Opiskelijoita kahvip�yd�ss�.

JOD21SVA Varhaisiän musiikkikasvatus -korkeakouludiplomi

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Riitta Turjamaa

Koulutuksen lähtökohdat

Varhaisiän musiikkikasvatuksen diplomikoulutus vahvistaa varhaiskasvatuksessa ja/tai musiikkikasvatuksessa työskentelevien musiikillista ja pedagogista osaamista sekä laajentaa heidän valmiuksiaan toimia musiikkikasvattajina varhaiskasvatuksessa. Lisäksi koulutus tarjoaa mahdollisuuksia lasten erilaisten tarpeiden huomioimiseen sekä uusien työtapojen ideointiin ja käyttöönottoon varhaisiän musiikkikasvatuksessa.
Koulutuksessa edellytetään aikaisempaa musiikillista ja pedagogista koulutusta ja/tai kokemusta.

Koulutus ei johda tutkintoon, mutta koulutuskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa opinnoistaan todistuksen eli korkeakouludiplomin.

Osaamistavoitteet

Varhaisiän musiikkikasvatuksen korkeakouludiplomi on EQF-tasoa 6.
Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien musiikki- ja varhaiskasvatusosaamista, vahvistaa asiantuntijuutta sekä mahdollistaa ammatillisen identiteetin kehittyminen.

Opintojen rakenne

Varhaisiän musiikkikasvatus -korkeakouludiplomin 35 op:n opinnot rakentuvat seuraavasti:

20 op Ammattiopinnot
- 5 op Varhaiskasvatuksen pedagogiikka (syksy 2021)
TAI
- 5 op Ohjaus ja musiikillisten taitojen vahvistaminen 1 (syksy 2021)
- 10 op Erityinen tuki ja lapsen osallisuuden vahvistaminen (syksy 2021/kevät 2022)
- 5 op Ohjaus ja musiikillisten taitojen vahvistaminen 2 (kevät 2022)

15 op Harjoittelu (syksy 2021/kevät 2022)
- 5 op 0 - 2-vuotiaiden muskari, lapsi-vanhempi -ryhmät
- 5 op 3 - 5-vuotiaiden, leikki-ikäisten muskari
- 5 op 6 - 8-vuotiaiden musiikkivalmennus

Asiantuntijuuden kehittyminen

Koulutuksen sisällöissä tulevat esille mm. varhaisiän musiikkikasvatuksen toimintaympäristöt, ohjausmenetelmät, työtavat sekä opetussuunnitelmatyö, pedagoginen ohjaus, dokumentointi ja arviointi sekä reflektiivinen työote ja kasvatusyhteistyö moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa. Keskeisiä teemoja ovat lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen, lapsiryhmän ohjaaminen, musiikin erityiskasvatus ja inklusiivinen taidepedagogiikka.

Koulutuksen toteutus

Korkeakouludiplomin laajuus on 35 opintopistettä ja opiskeluaika on 1 vuosi.
Koulutuspaikkakuntana on Kuopio.
Koulutus toteutetaan avoimen amk:n tarjontaan sisältyvänä monimuotokoulutuksena, myös digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Monimuoto-opiskeluun sisältyy esim. kontaktiopetusta, pienryhmätyöskentelyä, verkko-opintoja, vertaisohjausta ja -oppimista, työelämäläheistä opiskelua sekä itsenäistä työskentelyä ja itsearviointia.


Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
Varhaisiän musiikkikasvatus, ammattiopinnot
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
4 JODVAR10 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 5              
4 JODVAR20 Ohjaus ja musiikillisten taitojen vahvistaminen 1 5              
Pakolliset ammattiopinnot
4 JODVAR30 Erityinen tuki ja lapsen osallisuuden vahvistaminen 10              
4 JODVAR40 Ohjaus ja musiikillisten taitojen vahvistaminen 2   5            
Varhaisiän musiikkikasvatus, harjoittelut
4 JODVARH50 0 - 2-vuotiaiden muskari, lapsi-vanhempi-ryhmät 5              
4 JODVARH60 3 - 5-vuotiaiden, leikki-ikäisten muskari 5              
4 JODVARH70 6 - 8-vuotiaiden musiikkivalmennus 5              

Opintojaksokuvaukset

4 JODVAR10 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -käyttää varhaiskasvatuksen käsitteistöä ja ammattisanastoa -asettaa kasvatustavoitteita lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen -laatia ja toteuttaa pedagogisia suunnitelmia perustuen didaktisiin varhaiskasvatuksen lähtökohtiin sekä arvioi niiden toteutumista -soveltaa varhaiskasvatuksen lapsilähtöisiä työtapoja lapsiryhmän kasvatuksen ja oppimisen ohjauksessa -toteuttaa kasvatusyhteistyötä moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa
Keskeiset sisällöt
Varhaispedagogiikan lähtökohdat, lapsen kehityksen tuntemus, lapsi oppijana, oppimisen alueet, varhaiskasvatuksen ohjausprosessi, ohjausmenetelmät ja pedagogiikka, pedagoginen dokumentointi ja arviointi, monialainen ja -ammatillinen yhteistyö, varhaiskasvatuksen asiantuntijuus ja ammatillinen identiteetti
Suoritustavat
Verkko-opinnot, kontaktiopetus, työelämäläheinen oppiminen, vertaisoppiminen, itsenäinen opiskelu
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
AHONEN, Liisa 2017. Vasun käyttöopas. Jyväskylä: PS-Kustannus. HUJALA, Eeva, TURJA, Leena ja ALIJOKI, Alisa 2017. Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-Kustannus. Myös verkkojulkaisu. KRONQVIST, Eeva-Liisa ja PULKKINEN, Minna-Leena 2007. Kehityspsykologia. Matkalla muutokseen. WSOY: Porvoo. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018. Opetushallitus. Määräykset ja ohjeet 2018:3a Muu materiaali ilmoitetaan kurssin aikana.
Edeltävät opinnot
Edellyttää 60 op (35 ov) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot tai varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 26 ja 27 §).
Muuta huomioitavaa
Mahdollinen varhaiskasvatuksen työyhteisö verkko-oppimistehtävien toteutukseen
Yhteyshenkilö
Juntunen Anne-Leena


4 JODVAR20 Ohjaus ja musiikillisten taitojen vahvistaminen 1

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - varhaiskasvatuksen peruslaulustoa - nimetä musiikin eri elementit ja hyödyntää niitä lapsiryhmien ohjauksessa - suunnitella, kehittää ja arvioida lapsen ja lapsiryhmän oppimista - käyttää lapsille mielekkäitä ja keskeisiä oppimisen sisältöjä - valita lapsille ominaisia varhaiskasvatuksen toimintatapoja -valita lapsen kehitykseen sopivia musiikillisia työtapoja - hyödyntää varhaiskasvatuksen soittimistoa - kehittää instrumenttivalmiuksiansa itsenäisesti
Keskeiset sisällöt
Lapsi toimijana ja oppijana, minä ohjaajana. Musiikkituokioiden suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen moniammatillisesti ja hyödyntäen musiikin eri elementtejä, liikettä ja kehollisuutta sekä rytmiikkaa ja taiteiden välisyyttä.
Suoritustavat
Kontaktiopetus, pienryhmätyöskentely, verkko-opinnot, vertaisoppiminen, itsenäinen opiskelu
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
RUOKONEN, Inkeri 2016: Esi- ja alkuopetuksen musiikin didaktiikka. Otava. LINDEBERG-PIIROINEN, Anne RUOKONEN, Inkeri (toim.) 2017: Musiikki varhaiskasvatuksessa: käsikirja. Classicus. Muu materiaali ilmoitetaan kurssin aikana.
Edeltävät opinnot
Edellyttää 60 op (35 ov) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot tai varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 26 ja 27 §).
Yhteyshenkilö
Turunen Hanna


4 JODVAR30 Erityinen tuki ja lapsen osallisuuden vahvistaminen

Laajuus
10 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - käyttää musiikin erityiskasvatuksen käsitteistöä ja ammattisanastoa - tunnistaa erilaisia oppimisvaikeuksia - havainnoida erityisen tuen tarpeita ja jakaa keskustellen omia ammatillisia havainnointejaan erilaisten toimijoiden kanssa - tukea, vahvistaa ja kehittää ryhmässä jokaisen lapsen osallisuutta
Keskeiset sisällöt
Erityisen tuen tarpeet ja niiden arviointi, kasvatuksellinen ja sosiaalinen kuntoutus, integraatio, inkluusio, osallisuus, saavutettavuus, inklusiivinen taidepedagogiikka, tukitoimet eri konteksteissa, moniammatillinen yhteistyö ja varhainen puheeksiottaminen
Suoritustavat
Verkko-opinnot, kontaktiopetus, työelämäläheinen oppiminen, vertaisoppiminen, itsenäinen opiskelu
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
MOBERG et al (toim.) 2015: Erityispedagogiikan perusteet. PS-kustannus. PIHLAJA, Päivi VIITALA, Riitta (toim.) 2019: Varhaiserityiskasvatus. PS-kustannus. SATA 2, Saavutettava taideharrastus 2 -hanke 2020: Saavutettavuusopas lastenkulttuurikeskuksille ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille. Muu materiaali ilmoitetaan kurssin aikana.
Edeltävät opinnot
Edellyttää 60 op (35 ov) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot tai varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 26 ja 27 §).
Yhteyshenkilö
Turunen Hanna


4 JODVAR40 Ohjaus ja musiikillisten taitojen vahvistaminen 2

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - tulkita ja toteuttaa eritasoisia opetussuunnitelmia - tunnistaa lapsen musiikillisen kasvun vaiheita - valita ja soveltaa lapsille ominaisia varhaiskasvatuksen toimintatapoja - valita ja soveltaa musiikin varhaiskasvatuksen eri työtapoja monipuolisesti ja lapsilähtöisesti - ohjata ja arvioida lapsen ja lapsiryhmän oppimista monipuolisesti eri työtapoja hyödyntäen -käyttää lapsille mielekkäitä oppimisen sisältöjä, rytmiikkaa sekä varhaiskasvatuksen soittimistoa monipuolisesti -hyödyntää moniammatillista osaamista ohjauksen ja arvioinnin tukena
Keskeiset sisällöt
Minä ohjaajana ja monipuolisesti musiikkia hyödyntävänä varhaiskasvattajana. Lapsi toimijana, oppimisen suunnittelu varhaisiän musiikkikasvatuksen näkökulmasta. Kehittäminen ja ohjaus moniammatillisesti, monikulttuurisuus, liike, rytmiikka ja kehollisuuden perustaidot, taiteiden välisyys.
Suoritustavat
Kontaktiopetus, pienryhmätyöskentely, verkko-opinnot, vertaisoppiminen, itsenäinen opiskelu
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
LINDEBERG-PIIROINEN, Anne Ruokonen, Inkeri (toim.) 2017: Musiikki varhaiskasvatuksessa: käsikirja. Classicus. KARPPINEN, Seija PUURULA, Arja RUOKONEN, Inkeri 2000: Elämysten alkupoluilla. Lähtökohtia alle 3-vuotiaiden taidekasvatukseen. Finn lectura. PIHLAJA, Päivi VIITALA, Riitta (toim.) 2019: Varhaiserityiskasvatus. PS-kustannus. KARPPINEN, Seija PUURULA, Arja RUOKONEN, Inkeri 2001: Taiteen ja leikin lumous. 4-8-vuotiaiden lasten taito- ja taidekasvatus. Finn lectura. LUOKKALA, Marika GRAHN, Petronella 2018: Musiikin varhaiskasvatuksen käsikirja musiikkimatkailijoille. Suomen musiikkimatka Oy. JUNTUNEN, Marja-Leena PERKIÄ, Soili SIMOLA-ISAKKSON, Inkeri 2010: Musiikkia liikkuen. Musiikkiliikunnan käsikirja. Sanoma Pro Oy. Muu materiaali ilmoitetaan kurssin aikana.
Edeltävät opinnot
Edellyttää 60 op (35 ov) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot tai varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 26 ja 27 §).
Yhteyshenkilö
Turunen Hanna


4 JODVARH50 0 - 2-vuotiaiden muskari, lapsi-vanhempi-ryhmät

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - havainnoida ja dokumentoida lasten kehitysvaihetta ja käyttää siihen soveltuvia lapsilähtöisiä musiikin ohjaus- ja opetusmenetelmiä - suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogisesti musiikillista ilmaisua tukevaa toimintaa lapsiryhmälle - toteuttaa ja arvioida lapsille ominaisia ilmaisun toimintatapoja yhteistyössä monialaisessa työryhmässä - luoda osallistavaa toimintakulttuuria ja edistää lasten osallisuutta - vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta - reflektoida ja kehittää omia instrumenttivalmiuksiaan ja musiikillista osaamistaan
Keskeiset sisällöt
Lapsiryhmään ja toimintaympäristöön tutustuminen. Pedagogisen ohjauksen suunnittelu, toteutus ja arviointi lapsiryhmän edellytysten, lasten iän, kehitystason ja tuen tarpeiden mukaisesti. Varhaisiän musiikkikasvatuksen ohjausmenetelmien käyttö sekä harjoittelupaikan käytäntöjen huomioiminen harjoittelun toteutuksessa. Opetussuunnitelmatyö, reflektiivinen työote sekä moniammatillinen yhteistyö.
Suoritustavat
Opetuksen seuraaminen, aktiivinen osallistuminen työssä oppimiseen ja ohjaukseen, vertaisohjaus ja -oppiminen, itsenäinen työskentely, henkilökohtainen harjoittelusuunnitelma ja harjoittelun raportointi, itsearviointi.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Edeltävät opinnot
Edellyttää 60 op (35ov) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot tai varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 26 ja 27 §) SEKÄ Varhaiskasvatuksen pedagogiikka TAI Ohjaus ja musiikillisten taitojen vahvistaminen 1
Muuta huomioitavaa
Opiskelija, harjoittelupaikan edustaja ja Savonia-amk:n edustaja laativat harjoittelusopimuksen. Harjoittelun voi suorittaa mahdollisesti omalla työpaikalla.
Yhteyshenkilö
Turunen Hanna


4 JODVARH60 3 - 5-vuotiaiden, leikki-ikäisten muskari

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - havainnoida ja dokumentoida lasten kehitysvaihetta ja käyttää siihen soveltuvia lapsilähtöisiä musiikin ohjaus- ja opetusmenetelmiä - suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogisesti musiikillista ilmaisua tukevaa toimintaa lapsiryhmälle - toteuttaa ja arvioida lapsille ominaisia ilmaisun toimintatapoja yhteistyössä monialaisessa työryhmässä - luoda osallistavaa toimintakulttuuria ja edistää lasten osallisuutta - reflektoida ja kehittää omia instrumenttivalmiuksiaan ja musiikillista osaamistaan
Keskeiset sisällöt
Lapsiryhmään ja toimintaympäristöön tutustuminen. Pedagogisen ohjauksen suunnittelu, toteutus ja arviointi lapsiryhmän edellytysten, lasten iän, kehitystason ja tuen tarpeiden mukaisesti. Varhaisiän musiikkikasvatuksen ohjausmenetelmien käyttö sekä harjoittelupaikan käytäntöjen huomioiminen harjoittelun toteutuksessa. Opetussuunnitelmatyö, reflektiivinen työote sekä moniammatillinen yhteistyö.
Suoritustavat
Opetuksen seuraaminen, aktiivinen osallistuminen työssä oppimiseen ja ohjaukseen, vertaisohjaus ja -oppiminen, itsenäinen työskentely, henkilökohtainen harjoittelusuunnitelma ja harjoittelun raportointi, itsearviointi.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Edeltävät opinnot
Edellyttää 60 op (35ov) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot tai varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 26 ja 27 §) SEKÄ varhaiskasvatuksen pedagogiikka TAI Ohjaus ja musiikillisten taitojen vahvistaminen 1
Muuta huomioitavaa
Opiskelija, harjoittelupaikan edustaja ja Savonia-amk:n edustaja laativat harjoittelusopimuksen. Harjoittelun voi suorittaa mahdollisesti omalla työpaikalla.
Yhteyshenkilö
Turunen Hanna


4 JODVARH70 6 - 8-vuotiaiden musiikkivalmennus

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - havainnoida ja dokumentoida lasten kehitysvaihetta ja käyttää kehitysvaiheeseen soveltuvia lapsilähtöisiä musiikin ohjaus- ja opetusmenetelmiä - suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogisesti musiikillista ilmaisua tukevaa toimintaa lapsiryhmälle - toteuttaa ja arvioida lapsille ominaisia ilmaisun toimintatapoja yhteistyössä monialaisessa työryhmässä - luoda osallistavaa toimintakulttuuria ja edistää lasten osallisuutta - reflektoida ja kehittää omia instrumenttivalmiuksiaan ja musiikillista osaamistaan
Keskeiset sisällöt
Lapsiryhmään ja toimintaympäristöön tutustuminen. Pedagogisen ohjauksen suunnittelu, toteutus ja arviointi lapsiryhmän edellytysten, lasten iän, kehitystason ja tuen tarpeiden mukaisesti. Varhaisiän musiikkikasvatuksen ohjausmenetelmien käyttö sekä harjoittelupaikan käytäntöjen huomioiminen harjoittelun toteutuksessa. Opetussuunnitelmatyö, reflektiivinen työote sekä moniammatillinen yhteistyö.
Suoritustavat
Opetuksen seuraaminen, aktiivinen osallistuminen työssä oppimiseen ja ohjaukseen, vertaisohjaus ja -oppiminen, itsenäinen työskentely, henkilökohtainen harjoittelusuunnitelma ja harjoittelun raportointi, itsearviointi.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Edeltävät opinnot
Edellyttää 60 op (35ov) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot tai varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 26 ja 27 §) SEKÄ Varhaiskasvatuksen pedagogiikka TAI Ohjaus ja musiikillisten taitojen vahvistaminen 1
Muuta huomioitavaa
Opiskelija, harjoittelupaikan edustaja ja Savonia-amk:n edustaja laativat harjoittelusopimuksen. Harjoittelun voi suorittaa mahdollisesti omalla työpaikalla.
Yhteyshenkilö
Turunen Hanna


Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.