk-taso)
4 CO19STYKOST1 Strateginen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (yamk-taso)
 
Muu opintotarjonta
4 SYK19HAC Hackathon Camp – innovoi kiertotaloutta

Opintojaksokuvaukset

4 CO19SEK1000 3D-suunnittelua pilvessä – Onshape peruskurssi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Tuotesuunnittelu tehdään nykyään lähes poikkeuksetta tietokoneella. Uutena ilmiönä on pilvipohjainen suunnittelutyö, jossa käytetään hyväksi Internetin kautta ja selaimella toimivaa palvelua. Käyttäjän ei tarvitse huolehtia tallennuksista eikä ohjelmistopäivityksistä. Myös tiimitoiminta on erittäin joustavaa. Opintojakso perehdyttää opiskelijan kolmiulotteiseen piirremallinnukseen hyödyntäen ilmaista, pilvipohjaista Onshape-ohjelmistoa (http://cad.onshape.com). Opiskelija - ymmärtää piirrepohjaisen 3D-mallinnuksen yleiset periaatteet - osaa laatia mallinnussuunnitelman - osaa käyttää Part Studio ja Multipart -ominaisuuksia - osaa laatia 3D-piirteiden pohjana käytettävät sketsit - osaa muodostaa yleisimmät 3D-piirteet - osaa muodostaa kokoonpanon - osaa tehdä osa- ja kokoonpanopiirustukset sekä niihin osaluettelot
Keskeiset sisällöt
- Piirremallinnuksen perusteet - Sketsit - Tärkeimmät piirteet - Kokoonpanojen luonti - Valmistuspiirustukset - Kokoonpanopiirustukset ja osaluettelot
Suoritustavat
Verkko-opintojaksolle osallistuminen, verkkotehtävien ja teematenttien suorittaminen ja henkilökohtaisen harjoitustyön suorittaminen. Opintojakso koostuu teemoista, joihin kuuluu teematentti ja jotka on suoritettava järjestyksessä. Teematentin suorittaminen hyväksytysti on edellytys seuraavan teeman opiskelulle. Teematentin voi uusia kahdesti, mutta ennen uusintaa on pakollinen kolmen päivän karenssi. Harjoitustyön arvosanaa on mahdollista korottaa, mutta se täytyy tehdä opintojakson toteutuksen aikana. Opintojakson päättymisen jälkeen harjoitustöitä ei enää oteta vastaan.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
- Hietikko Esa: 3D-suunnittelua pilvessä – Onshape, BOD 2017 - https://www.onshape.com/learn/learn-cad - suomenkielistä opetusmateriaalia ja videoita jaetaan Moodlen kautta
Edeltävät opinnot
Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Yhteyshenkilö
Hietikko Esa, Urpilainen Arto


4 CO19SEK2000 3D-suunnittelua pilvessä – Onshape jatkokurssi

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakso on jatkoa Onshape-ohjelmistoa käsittelevälle peruskurssille, jonka suorittaminen, tai vastaavien tietojen omaaminen, on edellytys tälle opintojaksolle osallistumiseen. Opintojaksolla käsitellään ohjelmiston edistyneempiä piirteitä tavoitteena sen ammattimainen hallinta työelämässä tarvittavien suunnittelijan taitojen osalta. Opiskelija - ymmärtää piirrepohjaisen mallinnuksen ammattimaisen käytön vaatimukset - osaa käyttää Onshape-ohjelmiston ominaisuuksia tehokkaasti - osaa toteuttaa 3D-mallinnukset sekä niihin liittyvät dokumentit laadukkaasti - osaa mallintaa ohutlevyrakenteita ja monitasoisia kokoonpanoja - osaa laatia ammattimaisen valmistusdokumentaation - osaa muokata ohjelmiston näkymiä ja käyttöliittymää - osaa hyödyntää ulkopuolisia applikaatioita
Keskeiset sisällöt
- Edistynyt mallintaminen ja dokumenttien hallinta - Näkymien ja materiaalien kustomointi - Konfiguraatiot - Ohutlevyrakenteiden mallintaminen - Edistynyt kokoonpanojen hallinta - Valmistus- ja kokoonpanopiirustukset - Kustomoitujen piirteiden käyttö - Käyttöliittymän muokkaus - Ulkopuoliset applikaatiot - App Store
Suoritustavat
Verkko-opintojaksolle osallistuminen, verkkotehtävien ja teematenttien suorittaminen ja henkilökohtaisen harjoitustyön suorittaminen. Opintojakso koostuu teemoista, joihin kuuluu teematentti ja jotka on suoritettava järjestyksessä. Teematentin suorittaminen hyväksytysti on edellytys seuraavan teeman opiskelulle. Teematentin voi uusia kahdesti, mutta ennen uusintaa on pakollinen kolmen päivän karenssi. Harjoitustyön arvosanaa on mahdollista korottaa, mutta se täytyy tehdä opintojakson toteutuksen aikana. Opintojakson päättymisen jälkeen harjoitustöitä ei enää oteta vastaan.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
- Hietikko Esa: 3D-suunnittelua pilvessä – Onshape, BOD 2017 - https://www.onshape.com/learn/learn-cad - suomenkielistä opetusmateriaalia ja videoita jaetaan Moodlen kautta
Edeltävät opinnot
3D-suunnittelua pilvessä – Onshape peruskurssi tai vastaavat tiedot
Yhteyshenkilö
Hietikko Esa, Urpilainen Arto


4 CO19SLIX10000 Digital Concepting

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
The course is targeted to those who are aiming at establishing a focused career in the field of design and digital commerce In this course you will obtain an overview of the UX design and design processes for creating user-centric digital services and interaction design. You also acquire knowledge of design thinking, concept design and other specific techniques and guidelines for developing meaningful services in digital age. The student is able to understand - how to design great user experiences - Build up knowledge, skills and competencies in user experience design and digital communication. The student is able to - create, improve and develop new concepts and solutions for businesses and organizations within digital marketing and interaction design
Content
Student prepare for idea creation and assessment, development of concepts.
Requirements
- Active participation
Grading Scale
0 - 5
Course material
Sketching user experiences : the workbook. S. Greenberg Sketching user experiences: getting the design right and the right design Understanding Digital Marketing : Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation. D. Ryan.
Prerequisites
- No prerequisites
Contact
Silfver Jouni


4 CO19SERI Erityisruokavaliot

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa tunnistaa keskeisimpien erikoisruokavalioiden erityispiirteet. Opiskelija osaa keskeisimpien erikoisruokavalioiden käytännön toteutuksen ruoka- ja elintarviketasolla. Opiskelija osaa huomioida terveellisen kokonaisravitsemuksen toteutumisen erilaisissa yleisimmissä erikoisruokavalioissa.
Keskeiset sisällöt
Yleisimmät erityisruokavaliot Erityisruokavalioiden käytännön toteutus ruoka-ainetasolla Terveellisen kokonaisravitsemuksen hahmottaminen erilaisissa erityisruokavaliossa, mm. ravintoaineiden täydennystarpeet
Suoritustavat
Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Suomalaiset ravitsemussuositukset ja erityissuositukset: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ Erikseen jaettava internetosoitteisto Moodlessa Sinisalo Laura: Ravitsemus hoitotyössä. Edita 2015
Edeltävät opinnot
Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014
Yhteyshenkilö
Aalto Sari


4 CO19SGEN Genetiikan sovellukset luonnonvara-alalla

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee perinnöllisyystieteen perusteet. Opiskelija tutustuu geeniteknologiaan ja sen sovellusmahdollisuuksiin kasvien ja eläinten jalostuksessa.
Keskeiset sisällöt
Genetiikan perusteet: DNA, geenit, kromosomit, alleelit Genetiikan sovellusmahdollisuudet: eläinten ja kasvien jalostus, geeniteknologia, uudet sovellusmahdollisuudet kotieläimillä ja viljelykasveilla
Suoritustavat
Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Kurssilla annettava materiaali
Muuta huomioitavaa
Ilmoittautumalla tähän opintojaksoon hyväksyn, että ilmoittautumistietojani käytetään valtakunnallisen ristiinopiskelujärjestelmän kehittämiseen. Lisätietoja: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/Hankkeen+kuvaus Lisätietoa hankkeesta, jossa opintojakso on tuotettu, ja muusta tarjonnasta https://www.hamk.fi/projektit/digitalisaatiolla-luonnonvarat-biotalouteen/#opintotarjonta
Yhteyshenkilö
Kämäräinen Hilkka, Kärkkäinen Leena


4 CO19SHVT Hyvinvointiteknologia sosiaali- ja terveysalalla ubiikeissa oppimisympäristöissä

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija - Ymmärtää keskeiset hyvinvointiteknologian käsitteet - Ymmärtää hyvinvointiteknologian osa-alueet - Ymmärtää robotiikan mahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalla - Osaa hyödyntää, käyttää ja soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä - Osaa soveltaa jotakin teknologiaa asiakkaan palveluprosessissa - Tietää hyvinvointiteknologian uusimmat kehityssuunnat
Keskeiset sisällöt
- Johdanto hyvinvointiteknologiaan - Keskeiset hyvinvointiteknologian käsitteet ja sovellukset - Robotiikka sosiaali- ja terveysalalla - Hyvinvointiteknologia asiakastyössä - Virtuaaliset oppimisympäristöt oppimisen tukena - Tulevaisuuden teknologia
Suoritustavat
- verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen, - itsenäinen opiskelu: verkkoluennot ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Moodlessa annettu materiaali
Yhteyshenkilö
Kaija-Kortelainen Minna, Kinnunen Anu


4 CO19SKES Ilmastoystävälliset, kestävän kehityksen ruokavalinnat – sanoista tekoihin

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa uusimpien suomalaisten ravitsemussuositusten päälinjat ja osaa tulkita ja soveltaa ravitsemussuosituksia kestävän kehityksen mukaisesti Opiskelija osaa tehdä terveyden, ympäristön, ilmaston ja kestävän kehityksen näkökulmasta suositeltavia ruoka- ja elintarvikevalintoja Opiskelija tiedostaa yksilön ruokavalintojen merkityksen kestävän kehityksen toteutumisen näkökulmasta Opiskelija osaa tulkita pakkausmerkintöjä ja arvioida pakkausmerkintöjen informaation sallimissa rajoissa elintarvikkeesta mm. tuotantokaarta, tuotantotapaa ja niihin liittyviä kestävän kehityksen kysymyksiä Opiskelija tutustuu erityyppisiin elintarvikeketjuihin ja osaa pohtia erilaisten elintarvikkeiden ja raaka-aineiden tuotantotapojen merkitystä kestävän kehityksen näkökulmasta
Keskeiset sisällöt
Suomalaiset ravitsemussuositukset kestävän kehityksen näkökulmasta. Kestävän kehityksen näkökulman avaaminen ja pohtiminen oman ruokavalion ja ruokavalintojen kautta. Pakkausmerkintöjen informaatio kestävää kehitystä suosivien valintojen apukeinona. Nostaa esille erilaisia raaka-aineiden ja elintarvikkeiden tuotantotapoja kestävän kehityksen näkökulmasta
Suoritustavat
Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Erikseen mainittu materiaali ja internetosoitteisto Moodlessa Elina Lappalainen: Syötäväksi kasvatetut. Athena-kustannus oy 2012. Tieto-Finlandia voittaja 2012. http://www.elinalappalainen.fi/syotavaksi-kasvatetut/ soveltuvin osin
Edeltävät opinnot
Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014
Yhteyshenkilö
Aalto Sari


4 CO19SMMA200 Kansantalous

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Jokainen meistä tarvitsee kansantaloudellista tietoa. Kansantalouden toiminta vaikuttaa meidän oman taloutemme lisäksi myös työnantajiemme ja eri toimialojen toimintaan. Kurssilla tutustutaan keskeisiin kansantaloustieteen ajatuksiin. Teoria pyritään kytkemään käytäntöön seuraamalla kansantalouden ajankohtaisia tapahtumia luotettavista julkaisuista. Kurssi etenee enimmäkseen Lindholmin ja Kettusen oppikirjojen mukaisesti. Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tuntee keskeiset kansantalouden ilmiöt ja niiden väliset riippuvuudet - ymmärtää kansantalouden kokonaisuuden toimintaa - osaa arvioida kansantalouden ympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutuksia yrityksille ja kuluttajille - osaa etsiä luotettavaa kansantaloudellista tietoa - osaa arvioida kriittisesti käytävää kansantaloudellista keskustelua
Keskeiset sisällöt
- Kansantaloustieteen peruskäsitteet - Joustot - Kansantalouden tilinpidon perusteet - Talouskasvu - Suhdannevaihtelut - Kansantalouden sisäinen ja ulkoinen tasapaino ja keinot niiden saavuttamiseksi
Suoritustavat
Itsenäinen opiskelu verkossa, nauhoitetut luennot, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, tentti
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Lindholm, T & Kettunen, J. Kansantalous. Edita. Helsinki tai samojen kirjoittajien uudempi teos Globaali kansantalous
Edeltävät opinnot
Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Yhteyshenkilö
Salopelto Timo


4 CO19SMVK10 Kirjallinen suomen kieli, B1.2-taso

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - kommunikoida oman alan ja työelämän tilanteissa, - hankkia ja välittää tärkeitä tietoja kirjallisesti suomen kielellä, - lukea, analysoida, selostaa ja tiivistää erilaisia tekstejä, - ilmaista ja perustella omia mielipiteitä, - käyttää lähdekritiikkiä ja keskeisimpiä lähdemerkintätapoja ja - käyttää keskitason (YKI3) kielioppia ja sanontoja.
Keskeiset sisällöt
- kirjoittamistaidot - tekstinymmärrystaidot - suomalainen kirjallisuus - opiskelijan oman alan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto - työelämän kieli - keskitason (YKI 3) kielioppi
Suoritustavat
Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
- Materiaalit Moodlessa.
Edeltävät opinnot
Ei vaadittavia edeltäviä opintoja (suositeltu, ei vaatimusta todistuksesta: B1.1-tason kielitaito)
Yhteyshenkilö
Raatikainen Kukka-Maaria


4 CO19SLEAN Lean-johtamisen perusteet

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Lean on maailman laajimmalle levinnein johtamisfilosofia. Lean-osaajilla riittää kysyntää toimialasta riippumatta. Pohjimmiltaan lean on ajattelu- ja johtamistapa, jonka soveltamisella voidaan saavuttaa huomattavaa kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamista. Leanin keskeisenä periaatteena on jatkuvan parantamisen ajatusmallin tuominen organisaation jokapäiväiseen toimintaan. Tulokset näkyvät tehokkaampina tuotanto- ja palveluprosesseina sekä konkreettisina tuloksina, mm. laadun ja asiakastyytyväisyyden parantuessa. Tällä opintojaksolla opit lean-johtamisen perusteet, tutustut tärkeimpiin lean-työkaluihin ja – menetelmiin ja opit soveltamaan niitä organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä. Kurssi sisältää myös paljon käytännön esimerkkejä leanin soveltamisesta eri organisaatioissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija - ymmärtää leanin periaatteet - osaa nimetä leanin keskeiset käsitteet ja tuntee niiden sisällön - osaa soveltaa leanin periaatteita organisaation johtamisessa ja kehittämisessä - osaa nimetä ja soveltaa yleisimpiä lean-työkaluja
Keskeiset sisällöt
- lean johtamisfilosofiana - tärkeimmät lean-työkalut ja –menetelmät - lean-työkalujen ja –menetelmien soveltaminen
Suoritustavat
- Verkko-opintojaksolle osallistuminen, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, lopputentti.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
- Moodleen koostettu luentomateriaali - uusia teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeleita, verkkosivustoja ja yritysesimerkkejä (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta) - lisäksi kirjallisuusluettelo omatoimisen opiskelun tueksi - Suositellaan luettavaksi: Modig, Niklas & Åhlström, Pär: Tätä on Lean. Rheologica Publishing 2013.
Edeltävät opinnot
- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Yhteyshenkilö
Suuronen Niina


4 CO19SRAYR10 Maatilan verosuunnittelu

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Osaat verosuunnittelun perusperiaatteet ja niiden avulla osaat optimoida kehittyvän maatilayrityksen verotuksen.
Keskeiset sisällöt
- Maatalouden verotus - Metsäverotus - Arvonlisävero - Verosuunnittelu - Kehittyvän maatilan verosuunnittelu
Suoritustavat
Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta. Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin ja tenttiin. Vaatimustaso: Hyväksyttyyn suoritukseen tulee osoittaa perehtyneensä aiheeseen ja hallitsevansa kohtuullisesti kurssiin kuuluvat aiheet.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Yhteyshenkilö
Viitala Hannu


4 CO19SSSPER Perhetyö

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa: - arvioida lasten ja nuorten kehitystä uhkaavia tekijöitä ja niiden yhteiskunnallista vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja elinolosuhteisiin - selittää varhaisen tuen tukemisen ja intervention merkityksen ennalta ehkäisevässä lastensuojelussa - tunnistaa vanhemmuuden tuen tarpeita ja vanhemmuuden arviointimenetelmiä sekä arvioi varhaisen tuen tarpeita - soveltaa varhaisen tuen työmenetelmiä eri toimintaympäristöissä
Keskeiset sisällöt
- lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen liittyvät riskitekijät - varhainen tunnistaminen ja tukeminen lapsi- ja perhepalveluissa - perhetyön toimintaympäristöt ja perhelähtöiset työmenetelmät sekä työmallit - perhedynamiikka, riittävän hyvä vanhemmuus, vanhemmuuden arviointimenetelmät - mentalisaatio, reflektiivinen työote vanhemmuuden tukemisessa
Suoritustavat
Oppimistehtävien ja Moodle-tentin suorittaminen annettujen arviointikriteerien pohjalta
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opetusmateriaali ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Yhteyshenkilö
Pohjolainen Auli, Komulainen Johanna


4 CO19SRAV Ravitsemushoito ruuansulatuskanavan sairauksissa

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa tunnistaa keskeisimpien ruuansulatussairauksien ravitsemushoidon erityispiirteet. Opiskelija osaa keskeisimpien ruuansulatussairauksien ravitsemushoidon käytännön toteutuksen ruoka- ja elintarviketasolla. Opiskelija osaa huomioida terveellisen kokonaisravitsemuksen toteutumisen erilaisissa yleisimmissä ruuansulatussairauksissa.
Keskeiset sisällöt
Yleisimmät ruuansulatussairaudet ja niiden ravitsemushoito sekä käytännön toteutus Terveellisen kokonaisravitsemuksen hahmottaminen erilaisissa ruuansulatussairauksissa, mm. mahdolliset ravintoaineiden täydennystarpeet
Suoritustavat
Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Suomalaiset ravitsemussuositukset ja erityissuositukset: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ Erikseen jaettava internetosoitteisto Moodlessa
Edeltävät opinnot
Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014
Yhteyshenkilö
Aalto Sari


4 CO19SLIX1000 Sales Process and Tools

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
This course offers understanding of sales process and sales environment. It focuses on how the sales tools and digital solutions support and create efficient sales processes that creates added values to serve customers’ better. The course will also concentrate on the sales trends, digital sales tools and how these will improve the sales processes. Students understand the components and stages of the sales process and customers’ purchase process. They deepen their skills and knowledge of customer relationship management as a system and its role to support the sales process. Students learn to manage their customer base. They learn to use various sales and negotiations techniques to close a deal.
Content
- Basics of sales process - Buying process vs sales process - CRM in support of sales process - Traditional and digital sales tools - Function and benefits of sales tools in sales process - Different roles in sales - Management in sales - Sales techniques, sales negotiations: negotiation steps and negotiation skills
Requirements
- Online workshops, Case studies, and Online Tasks. - Active participation in online discussions and group assignments. - Tasks are designed as individual and group work.
Grading Scale
0 - 5
Course material
- Selling today: creating customer value / Gerald L. Manning, Michael Ahearne. Barry L. Reece,—12th ed. - Pearson Higher Education - Sales Force Management Leadership, Innovation, Technology Twelfth Edition Mark W. Johnston and Greg W. Marshall - Routledge Taylor& Francis - Sales Management: Analysis and Decision Making, Sixth Edition Thomas N. Ingram, Raymond W. LaForge, Ramon A. Avila, Charles H. Schwepker, Jr., Michael R. Williams Thomson and Southwestern
Prerequisites
- No prerequisites
Contact
Göker Özerk


4 CO19SSEK Seksuaalisuus ja seksuaaliterveyden edistäminen

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija - saa tietoa seksuaalisuuden ja seksologian peruskäsitteistä, -seksuaalisuudesta eri ikäkausina ja eri kulttuureissa, - seksuaalioikeuksista ja seksuaaliterveyden edistämisestä - seksuaalisuuden moninaisuudesta - Lisäksi opiskelija saa valmiuksia tarkastella omaa seksuaalisuuttaan ja välineitä seksuaaliterveyden edistämiseen hoitotyön asiantuntijana.
Keskeiset sisällöt
- Seksuaalisuuden peruskäsitteet - Seksologia - Seksuaalisuus eri ikäkausina, turvataidot - Oman seksuaalisuuden kohtaaminen - Seksuaalioikeudet, suojaikäraja - Seksuaalisuuden monimuotoisuus - Seksuaalinen häirintä ja väkivalta - Seksuaaliterveyden edistäminen
Suoritustavat
Verkkotenttiin ja verkkokeskusteluihin osallistuminen annetussa ajassa.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Klemetti R. & Raussi-Lehto E. (toim.) Edistä, Ehkäise ja vaikuta. –Seksuaali-ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2015-2022. Ryttyläinen & Valkama. 2010. Seksuaalisuus hoitotyössä. THL 2012. Seksuaalikasvatuksen standardit. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80220/039844e2-c540-4e81-834e-6f11e0218246.pdf?sequence=1&isAllowed=y Moodlessa Internet-lähteet sekä uusia teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia tieteellisiä tutkimuksia ja artikkeleita (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)
Yhteyshenkilö
Hoffren Päivi


4 CO19SSVÄ Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
- Opiskelija ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet. - Opiskelija on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta. - Opiskelija tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle. - Opiskelija tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet. - Opiskelija tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet. - Opiskelija tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.
Keskeiset sisällöt
- Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys. - Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi. - Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat. - Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi - Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä.
Suoritustavat
Verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen Itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Yhteyshenkilö
Hoffren Päivi


4 CO19SSASKE400 Selkoviestintä asiakastyössä

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - viestiä asiakkaan tai kollegan kanssa selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti - hyödyntää saavutettavuuden ja selkeän viestinnän perusteita teksteissä, sanoissa, rakenteissa, typografiassa, ulkoasussa ja suullisessa ilmaisussa - tehdä omalle alalleen selkokielisiä kirjallisia ja sähköisiä materiaaleja sekä videoita - löytää käyttötarkoitukseen ja omalle alalle soveltuvat selkomateriaalit.
Keskeiset sisällöt
Sisältö: - selkoviestinnän ja -kielen perusteet (teksti, sanat, rakenteet, typografia ja ulkoasu, suullisen selkokielen ominaispiirteet ja omaksuminen) - tiedon saavutettavuus ja viestinnän mukauttaminen kohderyhmälle - oman alan selkeät kirjalliset ja sähköiset materiaalit sekä videot - selkomateriaaleihin ja -kirjoihin tutustuminen - runsaat käytännön esimerkit
Suoritustavat
Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen (verkko)keskusteluihin, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Selkokirjallisuus ja muu kurssilla ilmoitettava materiaali.
Yhteyshenkilö
Korhonen Soilimaria


4 CO19SLIX7000 Service Design Thinking

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
The student obtains an overview of the service design thinking and methods. He/she acquires knowledge of specific techniques and guidelines which emphasize the aspects of user-centric and culturally & socially appropriate service design. The student also learns to understand important factors to consider when developing and applying service design processes.
Content
This course is based on practice-oriented online education. Online studies. Literature. Guided exercises.
Requirements
This course is based on practice-oriented online education. Online studies. Literature. Guided exercises. The evaluation is based on the student's online tasks – how carefully and deeply the service design project has been made.
Grading Scale
Passed - 0
Course material
Stickdorn, M., Lawrence, A., Hormess, M. & Schneider, J. 2018. This is Service Design Doing. Applying Service Design Thinking in the Real World. Sebastopol: O’Reillys Media.
Contact
Kettunen Ilkka


4 CO19SSOS Sosiaalilainsäädäntö

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija - hallitsee sosiaali- ja varhaiskasvatusalaa koskevan puitelainsäädännön pääpiirteittäin - ymmärtää sosiaalioikeudellisen ajattelun ja oikeusperiaatteet sekä sitä koskevat oikeuslähteet - osaa soveltaa sosionomina lainsäädäntöä asiakastapauksissa - tietää hyvän hallinnon periaatteet sekä muutoksenhakujärjestelmät
Keskeiset sisällöt
4 op: - johdatus oikeudelliseen ajatteluun ja sosiaalilainsäädäntöön ja sen soveltamiseen - sosiaalioikeus ja sosiaalioikeuden oikeuslähteet ja oikeusperiaatteet - sosiaalihuoltolaki ja sen soveltaminen - asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet - erityislainsäädäntö (mm. lastensuojelulaki, varhaiskasvatus, ikääntyneet ja vammaisuudet, oppilashuolto) -asiakasmaksut ja edunvalvonta 1 op: - hyvän hallinnon periaatteet, hallintolaki & muutoksenhaku
Suoritustavat
- verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen - itsenäinen opiskelu, verkkoluennot ja –tehtävät, aineistoihin perehtyminen - osallistuminen webinaareihin - verkkotentin suorittaminen
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
- Kaarlo, Tuori & Kotkas, Toomas. Sosiaalioikeus (uusin painos). WSOY –pro. - Ajantasainen lainsäädäntö sekä muu Moodlessa tarjottava materiaali
Yhteyshenkilö
Kaija-Kortelainen Minna


4 CO19SLIX8000 Sustainable Fashion

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
Fashion is fascinating, forward-thinking, innovative and fast-moving. To understand, why fashion matters, it is important to understand the huge scale of fashion industry. Especially fast fashion and the fast fashion processes have massive impacts on the environment and social, cultural and economic context. This course provides the basics of sustainable fashion The student learns to realize what impacts his/her decisions about fashion have on sustainability. He/she becomes familiar with fashion concepts in a social, cultural, environmental and economical context both locally and globally. The student understands the importance of sustainable fashion strategies based on future thinking. He/she understands the basics of sustainable fashion life cycle and fashion cycle. The student learns to work in a practical, creative and innovative way in the development of fashion concepts in a sustainable context. He/she is able to demonstrate a critical engagement in various aspects of sustainability and justify his/her proposals and decisions. He or she will learn to work in a concept design process based on both an experimental, sustainable and commercial approach.
Content
Definitions of sustainable fashion. Fashion in global context. Sustainable fashion strategies and methods. Life cycle thinking and the basics of fashion cycle Sustainable fashion trend and market. Developing a sustainable fashion concept.
Requirements
- Active participation, complete all assignments and self-evaluation
Grading Scale
0 - 5
Course material
Niinimäki, Kirsi (ed.) 2013. Sustainable fashion: new approaches. Helsinki: Aalto ARTS Books (e-book). Global reports and researches Other course-specific e-learning materials provided by the lecturer.
Prerequisites
- one year/basic studies in business or design
Contact
Ryynänen Sirpa


4 CO19SLLX9000 Talousmatematiikka

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson aluksi kerrataan mm. prosenttilasku, murtoluvuilla laskeminen sekä yhtälön ratkaisu. Tämän jälkeen harjoitellaan liike-elämässä tarvittavia matemaattisia taitoja liittyen mm. korkolaskuihin, kannattavuuteen, hintatason vaihteluun sekä rahoitukseen ja investointeihin. Suuri osa laskuista suoritetaan Excelillä. Opintojakson suoritettuaan - opiskelijalla on riittävät liiketoiminnassa tarvittavat matemaattiset tiedot ja taidot. - opiskelija pystyy soveltamaan opittua käytännön työhön. - opiskelija osaa käyttää Exceliä talousmatemaattisten ongelmien ratkaisuun.
Keskeiset sisällöt
- Matemaattisten perustaitojen kertaus. - Suomalainen arvonlisä- ja henkilöverotus. - Katetuotto- ja kannattavuuslaskenta. - Indeksit ja rahanarvon muuttuminen. - Valuuttojen heikkeneminen ja vahvistuminen. - Yksinkertainen korko ja koronkorko. - Rahoitus- ja investointilaskennan perusteet.
Suoritustavat
- Itsenäinen opiskelu Moodle-materiaalin (esimerkit, harjoitustehtävät ratkaisuineen sekä tekstit ja videot) avulla sekä verkkotenttien tekeminen.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
- Ilmoitetaan Moodlessa opintojakson alkaessa
Edeltävät opinnot
Excelin perustaidot
Yhteyshenkilö
Muuruvirta Petteri


4 CO19SLLX900 Tuloksellinen verkkoliiketoiminta

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojaksolla käsitellään verkkoliiketoimintaa ja sen asiakaslähtöistä kehittämistä. Opiskelija perehtyy tuloksellisen verkkoliiketoiminnan keskeisiin asioihin. Opintojakso antaa osaamista verkkokaupan perustamiseen ja kehittämiseen sekä myynnin kasvattamiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa kuvata asiakaslähtöisen verkkoliiketoiminnan perusteet ja ansaintamallit. - osaa määritellä verkkokaupan perustamiseen ja sen kehittämiseen liittyvät ydinprosessit. - osaa käyttää verkkoliiketoiminnan markkinoinnin keinoja sekä osaa hyödyntää kuluttajan ostoprosessia myynnin kasvattamiseksi. - osaa valita tärkeimmät mittarit, joilla verkkoliiketoiminnan tuloksellisuutta voi seurata ja mitata sekä osaa hyödyntää mittausanalytiikkaa.
Keskeiset sisällöt
- Verkkokaupan ydinprosessit ja ansaintamallit - Verkkokaupan perustaminen ja kehittäminen - Verkkokaupan myynnin kasvattaminen ja asiakaslähtöisyys - Verkkokaupan analytiikka ja mittarit sekä niiden hyödyntäminen
Suoritustavat
- Verkko-opintojaksolle osallistuminen sekä aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen - Itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
- Ilmoitetaan myöhemmin
Yhteyshenkilö
Järvenpää Titta


4 CO19SSASKE000 Työelämän suomi, B1.1-taso

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - kommunikoida perustasolla työelämän viestintätilanteissa, - ymmärtää lyhyitä tekstejä ja puheita, esimerkiksi infoja, - kertoa asioita itsestä ja työpaikasta (myös menneestä ajasta) - kysyä tärkeitä tietoja kirjoittamalla ja puhumalla sekä - käyttää perustason kielioppia ja sanontoja.
Keskeiset sisällöt
- kirjoittaminen ja puhuminen lyhyesti - tekstin- ja puheen ymmärtäminen - työelämän tilanteet ja sanasto - perus- ja keskitason (YKI 2-3) kieliopin kertaaminen ja opiskelu
Suoritustavat
Osallistuminen verkko-opintojaksolle: itsenäinen opiskelu, videoiden katsominen ja Moodle-aineistot, verkkotehtävien tekeminen annettujen kriteerien pohjalta.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Materiaalit Moodlessa
Edeltävät opinnot
Ei vaadittavia edeltäviä opintoja (suositeltu: A2.2-tason kielitaito, ei vaatimusta todistuksesta)
Yhteyshenkilö
Raatikainen Kukka-Maaria


4 CO19SYKU Yrittäjyys ja johtaminen kuntoutusalalla

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija - Osaa kehittää eettisten periaatteiden mukaan toimivan liikeidean, jossa tuotetaan palvelumuotoilun keinoin kehitettyjä kuntoutusalan palveluja - Osaa arvioida omia yrittäjämäisiä ominaisuuksiaan ja johtamistaitoaan - Osaa laatia liiketoimintasuunnitelman kuntoutusalan liikeidean toteuttamiseksi - Osaa arvioida kuntoutusalan toiminnan toteuttamis- ja kehittämismahdollisuuksia
Keskeiset sisällöt
- Asiakaslähtöinen liikeidea ja sen perustamisprosessi - Palvelujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin - Yrityksen talous, markkinointi ja vaikuttavuuden sekä laadun arviointi - Liiketoimintasuunnitelma - Johtaminen kuntoutusalalla
Suoritustavat
Verkko-opintojaksolla aktiivinen osallistuminen Itsenäinen opiskelu: verkkoluennot ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen hyväksytysti
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Moodlessa annettu ja ilmoitettu materiaali
Edeltävät opinnot
Opintojakso on kohdennettu loppuvaiheen tai syventävän vaiheen opiskelijoille Opiskelijalla tulee olla käsitys kuntoutusalasta ja sen toimintaympäristöistä
Muuta huomioitavaa
Ilmoittautumalla tähän opintojaksoon hyväksyn, että ilmoittautumistietojani käytetään valtakunnallisen ristiinopiskelujärjestelmän kehittämiseen. Lisätietoja: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/Hankkeen+kuvaus
Yhteyshenkilö
Kinnunen Anu


4 CO19SRAYR10Y Maatilan verosuunnittelu (yamk-taso)

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Osaat verosuunnittelun perusperiaatteet ja niiden avulla osaat optimoida kehittyvän maatilayrityksen verotuksen.
Keskeiset sisällöt
- Maatalouden verotus - Metsäverotus - Arvonlisävero - Verosuunnittelu - Kehittyvän maatilan verosuunnittelu
Suoritustavat
Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta. Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, tenttiin/työpajatyöskentelyyn. Vaatimustaso: Hyväksyttyyn suoritukseen tulee osoittaa perehtyneensä aiheeseen ja hallitsevansa kohtuullisesti kurssiin kuuluvat aiheet.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Yhteyshenkilö
Viitala Hannu


4 CO19STYKOST1 Strateginen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (yamk-taso)

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija - osaa hyödyntää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategioita ja ohjelmia - soveltaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden kansallisia ja kansainvälisiä lähestymistapoja omassa toiminnassaan
Keskeiset sisällöt
- hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiat ja ohjelmat - hyvinvoinnin ja terveyden ja edistämisen ajankohtaiset kansalliset ja kansainväliset suuntaukset sekä linjaukset - strategisen työn kehittäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta
Suoritustavat
Aktiivinen verkko-opintojaksolle osallistuminen, verkkotehtävien tekeminen sekä itsenäinen opiskelu (eOppiminen
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ilmoitetaan opintojakson alussa
Muuta huomioitavaa
Ilmoittautumalla tähän opintojaksoon hyväksyn, että ilmoittautumistietojani käytetään valtakunnallisen ristiinopiskelujärjestelmän kehittämiseen. Lisätietoja: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/Hankkeen+kuvaus
Yhteyshenkilö
Turjamaa Riitta, Turunen Pirjo


4 SYK19HAC Hackathon Camp – innovoi kiertotaloutta

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - innovoida, kehittää ja löytää ratkaisuja yrityksen kiertotaloushaasteisiin monialaisissa ryhmissä - hyödyntää story telling sekä kiertotaloustyökaluja ja -menetelmiä osana innovointiprosessia - tarkastella innovaatioita kiertotalouden ja yrityksen kannattavuuden näkökulmasta
Keskeiset sisällöt
- Kiertotalouden perusteet - Kiertotalousmenetelmät - Storyboard ja muut soveltuvat innovaatiomenetelmät - Kiertotalouden innovaatiotehtävä yritykselle
Suoritustavat
- ennakkotehtävän suorittaminen - itsenäinen tiedonhankinta - osallistuminen lähipäivään ja Hackathon Camp:iin - tiimityöskentely, tehtävien ja kilpailutyön suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Teemaan liittyvät kansainväliset ja kotimaiset tietolähteet sekä opintokohtaiset luento- ja menetelmämateriaalit. Tiedot opintojakson kirjallisuudesta löytyvät Moodlesta.
Edeltävät opinnot
-
Yhteyshenkilö
Ryynänen Sirpa


Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.