Opiskelijoita kahvip�yd�ss�.

VALINNAISET21 Valinnaiset opinnot / Optional Courses, academic year 2021-2022

Koulutuksen lähtökohdat

Hyödynnä Savonian monipuolinen tarjonta myös valinnaisissa opinnoissasi. Tarjolla on opintojaksoja sekä suomeksi että englanniksi.

Opintojen rakenne

Savonia tarjoaa valikoiman valinnaisia, monialaisia opintoja. Kurkkaa myös valinnaisten kieliopintojen tarjonta erillisestä kielten opetussuunnitelmasta.

Koulutuksen toteutus

Monialaisten opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain. Tarjonnassa on sekä lähi- että verkkototeutuksia. Opintojaksojen toteutuminen riippuu siitä, kuinka moni opiskelija on opintojakson valinnut.


Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Valinnaiset opinnot
4 LIX0400 Russian Business Environment
4 EIX0100 Sustainability in Engineering and Business
yPolku-opinnot
4 JOALIITU Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen
4 JOAIDEA Ideasta asiakastyöhön
4 JOALIIKA Liiketoiminnan käynnistäminen
4 JOAIDBU From Idea to Business Concept
4 JOAMALA Market Launch
4 JOABUSO Business Opportunity Recognition
Multi Pro Studies
4 LAF032 Food Chain Challenges
4 GRECAKV1 Green Care   5            
4 MPRO1201 Circular Economy in Agriculture   5            
4 SSMUKAKV1 Diversified Upbringing of Children   3            
4 SSFAW Family Work
 
YAMK-tasoiset valinnaiset opinnot
4 NS21MJF9132 Vastuullinen liiketoiminta (yamk-taso) 5 (NonStop)
4 NS21MJF9130 Monikulttuuristuva työympäristö (yamk-taso) 5 (NonStop)
4 NS21LAAY20 Laadulliset tutkimusmenetelmät (yamk-taso) 5 (NonStop)
4 TYK50 Sosiaali- ja terveyspalveluiden talousjohtaminen 5              
4 WUYI1100 Climate friendly bioeconomy solutions (Master level) 5              

Opintojaksokuvaukset

4 LIX0400 Russian Business Environment

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
The main objective of this course is to introduce the students to the Russian business environment. The students will gain knowledge on the aspects of operational environment influencing business in Russia. The students will be introduced the political, economic, social, technological, environmental and legal factors of the Russian business environment. The main characteristics of doing business in Russia will become familiar to the students. Different branches of business and their characteristics in Russia will be studied on this course.
Content
Russian business environment Characteristics of doing business in Russia Characteristics of different branches of business in Russia.
Requirements
Written assignments, obligatory attendance (two intensive weeks), independent studies
Grading Scale
0 - 5
Course material
Will be informed in the beginning of the course
Prerequisites
-
Contact
Korhonen Jorma


4 EIX0100 Sustainability in Engineering and Business

Credits
3 cr
Credits in Foreign Language
3 cr
Objectives
Students will gain deep understanding of 1. The ethical tension between business, society and environment. 2. Driving change towards sustainability in big emitting industries beyond process and product innovations. 3. Energy, sustainability and CO2 storage challenges and solutions. 4. Strategic sustainability thinking using backcasting method. 5. Ethics and Artificial Intelligence in business and engineering decisions. In addition students will gain competence to manage these technological, economical, and ethical challenges in student’s future career.
Content
The ethical tension between business, society and environment. Driving change towards sustainability in big emitting industries beyond process and product innovations. Energy, sustainability and CO2 storage challenges and solutions. Strategic sustainability thinking using back casting method. Ethics and Artificial Intelligence in business and engineering decisions.
Requirements
The student shall participate group discussions and company visits. He/she will develop his/her skill in an international team in a learning café. He/she shall prepare individual short essays of chosen subjects and a learning diary. He/she shall participate in a team project and project seminar and write a peer evaluation of projects. Course implementation: 1. Preliminary essay before start-up. 2. Course start-up seminar afternoon. 3. E-learning and blended learning by social media and Moodle. 4. Close-up week meetings in March/April with excursion, quest lecturers and project seminars. Implementation of the course is mainly virtual.
Grading Scale
0 - 5
Course material
Course material in Moodle and on social media.
Prerequisites
No prerequisites.
Contact
Takkunen Soile, Buah Eric


4 JOALIITU Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Onko sinulla idea, jonka liiketoimintamahdollisuuksia haluaisit tutkia? Tämä opintojakso perehdyttää liiketoimintaideoiden kehittämisen ensiaskeliin. Siinä tutustutaan ideoiden liiketoiminnallisiin perusedellytyksiin: haluttavuuteen, toteutettavuuteen ja kannattavuuteen. Opintojaksolla opit keräämään ja analysoimaan asiakas- ja markkinatietoa, tuottamaan ja arvioimaan ideoita sekä tutkimaan vaihtoehtoja niiden toteuttamiseen. Opit myös esittelemään tuote- tai palveluideasi lyhyesti ja ytimekkäästi.
Keskeiset sisällöt
Työskentely kattaa kaupallistamisprosessin alkuvaiheet, jossa tunnistetaan asiakastarve ja kehitetään siihen ratkaisuidea: - asiakas- ja markkinatiedon kerääminen ja analysointi - asiakastarvetta vastaavan ratkaisuidean kehittäminen - toteutettavuustutkimus - idean esittely (pitchaus) - tulosten dokumentointi
Suoritustavat
Oppimispäiväkirja, loppuraportti ja esitys Itsenäinen verkko-opiskelu ja projektityö, työpajat, vierailijat sekä esitykset. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös täysin virtuaalisesti.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Esitellään opintojakson alkaessa
Edeltävät opinnot
Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Yhteyshenkilö
Kauppinen Marja


4 JOAIDEA Ideasta asiakastyöhön

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Onko sinulla liiketoimintaidea, jota haluaisit kehittää eteenpäin? Haluaisitko edetä sanoista tekoihin? Tällä opintojaksolla edetään ideasta liiketoimintakonseptin luomiseen ja siihen liittyvien olettamusten tunnistamiseen ja todentamiseen. Aloitetaan asiakastyö ja idean kehittäminen saatua palautetta hyödyntäen. Opit määrittelemään asiakashyödyn ja arvolupauksen sekä profiloimaan ratkaisusi suhteessa kilpailijoihin. Samalla opit rajaamaan ideasi ja konkretisoimaan sen nopean kokeilun tai prototyypin muotoon. Lisäksi opettelet testaamaan ideaa todellisissa asiakaskohtaamisissa ja hyödyntämään näkemääsi ja kuulemaasi tuote- tai palveluaihion jatkokehittämisessä.
Keskeiset sisällöt
Työskentely keskittyy liiketoimintakonseptin kehittämiseen: - asiakashyödyn ja arvolupauksen määrittely - ratkaisun profilointi - arvolupauksen testaus - ketterä kokeilu ja prototypointi - idean kehittäminen asiakaspalautetta hyödyntäen - tulosten dokumentointi
Suoritustavat
Oppimispäiväkirja, loppuraportti ja katselmoinnit Itsenäinen verkko-opiskelu ja projektityö, työpajat, vierailijat sekä katselmoinnit. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös täysin virtuaalisesti.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Edeltävät opinnot
Opintojakson "Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen" suorittaminen tai vastaavat tiedot ja taidot sekä idean kehitysaste
Yhteyshenkilö
Kauppinen Marja


4 JOALIIKA Liiketoiminnan käynnistäminen

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Onko sinulla tuote- tai palveluidea, jonka markkinoille tuloa haluaisit valmistella? Oletko käynnistämässä liiketoimintaa? Tällä opintojaksolla pohjustetaan tuotteen tai palvelun markkinoille tuloa ja siihen liittyvän liiketoiminnan käynnistämistä. Toimet auttavat todentamaan idean toteutettavuutta ja nopeuttavat mahdollisen liiketoiminnan käynnistämistä. Opit valmistelemaan toimenpiteitä asiakashankintaan ja asiakkaiden sitouttamiseen, tunnistamaan liiketoiminnan kannalta keskeisiä kumppaneita ja yhteistyön muotoja sekä arvioimaan liiketoiminnan kannattavuutta keskeisten avainlukujen kautta. Opintojakso sopii myös liiketoimintakokeilujen tekemiseen.
Keskeiset sisällöt
Työskentely keskittyy liiketoimintamallin kehittämiseen ja markkinoille tulon valmisteluun: - asiakashankinta ja asiakkaiden sitouttaminen - liiketoiminnan keskeisten toimintojen määrittäminen - avainkumppaneiden määrittäminen - kassavirtojen ja kannattavuuden arviointi - liiketoiminnan käynnistämisen keskeiset päätökset
Suoritustavat
Itsenäinen verkko-opiskelu
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Edeltävät opinnot
Opintojaksojen "Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen" ja "Ideasta asiakastyöhön" suorittaminen tai vastaavat tiedot ja taidot sekä liiketoimintaidean kehitysaste.
Yhteyshenkilö
Kauppinen Marja


4 JOAIDBU From Idea to Business Concept

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
Would you like to develop your business idea and turn thoughts into actions? This course proceeds from idea to business concept creation. It takes you to identification and verification of fundamental business assumptions. It´s also time to start work with customers in order to get feedback from them. You will learn to define benefit and value proposition for the customer, and profile your idea in relation to competitors. At the same time you will learn to concretize the idea into the form of a quick experiment or prototype, and validate it in real customer interaction.
Content
The work focuses on validating the idea with potential customers, and using feedback in further product development: - customer benefit and value proposition - profiling the concept - validation - agile experimentation and prototyping - developing the idea based on feedback
Requirements
Learning diary, final report and presentations / review Independent virtual and project work, workshops, visitors and reviews. It is also possible to complete the course virtually.
Grading Scale
0 - 5
Course material
To be confirmed during the course
Prerequisites
Completion of the course "Business Opportunity Recognition" or equivalent knowledge and skills and stage of the business idea
Contact
Kauppinen Marja


4 JOAMALA Market Launch

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
Do you have an idea about the product or service that you would like to prepare for launch? This course prepares for launch of a new business. It will help to verify the feasibility of an idea, and speed-up the actual start. You will learn to prepare actions for customer acquisition and customer engagement, identify key partners and forms of co-operation, and assess the profitability of potential business through key figures. The course is also suitable for continuing business experiments.
Content
The work focuses on designing business model for market entry: - customer acquisition and customer engagement - key business functions - key partners - cash flow and profitability - decision-making
Requirements
Learning diary, final report and presentations Independent virtual and project work, workshops, visitors and reviews. It is also possible to complete the course virtually.
Grading Scale
0 - 5
Course material
To be confirmed during the course
Prerequisites
Completion of courses "Business Opportunity Recognition" and "From Idea to Business Concept" or equivalent knowledge and skills and stage of the business idea.
Contact
Kauppinen Marja


4 JOABUSO Business Opportunity Recognition

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
Do you have an idea for business, which you would like to explore of? This course introduces you to the first steps of developing business idea. It will make you familiar with the elements of profitable ideas: desirability, feasibility and viability. During the course you will learn to collect customer and market information, evaluate the quality of your idea and explore alternatives for the implementation. You will also learn to present your product or service idea briefly and concisely.
Content
The work covers the initial stages of the commercialization process, where the customer need is identified and a solution idea is developed: - collection and analysis of customer and market information - developing a solution idea to meet customer's needs - feasibility study - presentation (pitching) - documentation
Requirements
Learning diary, final report and presentations / review Independent virtual and project work, workshops, visitors and reviews. It is also possible to complete the course virtually.
Grading Scale
0 - 5
Course material
To be confirmed during the course
Contact
Kauppinen Marja


4 LAF032 Food Chain Challenges

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
The course focuses on food chain development in multidisciplinary environment. Student is able to plan and realize problem based development task or project in multidisciplinary and international group. Student is familiar with quality management in the whole food chain and knows basics on labeling and traceability in the food chain. The student recognises the cultural and social background risk factors of food chain.
Content
Quality management in the food chain. Labeling of food products. Traceability in the food chain. Food chain development case: a topic chosen from food chain subareas such as primary and/or secondary production and/or consumer markets. Underlying values and social phenomena influencing in the food chain. Human security.
Requirements
Individual tasks, case
Grading Scale
0 - 5
Course material
Addressed in the beginning of the course
Contact
Komulainen Johanna, Hoxha-Jahja Ardita


4 GRECAKV1 Green Care

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
The student - understands the concept of Green Care - recognizes the parts of self-regulation in green care and recognizes the legislation related to this sector - knows the importance of green care as a part of human wellbeing. - knows green care activities in Finland - gets skills to utilize green care in services for various clients - is able to assess how well animals and environment fits in green care activities - is able to consider the welfare of the animals used in green care activities - gets skills to plan green care activities - is aware of the quality factors and the criteria in green care activities on his/her own study field - is able to define his/her own relationship with nature and recognizes various factors affecting the formation of the relationship with nature - is able to respect various nature relationships and take their effects into consideration
Content
- Concepts of Green Care, basic elements and activities - Experiential Green Care, safety and responsibilities - Community spirit, effects on wellbeing, collaboration - Getting to know Green Care actors - Planning Green Care activities - Green Care quality labels
Requirements
Active participation, completed assignments, the content of assignments, self-assessment.
Grading Scale
0 - 5
Course material
Available in Moodle platform
Contact
Pylkkänen Katriina


4 MPRO1201 Circular Economy in Agriculture

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
The student understands the importance and volume of the circulation of biomass in agriculture. The student knows the core legislation, technologies and nutrient recycling connected to circular economy in agriculture.
Content
Overview on life cycle of food production. Legislation and terms of subsidies in circular economy in agriculture. Technologies and logistics of manure management: Possibilities of biogas, separation of manure, manure as livestock bedding etc. Recycling of nutrients and soil improvers in plant production.
Requirements
Exercises, final exam
Grading Scale
0 - 5
Course material
Study material via Moodle
Contact
Rantala Teija


4 SSMUKAKV1 Diversified Upbringing of Children

Credits
3 cr
Credits in Foreign Language
3 cr
Objectives
Students analyze the societal, historical and cultural transfer in the making of conditions of individual identity. They know the meaning of upbringing and living surroundings and social participation for a person and analyze the bond between values, growth and upbringing on life-course.
Content
The connection between the values, changing childhood, societal, historical and cultural conditions of growth and upbringing, education systems and socialization, pedagogical perceptions of upbringing, multidisciplinary co-operation.
Requirements
Study report or essay, virtual tasks.
Grading Scale
0 - 5
Course material
Material in virtual surroundings and literature: The Ministry of Education and Culture http://minedu.fi/en/frontpage Brochures and other materials related to education http://minedu.fi/en/brochures ANTIKAINEN, Ari, HOUTSONEN, Jarmo, KAUPPILA, Juha. & HOUTELIN, Hannu. 2005. Living in a Learning Society: Life-Histories, Identities and Education. London and New York. Routledge Taylor & Francis Group.
Contact
Juntunen Anne-Leena


4 SSFAW Family Work

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
- Analyse and assess risks for the development of a child and adolescent and their social impact on the growth and living conditions of children, youth and families - Explain the meaning of early support and intervention in preventive child welfare - Identify needs for support in parenting and evaluation methods of parenting as well as assess needs for early intervention - Apply practices of early support in different in work environments
Content
Risk factors for the growth and development of a child and an adolescent - Early recognition and support in child and family services - Family work environments and family-oriented work methods and practices - Family dynamics, good enough parenting, evaluation methods of parenting - Mentalization, reflective work method in support of parenting
Requirements
Learning tasks, self-assessment
Grading Scale
0 - 5
Course material
Available in network environment
Prerequisites
Prerequisites: No
Contact
Pohjolainen Auli, Komulainen Johanna


4 NS21MJF9132 Vastuullinen liiketoiminta (yamk-taso)

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on tunnistaa organisaation yhteiskuntavastuun eri ulottuvuudet ja niiden merkitys menestyvässä liiketoiminnassa sekä oppia vastuullisen yritystoiminnan ja -viestinnän periaatteet ja kehittää yhteiskuntavastuullisen johtamisen taitoja. Opintojaksolla vastuullisuus-osaaminen kehittyy erilaisten organisaatioiden kokemusten sekä kehitettyjen käytäntöjen ja toimintamallien tutustumisen kautta. Opinnot auttavat ymmärtämään vastuullisuuden merkityksen organisaation maineelle sekä kilpailukyvylle ja antavat valmiuksia vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt vastuulliseen liiketoimintaan ja siihen liittyviin käsiteisin ja toimintamalleihin. Hän ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan merkityksen organisaatioiden menestykseen. Opiskelija kykenee arvioimaan vastuullisuuteen liittyvää osaamista ja sen tarpeita työelämässä ja ja osaa tarvittaessa hyödyntää hankkimaansa osaamista kehittääkseen vastuullista liiketoimintaa ja vastuullisuusviestintää erilaisissa organisaatioissa.
Keskeiset sisällöt
- Organisaation yhteiskuntavastuun ulottuvuudet - Kestävä kehitys ja muut vastuullisuuden käsitteet - Yhteiskuntavastuuviestintä - Yhteiskuntavastuullisen toiminnan johtaminen
Suoritustavat
Itsenäinen opiskelu: verkkoaineistoihin perehtyminen ja niiden soveltaminen oppimistehtäviin Oppimistehtävien suorittaminen annettujen ohjeiden mukaisesti
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Ilmoitetaan verkkoalustalla
Muuta huomioitavaa
100% verkkokurssi (Moodle) Opintojakso on lukuvuonna 2021 - 2022 avoinna 15.9.2021 - 31.7.2022. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin vaan opintojaksolla olevaan palautuskansioon ja ne arvioidaan viimeistään kolmen viikon kuluessa kustakin palautuspäivästä. Palautuspäiviä on kaksi syyslukukaudella, kolme kevätlukukaudella ja yksi kesällä. Palautuspäivät ovat 30.10.2021, 16.12.2021, 28.2.2022, 15.4.2022, 20.5.2022 ja 31.7.2022.
Yhteyshenkilö
Lassila Hilkka


4 NS21MJF9130 Monikulttuuristuva työympäristö (yamk-taso)

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on valottaa yhteiskunnan ja työelämän monikulttuuristumista ja sen kehitystä erityisesti suomalaisen työelämän näkökulmasta, sekä tarjota tietoa maahanmuuttajien moninaisuuteen liittyvän toiseuden kohtaamisen pohjaksi työyhteisöissä. Opintojakso auttaa opiskelijaa ymmärtämään monikulttuurisuudesta johtuvia tapahtumia, viestintäeroja ja prosesseja työelämässä ja kehittää valmiuksia työskennellä ja johtaa monikulttuuristuvia ja monimuotoistuvia työympäristöjä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyviin käsitteisiin laaja-alaisesti sekä niiden välisiin yhteyksiin. Hän ymmärtää monikulttuurisuudesta johtuvia viestintäeroja ja niiden haasteita työelämässä, sekä hahmottaa maahanmuuttajan kulttuuriin sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa moninaisuuteen liittyvää osaamista ja sen tarpeita työyhteisössä sekä osaa tarvittaessa hyödyntää toimenpiteitä, joita monikulttuuristen työympäristöjen johtaminen vaatii.
Keskeiset sisällöt
- Moninaisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyvät käsitteet ja yhteydet - Suomi maahanmuuton kohdemaana - Maahanmuuttajien kotouttaminen ja kotiutuminen - Kulttuuriin sopeutumisen käyrät ja transkulturaatioon vaikuttavat tekijät - Kulttuuriset erot työyhteisöjen kommunikoinnissa - Moninaisuusosaamisen kehittäminen - Monikulttuuristen työympäristöjen johtamisen erityiskysymykset
Suoritustavat
Itsenäinen opiskelu: verkkoaineistoihin perehtyminen ja niiden soveltaminen oppimistehtäviin Oppimistehtävien suorittaminen annettujen ohjeiden mukaisesti
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Ilmoitetaan Moodlen oppimisalustalla
Muuta huomioitavaa
100% verkkokurssi (Moodle) Opintojakso on lukuvuonna 2021 - 2022 avoinna 15.9.2021 - 31.7.2022. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin vaan opintojaksolla olevaan palautuskansioon ja ne arvioidaan viimeistään kolmen viikon kuluessa kustakin palautuspäivästä. Palautuspäiviä on kaksi syyslukukaudella, kolme kevätlukukaudella ja yksi kesällä. Palautuspäivät ovat 30.10.2021, 16.12.2021, 28.2.2022, 15.4.2022, 20.5.2022 ja 31.7.2022.
Yhteyshenkilö
Lassila Hilkka


4 NS21LAAY20 Laadulliset tutkimusmenetelmät (yamk-taso)

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan osaaminen laadullisen tutkimuksen eri osa-alueilla on syventynyt. Opiskelija ymmärtää syvällisesti laadullisen tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia. Opiskelija tunnistaa erilaisten laadullisten aineistojen ja menetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Opiskelija osaa arvioida laadullista tutkimusta ja sen soveltuvuutta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön. Opiskelijalla on valmius tehdä monipuolisesti laadullista tutkimusta.
Keskeiset sisällöt
Laadullisen tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusprosessi, luotettavuus ja eettisyys Erilaisia laadullisen tutkimuksen muotoja ja lähestymistapoja: toimintatutkimus, tapaustutkimus, kehittämistyö ja tutkimus, palvelumuotoilu Erilaiset aineistonkeruumenetelmät Analyysimenetelminä sisällönanalyysit, diskurssianalyysi ja kuva-analyysi
Suoritustavat
Annettuihin aineistoihin perehtyminen ja oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Moodlessa esitetty materiaali
Edeltävät opinnot
Tutkimuksellinen kehittäminen 5 op tai Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä 5 op TAI vastaavat maisteri tasoiset tutkimusmenetelmien opinnot 5 op.
Muuta huomioitavaa
Opinnot voi aloittaa 15.9.2021 alkaen ja oppimistehtävä on palautettava viimeistään 31.7.2022.
Yhteyshenkilö
Rissanen Marja-Liisa


4 TYK50 Sosiaali- ja terveyspalveluiden talousjohtaminen

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveyspalveluiden talousjohtamisen peruskäsitteisiin ja ymmärtää sote-palveluiden markkinoiden ominaispiirteet, julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus- ja hankintapäätösten perusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten jakautumisen valtion, kunnan ja asiakkaan kesken. Hän osaa hankkia tietoa näiden palvelujen kustannus-hyöty-vaikuttavuus -suhteesta ja käyttää tätä tietoa päätöksenteon perusteena. Opiskelija osaa laatia työyksikkökohtaisen tulo- ja menoarvion, seurata arvion toteutumista ja toimeenpanna tarvittavat muutokset kustannusten sopeuttamiseksi tuottoihin. Lisäksi opiskelija harjaantuu kilpailuttamaan palvelun- ja tavarantoimittajia EU:n ja kansallisten säädösten mukaisesti ja tekemään hankintapäätökset organisaation kokonaishyöty huomioiden.
Keskeiset sisällöt
Sote-palveluiden talousjohtamisen peruskäsitteet, rahoitus, budjetti ja budjetointi, tilinpäätös, tulosjohtaminen, kustannuslaskenta, operatiiviset ja strategiset päätökset sekä kustannusjohtaminen palveluorganisaatiossa. Hankintastrategiat, -menettelyt ja hankintojen kilpailuttaminen. Talouden keskeiset kysymykset, elämänlaatu ja sen mittaaminen.
Suoritustavat
Lähiopetus, verkko-opetus, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Oppimateriaalit ilmoitetaan opintojakson alussa.
Yhteyshenkilö
Tikkanen Päivi


4 WUYI1100 Climate friendly bioeconomy solutions (Master level)

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
The student will receive comprehensive overview of environmentally friendly bioeconomy solutions and are able to apply their knowledge to solve problems related to bioeconomy sector.
Content
• Introduction • Presentation of challenges for students group works • Orientation to project works • Lectures (with assignments) e.g. - Sustainable and socially responsible use of natural resources - Novel biorefining possibilities - Soil improvement and circular fertilizer products - Possibilities to utilize ash as such or purified by proper processing for fertilizers and earth construction materials - Environmentally friendly combustion technologies - Regional bioenergy solution (technical solution, biofuel supply chain management) - Technological and economic feasibility • Supervised group works related to educational and RDI • Presentations of group works,
Requirements
Lectures, web studies, case presentations, assignments, workshops, group tasks, supervised group tasks, presentation of group work results 20.9.-1.10.2021 - The course will be opened in Moodle for introduction 01.09.2021. - Students should registrate by 01.09.2021 in order to be accepted. - The assignments given for students is recommended to return by 23.09.2021, but latest these should be returned by 30.9.2021. - The course will be evaluated when the given assignments are returned.
Grading Scale
Passed - 0
Course material
Materials will be given via Moodle during the course
Prerequisites
B.Sc. education
Contact
Honkanen Teija, Pentinsaari Tanja, Huhtinen Markku


Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.